Dialogové okno Pole

Toto dialogové okno slouží k vložení textového Pole do Blok textu, aby bylo možné zobrazit informace o výkresu nebo o jednotlivých obrazcích.

Kategorie

Obsahuje seznam kategorií pole. Chcete-li zobrazit informace ve výkresech, vložte textové pole.

  • Možnost Vlastní vzorec slouží k vytvoření vzorce pomocí funkcí ShapeSheet, které se zadávají do pole Vlastní vzorec.

  • Datum a čas používá systémové informace ke sledování informací Datum vytvoření, Čas vytvoření, Aktuální datum, Aktuální čas, Datum poslední úpravy, Čas poslední úpravy, Datum tisku a Čas tisku.

  • Možnost Informace o dokumentu využívá informace zadané v dialogovém okně Vlastnosti ke sledování informací Vytvořil, Popis, Adresář, Název souboru, Klíčová slova, Předmět, Název, Nadřízený, Společnost, Kategorie a Základ hypertextového odkazu.

  • Možnost Geometrie využívá informace o šířce, výšce a úhlu obrazce. Pole Šířka se používá pro kótovací čáry a pole Úhel k zobrazení informací o tom, jak daleko se obrazec otočil oproti původní pozici. Všechna pole Geometrie lze použít k automatické aktualizaci technických specifikací ve výkresu.

  • Možnost Informace o objektu slouží ke sledování informací Data 1, Data 2, Data 3, ID, Předloha, Název aTyp zadaných v dialogovém okně Speciální.

  • Možnost Informace o stránce používá informace zadané v poli Vlastnosti nebo na kartě Vlastnosti stránky v dialogovém okně Vzhled stránky ke sledování informací Pozadí, Název, Počet stránek a Číslo stránky.

  • Možnost Data obrazce používá data obrazce uložená v části Shape Data (Data obrazce) tabulky ShapeSheet vybraného obrazce. Data obrazce definujete proto, aby bylo možné přidružit typ požadovaných informací k obrazci. Je například možné přidružit sériové číslo k části zařízení.

  • Možnost Uživatelem definované buňky používá informace zadané v buňce Hodnota v části User-defined Cells (Uživatelem definované buňky) tabulky ShapeSheet obrazce.

Název pole

Obsahuje seznam polí v rámci vybrané kategorie. Pokud například vyberete možnost Geometrie, zobrazí se v seznamu Pole možnosti Výška, Šířka a Úhel.

Vlastní vzorec

Určuje vzorec, který má být použit v případě, že jako kategorii vyberete možnost Vlastní vzorec. Zadejte vzorec do příslušného pole. K vytvoření vzorce použijte stejné funkce jako v tabulce ShapeSheet.

Formát ukázkových dat

Zobrazuje příklad vzhledu informací uvedených v poli.

Formát dat

Otevře dialogové okno Formát dat, v němž lze vybrat možnosti formátu dat, například počet desetinných míst u čísel nebo velká písmena u textu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×