Dodatek k zásadám ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Groove 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datum poslední aktualizace: říjen 2006

Tato stránka je dodatkem k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v sadě 2007 Microsoft Office system. Chcete-li porozumět principům shromaždování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci nebo službu sady Office, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Microsoft Office 2007 a tento dodatek.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje mnoho postupů shromaždování a používání údajů v aplikaci Microsoft Office Groove 2007, včetně jejích služeb a serverů (aplikace Groove). Aplikace Groove a přidružené služby jsou produktem společnosti Groove Networks, dceřiné společnosti plně vlastněné společností Microsoft Corporation. Jedná se o předběžné prohlášení, které nemusí obsahovat vyčerpávající informace. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft v režimu online či offline. Samostatné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů určuje postupy společnosti Microsoft s ohledem na informace získané při návštěvě webu společnosti Microsoft. Pokud jste aplikaci Groove, identitu aplikace Groove, funkce nebo součásti aplikace Groove (například vlastní pracovní prostory nebo nástroje) obdrželi od jiného výrobce, než je společnost Microsoft, nebo pokud používáte software nebo služby jiných výrobců vyvinuté pro použití s aplikací Groove, bude použití informací shromážděných aplikací Groove nebo softwarem jiných výrobců předmětem postupů ochrany osobních údajů těchto výrobců.

Důležité koncepty aplikace Groove

Každý uživatel aplikace Groove bude mít soubor účtu (uživatelský účet), který obsahuje požadované informace, včetně identit uživatele, tajných šifrovacích klíčů, seznamu zařízení, v nichž uživatel spouští aplikaci Groove, seznamu známých pracovních prostorů a seznamu známých kontaktů. Identita uživatele může být spravovaná nebo nespravovaná. Spravované identity jsou vytvářeny a řízeny správcem pomocí serveru s aplikací Groove Manager nebo služby Microsoft Office Groove Enterprise Services (služba Groove Enterprise Services). Nespravované identity jsou vytvářeny uživateli a nejsou řízeny správcem. Uživatelský účet může obsahovat spravované i nespravované identity.

Aplikace Groove používá globálně jedinečné identifikátory (GUID) k identifikaci uživatelských účtů (identifikátor GUID uživatelského účtu) i identit uživatele (identifikátor GUID identity) v rámci účtů. Identifikátory GUID jsou generovány pomocí náhodných čísel, přičemž žádná část není odvozena z vašich informací nebo kontextu vašeho počítače. Použití identifikátorů GUID usnadňuje komunikaci mezi uživateli aplikace Groove prostřednictvím jejich vzájemné jedinečné identifikace, a to i v případě, že se změní jméno, adresa IP nebo jiná informace přidružená jejich účtu nebo identitám aplikace Groove. Aplikace Groove používá identifikátory GUID také k identifikaci počítačů nebo zařízení (identifikátor GUID zařízení), ve kterých je aplikace používána. Identifikátory GUID a adresy IP jsou vyžadovány pro správnou činnost aplikace Groove a nelze je zakázat.

Informace v pracovních prostorech

Internet je veřejná síť. Většina způsobů komunikace napříč Internetem neposkytuje takovou úroveň ochrany osobních údajů a zabezpečení, na kterou jsme zvyklí při komunikaci v kancelářích, domovech a dalších fyzických prostorech. Komunikační software Groove umožňuje malým skupinám uživatelů komunikovat a interaktivně pracovat ve virtuálních pracovních prostorech, které se společnost Microsoft pokusila učinit přiměřeně soukromými a zabezpečenými. Aplikace Groove a interní zásady byly navrženy tak, aby správci serverů Microsoft nemohli nahlížet do vašich pracovních prostorů a neměli přístup k datům, která obsahují, kromě výjimečných případů popsaných dále v části Zabezpečení. Společnost Microsoft také činí přiměřená preventivní opatření, která mají pomoci zabránit neoprávněným třetím stranám v přístupu k vašim informacím.

Společnost Microsoft nemá přístup k datům pracovního prostoru, která jsou uložena ve vašem počítači nebo zařízení, a protože všechna data pracovního prostoru opouštějící váš počítač nebo zařízení jsou šifrována, jakákoli data, která mohou být dočasně uložena na synchronizačních serverech společnosti Microsoft (servery se spuštěnou aplikací Groove Relay 2007, která poskytuje alternativní síťovou cestu podporující průchod bránou firewall a dočasné úložiště v případě, že příjemci jsou v režimu offline), jsou také šifrována pomocí klíčů uložených ve vašem počítači nebo zařízení. Společnost Microsoft tedy nemůže mít k datům přístup. Pokud se však rozhodnete použít určité volitelné funkce spravovaných identit aplikace Groove, bude mít společnost Microsoft přístup k vašim šifrovacím klíčům, není však jejím zvykem, zásadou nebo úmyslem použít tyto klíče pro přístup k vašim datům, s výjimkou skutečností popsaných v tomto prohlášení. Společnost Microsoft však shromažďuje určité informace týkající se použití aplikace Groove a jiných aktivit mimo pracovní prostor, jak je popsáno v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr a použití informací

Aplikace Groove shromažďuje informace o vás a vašem počítači, pokud provádíte následující činnosti:

 • Používáte servery hostitele.

 • Spravujete doménu hostitele.

 • Máte spravovanou identitu na serveru hostitele.

 • Vytváříte účet.

 • Povolujete obnovení hesla účtu.

 • Požadujete automatické obnovení hesla.

 • Publikujete své jméno nebo kontaktní informace ve veřejném adresáři aplikace Groove.

 • Publikujete své jméno nebo kontaktní informace v adresáři místní sítě.

 • Přidáváte kontakt do seznamu kontaktů, importujete váš uživatelský účet do jiného zařízení.

 • Akceptujete pozvánku do prostoru, odesíláte rychlou zprávu, zvete někoho do prostoru, odesíláte vaše exportované kontakty jako soubor, jste členem prostoru při připojení nového člena.

 • Vyhledáváte kontakt ve veřejném adresáři aplikace Groove.

 • Odesíláte pozvánku do pracovního prostoru pomocí adresy URL odkazující na soubor pozvánky.

 • Odesíláte kontakt pomocí adresy URL odkazující na kontakt.

 • Požadujete informace nápovědy týkající se konkrétního tématu.

 • Přihlašujete se k síťovému serveru, který vyžaduje síťové ID uživatele a heslo.

 • Připojujete se k programu zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků.

 • Odesíláte informace o chybách pomocí nástroje Zasílání zpráv o chybách.

Používáte servery hostitele

Aplikaci Groove lze nakonfigurovat tak, aby používala synchronizační servery a servery pro správu vlastněné a spravované společností Microsoft, vaší společností nebo třetí stranou. Jestliže je vaše aplikace Groove nakonfigurována pro použití služby Groove Enterprise Services, budou tyto servery shromažďovat vaši adresu IP a identifikátory GUID přidružené vašim počítačům a uživatelským účtům.

Před použitím synchronizačního serveru nebo serveru pro správu společnosti Microsoft odešle aplikace Groove zřizovací požadavky, které vrátí servery pro správu a synchronizační servery použitelné pro váš účet. Zřizovací požadavky obsahují váš identifikátor GUID uživatelského účtu, časové pásmo počítače, místní a jazykové nastavení vašeho počítače, typ licence vaší sady Office a kryptografické informace používané pro ověření pravosti identifikátoru GUID uživatelského účtu. Jakmile jsou identifikovány příslušné servery hostitele, odešle aplikace Groove vaše ID produktu a identifikátor GUID uživatelského účtu serveru s aplikací Groove Manager. Všechny tyto informace jsou vyžadovány pro správnou činnost aplikace Groove a nelze je zakázat.

Spravujete doménu hostitele

Pokud spravujete domény hostované pomocí služby podnikové aplikaci SharePoint Workspace, doporučujeme vás vyzve k se přihlaste pomocí svého Windows Live ID pověření (e-mailovou adresu a heslo) k ověření se a všech uživatelů, které jste přidali jako správce domény. Po vytvoření těchto přihlašovacích údajů je můžete používat k přihlášení na jiné weby, které jsou součástí Windows Live ID. Další informace o účtu Windows Live ID a zjistěte, jak může použít a sdílené, pokud se přihlásit na jiné weby pomocí účtu Windows Live ID, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů Windows Live IDpřihlašovacími údaji.

E-mailovou adresu každého správce domény budou uložené na serveru služby podnikové aplikace Groove společně s uživatelské jméno a doménu identifikační informace, jako je název domény. Tyto e-mailové adresy jsme může použít k odeslání oznámení účet nebo službu zákazníka.

Pokud je to ve vaší smlouvě o podpoře uvedeno, může se jeden nebo více pracovníků podpory společnosti Microsoft při vaší žádosti o podporu společnosti Microsoft při doručení funkcí služby Groove Enterprise Services dočasně přihlásit do vaší domény jako správce domény (správce podpory). Správce podpory vám může pomoci s funkcemi správy domény, včetně odebrání ostatních správců z domény nebo kontroly správnosti zřízení synchronizačního serveru. V průběhu poskytování pomoci mohou správci podpory přistupovat k osobním informacím ve stejné formě a stejným způsobem jako ostatní správci domény.

Máte spravovanou identitu na serveru hostitele

Pokud je vaše identita spravována na serverech hostitele společnosti Microsoft nebo třetí strany (spravovaná identita), budou tyto servery obsahovat vaše kontaktní informace, nastavení zásad pro vaši identitu a zařízení, záložní kopii vašeho účtu a statistiku použití aplikace Groove. V případě autorizace prostřednictvím nastavení řízení přístupu na základě rolí budou mít správci domény přístup k těmto informacím. Příklady statistických informací, které aplikace Groove shromažďuje, obsahují následující typy:

 • počet přijatých a zamítnutých pozvánek,

 • počet odeslaných zpráv konverzace a rychlých zpráv aplikace Groove,

 • počet vytvořených nebo odstraněných trvalých či dočasných pracovních prostorů,

 • počet členů pracovních prostorů,

 • počet vytvořených a odstraněných nástrojů,

 • množství času stráveného v pracovních prostorech, použitím konkrétního nástroje nebo funkce aplikace Groove a použitím aplikace Groove samostatně nebo spolu s dalšími uživateli,

 • vydání a verze vámi používané aplikace Groove,

 • použití automatizovaných funkcí nápovědy společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft shromažďuje agregační informace o použití ze serverů hostitele, informace domény však nepoužívá způsobem, který by vás osobně identifikoval; výjimku tvoří poskytování automatizovaných služeb aplikace Groove (například synchronizačních serverů) a poskytování podpory s vaším souhlasem. Informace týkající se domén hostitelů jiných společností získáte v části Postupy jiných společností.

Správci domény mohou nastavit zásady ovlivňující důvěrnost, rozsah a ochranu osobních informací přístupných prostřednictvím vašeho účtu. Tyto zásady řídí (mimo jiné):

 • obnovení dat a obnovení hesla; pokud je to povoleno, jsou správci domény schopni přistupovat k pracovním prostorům, zprávám a dalším informacím v účtu; v případě zneužití se správci mohou vydávat za vaši osobu;

 • omezení nebo povolení publikovat kontaktní informace ve veřejných adresářích;

 • zda váš účet (a data jeho pracovního prostoru) může být na nespravovaném počítači, který není součástí domény účtu.

Správci domény navíc mohou váš účet odstranit, aby zabránili přístupu k pracovním prostorům, jejichž členem jste byli.

Vytváříte účet

Při vytváření účtu shromažďuje aplikace Groove vaše celé jméno a e-mailovou adresu. Tyto vyžadované informace jsou společně s dalšími informacemi (například telefonními čísly nebo poštovní adresou) zadanými vámi nebo správcem uloženy v místním počítači. Budou přidány k vašemu kontaktu a viditelné všude tam, kde je váš kontakt k dispozici (například budou viditelné pro další členy vašich pracovních prostorů).

Povolujete obnovení hesla účtu (nespravované identity)

Jestliže povolíte automatické obnovení hesla účtu (povolíte budoucí obnovení hesla bez zapojení správce), budou vaše e-mailové adresy odeslány na server s aplikací Groove Manager spravovaný společností Microsoft, společně s adresou URL vaší identity, identifikátorem GUID uživatelského účtu a kryptografickými daty potřebnými k zajištění shody budoucího požadavku na obnovení hesla účtu s vaším účtem. Tyto informace jsou požadovány pro správnou činnost funkce. Ačkoli protokol obnovení hesla vyžaduje spolupráci se servery aplikace Groove, nemá společnost Microsoft všechny potřebné informace, aby mohla kryptograficky přistupovat k vašim datům. Tajné klíče potřebné k úplnému přístupu k vašim datům (prostoru a účtu) jsou uloženy pouze ve vašem zařízení. Použití automatického obnovení hesla je volitelné a ve výchozím nastavení je zakázané. Může být povoleno pouze při vytváření účtu.

Povolujete obnovení hesla účtu (spravované identity)

U spravovaných identit řídí povolení funkce automatického obnovení zásada nastavená správcem domény. Jinými slovy, pokud máte spravovanou identitu, nemůžete ovládat nastavení obnovení hesla. Váš správce se může rozhodnout povolit tuto funkci, čímž může povolit správci (a při použití služeb společnosti Microsoft také společnosti Microsoft) přistupovat k vašim osobním datům aplikace Groove (včetně vašeho účtu, prostorů, zpráv a identit).

Požadujete automatické obnovení hesla (nespravované identity)

Pokud požadujete automatické obnovení hesla (klepnutím na možnost Zapomněli jste heslo? v dialogovém okně pro přihlášení k účtu), budou vaše e-mailové adresy a zobrazované jméno odeslány na server s aplikací Groove Manager, společně s adresou URL vaší identity, identifikátorem GUID uživatelského účtu a zašifrovanými veřejnými a osobními šifrovacími klíči vašeho účtu. Tyto informace budou odeslány společnosti Microsoft pouze v případě, že používáte server s aplikací Groove Manager spravovaný společností Microsoft. Jako odezvu na váš požadavek obdržíte e-mailovou zprávu obsahující dočasné heslo. Použití funkce automatického obnovení hesla je volitelné.

Publikujete své jméno nebo kontaktní informace ve veřejném adresáři aplikace Groove

Jestliže se rozhodnete zařadit vaše jméno nebo všechny kontaktní informace do seznamu ve veřejném adresáři aplikace Groove, bude váš kontakt uložen na serverech společnosti Microsoft. Veřejný adresář aplikace Groove, přístupný prostřednictvím aplikace Groove, je dostupný pro všechny uživatele v Internetu. Kdokoli s přístupem do veřejného adresáře aplikace Groove bude schopen najít a použít váš kontakt, bude mít přístup k obchodním a osobním datům obsaženým ve vašem kontaktu a bude mít možnost použít aplikaci Groove k provedení operací, jako jsou například sledování stavu vaší přítomnosti, odesílání rychlých zpráv a pozvánky do pracovních prostorů. Publikování vašeho jména nebo kontaktních informací ve veřejném adresáři aplikace Groove je volitelné. Publikování vašich kontaktních informací můžete odvolat změnou preferencí seznamu veřejného adresáře aplikace Groove každé vaší identity na možnost Žádný seznam, nemůžete však vzít zpět váš kontakt od uživatelů, kteří jej již obdrželi. To znamená, že jakmile již příjemce má váš kontakt, bude nadále přijímat aktualizace informací při změně vašeho kontaktu a bude schopen jej používat k odesílání zpráv pro vás.

Publikujete své jméno nebo kontaktní informace v adresáři místní sítě

Jestliže se rozhodnete zařadit vaše jméno nebo všechny kontaktní informace do seznamu v adresáři místní sítě, bude váš kontakt uložen v dalších počítačích s aplikací Groove nacházejících se ve stejném síťovém segmentu a schopných přijímat zprávy síťového vysílání aplikace Groove. Pokud je váš počítač připojen k Internetu přímo, závisejí počítače, které by mohly mít váš kontakt, na konfiguraci sítě vašeho poskytovatele služeb Internetu. Pokud připojení k Internetu sdílíte, například prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové sítě v aktivním bodu Internetu, obdrží váš kontakt další počítače používající stejné připojení a aplikaci Groove. Kdokoli, kdo prohledává adresář místní sítě, bude schopen najít a použít váš kontakt, bude mít přístup k obchodním a osobním datům obsaženým ve vašem kontaktu a bude mít možnost použít aplikaci Groove k provedení operací, jako jsou například sledování stavu vaší přítomnosti, odesílání rychlých zpráv a pozvánky do pracovních prostorů. Publikování vašeho jména nebo kontaktních informací v adresáři místní sítě je volitelné. Publikování vašich kontaktních informací můžete odvolat změnou preferencí seznamu adresáře místní sítě každé vaší identity na možnost Žádný seznam, nemůžete však vzít zpět váš kontakt od uživatelů, kteří jej již obdrželi. To znamená, že jakmile již příjemce má váš kontakt, bude nadále přijímat aktualizace informací při změně vašeho kontaktu a bude schopen jej používat k odesílání zpráv pro vás.

Přidáváte kontakt do seznamu kontaktů, importujete váš uživatelský účet do jiného zařízení

Jestliže se rozhodnete přidat kontakt nějaké osoby do vašeho osobního seznamu kontaktů, bude této osobě odeslán „kontakt vaší identity”. Kontakt vaší identity obsahuje vaše jméno, veřejné klíče, které vás kryptograficky identifikují, a seznam klientských a synchronizačních zařízení, která používáte. Při importu vašeho uživatelského účtu do nového zařízení budou kontakty každé identity v rámci vašeho účtu odeslány a uloženy do počítačů používaných všemi uživateli identifikovanými ve vašem účtu. Zahrnuti budou všichni uživatelé ve vašem osobním seznamu kontaktů a všichni členové všech prostorů, kterých jste členem. Příjemci vašeho kontaktu identity obdrží aktualizaci informací vždy, když se změní informace vašeho kontaktu identity. Obdrží také kontaktní informace všech identit ve vašem účtu.

Akceptujete pozvánku do prostoru, odesíláte rychlou zprávu, zvete někoho do prostoru, odesíláte vaše exportované kontakty jako soubor, jste členem prostoru při připojení nového člena

Jestliže se rozhodnete přijmout pozvánku do prostoru, odeslat rychlou zprávu, pozvat někoho do prostoru nebo někomu odeslat váš exportovaný soubor kontaktů, získá příjemce úplné kontaktní informace týkající se vaší identity. Tyto informace budou zahrnovat všechna pole vizitky vCard vaší identity (například vaše jméno, adresu a telefonní čísla) a také všechny kontaktní informace identity.

Vyhledáváte kontakt ve veřejném adresáři aplikace Groove

Pokud vyhledáváte kontaktní informace týkající se uživatele aplikace Groove (například za účelem přidání uživatele do seznamu kontaktů nebo pozvání uživatele do pracovního prostoru), bude vstupní hledaný text odeslán na server aplikace Groove společnosti Microsoft. Vyhledávání kontaktů ve veřejném adresáři aplikace Groove je volitelnou funkcí.

Odesíláte pozvánku do pracovního prostoru pomocí adresy URL odkazující na soubor pozvánky

Jestliže odešlete pozvánku do pracovního prostoru prostřednictvím jiného produktu, například e-mailu, který obsahuje adresu URL odkazující na soubor pozvánky, bude pozvánka uložena na serveru aplikace Groove společnosti Microsoft. Kdokoli, kdo obdrží adresu URL, ji může použít ke stažení vaší pozvánky. Pozvánka obsahuje váš kontakt zahrnující obchodní a osobní informace. Kdokoli se může pokusit pozvánku akceptovat, pokud jste však při vytváření pozvánky zaškrtli políčko Požádat o potvrzení přijetí, nelze tak učinit bez vašeho potvrzení. Pozvánky lze také zrušit po jejich odeslání a před tím, než jsou akceptovány.

Odesíláte kontakt pomocí adresy URL odkazující na kontakt

Pokud aplikaci Groove použijete k odeslání libovolného kontaktu prostřednictvím e-mailové zprávy, která obsahuje adresu URL odkazující na kontakt, bude tento kontakt uložen na serveru aplikace Groove společnosti Microsoft. Kdokoli, kdo obdrží adresu URL, ji může použít ke stažení kontaktu obsahujícího obchodní a osobní informace.

Přihlašujete se k síťovému serveru, který vyžaduje síťové ID uživatele a heslo

Pokud konfigurace sítě zahrnuje server proxy nebo server pro správu (síťový server), který vyžaduje ID uživatele a heslo, bude aplikace Groove při připojení prostřednictvím těchto zařízení vyžadovat tyto informace. Pokud síťový server specifikuje základní ověřovací sféru, bude vaše síťové ID uživatele a heslo přeneseno jako prostý text bez šifrování. Pokud síťový server specifikuje ověřovací sféru NTLM, potom bude vaše síťové ID uživatele a heslo zašifrováno. Pokud zaškrtnete políčko Uložit heslo, uloží aplikace Groove vaše síťové ID uživatele i heslo do šifrovaného souboru v počítači, aby mohlo být při příštím vyžádání síťového serveru znovu automaticky použito.

Postupy jiných společností

Pokud jste získali aplikaci Groove, identitu aplikace Groove nebo vlastní pracovní prostor nebo nástroj od třetí strany (například vašeho zaměstnavatele nebo společnosti, se kterou obchodujete) nebo pokud se účastníte pracovního prostoru s ostatními uživateli, jejichž používání aplikace Groove je spravováno třetí stranou, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů třetí strany nebo informace o metodách ochrany osobních údajů získejte jiným způsobem. Je to velmi důležité, protože tyto společnosti mohou mít přístup k informacím o využití nebo k obsahům pracovních prostorů a tyto informace mohou být propojeny s osobními informacemi o uživatelích.

Pokud vám například třetí strana (váš zaměstnavatel nebo společnost, se kterou obchodujete) poskytla aplikaci Groove, mohla tato třetí strana vytvořit identitu aplikace Groove pro vaše použití a propojit její identifikátor GUID s osobními informacemi, například jménem a e-mailovou adresou. Pokud tato třetí strana spravuje server s aplikací Groove Manager nebo využívá službu Groove Enterprise Services, mohou být jakékoli osobní informace propojené s tímto identifikátorem GUID identity přiřazeny statistickým informacím o způsobu používání aplikace Groove touto identitou. Další informace týkající se používání statistických údajů naleznete v části Máte spravovanou identitu na serveru hostitele.

Pracovní prostory aplikace Groove také často obsahují nástroj prohlížeč nebo nástroj Formuláře, který prohlížeč používá. Společnost Microsoft není zodpovědná za metody ochrany osobních údajů a zabezpečení webů, které navštěvujete pomocí nástroje prohlížeč v pracovním prostoru, za efekty softwaru poskytnutého jinými uživateli, který může mít nainstalované zabezpečení nebo ochranu údajů softwaru společnosti Microsoft, nebo za akce jiných uživatelů aplikace Groove, kteří mohou ohrozit vaše zabezpečení nebo ochranu osobních údajů.

Informace týkající se dalších okolností, při kterých mohou být data viditelná pro třetí strany, naleznete v další části Zabezpečení.

Zabezpečení

Společnost Microsoft zajišťuje zabezpečení vašich osobních údajů. Za účelem ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením společnost Microsoft používá množství bezpečnostních technologií a postupů. Společnost Microsoft například ukládá vámi poskytnuté informace do serverových počítačů s omezeným přístupem umístěných v zařízeních, které má pod kontrolou. Dále pokud společnost Microsoft přenáší citlivé osobní informace prostřednictvím jakékoli sítě, chrání je použitím šifrování. Ve většině případů jsou šifrovány všechny přenášené informace s výjimkou informací o stavu a volném čase zařízení, zpráv webové služby SOAP a zpráv identit odeslaných verzím aplikace Groove nižším než verze 3.0. Existují však okolnosti, které společnost Microsoft není schopna ovlivnit (většinou je však může ovlivnit uživatel), za kterých mohou třetí strany získat přístup k datům pracovních prostorů nebo zjistit, že konkrétní uživatelé spolupracují v pracovním prostoru.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení v pracovních prostorech

Data pracovního prostoru a informace o účtu jsou zašifrována ve vašem počítači. Ostatní uživatelé počítače nejsou schopni tato data zobrazit, pokud neznají heslo účtu, pokud data nejsou uložena v pracovním prostoru pro sdílení souborů nebo pokud data pracovního prostoru neuložíte na pevný disk počítače v nezašifrované podobě pomocí funkce exportu dat aplikace Groove nebo se nerozhodnete použít funkce aplikace Groove, které přenáší data do aplikací třetích stran.

Pokud se rozhodnete je uložit na server, budou data pracovního prostoru a informace o účtu zašifrována předtím, než opustí váš počítač, a proto společnost Microsoft nebude moci zobrazit informace uložené na jejích serverech.

Všechna data pracovního prostoru odesílaná jiným uživatelům aplikace Groove jsou také šifrována předtím, než opustí váš počítač, a zůstávají zašifrována (pomocí klíčů, které servery aplikace Groove neznají) při přesunu prostřednictvím synchronizačních serverů společnosti Microsoft nebo jiných společností. Ačkoli změny provedené v obsahu pracovního prostoru mohou být dočasně uloženy na synchronizačním serveru společnosti Microsoft v průběhu jejich rozesílání dalším uživatelům tohoto pracovního prostoru (šifrované pomocí klíčů, které servery aplikace Groove neznají), společnost Microsoft tyto šifrované informace nezálohuje ani nearchivuje (výjimkou je vytváření dočasných, redundantních kopií, určených k vylepšení kvality a spolehlivosti synchronizační služby). Jakmile je změna doručena ze synchronizačního serveru všem uživatelům pracovního prostoru, jsou data z použitého synchronizačního serveru odstraněna.

Dále si uvědomte, že za následujících okolností mají třetí strany přístup k některým nebo všem datům pracovních prostorů, a podle toho jednejte:

 • Jestliže je vaše použití aplikace Groove a identity aplikace Groove spravováno třetí stranou spravující server s aplikací Groove Manager (s nebo bez použití možností služby auditu) nebo používající službu Groove Enterprise Services, může mít třetí strana možnost přístupu k obsahu rychlých zpráv aplikace Groove, obsahu pracovních prostorů, kterých se účastníte, a vašim identitám, v případě že je povoleno obnovení hesla. Pokud se účastníte pracovního prostoru společně s ostatními uživateli používajícími aplikaci Groove spravovanou třetí stranou, může mít tato třetí strana přímý přístup k obsahu pracovního prostoru prostřednictvím spravovaného uživatelského počítače (nebo vzdálený přístup, pokud třetí strana používá možností služby auditu serveru s aplikací Groove Manager). Pomocí zpětného lomítka a názvu domény následovaného uživatelským jménem v seznamu členů pracovního prostoru (například Jan Dryml/Microsoft) můžete zjistit, zda je vaše používání (nebo používání jiného uživatele) aplikace Groove spravováno třetí stranou. (Poznámka: Název domény nemůže být označen jako důvěryhodný, dokud není ověřen pomocí bezpečných funkcí ověřování aplikace Groove (například odlišné barvy použité k označení úrovně důvěryhodnosti kontaktů nebo různé úrovně důvěryhodnosti zobrazené pomocí možnosti Zobrazit kontakty podle ověřování).

 • Další členové pracovního prostoru, včetně některých automatizovaných agentů spuštěných na serveru Groove Data Bridge, mohou přistupovat k datům v pracovním prostoru a odebírat je z pracovního prostoru (pokud je to povoleno pravidly řízení přístupu k pracovnímu prostoru). Automatizovaní agenti budou uvedeni v seznamu členů v pracovním prostoru.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení mimo pracovní prostory

Existují určité omezené okolnosti mimo kontext pracovní prostory, ve kterých vaše data přepravovat zašifrování a tedy nemusí být vidět společnosti Microsoft nebo jinými výrobci Správa nebo jinak sledování sítě nebo servery, které může přenosu informací na její příjemci. Jedná se o, za určitých okolností, když použijete "Pozvat", "Spuštění" nebo "Otevřít" funkce nebo při přenosu dat mezi Groove a jiného softwaru systému, zda pomocí technologie aplikace Groove Enterprise Data mostu nebo jinak. Všimněte si, že na rozdíl od jiných pracovních prostorů všechny informace uložené v pracovních prostorech sdílení souborů jsou uloženy bez šifrování v systému souborů Windows.

Řízení osobních informací a deaktivace účtů

Vaše osobní informace můžete zkontrolovat a upravit klepnutím na příkaz Předvolby v nabídce Možnosti a následným klepnutím na tlačítko Upravit na kartě Identita. Pokud v nabídce Možnosti klepnete na příkaz Předvolby a vyberete kartu Účet, můžete změnit vaše předvolby nebo odstranit účet. Můžete například zvolit, kdo bude moci zobrazit vaši přítomnost online, nebo změnit heslo vašeho účtu.

Sběr informací způsobený instalací softwaru Groove můžete ukončit v libovolném čase odebráním všech aplikací Groove z vašeho počítače. Se všemi informacemi, které byly shromážděny do data odebrání všech aplikací softwaru Groove z vašeho počítače, bude nakládáno v souladu v tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a vámi určenými předvolbami.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×