Dialogové okno Upravit vyhledávací tabulku

Dialogové okno Upravit vyhledávací tabulku slouží k vytvoření, zobrazení nebo úpravám vyhledávací tabulky přidružené k vlastnímu Pole. Vyhledávací tabulka umožňuje vám i jiným uživatelům místo zadávání kódů vybírat kódy ze seznamu přednastavených hodnot. Vyhledávací tabulka se nazývá také seznam hodnot. V dialogovém okně Upravit vyhledávací tabulku můžete provádět následující akce:

  • určit přednastavené hodnoty pro vlastní pole typu Náklady, Datum, Doba trvání, Dokončení, Číslo, Kód osnovy, Zahájení a Text,

  • nastavit výchozí hodnotu pro vlastní pole,

  • stanovit pořadí, ve kterém se mají zobrazovat hodnoty ve vyhledávací tabulce,

  • určit, zda lze do vyhledávací tabulky přidat další položky zadáním dat,

  • vytvořit masku kódu pro kód osnovy.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klepněte na položku Pole. Klepněte na přepínač Úkol, Zdroj nebo Projekt. V rozevíracím seznamu Typ klepněte na odpovídající typ vlastního pole a potom v seznamu Pole klepněte na jedno z vlastních polí. Klepněte na tlačítko Vyhledávání. Máte-li oprávnění požadované pro úpravy polí organizace, má dialogové okno název Upravit vyhledávací tabulku. Nemáte-li toto oprávnění, má dialogové okno název Zobrazit vyhledávací tabulku.

Podrobnosti

Oddíl Maska kódu

Tento oddíl je k dispozici jen pro kódy osnovy.

Náhled kódu:    Zobrazuje ukázku kódu osnovy s použitím posloupnosti, délky a oddělovače, které byly definovány v dialogovém okně Definice masky kódu.

Maska úprav:    Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Definice masky kódu, v němž je možné nastavit formát a posloupnost znaků pro vlastní kód osnovy.

Oddíl Vyhledávací tabulka

Tlačítka panelu nástrojů pro všechna vlastní pole

Vyjmout řádek:     Obrázek tlačítka Odebere vybraný řádek a přesune jej do Schránka.

Kopírovat řádek:     Obrázek tlačítka Zkopíruje vybraný řádek a přesune jej do schránky.

Vložit řádek ze schránky:     Obrázek tlačítka Vloží řádek ze schránky nad vybraný řádek.

Vložit řádek:     Obrázek tlačítka Vložit řádek Přidá prázdný řádek nad vybraný řádek.

Odstranit řádek:     Obrázek tlačítka Odstraní vybraný řádek.

Nahoru:     Obrázek tlačítka Posune vybraný řádek o jeden řádek nahoru.

Dolů:     Obrázek tlačítka Posune vybraný řádek o jeden řádek dolů.

Tlačítka panelu nástrojů pro kódy osnovy

Tato tlačítka se zobrazují jen pro kódy osnovy.

Zmenšit odsazení:     Vzhled tlačítka Posune kód osnovy na vyšší úroveň osnovy.

Zvětšit odsazení:     Vzhled tlačítka Posune kód osnovy na nižší úroveň osnovy.

Zobrazit podkódy:     Vzhled tlačítka Rozbalí souhrnný kód osnovy, aby se zobrazily jeho podřízené kódy.

Skrýt podkódy:     Vzhled tlačítka Sbalí souhrnný kód osnovy, aby se skryly jeho podřízené kódy.

Zobrazit všechny podkódy:     Vzhled tlačítka Otevře všechny souhrnné kódy osnovy, aby se zobrazily všechny podřízené hodnoty pod všemi souhrnnými hodnotami.

Definice vyhledávací tabulky

Řádek:     Indikuje číslo řádku, do kterého se zadává hodnota.

Hodnota:     Zadejte každou z požadovaných hodnot vyhledávací tabulky do samostatného řádku.

Popis:     Zadejte volitelný popis každé zadané hodnoty vyhledávací tabulky. Tento popis se ve vyhledávacím seznamu zobrazí vedle hodnoty pro pole.

Zobrazit odsazení ve vyhledávací tabulce:     K dispozici pouze pro kódy osnovy. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby různé úrovně kódu osnovy byly ve vyhledávací tabulce rozlišeny odsazením. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Použít hodnotu z tabulky jako výchozí pro toto pole:     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby byla jedna z hodnot ve vyhledávací tabulce zadávána automaticky, pokud se neprovede jiné zadání. Zaškrtněte toto políčko, vyberte z tabulky požadovanou výchozí hodnotu a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Oddíl Pořadí zobrazení pro vyhledávací tabulku

Podle čísla řádku:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby se hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazovaly v pořadí podle řádku. Tato možnost je výchozí. Pořadí řádků lze změnit pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů.

Seřadit vzestupně:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby byly hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazeny ve vzestupném pořadí, například od A do Z nebo od 0 do 9.

Seřadit sestupně:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby byly hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazeny v sestupném pořadí, například od Z do A nebo od 9 do 0.

Oddíl Možnosti zadávání dat

Povolit zadávání dalších položek do polí:    Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům povolit přidávat do vyhledávací tabulky jiná data než hodnoty. V tom případě se tyto nové hodnoty stanou součástí vyhledávací tabulky.

Povolit pouze kódy neobsahující podřízené hodnoty:    K dispozici pouze pro kódy osnovy. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům povolit zadávat kódy pouze v případě, že jsou na nejnižší úrovni osnovy.

Importovat vyhledávací tabulku:    

Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno, jež lze použít k výběru projektu nebo šablony a vlastního pole (včetně kódů osnovy) v rámci projektu nebo šablony, jež obsahuje vyhledávací tabulku, kterou chcete importovat do aktuálního vlastního pole.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×