Dodatek k prohlášení o ochraně osobních údajů produktu Microsoft Office Communicator 2007 R2

Poslední aktualizace: prosinec 2008

Tato stránka je dodatkem k dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty Microsoft Office Communications. Abyste porozuměli postupům shromažďování a použití dat relevantních pro určitý produkt nebo službu Office Communications, přečtěte si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů produktů Microsoft Office Communications a tento dodatek.

Archivace

Co tato funkce dělá: Archivace umožňuje správci archivovat konverzace pomocí rychlých zpráv, schůzky a jejich obsah a vlastnosti využití, jako například přihlášení, začátky konverzací a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah konverzací rychlých zpráv a informace o použití rychlých zpráv na serveru, který správce nastaví. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Správce může tyto informace použít pro správu používání aplikace Office Communicator vaším podnikem.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnuta a musí ji zapnout podnikový správce. Než se rozhodnete, zda je možné povolit archivaci, prostudujte si podnikové zásady využívání dat a sledování.

Automatické aktualizace

Co tato funkce dělá: Funkce Automatické aktualizace stahuje aktualizace softwaru Office Communicator z podnikové sítě a instaluje je na počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud vy nebo váš správce povolíte Automatické aktualizace, budou na server společnosti odeslány informace jako verze softwaru Office Communicator a standardní informace o počítači. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Je-li k dispozici novější verze softwaru Office Communicator, funkce Automatické aktualizace ji automaticky stáhne a nainstaluje na počítač v čase určeném v nastavení funkce Automatické aktualizace. Tato aktualizace bude stažena z podnikové sítě.

Volba/řízení: Pokud správce možnost řídit Automatické aktualizace nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Akce vyberte položku Možnosti.

 2. Na kartě Výstrahy proveďte konfiguraci nastavení v nabídce Automatické aktualizace.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Protokoly volání

Co tato funkce dělá: Protokoly volání umožňují uchovávat záznam hlasových hovorů zpracovaných softwarem Office Communicator ve složce Microsoft Office Outlook®.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako je čas zahájení, čas ukončení, trvání a účastníci volání, budou uloženy ve složce Historie konverzací v aplikaci Microsoft Office Outlook. Vy i správce můžete protokolovat předmět a místo schůzky tak, že na kartě Osobní na panelu Možnosti zvolíte aplikaci Microsoft Office Outlook jako správce osobních údajů. Protokoly volání neukládají obsah volání. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace můžete použít ke kontrole historie hlasových hovorů.

Volba/řízení: Protokoly volání jsou ve výchozím nastavení zapnuty. Pokud správce možnost řídit Protokoly volání nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Akce vyberte položku Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zrušte výběr možnosti Ukládat protokoly volání do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Protokolování na straně klienta

Co tato funkce dělá: Protokolování na straně klienta umožňuje protokolovat informace o použití softwaru Office Communicator na počítači v uživatelském profilu. Tyto informace lze použít k řešení potíží se softwarem Office Communicator.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud vy nebo správce povolíte Protokolování na straně klienta, budou na počítači ukládány informace jako předmět a místo schůzky, zprávy protokolu SIP a odpovědi na konverzace v aplikaci Office Communicator. To zahrnuje informace o odesílateli a příjemci každé zprávy aplikace Office Communicator a o cestě, kterou zpráva jde. Navíc bude zaprotokolován váš seznam kontaktů a informace o přítomnosti. Obsah konverzací v softwaru Office Communicator však ukládán není. Protokolování na straně klienta žádnou z těchto informací z počítače neodesílá.

Použití informací: Protokolování na straně klienta lze použít k řešení potíží se softwarem Office Communicator. Informace nejsou společnosti Microsoft odesílány automaticky, ale můžete se rozhodnout je odeslat ručně.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuto a musí ho zapnout podnikový správce. Pokud správce možnost řídit protokolování nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Akce vyberte položku Možnosti.

 2. Na kartě Obecné klikněte na položku Zapnout protokolování a Zapnout protokolování událostí systému Windows.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Historie konverzace

Co tato funkce dělá: Historie konverzace umožňuje ukládat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv do složky v aplikaci Microsoft Office Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud povolíte funkci historie konverzace, bude se obsah konverzací pomocí rychlých zpráv ukládat ve složce Historie konverzací v aplikaci Microsoft Office Outlook. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace lze použít pro kontrolu obsahu starších konverzací pomocí rychlých zpráv.

Volba/řízení: Historie konverzací je ve výchozím nastavení vypnuta a musí ji zapnout podnikový správce. Pokud správce možnost řídit Historii konverzací nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Akce vyberte položku Možnosti.

 2. Klikněte na kartu Osobní a zaškrtněte políčko Ukládat konverzace pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací v aplikaci Microsoft Office Outlook.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud povolíte funkci historie konverzace, oznamte svým kontaktům, že se jejich relace rychlých zpráv budou ukládat.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Co tato funkce dělá: Rozhodnete-li se zúčastnit, program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů („CEIP“) shromáždí základní informace o hardwarovém nastavení a o tom, jak používáte software a služby za účelem identifikace trendů a vzorů použití. Program CEIP také shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Nebudeme shromažďovat informace o jméně, adrese či jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace programu CEIP jsou automaticky odesílány společnosti Microsoft, když funkci zapnete. Informace o údajích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem CEIP se dozvíte více v části Prohlášení o ochraně osobních údajů programu CEIP.

Použití informací: Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Volba/řízení: Program CEIP je ve výchozím nastavení vypnut, pokud jej správce nezapnul. Pokud správce možnost řízení programu CEIP nezakázal, můžete nastavení změnit kdykoli následovně:

 1. V nabídce Akce vyberte položku Možnosti.

 2. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit společnosti Microsoft shromažďování informací o způsobu používání programu Communicator.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud povolíte funkci historie konverzace, oznamte svým kontaktům, že se jejich relace rychlých zpráv budou ukládat.

Funkce Desktop Control

Co tato funkce dělá: Funkce Desktop Control umožní předat řízení stolního počítače dalšímu uživateli klienta Office Communicator na jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakmile předáte řízení stolního počítače jiné osobě, může tato osoba počítač ovládat a provádět změny, jako by u něj přímo seděla. Spolu s dalšími uživateli konverzace Office Communicator budete tyto prováděné změny vidět. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkci Desktop Control můžete použít k tomu, abyste ostatním umožnili testovat, předvádět a aktualizovat dokumenty nebo aplikace na vašem počítači, zatímco vy a ostatní účastníci konverzace tyto činnosti sledujete.

Volba/řízení: Chcete-li sdílet řízení stolního počítače se vzdálenou stranou:

 1. Iniciujte konverzaci Sdílení plochy.

 2. Klikněte na ikonu Sdílení v aktivním okně konverzace.

 3. Vyberte jednu z možností Sdílet řízení.

Chcete-li zrušit sdílení řízení stolního počítače se vzdálenou stranou:

 1. Klikněte na ikonu Sdílení v aktivním okně konverzace.

 2. Vyberte možnost Převzít řízení.

Sdílení plochy

Co tato funkce dělá: Sdílení plochy umožňuje sdílet obrazovku počítače s ostatními účastníky konverzace Office Communicator.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolíte-li funkci Sdílení plochy, všichni účastníci konverzace budou moci zobrazit vaši obrazovku počítače. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy lze použít při spolupráci s účastníky konverzace.

Volba/řízení: Chcete-li povolit funkci Sdílení plochy v nové konverzaci Office Communicator:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na uživatele v seznamu Kontakty, se kterými chcete obrazovku sdílet.

 2. Klikněte na možnost Sdílet a poté na možnost Sdílet plochu.

Chcete-li povolit sdílení plochy v probíhající konverzaci Office Communicator:

 1. Klikněte na ikonu Sdílení.

 2. Vyberte možnost Sdílet plochu.

Sdílení plochy zastavíte následovně:

 1. Klikněte na ikonu Sdílení.

 2. Vyberte možnost Zastavit sdílení.

Důležité informace: Otevřené dokumenty nebo obrázky na ploše, které jsou chráněny softwarem pro správu digitálních práv, mohou být viditelné ostatním osobám sdílejícím vaši plochu pomocí konverzace Office Communicator.

Informace o stavu a kontaktní údaje

Co tato funkce dělá: Aplikace Office Communicator je integrovaný komunikační klient umožňující komunikovat s kontakty v rámci organizace i mimo ni. Aplikace Office Communicator je určena k tomu, aby vám umožnila přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích a poskytla uživatelům přístup k informacím jako stav, titul, telefonní číslo a poznámky. Správce může také konfigurovat integraci s aplikací Microsoft Office Outlook a serverem Microsoft Exchange Server za účelem zobrazení zpráv mimo kancelář a dalších informací o stavu, jako kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: K připojení k produktu Office Communications Server použijete přihlašovací adresu a heslo. Vy a správce můžete publikovat informace o stavu, které budou přidruženy k vašemu přihlášení.

Použití informací: Ostatní aplikace a uživatelé aplikace Office Communicator budou moci získat informace o vašem stavu a kontaktní údaje a zjistit váš zveřejněný stav, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Můžete také vybrat, jaké informace budou zveřejněny. Správce může také konfigurovat publikované informace vaším jménem. Pokud správce možnost kontrolovat publikované informace nezakázal, můžete následujícím způsobem kdykoli změnit nastavení:

 1. Klikněte na tlačítko Nabídka, na příkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zadejte v části Můj účet svou přihlašovací adresu. Pomocí tlačítka Pokročilé můžete zadat název serveru, ke kterému se chcete připojit.

 3. Na kartě Telefony vidíte informace o telefonních číslech, která váš správce zveřejnil. Můžete také zadat další čísla a rozhodnout, zda je chcete zveřejnit ostatním uživatelům.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Můžete také nastavit úrovně přístupu a určit, jaké informace o vás a vašem stavu budou moci uživatelé zobrazit. Postup:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Vyberte možnost Změnit úroveň přístupu.

 3. Vyberte příslušnou úroveň přístupu uživatele.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×