Dialogové okno Rozvržení

Dialogové okno Rozvržení se používá ke kontrole nebo změně rozložení uzlů síťového diagramu na obrazovce. Můžete:

  • Definovat, jak budou pole na obrazovce uspořádána.

  • Určit zarovnání, mezery, výšku a šířku řádků a sloupců.

  • Nastavit styl a barvu odkazu.

  • Zvolit barvu a vzorek pozadí síťového diagramu.

Zobrazení dialogového okna

Zvolte zobrazení Síťový diagram. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení.

Podrobnosti

Oddíl Režim rozvržení

Přepínač Automaticky umístit všechny uzly:     Určuje, že všechny uzly síťového diagramu budou umístěny automaticky a uzamčeny na místě. To je výchozí možnost.

Přepínač Umožnit ruční umístění uzlů:     Určuje, že uzly síťového diagramu mohou být umístěny ručně. Je-li tato možnost nastavena, je možné umístit ukazatel myši na okraj uzlu a přetáhnout jej na jiné umístění na obrazovce.

Oddíl Rozvržení uzlu

Rozevírací seznam Uspořádání:     Určuje uspořádání uzlů síťového diagramu v síťovém diagramu. Klepnutím na šipku se zobrazí seznam možností uspořádání, z něhož si lze vybrat požadovanou možnost, například Shora dolů podle dne nebo Centrované shora.

Možnosti volby v oddílu Rozvržení uzlu

Shora dolů zleva:     Uspořádá síťový diagram tak, že první řada propojených úkolů (čili cesta) začíná v levém horním rohu a každá nová cesta začíná na novém řádku pod ní. Každá cesta probíhá síťovým diagramem vodorovně. To je výchozí uspořádání.

Shora dolů podle dne:     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají v tomtéž dnu, jsou zarovnány svisle, přičemž dny probíhají napříč zobrazením vodorovně. To je užitečné, když chcete, aby se v síťovém diagramu zobrazily všechny úkoly, které mají začít v daném dnu.

Shora dolů podle týdne:     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají v tomtéž týdnu, jsou zarovnány svisle, přičemž týdny probíhají napříč zobrazením vodorovně. To je užitečné, když chcete, aby se v síťovém diagramu zobrazily všechny úkoly, které mají začít v daném týdnu.

Shora dolů podle měsíce:     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají v tomtéž měsíci, jsou zarovnány svisle, přičemž měsíce probíhají napříč zobrazením vodorovně. To je užitečné, když chcete, aby se v síťovém diagramu zobrazily všechny úkoly, které mají začít v daném měsíci

Shora dolů - první kritické:     Uspořádá síťový diagram tak, že první řada propojených úkolů začínající v levém horním rohu je kritická cesta. Všechny ostatní cesty začínají na novém řádku pod kritickou cestou. Všechny cesty probíhají napříč síťovým diagramem vodorovně.

Centrované zleva:     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a každá nová cesta začíná na novém řádku pod ní. Každá cesta probíhá napříč síťovým diagramem vodorovně.

Centrované shora:     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny ostatní cesty začínají na novém sloupci vpravo. Každá cesta probíhá svisle dolů.

Řádek:     Určuje zarovnání, mezery a výšku uzlů síťového diagramu v řádcích.

Rozvržení řádku

Rozevírací seznam Zarovnání:     Určuje zarovnání uzlů síťového diagramu v řádcích.

Číselník Mezery:     Určuje mezery mezi řádky uzlů síťového diagramu v Pixel. Toto číslo musí ležet mezi 0 a 200.

Rozevírací seznam Výška:     Určuje, zda je výška řádku uzlů síťového diagramu pevná nebo se přizpůsobuje.

Sloupec:     Určuje zarovnání, mezery a šířku sloupců uzlů síťového diagramu.

Rozvržení sloupce:

Rozevírací seznam Zarovnání:    Určuje zarovnání uzlů síťového diagramu ve sloupcích.

Číselník Mezery:     Určuje mezery mezi sloupci uzlů síťového diagramu. Toto číslo musí ležet mezi 0 a 200.

Rozevírací seznam Šířka:     Určuje, zda je šířka sloupců uzlů síťového diagramu pevná nebo se přizpůsobuje.

Zaškrtávací políčko Zobrazit souhrnné úkoly:     Zobrazuje souhrnný úkol v projektu pro všechna zobrazení. Je to stejné nastavení jako zaškrtávací políčko Zobrazit souhrnné úkoly na kartě Zobrazení dialogového okna Možnosti (nabídka Nástroje). Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Udržovat úkoly spolu s jejich souhrny:     Na rozvržení síťového diagramu má přednost udržování úkolů s jejich souhrny před Předchůdce a Následník. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Přizpůsobit koncům stránek:     Posune uzly síťového diagramu tak, aby nepřekračovaly konce stránek. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Oddíl Styl vazby

Tento oddíl se používá k určení stylu Čára vazby v zobrazení síťového diagramu.

Přepínač Lomená:     Zobrazí čáry vazeb jako pravoúhlé lomené čáry mezi uzly síťového diagramu. Čáry vazeb vždy vstupují na levé straně uzlu síťového diagramu a vystupují na pravé straně. Výchozí nastavení.

Přepínač Přímá:     Zobrazí čáry vazeb jako přímky mezi uzly síťového diagramu.

Zaškrtávací políčko Zobrazit šipky:     Zobrazí šipku na konci každé čáry vazby směřující od předchozího úkolu k následujícímu. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka se šipky skryjí. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Zobrazit popisky vazeb:     Zobrazí popisky indikující Typ vazby (například FS nebo FF) na čarách vazeb mezi uzly síťového diagramu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Oddíl Barva vazby

Tento oddíl se používá k určení barvy Čára vazby v zobrazení síťového diagramu. Ve výchozím nastavení mají kritické a nekritické úkoly odlišně zbarvené čáry vazeb.

Rozevírací seznam Nekritické vazby:     Určuje barvu Nekritický úkol čar vazeb v síťovém diagramu.

Rozevírací seznam Kritické vazby:     Určuje barvu čar vazeb mezi Kritický úkol v síťovém diagramu.

Přepínač Shoda s okrajem předchůdce:     Určuje, že čáry vazeb všech úkolů mají stejnou barvu jako okraj uzlu síťového diagramu pro Předchůdce, nikoliv odlišné barvy pro kritické a nekritické vazby.

Oddíl Možnosti diagramu

Rozevírací seznam Barva pozadí:     Určuje barvu pozadí síťového diagramu. Výchozí barva pozadí je bílá.

Rozevírací seznam Vzorek pozadí:     Určuje vzorek výplně pozadí síťového diagramu.

Zaškrtávací políčko Zobrazovat konce stránek:     Zobrazí, kde by byly konce stránek při tisku zobrazení síťového diagramu. Zrušením zaškrtnutí políčka se konce stránek skryjí. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Označit probíhající a dokončené:     Určuje, že probíhající a dokončené úkoly jsou v síťovém diagramu označeny. Probíhající úkol je označen jednou úhlopříčkou v uzlu. Dokončený úkol je označen dvěma úhlopříčkami v uzlu (X). Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtávací políčko Skrýt vše kromě ID:     Zobrazí v uzlech síťového diagramu pouze identifikační čísla úkolů. To může být užitečné, chcete-li zobrazit víc než jeden síťový diagram na malé ploše. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×