Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

Aplikace Access nabízí mnoho způsobů, jak lze zkopírovat objekt (například tabulku nebo formulář) z jedné databáze do jiné. Kopírování a vkládání objektů představuje nejjednodušší způsob, ale export objektů nabízí mnohem více možností. Můžete například exportovat definici tabulky a data v tabulce nebo pouze definici tabulky (prázdnou kopii tabulky). Můžete také uložit podrobnosti o operaci jako specifikaci exportu pro další použití.

V tomto článku je vysvětleno, jak exportovat objekt pomoci průvodce a jak uložit podrobnosti o této operaci jako specifikaci.

Co chcete udělat?

Princip exportu dat a objektů do jiných databází aplikace Access

Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

Princip exportu dat a objektů do jiných databází aplikace Access

Exportovat z jedné databáze aplikace Access do jiné je možné tabulku, dotaz, formulář, sestavu, makro nebo modul. Při exportu objektu vytvoří aplikace Access kopii objektu v cílové databázi.

Poznámka : Nelze exportovat části objektů. Nemůžete například exportovat pouze záznamy nebo pole vybraná v zobrazení. Chcete-li zkopírovat část objektu, neprovádějte jeho export, ale zkopírujte a vložte příslušná data.

Databázové objekty je vhodné exportovat v případě, že potřebujete provést některou z následujících úloh:

 • Zkopírovat strukturu tabulky do jiné databáze a usnadnit tak vytvoření nové tabulky.

 • Zkopírovat návrh a rozložení formuláře nebo sestavy do jiné databáze a urychlit tak vytvoření nového formuláře nebo sestavy.

 • Pravidelně kopírovat nejnovější verzi tabulky nebo formuláře do jiné databáze. Za tímto účelem můžete při prvním exportu objektu vytvořit specifikaci exportu a pak tuto specifikaci použít při dalším opakování operace.

Export objektu do jiné databáze je téměř stejné jako otevření druhé databáze a import objektu z první databáze. Hlavní dva rozdíly mezi importem a exportem objektů mezi databázemi aplikace Access jsou následující:

 • Jednou operací lze importovat více objektů, nikoli však exportovat více objektů. Pokud chcete do jiné databáze exportovat více objektů, je jednodušší otevřít cílovou databázi a provést v ní operaci importu.

 • Kromě databázových objektů je možné importovat vztahy mezi tabulkami včetně všech specifikací importu a exportu, panely nabídek a panely nástrojů. Je také možné importovat dotaz jako tabulku. Export tyto možnosti nenabízí.

Začátek stránky

Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

Kroky uvedené v této části popisují přípravu na operaci exportu, spuštění Průvodce exportem a uložení a spuštění specifikace exportu.

Příprava na export

 1. Pokud ještě není otevřena zdrojová databáze, otevřete ji. Soubory mohou být ve formátu MDB nebo ACCDB. Jestliže je soubor ve formátu MDE nebo ACCDE, musí být zdrojovým objektem tabulka, dotaz nebo makro. Ze souborů MDE nebo ACCDE nelze exportovat formuláře, sestavy ani moduly.

  Poznámka : Pokud je databáze určena jen pro čtení nebo nemáte oprávnění ke změnám databáze, budete moci provést export, ale nikoli uložit specifikaci exportu.

 2. Označte objekt, který chcete exportovat. Pokud exportujete data do databáze Access poprvé, zapamatujte si následující skutečnosti:

Prvek

Popis

Jeden objekt na operaci

Najednou lze exportovat pouze jeden objekt. Chcete-li exportovat více objektů, opakujte operaci exportu pro každý objekt nebo proveďte operaci importu v cílové databázi.

Nová tabulka

Každá operace exportu vytvoří v cílové databázi nový objekt. Pokud již existuje objekt se stejným názvem, můžete existující objekt přepsat nebo zadat pro nový objekt jiný název.

Poznámka : Pomocí operace exportu nelze přidat záznamy do existující tabulky. Chcete-li přidat záznamy, zvažte vytvoření přidávacího dotazu. Další informace naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Export propojené tabulky

Je-li exportovaným objektem propojená tabulka, vytvoří operace exportu v cílové databázi propojenou tabulku. Nová propojená tabulka odkazuje na původní zdrojovou tabulku.

Exportujete-li například propojenou tabulku nazvanou Zaměstnanci1 z databáze Prodej, která je propojena s tabulkou Zaměstnanci v databázi Mzdy, vytvoří operace exportu v cílové databázi propojenou tabulku. Nová propojená tabulka bude odkazovat přímo na tabulku Zaměstnanci v databázi Mzdy.

Částečný export

Část objektu nebo jen několik vybraných záznamů nelze exportovat.

Vztahy

Protože je možné exportovat vždy pouze jednu tabulku, nelze pomocí operace exportu kopírovat vztahy. Chcete-li importovat více tabulek a jejich vztahy, otevřete cílovou databázi a importujte dané objekty.

Definice tabulky

Můžete zvolit, zda chcete exportovat celou tabulku nebo pouze definici tabulky. Při exportu definice je v cílové databázi vytvořena prázdná kopie tabulky.

Zdroj záznamu

Při exportu dotazu, formuláře nebo sestavy nedochází automaticky k exportu výchozích zdrojů záznamů. Tyto zdroje záznamů je třeba exportovat, jinak nebude dotaz, formulář či sestava správně pracovat. 

Vyhledávací pole

Jestliže pole ve zdrojové tabulce vyhledává hodnoty v jiné tabulce nebo dotazu, je nutné související tabulku nebo dotaz exportovat, pokud mají být v cílovém poli zobrazeny vyhledávací hodnoty. Pokud související tabulku nebo dotaz neexportujete, zobrazí se v cílovém poli pouze ID vyhledávání.

Podformuláře a podsestavy

Při exportu formuláře nebo sestavy nejsou automaticky exportovány podformuláře a podsestavy obsažené ve formuláři nebo sestavě. Jednotlivé podformuláře, podsestavy a jejich výchozí zdroje záznamů je třeba exportovat samostatně.

 1. Otevřete cílovou databázi. Soubory mohou být ve formátu MDB nebo ACCDB. Může se také jednat o soubor MDE nebo ACCDE. Ověřte, zda soubor není určen jen pro čtení, a zda máte oprávnění k jeho změně.

  Poznámky : 

  • Nelze-li databázi otevřít, otevřel ji pravděpodobně jiný uživatel ve výhradním režimu. Obvykle je třeba daného uživatele najít a požádat jej o zavření databáze a její opětovné otevření v normálním (víceuživatelském) režimu.

  • Je-li databáze chráněna heslem, budete požádáni o zadání hesla při každém spuštění Průvodce exportem nebo uložené specifikace.

  • Chcete-li exportovat objekt do nové databáze, před spuštěním exportu je nutné vytvořit prázdnou databázi (která neobsahuje tabulky, formuláře ani sestavy). Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Nový.

 2. Pokud již v cílové databázi existuje objekt se stejným názvem, je nutné rozhodnout, zda chcete existující verzi přepsat nebo zadat pro nový objekt jiný název.

  Nyní jste připravení k zahájení operace exportu. Přejděte k dalším krokům.

Poznámka : Chcete-li k tabulce v cílové databázi připojit záznamy ze zdrojové tabulky, je třeba namísto operace exportu použít přidávací dotaz. Další informace o vytvoření přidávacího dotazu naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Spuštění Průvodce exportem

 1. Na kartě Externí data ve skupině Exportovat klikněte na položku Další a potom na položku Databáze aplikace Access. Vzhled tlačítka

  Poznámka : Příkazy ve skupině Export jsou k dispozici pouze v případě, že je databáze otevřená.

 2. Do textového pole Název souboru zadejte název cílové databáze a potom klepněte na tlačítko OK.

 3. Pokud nechcete přepsat existující objekt se stejným názvem v cílové databázi, změňte v dialogovém okně Export název nového objektu.

 4. Je-li vybraným objektem tabulka, určete, zda chcete exportovat definice a data tabulky, nebo pouze definice.

 5. Pro dokončení operace klepněte na tlačítko OK.

  Existuje-li v cílové databázi objekt se stejným názvem, budete vyzváni k přepsání objektu nebo k zadání jiného názvu. Pro přepsání klepněte na tlačítko Ano. Klepnutím na tlačítko Ne se vrátíte do dialogového okna Export . Zadejte název, který není použit v cílové databázi, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access provede export objektů. Pokud dojde k chybě, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. V opačném případě se zobrazí poslední obrazovka průvodce, na níž můžete vytvořit specifikaci, pomocí které lze uložit podrobnosti o operaci exportu.

Uložení specifikace exportu

 1. Chcete-li uložit podrobnosti o operaci pro další použití, zaškrtněte políčko Uložit kroky exportu. Při uložení podrobností můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky průvodce.

 2. Do pole Uložit jako zadejte název specifikace exportu. Do pole Popis můžete zadat popis.

 3. Pokud chcete operaci provádět v pevných intervalech, například týdně nebo měsíčně, zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tím vytvoříte úkol aplikace Outlook, který vám umožní spustit specifikaci klepnutím na tlačítko.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit export.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, spustí aplikace Access aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Podle zbývajících kroků tohoto postupu proveďte konfiguraci úkolu aplikace Outlook.

  • Pokud jste nezaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, je operace dokončena. Otevřete cílovou databázi a kontrolou exportovaného objektu ověřte, zda operace proběhla úspěšně.

 6. V okně Úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí Termín splnění a Připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na tlačítko Opakování. Další informace o možnostech nastavení úkolu naleznete v nápovědě k aplikaci Outlook.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 8. Otevřete cílovou databázi v aplikaci Access a kontrolou exportovaného objektu ověřte, zda operace proběhla úspěšně.

Spuštění specifikace exportu

Chcete-li spustit specifikaci exportu z úkolu aplikace Outlook, postupujte podle následujících kroků. Není nutné, aby byla spuštěna aplikace Access.

 1. V závislosti na tom, kdy chcete export spustit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V naplánovanou dobu:    Jakmile aplikace Outlook zobrazí dialogové okno Připomenutí pro daný úkol, klepněte na možnost Otevřít položku.

  • V jakoukoli dobu:    Klepnutím na tlačítko Úkoly v navigačním podokně aplikace Outlook a následným klepnutím na úkol, který chcete spustit, tento úkol otevřete v aplikaci Outlook.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit export Obrázek tlačítka .

 3. Klepnutím na tlačítko OK proveďte operaci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×