Dialogové okno Možnosti, karta Zobrazení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti lze zadávat, kontrolovat a měnit předvolby, kterými se aplikace Microsoft Office Project 2007 řídí při zobrazování různých typů informací o projektu. Můžete:

  • změnit výchozí zobrazení, které se objeví při vytvoření nového projektu, a formát kalendářních dat používaný v celém projektu,

  • určit, které prvky obrazovky mají být zobrazeny nebo skryty,

  • určit způsob zobrazení vnějších vazeb,

  • určit, jak se mají zobrazovat údaje typu měna,

  • určit, jak se mají zobrazit informace typu Přehled.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Zobrazení.

Podrobnosti

Výchozí zobrazení Typ kalendáře a Formát data seznamů

Výchozí zobrazení:    V tomto rozevíracím seznamu lze určit zobrazení, které se má objevit při spuštění aplikace Office Project 2007. Výchozím zobrazením je Ganttův diagram.

Typ kalendáře:    V tomto rozevíracím seznamu lze určit typ kalendáře, který se má v projektu používat. Výchozí je gregoriánský 12měsíční kalendář začínající 1. ledna.

Formát data:    V tomto rozevíracím seznamu lze určit formát zobrazení kalendářních dat ve všech souborech projektů. Některé informace, například formáty času a oddělovač data, se nastavují v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows. Další informace naleznete v dokumentaci systému Microsoft Windows. Výchozí formát data je: 14. 11. 07.

Zobrazení oddílu

V tomto skupinovém rámečku lze určit, které prvky rozhraní aplikace Office Project 2007 se mají zobrazit nebo skrýt. Jedná se o globální nastavení.

Stavový řádek:    Umožňuje zobrazit stavový řádek, ve kterém se zobrazují informace o průběhu určitých operací v aplikaci Office Project 2007. Stavový řádek se zobrazuje v dolní části okna aplikace Project. V režimu ručního přepočítávání je na stavovém řádku také signalizována nutnost přepočítání projektu. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Okna v hlavním panelu:    Určuje, zda se pro každý otevřený projekt má otevřít samostatné okno a zobrazit na hlavním panelu systému Windows jako samostatné tlačítko. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou všechny otevřené projekty spojeny do jediného okna a na hlavním panelu systému Windows se ušetří místo. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Pruhy a obrazce v Ganttových diagramech prostorově:    Určuje, zda se pruhy Ganttova diagramu a tvary (obrazce) začátku a konce mají zobrazit prostorově nebo dvourozměrně. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Posuvníky:    Určuje, zda mají být zobrazeny posuvníky. Posuvníky jsou umístěny u pravého a dolního okraje posouvatelných podoken. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Vstupní řádek:    Určuje, zda má být zobrazen vstupní řádek. Informace lze zadávat a upravovat přímo v poli nebo je možné použít vstupní řádek. Vstupní řádek se zobrazí mezi panely nástrojů a aktuálním zobrazením. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Indikátory propojení OLE    Určuje, zda mají být zobrazena OLE propojené objekty platnost indikátoru, který je trojúhelníček. propojení OLE IndikátoryOffice Project 2007 zobrazí v pravém dolním rohu buňky obsahující odkaz. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Komentáře aplikace Project:    Určuje, zda se mají zobrazovat tipy pro pruhy Ganttova diagramu a záhlaví polí včetně kalendářních dat pro jednotky časové osy a úplného obsahu buňky v případě, že je buňka příliš úzká na to, aby se v ní v zobrazení listu nebo síťového diagramu zobrazil celý text. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Oddíl Možnosti vazeb mezi projekty

V tomto skupinovém rámečku lze nastavit možnosti pro práci se Závislosti mezi úkoly aktuálního projektu a jiných projektů.

Zobrazení externí Následníci    Určuje, zda externí následníky jsou zobrazené v projektu stávajícím. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt externí Následníci. Prohlížení a úpravy vazby mezi projekty, klikněte v nabídce Nástroje na Vazby mezi projekty. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazení externí Předchůdci    Určuje, zda se mají externí Předchůdci úkoly v projektu stávajícím. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt externí předchůdci. Prohlížení a úpravy vazby mezi projekty, klikněte v nabídce Nástroje na Vazby mezi projekty. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit vazby mezi projekty při otevření:    Určuje, zda se při otevření aktuálního projektu, který obsahuje vazby na jiné projekty, má zobrazit dialogové okno Vazby mezi projekty. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Automaticky přijímat vnější data:    Určuje, zda má aplikace Office Project 2007 přijímat a automaticky aktualizovat změny závislostí mezi úkoly z různých projektů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto. Toto zaškrtávací políčko je dostupné pouze v případě, že není zaškrtnuto políčko Zobrazit vazby mezi projekty při otevření.

Oddíl Možnosti měny

V tomto skupinovém rámečku lze nastavit možnosti formátování měny. Možnosti měny jsou lokální nastavení a platí pouze pro aktivní projekt.

Symbol:    Určuje, který symbol měny se má používat v tomto souboru projektu. Při změně symbolu měny u projektu, který již obsahuje informace o nákladech, je nutná opatrnost. Jestliže například otevřete projekt, který obsahuje hodnoty zadané ve francích, neměňte symbol měny na znak dolaru. Mohlo by to být zavádějící, protože hodnoty nákladů odpovídají cenám ve francích a při změně symbolu měny se částky nezmění. Výchozím symbolem měny je .

Pokud jste připojeni k Microsoft Office Project Server 2007 výchozí měna je nastavena na hodnotu null. Ve výchozím nastavení je symbol měny určen pro všechny projekty na serveru a nebudete moct upravit toto pole. Pokud chcete nastavit symbol měny pro projekty na serveru, potřebuje správce project najdete v článku Globální šablona organizace a proveďte požadované změny.

Umístění:    Určuje umístění symbolu měny. Výchozím nastavením je 1 Kč, při kterém je symbol měny umístěn za částkou a oddělen mezerou.

Desetinná místa:    Určuje počet číslic, které se mají zobrazit za desetinnou čárkou. Výchozí nastavení jsou 2 desetinná místa.

Měna:    Určuje, který typ měny se má používat, například GBP označuje britskou libru nebo JPY označuje japonský jen. Vyberete-li typ měny, změní se příslušným způsobem obsah polí Symbol a Umístění. Výchozí nastavení je CZK označující českou korunu.

Oddíl Možnosti osnovy

V tomto skupinovém rámečku lze určit možnosti osnovy. Možnosti osnovy jsou lokální nastavení a platí pouze pro aktivní projekt. Volby pro možnosti osnovy se mohou měnit v závislosti na aktuálním zobrazení.

Odsazení název    Odsazení názvy dílčích úkolů ve sloupci Název úkolu. Odsazení dílčích úkolů můžete rychle zobrazit osnovy projektu. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit číslo osnovy:    Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se vedle každého názvu úkolu číslo osnovy. To může být užitečné, chcete-li použít čísla osnovy jako základ struktury rozpisu práce projektu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit symbol osnovy    Zobrazí symboly přehledu vedle názvu každé úkolu. Office Project 2007 zobrazuje znaménko plus vedle zahrnuty souhrnných úkolů a znaménkem minus vedle souhrnných úkolů s rozbalenými dílčími úkoly. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit souhrnné úkoly:    Pokud je toto políčko zaškrtnuto, budou souhrnné úkoly zobrazeny. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou úkoly obsahující dílčí úkoly skryty. Pamatujte, že pokud jsou souhrnné úkoly skryty, není možné používat příkazy pro práci s osnovou. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit souhrnný úkol projektu:    Určuje, zda má být zobrazen souhrnný úkol na úrovni projektu, který má ID rovno 0. Aplikace Office Project 2007 uloží tuto předvolbu s aktuálním projektem. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×