Dialogové okno Upřesnit

V tomto dialogovém okně lze zadat kritéria, která musí obrazce splňovat, aby byly zahrnuty do sestavy vlastností. Pokud se například všechny počítače v rozvržení kanceláře nacházejí na vrstvě s názvem Počítač, je možné zahrnout pouze obrazce na této vrstvě zadáním následujícího kritéria:

<Název vrstvy> = Počítač

Ve výrazu výběru lze kombinovat více kritérií spojených operátorem AND.

Vlastnost

Určuje vlastnost, která se má zahrnout do kritéria. Mezi vlastnosti patří data obrazce, názvy vrstev, uživatelem definované buňky ShapeSheet a Obrazce automatického zjištění. Chcete-li například vyhledat v organizačním diagramu všechny osoby, které patří do určitého oddělení, zvolte v seznamu Vlastnost položku Oddělení a do pole Hodnota zadejte název oddělení.

Podmínka

Určuje omezení a podmínku, které musí vlastnost splňovat. Chcete-li vyhledat například všechny obrazce organizačního diagramu v určitém oddělení, vyberte v seznamu Vlastnost položku Oddělení a pak klepněte na položku = v seznamu Podmínka.

Dostupné podmínky se liší v závislosti na vybrané vlastnosti.

Podmínka

Akce

Využití

>

je větší než

Vlastnosti, u kterých je typem číslo.

<

je menší než

Vlastnosti, u kterých je typem číslo.

>=

je větší než nebo rovno

Vlastnosti, u kterých je typem číslo.

<=

je menší než nebo rovno

Vlastnosti, u kterých je typem číslo.

=

je rovno

Vlastnosti všech typů

<>

není rovno

Vlastnosti všech typů

Existuje

Označuje, že vlastnost existuje.

Data obrazce, uživatelem definované buňky, vlastnost <Obrazec automatického zjištění> a vlastnost <Zobrazený text>

Hodnota

Určuje hodnotu, která doplňuje podmínku jako například text nebo číslo. Pokud chcete vyhledat například všechny obrazce organizačního diagramu v oddělení Finance, klepněte v seznamu Vlastnost na položku Oddělení, v seznamu Podmínka klepněte na položku = a pak do pole Hodnota zadejte Finance.

Dostupné hodnoty, které lze zadat, závisejí na vybrané vlastnosti a podmínce. Je-li podmínka například Existuje, je možné vybrat pouze hodnotu TRUE nebo FALSE. Pokud vyberete data obrazce typu Datum, je nutné zadat platné datum ve formátu, který byl pro danou vlastnost zadán.

Definovaná kritéria

Obsahuje seznam kritérií, která jsou součástí výrazu výběru.

Přidat

Přidá kritéria zadaná v poli Vlastnost, Podmínka a Hodnota na seznam Definovaná kritéria.

Odstranit

Odstraní z výrazu výběru kritéria vybraná v seznamu Definovaná kritéria.

Vymazat

Vymaže z výrazu výběru všechna kritéria v seznamu Definovaná kritéria.

Rozlišovat malá a velká

Určuje, zda kritéria rozlišují velká a malá písmena.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×