Dimensions in Planning Business Modeler

Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint uspořádá data v modelu pomocí struktur, které se nazývají dimenze. Dimenze dat popisují, jak data zapadají do obrazu podniku, stejně jako rozměry v běžném životě popisují pracovní stůl pomocí hodnot 150 cm délka, 100 cm hloubka a 80 palců výška. Z technického hlediska je dimenze uspořádaná hierarchie kategorií neboli členů, které popisují data v tabulce fakt. Člen dimenze je jedna pozice nebo položka v dimenzi.

Dimenze představují prvky podniku. Prvky mohou být zcela hmotné, jako například Zaměstnanci, Produkty nebo Účty, nebo mohou představují důležité zobrazení obchodních dat, například Obchodní proces, Čas a Scénář.

Dimenze se vytvářejí a jsou součástí lokality modelů. Při vytváření modelu v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službuvyberete dimenze, které v modelu požadujete. Například pokud chcete vytvořit prognózy výnosů, můžete zahrnout dimenze, jako například Účty, Entita, Čas, Scénář a Produkt a vynechat dimenze jako Zaměstnanec, Obchodní proces a Metoda konsolidace.

Postup vytvoření dimenze naleznete v tématu Vytvoření dimenze. Další informace o zpřístupnění dimenze v rámci aplikace naleznete v tématu Sdílení dimenzí.

V tomto článku:

Členové dimenze a sady členů

Vlastnosti členů dimenze

Předdefinované a uživatelem definované dimenze

Členové dimenze a sady členů

Dimenze obsahují členy ,které představují data v tabulce faktů. V rámci dimenze mohou být členy uspořádány do jednoduchého seznamu nebo do skupin, které se nazývají sad členů a tvoří hierarchii dimenzí. Členové mohou patřit do neomezeného počtu sad členů.

Velké společnosti mohou mít mnoho dimenzí čítající tisíce členů. Sada členů může být plochá a všichni členové dimenze jsou uspořádáni jako položky na stejné úrovni. Členy mohou být také uspořádány do hierarchie, s některými členy dimenze označenými jako rodiče a ostatními členy označenými jako podřízené prvky, vnořenými pod nadřazené členy v hierarchii.

Jednoduchý seznam členů

Pokud hierarchie členů není nezbytná, mohou být členy dimenze uvedeny na stejné úrovni. Například členy dimenze Zaměstnanec mohou tvořit jednoduchý seznam jmen zaměstnanců podobný následujícímu seznamu:

  • Aaberg, Jesper

  • Abercrombie, Kim

  • Hao, Junmin

  • Palit, Punya

  • Periera, Michel

Hierarchie a sady členů

Můžete také uspořádat členy dimenze v hierarchii. Mezi členy dimenze můžete vytvořit vztahy podřízený – nadřazeny. V případě potřeby lze vytvořit víceúrovňové hierarchie.

Kromě toho můžete vytvořit sady členů. Sada členů by měla zahrnovat všechny členy nezbytné v dimenzi pro výpočty, které budou prováděny modelem nebo skupinou modelů.

Například dimenze Účet představuje účetní osnovu pro organizaci a obsahuje víceúrovňovou hierarchii. Používá také sadu členů k seskupení souvisejících členů, například účtů, které přísluší k výkazu zisků a ztrát, a účtů, které slouží k vytvoření sestav rozvahy. Pro usnadnění aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu automaticky vytvoří některé běžně používané členy a sady členů v dimenzi Účet a kdykoli můžete přidat vlastní členy.

Následující tabulka obsahuje pouze několik z mnoha hierarchií, které můžete najít v dimenzi Účet.

Sada členů nejvyšší úrovně

Sada členů střední úrovně

Sada členů nižší úrovně


Provozní výdaje


Náklady na služby


Mzda a náhrady

Údržba budov

Nájemné

Nástroje

Marketing

Výdaje na správu

Konzultace

Právní služby

Pojištění

Cestovné

Spotřební materiál

Další informace o členech dimenze a práci s sadami členů získáte klepnutím na některý z následujících odkazů :

Vytvoření členů dimenze

Vytvoření sady členů

Vytvoření zobrazení členů

Začátek stránky

Vlastnosti členů dimenze

Vlastnosti členů dimenze poskytují identifikaci a popisné informace o členech dimenze. Ve skutečnosti aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu vyžaduje tři konkrétní vlastnosti pro každý člen dimenze: Název, Popisek a Popis.

Navíc mají členové dimenze také další vlastnosti, které definují aspekty chování členů a vlastnosti členů. Například jedna z vlastností člena dimenze Účet označuje, zda má být člen účtu použit ve výpočtech konsolidace. Další vlastnost označuje, zda hodnota člena účtu je debetní nebo kreditní položka.

Další informace o členech dimenze a práci se sadami členů naleznete v tématu Vytvoření nebo změna vlastností členů.

Začátek stránky

Předdefinované a uživatelem definované dimenze

Obchodní modelování pro Plánovací službu automaticky vytvoří některé dimenze. Některé z těchto systémem definovaných, neboli předdefinovaných, dimenzí jsou velmi složité, například dimenze Účet. Má víceúrovňové hierarchie a několik důležitých předdefinovaných vlastností členů. Jiné jsou velmi jednoduché, například dimenze Mezipodnikové. je pouze seznam entit v modelu, které jsou zahrnuty do mezipodnikových transakcí. Další informace o předdefinovaných dimenzích naleznete v tématu Dimenze a členy v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu.

Kromě toho uživatelé s rolemi Správce dat a Modelátor mohou vytvářet uživatelem definované dimenze. Správce nebo Modelátor může přidat členy a vytvořit sady členů v uživatelem definovaných dimenzích, ale může také zadat oprávnění umožňující ostatním uživatelům měnit dimenze a jejich členy. Informace o vytváření uživatelem definovaných dimenzí naleznete v tématu Vytvoření uživatelem definované dimenze.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×