Dialogové okno Informace o opakovaném úkolu

Dialogové okno Informace o opakovaném úkolu slouží k přidávání nových Opakovaný úkol a zobrazení podrobností o stávajících opakovaných úkolech. Můžete:

  • určit, jak často má být úkol prováděn, například každé pondělí nebo třetí středu v měsíci,

  • nastavit zahájení a konec opakovaného úkolu,

  • použít pro opakovaný úkol Kalendář úkolů.

Zobrazení dialogového okna

Otevřete zobrazení úkolů. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Opakovaný úkol.

Podrobnosti

Obecné informace o úkolu

Název úkolu:    Zadejte název opakovaného úkolu. Tento název bude použit u každého výskytu opakovaného úkolu a bude doplněn o číslo opakování.

Doba trvání:    Zadejte Doba trvání opakovaného úkolu. Doba trvání je délka trvání jednotlivého opakovaného úkolu, nikoli celková délka všech opakovaných úkolů.

Část Způsob opakování

Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně:    Vyberte interval opakování úkolu. Výchozí hodnota je Týdně.

Možnosti intervalu Denně

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Denně.

Každých X dnů:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat interval opakování ve dnech, například každé tři dny.

Každých X pracovních dnů:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete úkol opakovat každý pracovní den.

Možnosti intervalu Týdně

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Týdně.

Opakovat každý X týden v:    Zadejte požadovaný interval opakování úkolu v týdnech, například každý čtvrtý týden.

Den v týdnu:    Vyberte den v týdnu, kdy má být úkol opakován.

Možnosti intervalu Měsíčně

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Měsíčně.

Den X v každém X měsíci:    Tuto možnost vyberte, pokud má být úkol opakován k určitému datu v měsíci. Zadejte požadované datum v měsíci a interval opakování v měsících, například 15. den v každém druhém měsíci. V prvním číselníku vyberte den v měsíci (například 15). Ve druhém číselníku vyberte interval opakování úkolu v měsících (například 2).

V pořadí X X v každém X měsíci:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete úkol opakovat k určitému dni v týdnu, například druhou středu v každém třetím měsíci. V prvním seznamu vyberte, na který týden v měsíci (například 2.) chcete opakovaný úkol naplánovat. Ve druhém seznamu klepněte na požadovaný den v týdnu (například Středa). V číselníku vyberte interval opakování úkolu v měsících (například 3).

Možnosti intervalu Ročně

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Ročně.

Den X:    Tuto možnost vyberte, chcete-li pro opakovaný úkol nastavit určitý den v roce. Zadejte do pole datum, kdy má být úkol proveden. Můžete například zadat, aby byl úkol po dobu trvání projektu prováděn každý rok 30. září.

V pořadí X X v X:    Tuto možnost vyberte, chcete-li úkol naplánovat na určitý den v roce, například na poslední červnový pátek. V prvním seznamu vyberte, na který týden v měsíci (například Poslední) chcete opakovaný úkol naplánovat. Ve druhém seznamu klepněte na požadovaný den v týdnu (například Pátek). V posledním seznamu vyberte měsíc, například Červen.

Část Rozsah opakování

Zahájení:    Zadejte datum zahájení opakovaného úkolu. Datum můžete zadat nebo vybrat v kalendáři po klepnutí na tlačítko se šipkou.

Konec po X výskytech:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete opakovaný úkol ukončit po určitém počtu opakování. Příslušný počet opakování zadejte pomocí číselníku výskytech.

Konec:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete ukončit opakovaný úkol k určitému datu. Datum můžete zadat nebo vybrat v kalendáři po klepnutí na tlačítko se šipkou.

Část Kalendář plánování tohoto úkolu

Kalendář:    Je-li nutné, aby byl opakovaný úkol založen na určitém kalendáři pro plánování, vyberte jej v tomto seznamu. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Žádný a úkoly jsou plánovány podle Pracovní dobaKalendář projektu a pracovního času přiřazených zdrojů. Použijete-li u úkolu Základní kalendář a u zdrojů přiřazených k úkolu Kalendář zdroje, je provedení úkolu naplánováno na pracovní čas, který je v kalendáři úkolů a v kalendářích zdrojů společný.

Základní kalendáře

Žádný:     U úkolu není použit žádný základní kalendář. Toto nastavení je výchozí.

24 hodin:     V tomto základním kalendáři není definován žádný Mimopracovní doba. Veškerý čas (od pondělí do neděle, 24 hodin denně) je nastaven jako pracovní.

Noční směna:     Tento základní kalendář je sestaven pro noční směnu. Pracovní časy jsou od pondělí 23:00 do soboty 8:00, s jednou hodinou nepracovního času pro přestávku od 3:00 do 4:00.

Standardní:     Tento základní kalendář má standardní pracovní den a pracovní týden od pondělí do pátku 8:00 až 17:00 s jednou hodinou nepracovního času pro přestávku od 12:00 do 13:00.

Plánování ignoruje kalendáře zdrojů:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete v aplikaci Microsoft Office Project 2007 používat pro plánování vybraných úkolů pouze kalendář úkolů, nikoli kalendáře zdrojů. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, pouze pokud je v poli se seznamem Kalendář vybrán kalendář úkolů.

Poznámka : 

  • Při plánování opakovaných úkolů je použito Omezení Zahájit po dni (včetně).

  • Priorita je u všech opakovaných úkolů nastavena na nejvyšší hodnotu 1 000. Tím je zajištěno, že v případě vyrovnání některých zdrojů nikdy nedojde k rozdělení či zpoždění opakovaných úkolů.

  • K přiřazení zdrojů k opakovanému souhrnnému úkolu je nejvhodnější použít dialogové okno Přiřadit zdroje. Aplikace Office Project 2007 potom přiřadí zdroje k jednotlivým instancím opakovaného úkolu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×