Dostupná pole

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přidání polí do Zobrazení, Tabulka nebo Formulář přizpůsobení typů dat projektu, které Microsoft Office Project 2007 slouží k zobrazení. Pokud jste programátor, můžete také pole upravit Project 2007 podle potřeb vaší organizace.

Přidání pole do zobrazení, klikněte v nabídce Vložitsloupec.

V tomto článku

Přehled polí

Pole úkolů

Časově uspořádaná pole úkolů

Pole zdrojů

Časově uspořádaná pole zdrojů

Pole přiřazení

Časově uspořádaná pole přiřazení

Přehled polí

Pole obsahuje jediný druh informací a je součástí Tabulka, zobrazení Formulář nebo Časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo. Project 2007 obsahuje několik typů polí:

  • Pole úkolů a časově uspořádaná pole úkolů

  • Pole zdrojů a časově uspořádaná pole zdrojů

  • Pole přiřazení a časově uspořádaná pole přiřazení

,

Poznámka : Některá pole jsou dostupná jenom v případě, že používáte Microsoft Office Project Professional 2007.

Pole úkolů a časově uspořádaná pole úkolů

Pole úkolů obsahují informace o úkolech a mohou být zobrazena v zobrazeních úkolů, jako jsou zobrazení Ganttův diagram, Seznam úkolů nebo Síťový diagram.

Časově uspořádaná pole úkolů obsahují informace pro jednotlivé úkoly v průběhu jejich celé doby trvání. Tato pole lze zobrazit v časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů.

Pole zdrojů a časově uspořádaná pole zdrojů

Pole zdrojů obsahují informace o všech zdrojích včetně souhrnných informací o všech úkolech přiřazených k danému zdroji. Tato pole lze zobrazit v zobrazení zdrojů, jako jsou zobrazení Seznam zdrojů a Používání zdrojů.

Časově uspořádaná pole zdrojů obsahují informace o každém zdroji v průběhu doby trvání dostupnosti zdroje pro daný projekt. Tato pole mohou být zobrazena v časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů.

Pole přiřazení a časově uspořádaná pole přiřazení

Pole přiřazení zobrazit informace o přiřazení. Mohou být zobrazena do tabulkové části zobrazení Používání úkolů a používání zdrojů a v dolní části zobrazení formuláře úkolu a zdroje formuláře. Pole přiřazení, které se zobrazí v dolní části zobrazení formuláře úkolu nebo zdroje formuláře přechodem k podrobnostem v nabídce Formát a následném kliknutí příkaz můžete změnit.

Časově uspořádaná pole přiřazení obsahují informace pro jednotlivá přiřazení v průběhu jejich celé doby trvání. Tato pole lze zobrazit v časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů a Používání úkolů.

Začátek stránky

Pole úkolů

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole

Popis

Pole Skutečné náklady (pole úkolu)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečná doba trvání (pole úkolu)

Pole Skutečná doba trvání zobrazuje skutečný rozsah pracovní doby úkolu do stávajícího dne. Tato hodnota je založena na plánované době trvání a na stávající zbývající práci nebo na procentu dokončené práce.

Pole Skutečné dokončení (pole úkolu)

Pole Skutečné dokončení zobrazuje datum a čas dokončení úkolu nebo přiřazení.

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci (pole úkolu)

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci obsahuje náklady za přesčasovou práci, která již byla na úkolech provedena přiřazenými zdroji.

Pole Skutečná přesčasová práce (pole úkolu)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečné zahájení (pole úkolu)

Pole Skutečné zahájení zobrazuje datum a čas skutečného zahájení úkolu nebo přiřazení na základě zadaných informací o průběhu.

Pole Skutečná práce (pole úkolu)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (pole úkolu)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Zpoždění přiřazení (pole úkolu)

Pole Zpoždění přiřazení obsahuje čas, po který musí zdroj čekat před zahájením práce na přiřazeném úkolu. Pole Zpoždění přiřazení ve skutečnosti nezobrazují žádné údaje, pouze umožňují zobrazit informace v příslušném poli Zpoždění přiřazení.

Jednotky přiřazení (pole úkolu)

Pole Jednotky přiřazení obsahuje počet zdrojů přiřazených k úkolu.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Nová
Dokončení dodávky podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole dokončení dodávky podle směrného plánu obsahuje plánované datum dokončení dodávky uložená s směrného plánu projektu.
Office Project Professional 2007 only

Nová
Zahájení dodávky podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole zahájení dodávky podle směrného plánu obsahuje původně plánované datum zahájení dodávky uložená s směrného plánu projektu.
Office Project Professional 2007 only

Pole Doba trvání podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Doba trvání podle směrného plánu zobrazuje původní časové rozmezí plánované pro dokončení daného úkolu.

Pole Dokončení podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Dokončení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum dokončení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Zahájení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum zahájení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (pole úkolu)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (pole úkolů)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Dokončení dodávky podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Pole Dokončení dodávky podle směrného plánu 1 až Dokončení dodávky podle směrného plánu 10 (pole úkolů) obsahují plánovaná kalendářní data dokončení dodávky uložená s odpovídajícími směrnými plány projektu.

Nová
Zahájení dodávky podle směrného plánu 1 – 10 (pole úkolů)

Pole Zahájení dodávky podle směrného plánu 1 až Zahájení dodávky podle směrného plánu 10 (pole úkolů) obsahují plánovaná kalendářní data zahájení dodávky uložená s odpovídajícími směrnými plány projektu.

Pole Doba trvání podle směrného plánu 1–10 (pole úkolu)

Pole Doba trvání podle směrného plánu 1 až Doba trvání podle směrného plánu 10 obsahují časový rozsah naplánovaný pro dokončení úkolu.

Pole Dokončení podle směrného plánu 1–10 (pole úkolů)

Pole Dokončení podle směrného plánu 1 až Dokončení podle směrného plánu 10 obsahují datum plánovaného dokončení přiřazení úkolu nebo zdroje v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu 1–10 (pole úkolů)

Pole Zahájení podle směrného plánu 1 až Zahájení podle směrného plánu 10 obsahují datum plánovaného zahájení přiřazení nebo úkolu v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu 1–10 (pole úkolů)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (pole úkolu)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWS (plánovaná hodnota) (pole úkolu)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (pole úkolu)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce (pole úkolu)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Dokončeno ke dni (pole úkolu)

Pole Dokončeno ke dni zobrazuje průběh úkolu v zobrazení Ganttův diagram a označuje datum, do kterého byly oznámeny skutečné hodnoty pro daný úkol.

Pole Potvrzeno (pole úkolu)

Pole Potvrzeno označuje, jestli přiřazení úkolů bylo zdroji přijato nebo odmítnuto.

Pole Datum omezení (pole úkolu)

Pole Datum omezení zobrazuje konkrétní datum přiřazené k určitým typům omezení, například Musí být zahájen, Musí být dokončen, Zahájit po dni (včetně), Zahájit před dnem (včetně), Dokončit po dni (včetně), Dokončit před dnem (včetně).

Pole Typ omezení (pole úkolu)

Pole Typ omezení nabízí možnost výběru typu omezení, které se dá použít při plánování úkolu.

Pole Kontakt (pole úkolu)

Pole Kontakt obsahuje jméno člověka zodpovědného za daný úkol.

Pole Náklady (pole úkolu)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole Tabulka nákladových sazeb (pole úkolu)

Pole Tabulka nákladových sazeb umožňuje výběr tabulky nákladových sazeb, která se má použít pro zdroje přiřazené k úkolu.

Pole Odchylka nákladů (pole úkolu)

Pole přiřazení Odchylka nákladů zobrazuje rozdíl mezi náklady podle směrného plánu a celkovými náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Náklady1-10 (pole úkolů)

V polích Náklady 1 až Náklady 10 můžou být uloženy vlastní informace o nákladech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole CPI – Ukazatel čerpání nákladů (pole úkolu)

Pole CPI (ukazatel čerpání nákladů) zobrazuje poměr rozpočtových nákladů (neboli nákladů podle směrného plánu) a skutečných nákladů na provedenou práci k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Vytvořeno (pole úkolu)

Pole Vytvořeno obsahuje datum a čas přidání daného úkolu do projektu.

Pole Kritický (pole úkolu)

Pole Kritický označuje, jestli u úkolu nebo přiřazení může dojít ke skluzu nebo jestli úkol nebo přiřazení leží na kritické cestě.

Pole CV – Odchylka nákladů (pole úkolu)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady požadovanými k dosažení aktuální úrovně dokončení až do data stavu nebo aktuálního data.

Pole CVP (pole úkolu)

Pole CVP (odchylka nákladů v procentech) zobrazuje poměr odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech.

Pole Datum 1–10 (pole úkolů)

Pole Datum 1 až Datum 10 obsahují informace o datech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Konečný termín (pole úkolu)

Pole Konečný termín zobrazuje datum, které zadáte jako konečný termín pro daný úkol. Konečný termín je cílové datum označující, kdy má být úkol dokončen.

Nová
Pole dokončení dodávky (pole úkolu)

Pro každý úkol, který má dodávky přidruženy zobrazí pole dokončení dodávky plánované datum dokončení dané dodávky.
Office Project Professional 2007 only

Nová
Identifikátor GUID dodávky (pole úkolu)

Pro každý úkol, který má dodávky přidruženy pole identifikátor GUID dodávky zobrazuje globálně jedinečný identifikátor (GUID) pro dané dodávky.
Office Project Professional 2007 only

Nová
Název dodávky (pole úkolu)

Pro každý úkol, který má dodávky přidruženy pole Název dodávky zobrazuje název nebo název dané dodávky.
Office Project Professional 2007 only

Nová
Pole zahájení dodávky (pole úkolu)

Pro každý úkol, který má dodávky přidruženy pole zahájení dodávky zobrazuje plánované datum zahájení dané dodávky.
Office Project Professional 2007 only

Nová
Typ dodávky (pole úkolu)

Pole Typ dodávky označuje, zda má aktuálního úkolu přidružené dodávky a jestli to dodávky vytvořené pomocí aktuálního úkolu nebo vytvořené pomocí samostatných projektů a úkolů, na kterém je závislá aktuálního úkolu.
Office Project Professional 2007 only

Pole Doba trvání (pole úkolu)

Pole Doba trvání označuje celkovou dobu průběhu aktivní pracovní doby pro daný úkol.

Pole Odchylka doby trvání (pole úkolu)

Pole Odchylka doby trvání obsahuje rozdíl mezi dobou trvání podle směrného plánu pro úkol a celkovou dobou trvání (aktuálním předpokladem) pro daný úkol.

Pole Doba trvání 1–10 (pole úkolů)

Pole Doba trvání 1 až Doba trvání 10 obsahují informace o době trvání pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole EAC – odhad nákladů v okamžiku dokončení (pole úkolu)

Pole EAC (odhad nákladů v okamžiku dokončení) zobrazuje odhadnutou hodnotu celkových nákladů úkolu založenou na výkonu až do data stavu.

Pole Nejdříve možné dokončení (pole úkolu)

Pole Nejdříve možné dokončení obsahuje nejdříve možné datum dokončení úkolu stanovené na základě nejdříve možných kalendářních dat dokončení předchozích a následných úkolů, jiných omezení a zpoždění vyrovnáním.

Pole Nejdříve možné zahájení (pole úkolu)

Pole Nejdříve možné zahájení obsahuje datum nejdříve možného zahájení úkolu stanovené na základě kalendářních dat nejdříve možného zahájení předchozích a následných úkolů a jiných omezení.

Pole Metoda výpočtu vytvořené hodnoty (pole úkolu)

Pole Metoda výpočtu vytvořené hodnoty poskytuje výběr, jestli k výpočtu rozpočtových nákladů provedených prací bude použito pole Dokončeno % nebo pole Fyzicky dokončeno %.

Pole Řízený úsilím (pole úkolu)

Pole Řízený úsilím označuje, jestli je plánování daného úkolu řízeno úsilím.

Pole Organizace – náklady 1–10 (pole úkolů)

Pole organizace polích náklady 1 až náklady 10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní úkol, zdroj nebo přiřazení informace o nákladech definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – datum 1–30 (pole úkolů)

Pole organizace – datum1 až Enterprise datum30 mohou být uloženy libovolné vlastní informace o datu úkol, zdroj nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – doba trvání 1–10 (pole úkolů)

Organizace – doba trvání1 až DobaTrvání10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o době trvání úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – příznak 1–20 (pole úkolů)

Organizace – příznak1 až Příznak20 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o příznak úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – číslo 1–40 (pole úkolů)

Projekt organizace – číslo1 až 40 projektu organizace mohou být uloženy libovolné vlastní číselné informace o projektu definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Úkol organizace – kód osnovy 1-30 (pole úkolu)

Kód osnovy 1 až 30 Úkol organizace – Enterprise úkolu obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje seznam nebo hierarchickou strukturu úkolů (například kódy vyúčtování nákladů přiřazené k úkolům).
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – text 1–40 (pole úkolů)

Pole organizace – text 1 až organizace – Text40 mohou být uloženy libovolné informace vlastního textu pro úkoly, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce
Office Project Professional 2007 pouze

Nová
Chybová zpráva (pole úkolu)

Pole chybová zpráva se používá Průvodce importem zdrojů a Průvodce importem projektu k zobrazení chyb při importu informací o zdroj a úkol na Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Pole Předpokládaná (pole úkolu)

Pole Předpokládaná označuje, jestli je doba trvání úkolu označena jako předpoklad.

Očekávaná doba trvání (pole úkolu)

Pole Očekávaná doba trvání obsahuje celkovou dobu průběhu aktivní pracovní doby pro daný úkol; čas od začátku očekávané očekávat, dokončení úkolu.

Očekávané datum dokončení (pole úkolu)

Pole Očekávané dokončení obsahuje datum očekávaného dokončení úkolu.

Očekávaná zahájení (pole úkolu)

Pole Očekávané zahájení obsahuje datum očekávaného zahájení úkolu.

Pole Vnější úkol (pole úkolu)

Pole Vnější úkol označuje, jestli je daný úkol propojen z jiného projektu, nebo jestli vznikl v projektu stávajícím.

Dokončení (pole úkolu)

Pole Dokončení zobrazuje datum, na které je naplánováno dokončení úkolu.

Pole Časová rezerva dokončení (pole úkolu)

Pole Časová rezerva dokončení obsahuje dobu trvání mezi kalendářními daty Nejdříve možné dokončení a Nejpozději možné dokončení.

Pole Odchylka dokončení (pole úkolu)

Pole Odchylka dokončení zobrazuje dobu představující rozdíl mezi datem dokončení úkolu nebo přiřazení podle směrného plánu a aktuálním datem dokončení.

Pole Dokončení1 – 10 (pole úkolů)

V polích Dokončení 1 až Dokončení 10 můžou být uloženy libovolné informace o datu dokončení úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Nabíhání pevných nákladů (pole úkolu)

Pole Nabíhání pevných nákladů obsahuje volby pro způsob a četnost účtování pevných nákladů nebo pro jejich nabíhání jako nákladů úkolu.

Pevné náklady (pole úkolu)

Pole Pevné náklady obsahuje všechny výdaje u úkolu, které nebyly vynaloženy na zdroje.

Pole Příznak1 – 20 (pole úkolů)

Pomocí polí Příznak 1 až Příznak 20 můžete označit úkol, zdroj nebo přiřazení pro další činnost nebo je určitým způsobem identifikovat.

Pole Volná časová rezerva (pole úkolu)

Pole Volná časová rezerva obsahuje údaj o době, o kterou může být úkol zpožděn, aniž by se zpozdily následující úkoly.

Seskupit podle souhrnu (pole úkolu)

Pole Seskupit podle souhrnu označuje, jestli je konkrétní řádek v seznamu úkolů nebo zdrojů souhrnným řádkem úkolů nebo zdrojů seskupených podle určité kategorie.

Pole Skrýt pruh (pole úkolu)

Pole Skrýt pruh označuje, jestli jsou pruhy Ganttova diagramu a pruhy kalendáře pro daný úkol skryty.

Hypertextový odkaz (pole úkolu)

Pole Hypertextový odkaz zobrazuje název nebo vysvětlující text hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Adresa hypertextového odkazu (pole úkolu)

Pole Adresa hypertextového odkazu obsahuje adresu hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Atribut Href hypertextového odkazu (pole úkolu)

Pole Atribut Href hypertextového odkazu obsahuje kombinaci nebo zřetězení polí Adresa odkazu a Podadresa odkazu, která jsou přidružena k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole úkolu)

Pole Podadresa hypertextového odkazu obsahuje konkrétní umístění v dokumentu v rámci hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

ID (pole úkolu)

Pole ID obsahuje identifikační číslo, které Project 2007 automaticky přiřadí každému úkolu či zdroji přidanému do projektu.

Pole Ignorovat kalendář zdroje (pole úkolu)

Pole Ignorovat kalendář zdroje označuje, jestli byly při plánování úkolu použity kalendáře zdrojů přiřazených k úkolu.

Pole Indikátory (pole úkolu)

V poli Indikátory jsou zobrazeny indikátory, které poskytují různé typy informací o úkolu nebo zdroji.

Pole Nejpozději možné dokončení (pole úkolu)

Pole Nejpozději možné dokončení obsahuje datum nejpozději možného dokončení úkolu, které nezpozdí dokončení projektu.

Pole Nejpozději možné zahájení (pole úkolu)

Pole Nejpozději možné zahájení obsahuje datum nejpozději možného zahájení úkolu, které nezpozdí dokončení projektu.

Pole Vyrovnat přiřazení (pole úkolu)

Pole Vyrovnat přiřazení označuje, jestli je povoleno, aby funkce vyrovnání zpozdila nebo rozdělila jednotlivá přiřazení (místo celého úkolu) za účelem vyřešení přetížení.

Pole Vyrovnání může úkol rozdělit (pole úkolu)

Pole Vyrovnání může úkol rozdělit označuje, jestli funkce vyrovnání zdrojů může způsobit rozdělení zbývající práce tohoto úkolu.

Zpoždění vyrovnání (pole úkolu)

Pole Zpoždění vyrovnání obsahuje údaj o době, o kterou se úkol nebo přiřazení zpozdí vzhledem k jeho nejdříve možnému datu zahájení z důvodu vyrovnání zdrojů.

Propojená pole (pole úkolu)

Pole Propojená pole označuje, jestli existují propojení OLE úkol, zdroj nebo přiřazení, buď z jiného místa v daném souboru projektu z jiného souboru Project 2007, nebo z jiného programu.

Pole Označený (pole úkolu)

Pole úkolu Označený označuje, jestli je úkol označen pro další zpracování nebo identifikaci.

Pole Milník (pole úkolu)

Pole Milník označuje, jestli je daný úkol milníkem.

Název (pole úkolu)

Pole Název obsahuje název úkolu nebo zdroje.

Pole Záporná časová rezerva (pole úkolu)

Pole Záporná časová rezerva zobrazuje množství záporné časové rezervy pro úkol v zobrazení Ganttův diagram, tedy množství času, které je třeba uspořit, aby následující úkoly nebyly opožděné.

Poznámky (pole úkolu)

Pole Poznámky obsahuje poznámky, které lze zadat k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Číslo1 – 20 (pole úkolů)

Pole Číslo 1 až Číslo 20 obsahují libovolné číselné informace o projektu týkající se úkolů, zdrojů nebo přiřazení.

Pole Objekty (pole úkolu)

Pole Objekty obsahuje počet objektů připojených k úkolu nebo přidružených ke zdroji.

Optimistická doba trvání (pole úkolu)

Pole Optimistická doba trvání obsahuje nejlepší možné celkovou dobu průběhu aktivní pracovní doby pro daný úkol, tedy čas od začátku optimistické Optimistické dokončení úkolu.

Optimistická dokončení (pole úkolu)

Pole Optimistické dokončení obsahuje datum, které představuje nejlepší možné po dokončení úkolu.

Optimistická zahájení (pole úkolu)

Pole Optimistické datum zahájení obsahuje datum, které představuje nejlepší možné kdy může úkol začít.

Pole Kód osnovy 1–10 (pole úkolů)

Pole Kód osnovy 1 až Kód osnovy 10 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje hierarchickou strukturu úkolů nebo zdrojů.

Pole Úroveň osnovy (pole úkolu)

Pole Úroveň osnovy označuje umístění úkolu nebo přiřazení v hierarchii osnovy projektu.

Pole Číslo osnovy (pole úkolu)

Pole Číslo osnovy obsahuje číslo představující pozici úkolu v hierarchické struktuře osnovy.

Přetížený (pole úkolu)

Pole Přetížený označuje, jestli je zdroj přiřazen k většímu množství práce na určitém úkolu nebo na všech úkolech, než lze dokončit v rámci normální pracovní kapacity.

Náklady na přesčasovou práci (pole úkolu)

Pole Náklady na přesčasovou práci zobrazuje celkové náklady na přesčasovou práci na úkolu, zdroje na všech přiřazených úkolech nebo na přiřazení zdroje.

Přesčasová práce (pole úkolu)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Dokončeno % (pole úkolu)

Pole Dokončeno % obsahuje aktuální stav úkolu vyjádřený jako procentuální hodnota doby trvání dokončené části úkolu.

Pole Dokončená práce % (pole úkolu)

Pole Dokončená práce % obsahuje aktuální stav úkolu, zdroje nebo přiřazení vyjádřený procentuální hodnotou dokončené práce.

Pesimistická doba trvání (pole úkolu)

Pole Pesimistická doba trvání obsahuje nejhorším celkovou dobu průběhu aktivní pracovní doby pro daný úkol, tedy čas od začátku pesimistické Pesimistické dokončení úkolu. Toto datum můžete zadat jako součást výpočtu analýzy PERT.

Pesimistická dokončení (pole úkolu)

Pole Pesimistické dokončení obsahuje datum, které představuje nejhorším po dokončení úkolu. Toto datum můžete zadat jako součást výpočtu analýzy PERT.

Pesimistická zahájení (pole úkolu)

Pole Pesimistické datum zahájení obsahuje datum, které představuje nejhorším kdy může úkol začít. Toto datum můžete zadat jako součást výpočtu analýzy PERT.

Pole Fyzicky dokončeno v procentech (%)*** (pole úkolu)

Pole Fyzicky dokončeno v procentech (%) zobrazuje zadanou procentuální hodnotu dokončení, kterou lze použít jako alternativu při výpočtu rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP).

Pole Předchůdci (pole úkolu)

Pole Předchůdci uvádí seznam identifikačních čísel úkolů pro předchůdce, na kterých daný úkol závisí před svým zahájením nebo dokončením.

Pole Dokončení před vyrovnáním (pole úkolu)

Pole Dokončení před vyrovnáním obsahuje datum dokončení úkolu, které bylo platné před provedením vyrovnání zdrojů.

Pole Zahájení před vyrovnáním (pole úkolu)

Pole Zahájení před vyrovnáním obsahuje datum zahájení úkolu, které bylo platné před provedením vyrovnání zdrojů.

Priorita (pole úkolu)

Pole Priorita označuje důležitost přidělenou úkolu, která znamená, jak snadno může být úkol zpožděn nebo rozdělen při vyrovnání zdrojů.

Pole Projekt (pole úkolu)

Pole Projekt zobrazuje názvy dílčích projektů, ze kterých pocházejí úkoly, zdroje a přiřazení.

Nová
Publikovat (pole úkolu)

Pole Publikovat označuje, zda má být aktuálního úkolu publikovaná k Project Server 2007 s zbytek projektu. Ve výchozím nastavení je toto pole nastavena na Ano.
Office Project Professional 2007 only

Pole Opakovaný (pole úkolu)

Pole Opakovaný označuje, jestli je úkol součástí série opakovaných úkolů.

Pole Běžná práce (pole úkolu)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole Zbývající náklady (pole úkolu)

Pole Zbývající náklady zobrazuje zbývající plánované výdaje na úkol, které budou vynaloženy na dokončení zbývající plánované práce.

Pole Zbývající doba trvání (pole úkolu)

Pole Zbývající doba trvání zobrazuje dobu potřebnou pro dokončení nedokončené části úkolu.

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci (pole úkolu)

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci zobrazuje zbývající plánované výdaje na přesčasovou práci pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Zbývající přesčasová práce (pole úkolu)

Pole Zbývající přesčasová práce zobrazuje množství zbývající naplánované přesčasové práce.

Pole Zbývající práce (pole úkolu)

Pole Zbývající práce zobrazuje dobu, například počet hodin nebo dnů na jednoho pracovníka, která je potřebná k dokončení úkolu nebo sady úkolů.

Pole Skupina zdroje (pole úkolu)

Pole Skupina zdroje obsahuje skupiny, do kterých patří zdroje.

Pole Iniciály zdroje (pole úkolu)

V polích Iniciály zdroje se zobrazí zkratky názvů zdrojů.

Pole Názvy zdrojů (pole úkolu)

Pole Názvy zdrojů uvádí seznam názvů všech zdrojů přiřazených k úkolu.

Pole Výslovnost názvu zdroje (pole úkolu)

Pole Výslovnost názvu zdroje se používá pouze v japonské verzi aplikace Project 2007.

Pole Typ zdroje (pole úkolu)

Pole Typ zdroje označuje, jestli zdroje přiřazené k tomuto úkolu jsou pracovní nebo materiálové.

Pole Čekání na odpověď (pole úkolu)

Pole Čekání na odpověď označuje, jestli byla od členů týmu přiřazených k úkolům přijata odpověď na odeslanou zprávu.

Pole Pokračování (pole úkolu)

Pole Pokračování zobrazuje datum, na které je naplánováno pokračování zbývající části úkolu po zadání hodnoty průběhu, například Dokončeno %, Dokončená práce v %, Skutečná práce, Skutečná doba trvání nebo Skutečné zahájení.

Pole Zahrnutí (pole úkolu)

U dílčích úkolů označuje pole Zahrnutí, jestli budou informace v pruzích dílčích úkolů Ganttova diagramu zahrnuty do pruhu pro souhrnný úkol.

Pole SPI (pole úkolu)

V poli SPI (ukazatel plnění plánu) je uveden poměr rozpočtových nákladů provedených prací a rozpočtových nákladů plánovaných prací (BCWP/BCWS).

Zahájení (pole úkolu)

Pole Zahájení obsahuje datum, kdy má přiřazený zdroj podle plánu začít pracovat na úkolu.

Pole Časová rezerva zahájení (pole úkolu)

Pole Časová rezerva zahájení obsahuje dobu trvání mezi kalendářními daty Nejdříve možné zahájení a Nejpozději možné zahájení.

Pole Odchylka zahájení (pole úkolu)

Pole Odchylka zahájení obsahuje dobu představující rozdíl mezi datem zahájení úkolu nebo přiřazení podle směrného plánu a aktuálně plánovaným datem zahájení.

Pole Zahájení 1–10 (pole úkolů)

Pole Zahájení 1 až Zahájení 10 zobrazují libovolné informace o datech zahájení určitého úkolu, zdroje nebo přiřazení, které chcete v projektu zadat a uložit odděleně.

Pole Stav (pole úkolu)

Pole Stav označuje stav aktuálního úkolu: Dokončen, Podle plánu, Zpožděn nebo Budoucí.

Pole Indikátor stavu (pole úkolu)

Pole Indikátor stavu zobrazuje ikonu, která představuje momentální stav úkolu.

Nová
Správce stavu (pole úkolu)

Pole Správce stavu obsahuje jméno zdroje organizace, který přijme aktualizace stavu aktuálního úkolu od zdroje pracujícího s aplikací v Microsoft Office Project Web Access.

Pole Zastavení (pole úkolu)

Pole Zastavení zobrazuje datum, které představuje dokončení stávající části úkolu.

Pole Soubor dílčího projektu (pole úkolu)

Pole Soubor dílčího projektu obsahuje název projektu vloženého do souboru aktivního projektu.

Pole Dílčí projekt jen pro čtení (pole projektu)

Pole Dílčí projekt jen pro čtení označuje, jestli je dílčí projekt daného úkolu označen jako projekt jen pro čtení.

Pole Následníci (pole úkolu)

Pole Následníci uvádí seznam identifikačních čísel úkolů pro následníky daného úkolu.

Pole Souhrnný (pole úkolu)

Pole Souhrnný označuje, jestli je daný úkol souhrnným úkolem.

Pole Průběh souhrnného úkolu (pole úkolu)

Pole Průběh souhrnného úkolu zobrazuje průběh souhrnného úkolu na základě průběhu dílčích úkolů a jejich plánování.

SV (pole úkolu)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Pole SVP (pole úkolu)

Pole SVP (odchylka plánování v procentech) zobrazuje poměr odchylky plánování (SV) a rozpočtových nákladů plánovaných prací (BCWS) vyjádřený v procentech.

Pole Kalendář úkolů (pole úkolu)

Pole Kalendář úkolů uvádí všechny dostupné kalendáře, které můžou být použity pro úkol.

Nová
GUID kalendáře úkolů (pole úkolu)

Pole GUID kalendáře úkolů obsahuje generované jedinečné identifikační kódy pro každý kalendář úkolu v projektu. Žádné dva kalendáře úkolů nemají stejný kód GUID kalendáře úkolů.

Nová
Identifikátor GUID úkolu (pole úkolu)

Pole GUID úkolu obsahuje generované identifikační kódy, které jsou jedinečné pro každý úkol v projektu.

Pole TCPI (pole úkolu)

Pole TCPI (ukazatel efektivity zbývající práce) zobrazuje poměr zbývající práce a zbývajících plánovaných nákladů k datu stavu.

Čekání na zjištění stavu úkolů (pole úkolu)

Pole Čekání na zjištění stavu úkolů označuje, zda byla přijata odpověď na žádost o zjištění průběhu přiřazených úkolů, která byla odeslána zdroji.

Pole Text nad (pole úkolu)

Pole Text nad obsahuje informace o tom, kde se zobrazí text na panelech Ganttova diagramu pro dílčí úkoly při zahrnutí do pruhu souhrnného úkolu.

Pole Text 1–30 (pole úkolů)

Pole Text 1 až Text 30 obsahují libovolné textové informace o úkolech, zdrojích nebo přiřazeních, které chcete vložit do projektu.

Pole Celková časová rezerva (pole úkolu)

Pole Celková časová rezerva obsahuje časovou hodnotu, o kterou je možné posunout datum dokončení úkolu bez změny data dokončení projektu.

Pole Typ (pole úkolu)

Pomocí pole Typ lze určit, jaký účinek budou mít úpravy práce, jednotek přiřazení nebo doby trvání na výpočet dalších dvou polí.

Jedinečné ID (pole úkolu)

Pole jedinečné ID obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky označí nový úkol, zdroj nebo přiřazení v projektu stávajícím.

Pole Jedinečná čísla ID předchůdců (pole úkolu)

Pole Jednoznačná čísla ID předchůdců uvádí seznam jedinečných ID pro předchůdce, na kterých daný úkol závisí před svým zahájením nebo dokončením.

Pole Jedinečná čísla ID následníků (pole úkolu)

Pole Jednoznačná čísla ID následníků uvádí seznam jedinečných ID pro následníky daného úkolu.

Požadována aktualizace (pole úkolu)

Aktualizace pole požadována označuje, jestli aktualizace Project Server 2007 by měly posílat přiřazeným členům týmu kvůli změnám data zahájení úkolu, dokončení úkolu nebo přiřazení.

VAC (pole úkolu)

Pole VAC zobrazuje odchylku při dokončení (VAC), což je rozdíl mezi náklady v okamžiku dokončení (BAC) neboli náklady podle směrného plánu a odhadem nákladů v okamžiku dokončení (EAC) úkolu, zdroje nebo přiřazení k úkolu.

Kód WBS (pole úkolu)

Pole Kód WBS obsahuje kódy hierarchické struktury práce (WBS).

Pole Kód WBS předchůdců (pole úkolu)

Pole Kód WBS předchůdců uvádí kódy hierarchické struktury práce (WBS) přiřazené předchůdcům, na kterých úkol před zahájením nebo dokončením závisí.

Pole Kód WBS následníků (pole úkolu)

Pole Kód WBS následníků uvádí kódy hierarchické struktury práce (WBS) přiřazené následníkům.

Práce (pole úkolu)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Rozvrh práce (pole úkolu)

Pomocí pole Rozvrh práce můžete u zdrojů přiřazených k úkolu změnit uspořádání rozvrhu práce.

Pole Odchylka práce (pole úkolu)

Pole Odchylka práce obsahuje hodnotu označující rozdíl mezi prací podle směrného plánu úkolu, zdroje nebo přiřazení a aktuálně naplánovanou prací.

Začátek stránky

Časově uspořádaná pole úkolu

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečné pevné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Skutečné pevné náklady zobrazuje skutečné časově uspořádané nezdrojové výdaje na úkol, které jsou průběžně účtovány podle vybrané metody nabíhání nákladů.

Pole Skutečná přesčasová práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (časově uspořádané pole úkolu)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Práce podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole úkolů)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (časově uspořádané pole úkolu)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWPS (plánovaná hodnota) (časově uspořádané pole úkolu)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole CPI – Ukazatel čerpání nákladů (časově uspořádané pole úkolu)

Pole CPI (ukazatel čerpání nákladů) zobrazuje poměr rozpočtových nákladů (neboli nákladů podle směrného plánu) a skutečných nákladů na provedenou práci k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Souhrnné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Souhrnné náklady zobrazuje naplánované souhrnné časově uspořádané náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení k určitému datu.

Pole Dokončeno % v součtu (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Dokončeno % v součtu zobrazuje souhrnný údaj dokončené práce v procentech pro úkol rozložený v čase.

Pole Souhrnná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Souhrnná práce obsahuje dobu naplánovanou pro všechny zdroje přiřazené k úkolům sečtenou za určitou dobu.

Pole CV – Odchylka nákladů (časově uspořádané pole úkolu)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Pole CVP (časově uspořádané pole úkolu)

Pole CVP (odchylka nákladů v procentech) zobrazuje poměr odchylky nákladů (CV) a rozpočtových nákladů provedených prací (BCWP) vyjádřený v procentech.

Pevné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Pevné náklady obsahuje všechny výdaje u úkolu, které nebyly vynaloženy na zdroje.

Přetížení (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Přetížení označuje, jestli je některý ze zdrojů přiřazen k většímu množství práce na úkolu nebo jestli je zdroj přiřazen k provádění většího množství práce na všech přiřazených úkolech, než lze vykonat v rámci běžné pracovní doby.

Přesčasová práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Dokončeno % (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Dokončeno % obsahuje aktuální stav úkolu vyjádřený jako procentuální hodnota doby trvání dokončené části úkolu.

Pole Běžná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole SPI (časově uspořádané pole úkolu)

V poli SPI (ukazatel plnění plánu) je uveden poměr rozpočtových nákladů provedených prací a rozpočtových nákladů plánovaných prací (BCWP/BCWS).

SV (časově uspořádané pole úkolu)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Pole SVP (časově uspořádané pole úkolu)

Pole SVP (odchylka plánování v procentech) zobrazuje poměr odchylky plánování (SV) a rozpočtových nákladů plánovaných prací (BCWS) vyjádřený v procentech.

Práce (časově uspořádané pole úkolu)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Začátek stránky

Pole zdrojů

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole

Popis

Pole Nabíhání nákladů (pole zdroje)

Pole Nabíhání nákladů obsahuje volby pro způsob a četnost účtování standardních a přesčasových nákladů nebo pro jejich nabíhání jako nákladů úkolu.

Pole Skutečné náklady (pole zdroje)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečné dokončení (pole zdroje)

Pole Skutečné dokončení zobrazuje datum a čas dokončení úkolu nebo přiřazení.

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci (pole zdroje)

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci obsahuje náklady za přesčasovou práci, která již byla na úkolech provedena přiřazenými zdroji.

Pole Skutečná přesčasová práce (pole zdroje)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečné zahájení (pole zdroje)

Pole Skutečné zahájení zobrazuje datum a čas skutečného zahájení úkolu nebo přiřazení na základě zadaných informací o průběhu.

Pole Skutečná práce (pole zdroje)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (pole zdroje)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Pole Přiřazení (pole zdroje)

Pole Přiřazení označuje, že se nejedná o řádek úkolu nebo zdroje, ale o řádek přiřazení.

Zpoždění přiřazení (pole zdroje)

Pole Zpoždění přiřazení obsahuje čas, po který musí zdroj čekat před zahájením práce na přiřazeném úkolu. Pole Zpoždění přiřazení ve skutečnosti nezobrazují žádné údaje, pouze umožňují zobrazit informace v příslušném poli Zpoždění přiřazení.

Jednotky přiřazení (pole zdroje)

Pole Jednotky přiřazení obsahuje počet zdrojů přiřazených k úkolu.

Pole Dostupný od (pole zdroje)

Pole Dostupný od zobrazuje počáteční datum, kdy je zdroj dostupný pro práci s počtem jednotek určeným pro stávající časové období.

Pole Dostupný do (pole zdroje)

Pole Dostupný do zobrazuje koncové datum, kdy je zdroj dostupný pro práci s počtem jednotek určeným pro stávající časové období.

Pole Základní kalendář (pole zdroje)

Pole Základní kalendář označuje, který kalendář je základním kalendářem zdrojů.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Pole Dokončení podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Dokončení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum dokončení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Zahájení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum zahájení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (pole zdroje)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (pole zdrojů)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Dokončení podle směrného plánu 1–10 (pole zdrojů)

Pole Dokončení podle směrného plánu 1 až Dokončení podle směrného plánu 10 obsahují datum plánovaného dokončení přiřazení úkolu nebo zdroje v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu 1–10 (pole zdrojů)

Pole zahájení podle směrného plánu (Zahájení podle směrného plánu 1 až Zahájení podle směrného plánu 10) obsahují datum plánovaného zahájení úkolu nebo přiřazení v okamžiku uložení příslušného směrného plánu.

Práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole zdrojů)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (pole zdroje)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWS (plánovaná hodnota) (pole zdroje)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Rozpočet (pole zdroje)

Pole Rozpočet slouží k zobrazení nebo změně informací o tom, zda je pracovní zdroj, materiálový zdroj nebo zdroj nákladů rozpočtovým zdrojem, to znamená zdrojem, u něhož by měla být v projektu sledována práce, materiál nebo náklady.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (pole zdroje)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce (pole zdroje)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Lze vyrovnávat (pole zdroje)

Pole Lze vyrovnávat označuje, jestli je na příslušném zdroji možné provést vyrovnání zdroje.

Pole Kód (pole zdroje)

Pole Kód obsahuje jakýkoli kód, číslo nebo zkratku, které chcete zadat jako součást informací o zdroji.

Pole Potvrzeno (pole zdroje)

Pole Potvrzeno označuje, jestli přiřazení úkolů bylo zdroji přijato nebo odmítnuto.

Pole Náklady (pole zdroje)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole Náklady na použití (pole zdroje)

Pro pracovní zdroj (osoby a vybavení) zobrazuje pole Náklady na použití náklady, které nabíhají po každém použití daného zdroje. Tyto náklady jsou přičteny pokaždé, když je k úkolu přiřazena jednotka zdroje.

Pole Tabulka nákladových sazeb (pole zdroje)

Pole Tabulka nákladových sazeb umožňuje výběr tabulky nákladových sazeb, která se má použít pro zdroje přiřazené k úkolu.

Pole Odchylka nákladů (pole zdroje)

Pole Odchylka nákladů zobrazuje rozdíl mezi náklady podle směrného plánu a celkovými náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Náklady 1–10 (pole zdrojů)

V polích Náklady 1 až Náklady 10 můžou být uloženy vlastní informace o nákladech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Nová
Vytvořeno (pole zdroje)

Pole Vytvořeno obsahuje datum a čas přidání zdroje do projektu.

Pole CV – Odchylka nákladů (pole zdroje)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Datum 1–10 (pole zdrojů)

Pole Datum 1 až Datum 10 obsahují informace o datech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Nová
Výchozí vlastník přiřazení (pole zdroje)

Pole Výchozí vlastník přiřazení obsahuje jméno uživatele enterprise zodpovědného za zadávání stavu daného přiřazení.
Office Project Professional 2007 only

Pole Doba trvání 1–10 (pole zdrojů)

Pole Doba trvání 1 až Doba trvání 10 obsahují informace o době trvání pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole E-mailová adresa (pole zdroje)

Pole E-mailová adresa obsahuje e-mailovou adresu zdroje.

Organizace (pole zdroje)

Pole Organizace zobrazuje informace o tom, jestli je zdroj z fondu zdrojů organizace (Ano) nebo fondu místních zdrojů (Ne).

Pole Organizace – základní kalendář (pole zdroje)

Pole Organizace – základní kalendář označuje, jestli je zdroj přiřazen k základnímu kalendáři z globální šablony organizace.

Pole Organizace – náklady 1–10 (pole zdrojů)

Pole organizace polích náklady 1 až náklady 10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní úkol, zdroj nebo přiřazení informace o nákladech definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – datum 1–30 (pole zdrojů)

Pole organizace – datum1 až Enterprise datum30 mohou být uloženy libovolné vlastní informace o datu úkol, zdroj nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – doba trvání 1–10 (pole zdrojů)

Organizace – doba trvání1 až DobaTrvání10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o době trvání úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – příznak 1–20 (pole zdrojů)

Organizace – příznak1 až Příznak20 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o příznak úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – číslo 1–40 (pole zdrojů)

Projekt organizace – číslo1 až 40 projektu organizace mohou být uloženy libovolné vlastní číselné informace o projektu definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Organizace – požadované hodnoty (pole zdroje)

Pole organizace – požadované hodnoty označuje, jestli má zdroj nutné požadované hodnoty pro Project Server 2007.

Pole Zdroj organizace – kód osnovy 1–29 (pole zdrojů)

Pole organizace zdroje kód osnovy 1 pomocí pole Zdroj organizace – kód osnovy29 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje seznam nebo hierarchické struktury zdrojů (například kódy kvalifikace nebo kódy funkcí).
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – člen týmu (pole zdroje)

Je-li otevřeno několik projektů organizace, zobrazení zdrojů uvádějí všechny zdroje ze všech otevřených projektů stejné verze (například všechny publikované verze otevřených projektů).

Pole Organizace – text 1–40 (pole zdrojů)

Pole organizace – text 1 až organizace – Text40 mohou být uloženy libovolné informace vlastního textu pro úkoly, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce
Office Project Professional 2007 pouze

Pole Organizace – jedinečné ID (pole zdroje)

Zdroje organizace jsou dostupné pro všechny projekty na Project Server 2007.

Nová
Chybová zpráva (pole zdroje)

Pole chybová zpráva se používá Průvodce importem zdrojů a Průvodce importem projektu k zobrazení chyb při importu informací o zdroj a úkol na Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Pole Dokončení 1–10 (pole zdrojů)

V polích Dokončení 1 až Dokončení 10 můžou být uloženy libovolné informace o datu dokončení úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Dokončení (pole zdroje)

Pole Dokončení zobrazuje datum plánovaného dokončení práce zdroje na všech přiřazených úkolech.

Pole Příznak 1–20 (pole zdrojů)

Pomocí polí Příznak 1 až Příznak 20 můžete označit úkol, zdroj nebo přiřazení pro další činnost nebo je určitým způsobem identifikovat.

Pole Obecné (pole zdroje)

Pole Obecné označuje, jestli je daný zdroj obecný nebo ne.

Pole Skupina (pole zdroje)

Pole Skupina obsahuje název skupiny, do které daný zdroj patří.

Seskupit podle souhrnu (pole zdroje)

Pole Seskupit podle souhrnu označuje, jestli je konkrétní řádek v seznamu úkolů nebo zdrojů souhrnným řádkem úkolů nebo zdrojů seskupených podle určité kategorie.

Pole Hypertextový odkaz (pole zdroje)

Pole Hypertextový odkaz zobrazuje název nebo vysvětlující text hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Adresa hypertextového odkazu (pole zdroje)

Pole Adresa hypertextového odkazu obsahuje adresu hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Atribut Href hypertextového odkazu (pole zdroje)

Pole Atribut Href hypertextového odkazu obsahuje kombinaci nebo zřetězení polí Adresa odkazu a Podadresa odkazu, která jsou přidružena k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole zdroje)

Pole Podadresa hypertextového odkazu obsahuje konkrétní umístění v dokumentu v rámci hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

ID (pole zdroje)

Pole ID obsahuje identifikační číslo, které Project 2007 automaticky přiřadí každému úkolu či zdroji přidanému do projektu.

Nová
import (pole zdroje)

Pole Import Určuje, zda je zdroj importu do Project Server 2007 jako zdroj organizace. Je součástí Průvodce importem zdrojů.
Office Project Professional 2007 only

Pole Neaktivní (pole zdroje)

Zdroje organizace nebudou odstraněny. Místo toho je uživatel s právy správce označí jako neaktivní zdroje.

Pole Indikátory (pole zdroje)

V poli Indikátory jsou zobrazeny indikátory, které poskytují různé typy informací o úkolu nebo zdroji.

Pole Iniciály (pole zdroje)

Pole Iniciály zobrazuje zkratku názvu zdroje.

Zpoždění vyrovnání (pole zdroje)

Pole Zpoždění vyrovnání obsahuje údaj o době, o kterou se úkol nebo přiřazení zpozdí vzhledem k jeho nejdříve možnému datu zahájení z důvodu vyrovnání zdrojů.

Propojená pole (pole zdroje)

Pole Propojená pole označuje, jestli existují propojení OLE úkol, zdroj nebo přiřazení, buď z jiného místa v daném souboru projektu z jiného souboru Project 2007, nebo z jiného programu.

Pole Popisek materiálu (pole zdroje)

Pole Popisek materiálu obsahuje měrnou jednotku zadanou pro materiálový zdroj, například tuny, krabice nebo krychlové metry.

Pole Maximální počet jednotek (pole zdroje)

Pole Maximální počet jednotek obsahuje maximální procento nebo počet jednotek, které představuje maximální kapacitu zdroje, kterou lze využít k plnění úkolů během stávajícího časového období.

Název (pole zdroje)

Pole Název obsahuje název úkolu nebo zdroje.

Poznámky (pole zdroje)

Pole Poznámky obsahuje poznámky, které lze zadat k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Číslo 1–20 (pole zdrojů)

Pole Číslo 1 až Číslo 20 obsahují libovolné číselné informace o projektu týkající se úkolů, zdrojů nebo přiřazení.

Pole Objekty (pole zdroje)

Pole Objekty obsahuje počet objektů připojených k úkolu nebo přidružených ke zdroji.

Pole Kód osnovy 1–10 (pole zdrojů)

Pole Kód osnovy 1 až Kód osnovy 10 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje hierarchickou strukturu úkolů nebo zdrojů.

Přetížený (pole zdroje)

Pole Přetížený označuje, jestli je zdroj přiřazen k většímu množství práce na určitém úkolu nebo na všech úkolech, než lze dokončit v rámci normální pracovní kapacity.

Skutečné náklady na přesčasovou práci (pole zdroje)

Pole Náklady na přesčasovou práci zobrazuje celkové náklady na přesčasovou práci na úkolu, zdroje na všech přiřazených úkolech nebo na přiřazení zdroje.

Pole Přesčasová sazba (pole zdroje)

Pole Přesčasová sazba zobrazuje platovou sazbu pro práci přesčas, kterou vykonává zdroj.

Skutečná přesčasová práce (pole zdroje)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Špička (pole zdroje)

Pole Špička obsahuje maximální procento nebo počet jednotek, ke kterým je zdroj kdykoli přiřazen za účelem plnění úkolů.

Pole Dokončená práce % (pole zdroje)

Pole Dokončená práce % obsahuje aktuální stav úkolu, zdroje nebo přiřazení vyjádřený procentuální hodnotou dokončené práce.

Pole Výslovnost (pole zdroje)

Pole Výslovnost se používá pouze v japonské verzi aplikace Project 2007.

Pole Projekt (pole zdroje)

Pole Projekt zobrazuje názvy dílčích projektů, ze kterých pocházejí úkoly, zdroje a přiřazení.

Pole Kód RBS (pole zdroje)

Pole Kód RBS obsahuje kód hierarchické struktury zdrojů, nazývaný také kód hierarchické struktury uživatelů.

Pole Běžná práce (pole zdroje)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole Zbývající náklady (pole zdroje)

Pole Zbývající náklady zobrazuje zbývající plánované výdaje na úkol, které budou vynaloženy na dokončení zbývající plánované práce.

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci (pole zdroje)

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci zobrazuje zbývající plánované výdaje na přesčasovou práci pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Zbývající přesčasová práce (pole zdroje)

Pole Zbývající přesčasová práce zobrazuje množství zbývající naplánované přesčasové práce.

Pole Zbývající práce (pole zdroje)

Pole Zbývající práce zobrazuje dobu, například počet hodin nebo dnů na jednoho pracovníka, která je potřebná k dokončení úkolu nebo sady úkolů.

Nová
GUID kalendáře (pole zdroje)

Pole GUID kalendáře obsahuje generovaný jedinečný identifikační kód pro každý kalendář zdroje v projektu. Žádné dva kalendáře zdroje nemají stejný identifikátor GUID kalendáře.

Nová
GUID zdroje (pole zdroje)

Pole GUID zdroje obsahuje generovaný jedinečný identifikační kód pro každý zdroj v projektu. Žádné dva zdroje nemají stejný identifikátor GUID zdroje.

Pole Čekání na odpověď (pole zdroje)

Pole Čekání na odpověď označuje, jestli byla od členů týmu přiřazených k úkolům přijata odpověď na odeslanou zprávu.

Pole Standardní sazba (pole zdroje)

Pole Standardní sazba zobrazuje sazbu platu pro běžnou nepřesčasovou práci prováděnou zdrojem.

Zahájení (pole zdroje)

Pole Zahájení obsahuje datum, kdy má přiřazený zdroj podle plánu začít pracovat na úkolu.

Pole Zahájení 1–10 (pole zdrojů)

Pole Zahájení 1 až Zahájení 10 zobrazují libovolné informace o datech zahájení určitého úkolu, zdroje nebo přiřazení, které chcete v projektu zadat a uložit odděleně.

Nová
Souhrn (pole zdroje)

Pole Souhrn označuje, jestli informace o přiřazení zdrojů použitých v aktuálním projektu pocházejí z aktuálně otevřeného projektu nebo z jiného projektu, který využívá stejné zdroje.

SV (pole zdroje)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Nová
Fond přiřazení týmu (pole zdroje)

Pole Fond přiřazení týmu ukazuje, jestli je aktuální zdroj zdroj týmu.
Office Project Professional 2007 only

Název souhrnného úkolu (pole zdroje)

Pole Název souhrnného úkolu obsahuje názvy souhrnných úkolů pro úkol přidružený k přiřazení zdroje.

Pole Čekání na zjištění stavu úkolů (pole zdroje)

Pole Čekání na zjištění stavu úkolů označuje, jestli byla přijata odpověď na požadavek na zjištění průběhu přiřazených úkolů, který byl odeslán zdroji.

Pole Text 1–30 (pole zdrojů)

Pole Text 1 až Text 30 obsahují libovolné textové informace o úkolech, zdrojích nebo přiřazeních, které chcete vložit do projektu.

Pole Typ (pole zdroje)

Pomocí pole Typ lze určit, jaký účinek budou mít úpravy práce, jednotek přiřazení nebo doby trvání na výpočet dalších dvou polí.

Jedinečné ID (pole zdroje)

Pole jedinečné ID obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky označí nový úkol, zdroj nebo přiřazení v projektu stávajícím.

Požadována aktualizace (pole zdroje)

Aktualizace pole požadována označuje, jestli aktualizace Project Server 2007 by měly posílat přiřazeným členům týmu kvůli změnám data zahájení úkolu, dokončení úkolu nebo přiřazení.

VAC (pole zdroje)

Pole VAC zobrazuje odchylku při dokončení (VAC), což je rozdíl mezi náklady v okamžiku dokončení (BAC) neboli náklady podle směrného plánu a odhadem nákladů v okamžiku dokončení (EAC) úkolu, zdroje nebo přiřazení k úkolu.

Pole Účet systému Windows (pole zdroje)

Pole Účet systému Windows obsahuje uživatelské jméno systému Microsoft Windows zadané pro pracovní zdroj.

Práce (pole zdroje)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Pracovní skupina (pole zdroje)

Pole pracovní skupina obsahuje volby pro způsob elektronické aktualizace používáte komunikovat a spolupracovat s jednotlivé práce zdroje na svým projektovým týmem.

Rozvrh práce (pole zdroje)

Pomocí pole Rozvrh práce můžete u zdrojů přiřazených k úkolu změnit uspořádání rozvrhu práce.

Pole Odchylka práce (pole zdroje)

Pole Odchylka práce obsahuje hodnotu označující rozdíl mezi prací podle směrného plánu úkolu, zdroje nebo přiřazení a aktuálně naplánovanou prací.

Začátek stránky

Časově uspořádaná pole zdroje

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečná přesčasová práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (časově uspořádané pole zdroje)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Práce podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole zdrojů)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (časově uspořádané pole zdroje)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWS (plánovaná hodnota) (časově uspořádané pole zdroje)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtový zdroj

Pole Náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole Souhrnné náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Souhrnné náklady zobrazuje naplánované souhrnné časově uspořádané náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení k určitému datu.

Pole Souhrnná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Souhrnná práce obsahuje dobu naplánovanou pro všechny zdroje přiřazené k úkolům sečtenou za určitou dobu.

Pole CV – Odchylka nákladů (časově uspořádané pole zdroje)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Přetížení (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Přetížení označuje, jestli je některý ze zdrojů přiřazen k většímu množství práce na úkolu nebo jestli je zdroj přiřazen k provádění většího množství práce na všech přiřazených úkolech, než lze vykonat v rámci běžné pracovní doby.

Přesčasová práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Jednotky ve špičce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Jednotky ve špičce obsahuje procentuální hodnotu nebo počet jednotek, ke kterým je zdroj v daném čase přiřazen pro úkoly v průběhu určitého časového období.

Pole Přidělení v procentech (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Přidělení v procentech obsahuje procentuální hodnotu představující celkovou kapacitu zdroje přidělenou všem úkolům.

Pole Běžná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole Zbývající dostupnost (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Zbývající dostupnost vyjadřuje zbývající období, po které bude zdroj k dispozici pro práci.

SV (časově uspořádané pole zdroje)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Dostupnost jednotky (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Dostupnost jednotky obsahuje procentuální hodnotu nebo číselný údaj o maximálním počtu jednotek, které může pracovní zdroj dokončit na libovolných úkolech během kteréhokoli vybraného časového období.

Práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Dostupnost práce (časově uspořádané pole zdroje)

Pole Dostupnost práce obsahuje maximální dobu, po kterou je pracovní zdroj dostupný pro přiřazení práce během vybraného časového období.

Začátek stránky

Pole Přiřazení

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole

Popis

Pole Skutečné náklady (pole přiřazení)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečné dokončení (pole přiřazení)

Pole Skutečné dokončení zobrazuje datum a čas dokončení úkolu nebo přiřazení.

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci (pole přiřazení)

Pole Skutečné náklady na přesčasovou práci obsahuje náklady za přesčasovou práci, která již byla na úkolech provedena přiřazenými zdroji.

Pole Skutečná přesčasová práce (pole přiřazení)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečné zahájení (pole přiřazení)

Pole Skutečné zahájení zobrazuje datum a čas skutečného zahájení úkolu nebo přiřazení na základě zadaných informací o průběhu.

Pole Skutečná práce (pole přiřazení)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (pole přiřazení)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Pole Přiřazení (pole přiřazení)

Pole Přiřazení označuje, že se nejedná o řádek úkolu nebo zdroje, ale o řádek přiřazení.

Zpoždění přiřazení (pole přiřazení

Pole Zpoždění přiřazení obsahuje čas, po který musí zdroj čekat před zahájením práce na přiřazeném úkolu. Pole Zpoždění přiřazení ve skutečnosti nezobrazují žádné údaje, pouze umožňují zobrazit informace v příslušném poli Zpoždění přiřazení.

Nová
Vlastník přiřazení (pole přiřazení)

Pole Vlastník přiřazení obsahuje jméno uživatele zodpovědného za zadávání stavu pro aktuální přiřazení v Office Project Web Access.
Office Project Professional 2007 only

Jednotky přiřazení (pole přiřazení)

Pole Jednotky přiřazení obsahuje počet zdrojů přiřazených k úkolu.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Pole Dokončení podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Dokončení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum dokončení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Zahájení podle směrného plánu zobrazuje plánované datum zahájení úkolu nebo přiřazení v době uložení směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu (pole přiřazení)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (pole přiřazení)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (pole přiřazení)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Dokončení podle směrného plánu 1–10 (pole přiřazení)

Pole Dokončení podle směrného plánu 1 až Dokončení podle směrného plánu 10 obsahují datum plánovaného dokončení přiřazení úkolu nebo zdroje v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu 1–10 (pole přiřazení)

Pole zahájení podle směrného plánu (Zahájení podle směrného plánu 1 až Zahájení podle směrného plánu 10) obsahují datum plánovaného zahájení úkolu nebo přiřazení v okamžiku uložení příslušného směrného plánu.

Pole Práce podle směrného plánu 1–10 (pole přiřazení)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (pole přiřazení)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWS (plánovaná hodnota) (pole přiřazení)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (pole přiřazení)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce (pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Potvrzeno (pole přiřazení)

Pole Potvrzeno označuje, jestli přiřazení úkolů bylo zdroji přijato nebo odmítnuto.

Pole Náklady (pole přiřazení)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole Tabulka nákladových sazeb (pole přiřazení)

Pole Tabulka nákladových sazeb umožňuje výběr tabulky nákladových sazeb, která se má použít pro zdroje přiřazené k úkolu.

Pole Odchylka nákladů (pole přiřazení)

Pole přiřazení Odchylka nákladů zobrazuje rozdíl mezi náklady podle směrného plánu a celkovými náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Náklady 1–10 (pole přiřazení)

V polích Náklady 1 až Náklady 10 můžou být uloženy vlastní informace o nákladech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Kritický (pole přiřazení)

Pole Kritický označuje, jestli u úkolu nebo přiřazení může dojít ke skluzu nebo jestli úkol nebo přiřazení leží na kritické cestě.

Pole CV – Odchylka nákladů (pole přiřazení)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Datum 1–10 (pole přiřazení)

Pole Datum 1 až Datum 10 obsahují informace o datech úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Doba trvání 1–10 (pole přiřazení)

Pole Doba trvání 1 až Doba trvání 10 obsahují informace o době trvání pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Organizace – náklady 1–10 (pole přiřazení)

Pole organizace polích náklady 1 až náklady 10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní úkol, zdroj nebo přiřazení informace o nákladech definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – datum 1–30 (pole přiřazení)

Pole organizace – datum1 až Enterprise datum30 mohou být uloženy libovolné vlastní informace o datu úkol, zdroj nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – doba trvání 1–10 (pole přiřazení)

Organizace – doba trvání1 až DobaTrvání10 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o době trvání úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – příznak 1–20 (pole přiřazení)

Organizace – příznak1 až Příznak20 Enterprise mohou být uloženy libovolné vlastní informace o příznak úkolu, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – číslo 1–40 (pole přiřazení)

Projekt organizace – číslo1 až 40 projektu organizace mohou být uloženy libovolné vlastní číselné informace o projektu definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce.
Office Project Professional 2007 only

Pole Zdroj organizace – kód osnovy 1–29 (pole přiřazení)

Pole organizace zdroje kód osnovy 1 pomocí pole Zdroj organizace – kód osnovy29 obsahují definovaný alfanumerický kód, který představuje seznam nebo hierarchické struktury zdrojů (například kódy kvalifikace nebo kódy funkcí).
Office Project Professional 2007 only

Pole Organizace – text 1–40 (pole přiřazení)

Pole organizace – text 1 až organizace – Text40 mohou být uloženy libovolné informace vlastního textu pro úkoly, zdroje nebo přiřazení definované správcem řízení projektu nebo jiný uživatel, který má oprávnění správce
Office Project Professional 2007 pouze

Pole Dokončení (pole přiřazení)

Pole Dokončení zobrazuje datum, na které je naplánováno dokončení práce zdroje na úkolu.

Pole Odchylka dokončení (pole přiřazení)

Pole Odchylka dokončení zobrazuje dobu představující rozdíl mezi datem dokončení úkolu nebo přiřazení podle směrného plánu a aktuálním datem dokončení.

Pole Dokončení 1–10 (pole přiřazení)

V polích Dokončení 1 až Dokončení 10 můžou být uloženy libovolné informace o datu dokončení úkolu, zdroje nebo přiřazení.

Pole Příznak 1–20 (pole přiřazení)

Pomocí polí Příznak 1 až Příznak 20 můžete označit úkol, zdroj nebo přiřazení pro další činnost nebo je určitým způsobem identifikovat.

Pole Hypertextový odkaz (pole přiřazení)

Pole Hypertextový odkaz zobrazuje název nebo vysvětlující text hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Adresa hypertextového odkazu (pole přiřazení)

Pole Adresa hypertextového odkazu obsahuje adresu hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Atribut Href hypertextového odkazu (pole přiřazení)

Pole Atribut Href hypertextového odkazu obsahuje kombinaci nebo zřetězení polí Adresa odkazu a Podadresa odkazu, která jsou přidružena k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Podadresa hypertextového odkazu (pole přiřazení)

Pole Podadresa hypertextového odkazu obsahuje konkrétní umístění v dokumentu v rámci hypertextového odkazu přidruženého k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Zpoždění vyrovnání (pole přiřazení)

Pole Zpoždění vyrovnání obsahuje údaj o době, o kterou se úkol nebo přiřazení zpozdí vzhledem k jeho nejdříve možnému datu zahájení z důvodu vyrovnání zdrojů.

Propojená pole (pole přiřazení)

Pole Propojená pole označuje, jestli existují propojení OLE úkol, zdroj nebo přiřazení, buď z jiného místa v daném souboru projektu z jiného souboru Project 2007, nebo z jiného programu.

Poznámky (pole přiřazení)

Pole Poznámky obsahuje poznámky, které lze zadat k úkolu, zdroji nebo přiřazení.

Pole Číslo 1–20 (pole přiřazení)

Pole Číslo 1 až Číslo 20 obsahují libovolné číselné informace o projektu týkající se úkolů, zdrojů nebo přiřazení.

Pole Úroveň osnovy (pole přiřazení)

Pole Úroveň osnovy označuje umístění úkolu nebo přiřazení v hierarchii osnovy projektu.

Pole Přetížený (pole přiřazení)

Pole Přetížený označuje, jestli je zdroj přiřazen k většímu množství práce na určitém úkolu nebo na všech úkolech, než lze dokončit v rámci normální pracovní kapacity.

Náklady na přesčasovou práci (pole přiřazení)

Pole Náklady na přesčasovou práci zobrazuje celkové náklady na přesčasovou práci na úkolu, zdroje na všech přiřazených úkolech nebo na přiřazení zdroje.

Přesčasová práce (pole přiřazení)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Špička (pole přiřazení)

Pole Špička obsahuje maximální procento nebo počet jednotek, ke kterým je zdroj kdykoli přiřazen za účelem plnění úkolů.

Pole Dokončená práce % (pole přiřazení)

Pole Dokončená práce % obsahuje aktuální stav úkolu, zdroje nebo přiřazení vyjádřený procentuální hodnotou dokončené práce.

Priorita (pole přiřazení

Pole Priorita označuje důležitost přidělenou úkolu, která znamená, jak snadno může být úkol zpožděn nebo rozdělen při vyrovnání zdrojů.

Pole Projekt (pole přiřazení)

Pole Projekt zobrazuje názvy dílčích projektů, ze kterých pocházejí úkoly, zdroje a přiřazení.

Pole Kód RBS (pole přiřazení)

Pole Kód RBS obsahuje kód hierarchické struktury zdrojů, nazývaný také kód hierarchické struktury uživatelů.

Pole Běžná práce (pole přiřazení)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole Zbývající náklady (pole přiřazení)

Pole Zbývající náklady zobrazuje zbývající plánované výdaje na úkol, které budou vynaloženy na dokončení zbývající plánované práce.

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci (pole přiřazení)

Pole Zbývající náklady na přesčasovou práci zobrazuje zbývající plánované výdaje na přesčasovou práci pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Zbývající přesčasová práce (pole přiřazení)

Pole Zbývající přesčasová práce zobrazuje množství zbývající naplánované přesčasové práce.

Pole Zbývající práce (pole přiřazení)

Pole Zbývající práce zobrazuje dobu, například počet hodin nebo dnů na jednoho pracovníka, která je potřebná k dokončení úkolu nebo sady úkolů.

Pole Požadavek či poptávka (pole přiřazení)

V poli Požadavek či poptávka je možné při použití Průvodce nahrazením zdrojů vybrat způsob přiřazení zdrojů.

Pole Skupina zdroje (pole přiřazení)

Pole Skupina zdroje obsahuje skupiny, do kterých patří zdroje.

Pole Číslo ID zdroje (pole přiřazení)

Pole číslo ID zdroje obsahuje identifikační číslo, které Project 2007 přiřadí každému zdroji.

Pole Iniciály zdroje (pole přiřazení)

V polích Iniciály zdroje se zobrazí zkratky názvů zdrojů.

Pole Název zdroje (pole přiřazení)

Pole Název zdroje obsahuje název zdroje, ke kterému patří přiřazení.

Pole Typ zdroje (pole přiřazení)

Pole Typ zdroje označuje, jestli je zdroj u tohoto přiřazení pracovní nebo materiálový.

Pole Čekání na odpověď (pole přiřazení)

Pole Čekání na odpověď označuje, jestli byla od členů týmu přiřazených k úkolům přijata odpověď na odeslanou zprávu.

Zahájení (pole přiřazení)

Pole Zahájení obsahuje datum, kdy má přiřazený zdroj podle plánu začít pracovat na úkolu.

Pole Odchylka zahájení (pole přiřazení)

Pole Odchylka zahájení obsahuje dobu představující rozdíl mezi datem zahájení úkolu nebo přiřazení podle směrného plánu a aktuálně plánovaným datem zahájení.

Pole Zahájení 1–10 (pole přiřazení)

Pole Zahájení 1 až Zahájení 10 zobrazují libovolné informace o datech zahájení určitého úkolu, zdroje nebo přiřazení, které chcete v projektu zadat a uložit odděleně.

SV (pole přiřazení)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Pole Číslo ID úkolu (pole přiřazení)

Pole číslo ID úkolu obsahuje číslo, které Project 2007 přiřadí každému úkolu přidanému do projektu.

Pole Název úkolu (pole přiřazení)

Pole Název úkolu obsahuje název úkolu, ke kterému patří přiřazení.

Pole Číslo osnovy úkolu (pole přiřazení)

Pole Číslo osnovy úkolu obsahuje číslo představující přidruženou pozici úkolu v hierarchické struktuře osnovy.

Název souhrnného úkolu (pole přiřazení)

Pole Název souhrnného úkolu obsahuje názvy souhrnných úkolů pro úkol přidružený k přiřazení zdroje.

Pole Čekání na zjištění stavu úkolů (pole přiřazení)

Pole Čekání na zjištění stavu úkolů označuje, jestli byla přijata odpověď na požadavek na zjištění průběhu přiřazených úkolů, který byl odeslán zdroji.

Pole Text 1–30 (pole přiřazení)

Pole Text 1 až Text 30 obsahují libovolné textové informace o úkolech, zdrojích nebo přiřazeních, které chcete vložit do projektu.

Jedinečné ID (pole přiřazení)

Pole jedinečné ID obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky označí nový úkol, zdroj nebo přiřazení v projektu stávajícím.

Požadována aktualizace (pole přiřazení)

Aktualizace pole požadována označuje, jestli aktualizace Project Server 2007 by měly posílat přiřazeným členům týmu kvůli změnám data zahájení úkolu, dokončení úkolu nebo přiřazení.

VAC (pole přiřazení)

Pole VAC zobrazuje odchylku při dokončení (VAC), což je rozdíl mezi náklady v okamžiku dokončení (BAC) neboli náklady podle směrného plánu a odhadem nákladů v okamžiku dokončení (EAC) úkolu, zdroje nebo přiřazení k úkolu.

Kód WBS (pole přiřazení)

Pole Kód WBS obsahuje kódy hierarchické struktury práce, což jsou alfanumerické kódy představující umístění přiřazeného úkolu v rámci hierarchické struktury projektu.

Práce (pole přiřazení)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Rozvrh práce (pole přiřazení)

Pomocí pole Rozvrh práce můžete u zdrojů přiřazených k úkolu změnit uspořádání rozvrhu práce.

Pole Odchylka práce (pole přiřazení)

Pole Odchylka práce obsahuje hodnotu označující rozdíl mezi prací podle směrného plánu úkolu, zdroje nebo přiřazení a aktuálně naplánovanou prací.

Začátek stránky

Časově uspořádaná pole přiřazení

Nová označuje v Project 2007 nové pole.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s prací, kterou zdroje na svých úkolech již provedly, a další zaznamenané náklady spojené s úkolem.

Pole Skutečná přesčasová práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Skutečná přesčasová práce obsahuje skutečné množství přesčasové práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v průběhu času.

Pole Skutečná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Skutečná práce zobrazuje množství práce vykonané zdroji přiřazenými k úkolům. Časově uspořádané verze těchto polí zobrazují hodnoty rozložené v čase.

Pole ACWP (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole ACWP (skutečné náklady provedených prací) obsahuje náklady za práci provedenou na úkolu až do data daného stavu projektu nebo aktuálního data.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Rozpočtové náklady podle směrného plánu obsahuje původně naplánovaný rozpočet pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze souhrnnému úkolu projektu.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu obsahuje původně plánované množství rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Náklady podle směrného plánu obsahuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj pro všechny přiřazené úkoly nebo práci prováděnou zdrojem na daném úkolu.

Pole Práce podle směrného plánu (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Práce podle směrného plánu zobrazuje celkový počet hodin práce na osobu naplánovaný pro daný úkol, zdroj nebo přiřazení.

Nová
Rozpočtové náklady podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Podle směrného plánu 1 až Rozpočtové náklady podle směrného plánu 10 obsahují původně plánované rozpočtové náklady pro nákladové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Nová
Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 – 10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce podle směrného plánu 1 až Rozpočtová práce podle směrného plánu 10 obsahují původně plánovaná množství rozpočtové práce pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou označeny jako rozpočtové zdroje.

Pole Náklady podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Pole Náklady podle směrného plánu 1 až Náklady podle směrného plánu 10 obsahují celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole Práce podle směrného plánu 1–10 (časově uspořádaná pole přiřazení)

Pole Práce podle směrného plánu 1 až Práce podle směrného plánu 10 obsahují celkový počet hodin práce na osobu naplánovaných pro úkol, zdroj nebo přiřazení.

Pole BCWP (vytvořená hodnota) (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) obsahuje souhrnnou časově uspořádanou procentuální hodnotu dokončeného úkolu, zdroje nebo přiřazení vynásobenou časově uspořádanými náklady tohoto úkolu podle směrného plánu.

Pole BCWS (plánovaná hodnota) (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) obsahuje souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu.

Nová
Pole Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Rozpočtové náklady se používá k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Nová Pole Rozpočtová práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Rozpočtová práce se používá k zadání nebo kontrole rozpočtové práce pro rozpočtové pracovní a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazeny pouze k souhrnnému úkolu projektu.

Pole Náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na práci vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro zbývající práci.

Pole Souhrnné náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Souhrnné náklady zobrazuje naplánované souhrnné časově uspořádané náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení k určitému datu.

Pole Souhrnná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Souhrnná práce obsahuje dobu naplánovanou pro všechny zdroje přiřazené k úkolům sečtenou za určitou dobu.

Pole CV – Odchylka nákladů (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole CV (odchylka nákladů na vytvořenou hodnotu) zobrazuje rozdíl mezi předpokládanými náklady a náklady skutečně vynaloženými k dosažení aktuální úrovně dokončení k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.

Přetížení (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Přetížení označuje, jestli je některý ze zdrojů přiřazen k většímu množství práce na úkolu nebo jestli je zdroj přiřazen k provádění většího množství práce na všech přiřazených úkolech, než lze vykonat v rámci běžné pracovní doby.

Přesčasová práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Přesčasová práce uvádí množství přesčasové práce, která má být provedena všemi zdroji přiřazenými k úkolům, úkoly přiřazenými ke zdroji nebo zdroji v úkolu a účtována na základě příslušných přesčasových sazeb zdroje.

Pole Jednotky ve špičce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Jednotky ve špičce obsahuje procentuální hodnotu nebo počet jednotek, ke kterým je zdroj v daném čase přiřazen pro úkoly v průběhu určitého časového období.

Pole Přidělení v procentech (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Přidělení v procentech obsahuje procentuální hodnotu představující celkovou kapacitu zdroje přidělenou všem úkolům.

Pole Běžná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Běžná práce zobrazuje celkové množství naplánované práce (kromě přesčasové práce), kterou mají vykonat zdroje.

Pole Zbývající dostupnost (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Zbývající dostupnost vyjadřuje zbývající období, po které bude zdroj k dispozici pro práci.

SV (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) zobrazuje rozdíly v nákladech mezi aktuálním průběhem a směrným plánem úkolu, všech úkolů přiřazených ke zdroji nebo všech přiřazení k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Pole Práce zobrazuje celkovou dobu naplánovanou na úkol pro všechny přiřazené zdroje, celkovou dobu naplánovanou pro daný zdroj na všech přiřazených úkolech nebo celkovou dobu, po kterou je daný zdroj naplánován na úkol.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×