Export dat do textového souboru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu je popsáno, jak lze pomocí Průvodce exportem v aplikaci Microsoft Office Access 2007 exportovat textové soubory. Je zde také vysvětleno, jak lze uložit podrobnosti exportu jako specifikaci pro další použití.

Co chcete udělat?

Znát princip exportu textových souborů

Export dat do textového souboru

Odstranit potíže s chybějícími a nesprávnými hodnotami v textovém souboru

Princip exportu textových souborů

Z aplikace Office Access 2007 lze data exportovat do různých formátů, například do aplikace Microsoft Office Excel 2007 či Microsoft Office Word 2007 nebo do seznamů služby Windows SharePoint Services 3.0. Může se však stát, že bude třeba data exportovat do programu používajícího formát souborů, který aplikace Access nepodporuje. Pokud cílový program může používat textové soubory (s příponou TXT), lze v tomto případě exportovat data do tohoto formátu a otevřít výsledný soubor v druhém programu.

Jako textové soubory lze exportovat tabulky, dotazy, formuláře a sestavy. Je také možné exportovat vybranou část zobrazení datového listu. Při exportu tabulek a dotazů je možné exportovat celý objekt nebo pouze data bez dalšího formátování.

Na konci operace vytvoří aplikace Access textový soubor (s příponou TXT). Pokud se rozhodnete ignorovat formátování, je možné vytvořit Textový soubor s oddělovači nebo Textový soubor s pevnou šířkou. Jestliže se rozhodnete exportovat formátovaná data, pokusí se aplikace Access přiblížit rozložení zdrojového objektu.

Průvodce exportem vytváří následující typy textových souborů:

 • Soubory s oddělovači     V souboru s oddělovači se každý záznam zobrazí na vlastním řádku a pole jsou oddělena jedním znakem, který se nazývá oddělovač. Jako oddělovač může sloužit libovolný znak, který se neobjevuje v hodnotách pole, například čárka nebo středník.

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep

  Soubor s oddělovači lze vytvořit pouze v případě exportu obsahu tabulky nebo dotazu bez formátování. Soubor s oddělovači obsahuje všechny záznamy a pole podkladového objektu. Skryté sloupce a vyfiltrované řádku jsou exportovány společně se všemi ostatními daty.

 • Soubory s pevnou délkou     V souboru s pevnou délkou se každý záznam zobrazí na vlastním řádku a šířka pole zůstává jednotná od záznamu k záznamu. To znamená, že délka prvního pole každého záznamu může být vždy sedm znaků, délka druhého pole každého záznamu dvanáct znaků atd. Pokud se aktuální hodnoty pole liší od záznamu k záznamu, budou hodnoty, které nedosahují požadované šířky, doplněny koncovými mezerami.

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

  Vytvořit soubor s pevnou délkou lze pouze v případě exportu obsahu tabulky nebo dotazu bez formátování. Soubor s pevnou délkou obsahuje všechny záznamy a pole podkladového objektu. Skryté sloupce a vyfiltrované řádky jsou exportovány společně se všemi ostatními daty.

 • Formátované soubory     Ve formátovaných souborech jsou k uspořádání obsahu mřížky používány pomlčky (-) a kolmé oddělovače (|). Záznamy jsou zobrazeny jako řádky, pole jako sloupce. Názvy polí jsou zobrazeny na prvním řádku.

  --------------------------------------------
  | ID | E-mail Address |
  --------------------------------------------
  | 1 | nancy@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 2 | andrew@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 3 | jan@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 4 | mariya@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 5 | steven@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 6 | michael@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 7 | robert@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 8 | laura@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 9 | anne@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------

  Formátovaný soubor lze vytvořit pouze v případě, že se rozhodnete exportovat data tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy společně s formátováním. Formátovaný soubor obsahuje pouze záznamy a pole, která jsou obsažena ve zdrojovém objektu nebo zobrazena v aktuálním zobrazení. Skryté sloupce a filtrované řádky nejsou exportovány.

Začátek stránky

Export dat do textového souboru

Při procesu exportu dat ve formě textového souboru postupujte podle následujících obecných kroků:

 • Otevřete a zkontrolujte zdrojovou databázi.

 • Spusťte Průvodce exportem.

 • Uložte nastavení exportu a zkontrolujte textový soubor.

Provádění jednotlivých úloh je vysvětleno v následujících postupech.

Otevření a kontrola zdrojové databáze

 1. Otevřete zdrojovou databázi v aplikaci Access.

 2. V navigačním podokně vyberte objekt obsahující data, která chcete exportovat. Exportovat lze tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

  Poznámka : V rámci jedné operace exportu lze exportovat pouze jeden objekt databáze. Pokud exportujete formulář nebo datový list, který obsahuje podformuláře nebo vnořené datové listy, je exportován pouze hlavní formulář nebo datový list. Operaci exportu je nutné opakovat u každého podformuláře a vnořeného datového listu, který chcete zobrazit v textovém souboru. Při exportu sestavy jsou naproti tomu podformuláře a podsestavy zahrnuté v sestavě exportovány společně s hlavní sestavou.

 3. Zkontrolujte, zda zdrojová data neobsahují indikátory chyb nebo chybové hodnoty

  Případné chyby v datech je nutné před exportem dat odstranit. V opačném případě budou v textovém souboru zobrazeny hodnoty Null.

 4. Pokud je zdrojovým objektem tabulka nebo dotaz, určete, zda chcete s daty exportovat také formátování objektu.

  Toto rozhodnutí ovlivní výsledný soubor ze tří hledisek – typ textového souboru vytvořeného při procesu, množství exportovaných dat a formát zobrazení dat. Následující tabulka popisuje výsledek exportu formátovaných a neformátovaných dat.

Export formátovaných dat

Zdrojový objekt

Výsledný typ souboru

Pole a záznamy

Formát

Ne

Musí být buď tabulka nebo dotaz.

Soubor s oddělovači nebo soubor s pevnou délkou

Všechna pole a záznamy v podkladovém objektu jsou exportovány.

Nastavení vlastnosti Formát je během operace exportu ignorováno.

U vyhledávacích polí jsou exportovány pouze hodnoty ID vyhledávání.

Ano

Může být tabulka, dotaz, formulář nebo sestava.

Formátovaný soubor

Jsou exportovány pouze pole a záznamy, které jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení nebo zdrojovém objektu.

Průvodce použije nastavení vlastnosti Formát každého sloupce.

Formát RTF je ignorován.

U vyhledávacích polí jsou exportovány vyhledávací hodnoty.

Hypertextové odkazy mohou být v textovém souboru zkráceny.

 1. Pokud chcete exportovat pouze část tabulky, dotazu nebo formuláře, otevřete objekt v zobrazení datového listu a vyberte pouze požadované záznamy.

Začátek stránky

Spuštění Průvodce exportem

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na zdrojový objekt, v místní nabídce přejděte na příkaz Export a potom klepněte na příkaz Textový soubor Obrázek tlačítka .

  – nebo –

  Poklepáním na zdrojový objekt tento objekt otevřete (například v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení) a ve skupině Export na kartě Externí data klepněte na tlačítko Textový soubor.

  Zobrazí se dialogové okno Export – Textový soubor.

 2. V dialogovém okně Export - Textový soubor potvrďte nebo změňte navržený název textového souboru.

 3. Chcete-li při exportu tabulky nebo dotazu exportovat data s formátováním a rozložením, zaškrtněte políčko Exportovat data s formátováním a rozložením. Při exportu formuláře nebo sestavy je toto políčko vždy zaškrtnuto, ale je zobrazeno šedě.

  Poznámka : Nezaškrtnete-li první políčko, nebude možné zaškrtnout druhé a třetí políčko.

 4. Chcete-li po dokončení exportu zobrazit cílový soubor, zaškrtněte políčko Po dokončení operace exportu otevřít cílový soubor.

 5. Je-li zdrojem datový list a před spuštěním operace exportu jste v otevřeném datovém listu vybrali některé záznamy, můžete zaškrtnout políčko Exportovat pouze vybrané záznamy. Chcete-li však exportovat všechny záznamy v zobrazení datového listu, ponechejte toto políčko bez zaškrtnutí.

  Poznámka : Toto políčko není k dispozici (je zobrazeno šedě), pokud není ve zdrojovém datovém listu vybrán žádný záznam nebo pokud zdrojem není datový list.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Pokud již textový souboru zadaný v kroku 2 existuje, zobrazí se v aplikaci Access dotaz, zda chcete soubor přepsat. Chcete-li soubor přepsat, klepněte na tlačítko Ano. Jestliže soubor přepsat nechcete, vraťte se klepnutím na tlačítko Ne do dialogového okna Export – Textový soubor a zadejte jiný název.

  Důležité : Není možné připojit data k existujícímu textovému souboru.

 8. Exportujete-li data s formátováním a rozložením, budete vyzváni k výběru kódování, které má být použito pro uložení souboru. Potvrďte výchozí možnost nebo vyberte požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access exportuje data a zobrazí stav operace na poslední stránce průvodce. Přejděte k následující části Uložení specifikace a kontrola textového souboru a pokračujte.

 9. Pokud provádíte export dat bez formátování a rozložení, bude spuštěn Průvodce exportem textu a zobrazí se výzva k výběru typu textového souboru, který chcete vytvořit. Klepněte na přepínač S oddělovači nebo na přepínač S pevnou délkou a poté klepněte na tlačítko Další.

  Možnost, kterou vyberete, obvykle závisí na systému pracujícím s exportovanými soubory. Některé programy pracují se soubory s oddělovači a jiné pracují se soubory s oddělovači nebo se soubory s pevnou délkou. Pokud uživatelé potřebují data prohlížet, může být soubor s pevnou délkou mnohem čitelnější než soubor s oddělovači.

 10. Na základě toho, jakou možnost jste zvolili v předchozím kroku, pokračujte v jedné z následujících částí:

  • S oddělovači   

   • Ve skupinovém rámečku Vyberte oddělovač polí vyberte nebo zadejte znak oddělující jednotlivá pole.

   • Chcete-li zahrnout názvy polí do textového souboru, zaškrtněte políčko Zahrnout názvy polí na prvním řádku.

   • V rozevíracím seznamu Ohraničení textu vyberte ohraničení textu (znak sloužící k ohraničení textových hodnot). Pokud zdrojová data obsahují pole s více hodnotami a jako oddělovací znak vyberete středník, je výběr ohraničení textu velmi důležitý, protože ohraničení seznamu hodnot jednoduchými nebo dvojitými uvozovkami pomáhá uchovat hodnoty v seznamu hodnot pohromadě.

  • S pevnou délkou   

   • Zkontrolujte a přesuňte svislé čáry, které oddělují pole. Chcete-li zobrazit všechna pole, přetáhněte v případě potřeby jezdce posuvníku doprava.

 11. Na poslední stránce průvodce upravte název souboru a cestu k textovému souboru nebo je ponechte ve stávající podobě a klepněte na tlačítko Další.

 12. Klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace Access provede export dat a na poslední stránce průvodce zobrazí stav operace exportu.

Začátek stránky

Uložení specifikace a kontrola textového souboru

 1. Na poslední stránce Průvodce exportem zaškrtněte políčko Uložit kroky exportu.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. Do pole Uložit jako zadejte název specifikace exportu.

 3. Do pole Popis můžete zadat popis.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit export.

  – nebo –

  Pokud chcete operaci exportu spouštět v pevně stanovených intervalech (například každý týden či měsíc), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook a potom klepněte na tlačítko Uložit export. Tím vytvoříte úkol aplikace Microsoft Office Outlook 2007, který vám umožní spustit danou specifikaci v budoucnosti.

Pokud není vytvoření úkolu aplikace Outlook, Access ukládá specifikaci. Pokud se rozhodnete vytvoření úkolu aplikace Outlook, zobrazí se dialogové okno Exportovat název - úkol. Přejděte k dalším krokům informace o použití této dialogové okno.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access po klepnutí na tlačítko Uložit export chybovou zprávu. Pokud není aplikace Outlook správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook podle pokynů uvedených v průvodci.

Vytvoření úkolu aplikace Outlook

 1. V dialogové okno Exportovat název - úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na tlačítko Opakování. Na následujícím obrázku je znázorněn plánovač úkolů s určitými typickými možnostmi nastavení:

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

 2. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klepněte na tlačítko Úkoly a potom poklepejte na úkol, který chcete spustit.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit export Vzhled tlačítka .

 3. Otevřete textový soubor a zkontrolujte obsah souboru.

  Poradce při potížích s chybějícími a nesprávnými hodnotami naleznete v další části.

Začátek stránky

Poradce při potížích s chybějícími a nesprávnými hodnotami v textovém souboru

Následující tabulka obsahuje popis různých způsobů odstraňování běžných chyb.

Tip : Pokud zjistíte, že chybí pouze několik hodnot, opravte je v souboru aplikace Office Excel 2007. V opačném případě opravte zdrojový objekt v databázi aplikace Access a potom opakujte operaci exportu.

Problém

Popis

Chybějící názvy polí

V souboru s pevnou délkou chybějí názvy polí. Ručně je přidejte do textového souboru. V souboru s oddělovači budou názvy polí obsaženy, zaškrtnete-li v průvodci políčko Zahrnout názvy polí na prvním řádku.

Zobrazení polí s více hodnotami

Ve výchozím nastavení jsou pole podporující více hodnot exportována jako seznam hodnot oddělených středníky (;), ohraničený dvojitými uvozovkami (""). Pokud jste jako oddělovač polí nastavili středník a pokud jste pro ohraničení textu vybrali možnost Žádné, každá hodnota vícehodnotového seznamu může být zobrazena jako náležející k samostatnému poli. Změňte nastavení oddělovače a spusťte znovu operaci exportu nebo v textovém souboru ručně uzavřete hodnoty pole s více hodnotami do dvojitých uvozovek.

Chybějící obrázky, objekty nebo přílohy

Grafické prvky (například loga, obsah polí objektů OLE a přílohy, které jsou součástí zdrojových dat) nebudou exportovány.

Chybějící objekt Graph

Pokud exportujete formulář nebo sestavu obsahující objekt aplikace Microsoft Graph, nebude objekt Graph exportován.

Chybějící výrazy

Výraz sloužící k výpočtu hodnot není exportován do textového souboru. Exportovány jsou pouze výsledky výrazů. Ručně přidejte vzorec do textového souboru po dokončení operace exportu.

Chybějící podformuláře a vnořené datové listy

Pokud exportujete formulář nebo datový list, je exportován pouze hlavní formulář nebo datový list. Opakujte operaci exportu u jednotlivých požadovaných podformulářů a vnořených datových listů.

Hodnoty 1 a 0 jsou zobrazeny v poli typu Ano/Ne

Při exportu dat do souboru s oddělovači nebo do souboru s pevnou délkou jsou hodnoty v polích typu Ano/Ne zobrazeny jako 1 (True nebo Ano) a 0 (False nebo Ne). V textovém souboru opravte hodnoty provedením operace hledaní a nahrazování.

Hodnoty Null

Ve zdrojovém souboru zkontrolujte, zda je odpovídající hodnota správně zobrazena ve zdrojovém poli. Najdete-li chybovou hodnotu nebo nepodporovanou hodnotu, opravte zdroj a opakujte export.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×