Dialogové okno Vzhled stránky, karta Zobrazení

Karta Zobrazení v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k určení prvků zobrazení, které chcete zahrnout do výtisku aktuálního zobrazení. Tato karta není k dispozici pro sestavy. Můžete:

  • určit, že mají být vytištěny všechny sloupce tabulky a prázdné stránky,

  • určit, že se zobrazením nebo sestavou budou vytištěny poznámky,

  • přizpůsobit velikost časové osy tištěné stránce.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte zobrazení, pro které chcete nastavit možnosti. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Zobrazení.

Podrobnosti

Možnosti zobrazení Ganttova diagramu, seznamu, grafu a síťového diagramu

Tato zaškrtávací políčka jsou dostupná ve všech typech zobrazení s výjimkou zobrazení Kalendář. V závislosti na aktuálním zobrazení jsou políčka zobrazena jako dostupná nebo nedostupná (šedá).

Tisknout všechny sloupce tabulky:    Vytiskne všechna pole (sloupce) v tabulce bez ohledu na to, zda jsou v daném zobrazení zobrazena či nikoli. Toto políčko například zaškrtněte, pokud tisknete zobrazení Ganttův diagram a chcete zobrazit sloupce, které jsou skryté za grafickou částí zobrazení. Chcete-li vytisknout pouze sloupce, které jsou vidět v aktivním zobrazení, zaškrtnutí políčka zrušte. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Tisknout prvních n sloupců na všech stránkách:    Na každé stránce zobrazení bude vytištěn zadaný počet sloupců nejvíce vlevo. Zaškrtněte políčko a pomocí číselníku zadejte požadovaný počet sloupců. Díky tomu bude zobrazení přehlednější. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Tisknout poznámky:    Budou vytištěny všechny poznámky k úkolům, zdrojům a přiřazením. Poznámky jsou vytištěny jako skupina na zvláštní stránce nebo stránkách po vytištění samotného zobrazení. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Tisknout prázdné stránky:    V zobrazení budou vytištěny i stránky, které neobsahují žádná data, například stránky ve velkém Ganttově diagramu nebo v síťovém diagramu. To může být užitečné, pokud sestavujete zobrazení pro vývěsky. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Přizpůsobit časovou osu konci stránky:    Změní šířku jednotek časové osy tak, aby bylo pro tisk využito veškeré místo na stránce. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Vytisknout součty řádků u hodnot v rozsahu tištěných dat:    Přidá do vytištěné časové osy zobrazení Používání, které obsahuje součty řádků pro rozsah časově uspořádaných dat, sloupec Celkem. Časové období použité pro tento součet je určeno v dialogovém okně Tisk.

Tisknout součet sloupců:    Přidá do vytištěného zobrazení Používání, které obsahuje součty sloupců pro rozsah seznamu a časově uspořádaných dat, řádek Celkem. Časové období použité pro tento součet je určeno v dialogovém okně Tisk.

Možnosti zobrazení Kalendář

Jestliže je aktuálně vybráno zobrazení Kalendář, zobrazíte klepnutím na kartu Zobrazení v dialogovém okně Vzhled stránky následující možnosti zobrazení Kalendář.

Část Tisk

Počet měsíců na stránku:    Určuje, že ve vytištěném kalendáři budou zobrazeny měsíce. Vyberte, zda má být na stránce zobrazen jeden či dva měsíce. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.

1:    Na stránce bude vytištěn jeden měsíc. Tato možnost je k dispozici, pokud je vybrán přepínač Počet měsíců na stránku. Ve výchozím stavu je tato možnost vybrána.

2:    Na stránce budou vytištěny dva měsíce. Tato možnost je k dispozici, pokud je vybrán přepínač Počet měsíců na stránku.

V měsíci zobrazit pouze dny:    Data v datových polích budou zobrazena pouze pro tištěný měsíc. Chcete-li vyplnit sousedící dny v mřížce kalendáře z předchozího a dalšího měsíce (pokud například chcete zobrazit dny 30. a 31. v předchozím měsíci), zaškrtnutí políčka zrušte. Toto zaškrtávací políčko je dostupně, jestliže je vybrán přepínač Počet měsíců na stránku. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

V měsíci zobrazit pouze týdny:    Data v datových polích budou zobrazena pouze pro týdny obsahující dny v tištěném měsíci. Chcete-li zobrazit data i v sousedních měsících, zaškrtnutí políčka zrušte. Toto zaškrtávací políčko je dostupně, jestliže je vybrán přepínač Počet měsíců na stránku. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Počet týdnů na stránku:    Na stránce bude vytištěn určený počet týdnů. Vyberte tento přepínač a pomocí číselníku zadejte počet týdnů na stránce.

Stejná výška týdne jako na obrazovce:    Vytištěné týdny budou mít stejnou výšku jako v zobrazení Kalendář.

Část Podrobnosti

Tisknout nadpis kalendáře:    Na každé stránce bude vytištěn měsíc a rok. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Tisknout kalendáře předchozího a následujícího měsíce:    V horních rozích vytištěné stránky kalendáře budou vytištěny malé kalendáře předchozího a následujícího měsíce. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit dodatečné úkoly:    Budou vytištěny úkoly, jejichž pruhy nejsou zobrazeny v aktuálním zobrazení Kalendář. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Po každé stránce:    Po každé stránce bude vytištěn seznam dodatečných úkolů, které nejsou zobrazeny v aktuálním zobrazení Kalendář. Tato možnost je k dispozici, jestliže je zaškrtnuto políčko Zobrazit dodatečné úkoly. Ve výchozím nastavení je tento přepínač vybrán.

Po poslední stránce:    Po poslední stránce bude vytištěn seznam dodatečných úkolů, které nejsou zobrazeny v aktuálním zobrazení Kalendář. Tato možnost je k dispozici, jestliže je zaškrtnuto políčko Zobrazit dodatečné úkoly.

Seskupit podle dne:    Dodatečné úkoly, které nejsou zobrazeny v zobrazení Kalendář, budou vytištěny jako seznam seskupený podle data konání úkolů. Úkoly na více dnů jsou zobrazeny v každém naplánovaném dni. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, jestliže je zaškrtnuto políčko Zobrazit dodatečné úkoly. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Tisknout poznámky:    Spolu s kalendářem budou vytištěny poznámky k úkolům. Poznámky jsou vytištěny jako skupina na samostatné stránce po vytištění kalendáře.

Styly textu:    Otevře dialogové okno Styly textu, ve kterém můžete upravit písmo, velikost písma, barvu a další možnosti pro data a dodatečné úkoly ve vytištěném kalendáři.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné zobrazení kalendáře. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete zobrazení kalendáře vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×