Dialogové okno Grafické indikátory

Dialogové okno Grafické indikátory slouží k zadávání kritérií pro zobrazení grafických Indikátory namísto skutečných datových hodnot. V tomto dialogovém okně lze zadat podmínky, hodnoty a obrázek, které chcete použít.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klepněte na položku Pole. Klepněte na tlačítko Grafické indikátory.

Podrobnosti

Přepínače a zaškrtávací políčka

Nesouhrnné řádky:     Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u nesouhrnných úkolů a seskupení řádků. Toto je výchozí nastavení.

Souhrnné řádky:    Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u souhrnných úkolů a seskupení souhrnných řádků.

Souhrnné řádky přebírají kritéria od nesouhrnných řádků:     Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že u souhrnný úkol budou použita stejná kritéria a obrázky indikátorů jako u příslušných nesouhrnných řádků. Chcete-li pro souhrnné řádky zadat jiná kritéria a indikátory než pro nesouhrnné řádky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a v tabulce kritérií indikátoru zadejte kritéria a obrázky indikátorů pro souhrnné řádky. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, pokud vyberete přepínač Souhrnné řádky.

Souhrn projektu:    Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u řádku souhrnného úkolu projektu.

Souhrn projektu přebírá kritéria od souhrnných řádků:     Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že u souhrnného řádku projektu budou použita stejná kritéria a obrázky indikátorů jako u ostatních souhrnných řádků. Chcete-li pro souhrnný řádek projektu zadat jiná kritéria a indikátory, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a zadejte kritéria a obrázky indikátorů pouze pro souhrnný úkol projektu. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, pokud vyberete přepínač Souhrn projektu.

Zobrazovat hodnoty dat jako komentář:    Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte datové hodnoty polí s grafickými indikátory jako komentáře. Komentář zobrazíte umístěním kurzoru nad pole. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Příkazová tlačítka

Vyjmout řádek:    Klepnutím odeberete ze seznamu vybraný řádek kritéria a přesunete jej do Schránka.

Kopírovat řádek:    Klepnutím duplikujete vybraný řádek kritéria a zkopírujete jej do schránky.

Vložit řádek ze schránky:    Klepnutím vložíte řádek kritéria ze schránky do řádku nad vybraným řádkem.

Vložit řádek:    Klepnutím přidáte prázdný řádek nad vybraný řádek kritéria.

Odstranit řádek:    Klepnutím odeberete a zrušíte vybraný řádek kritéria.

Přesunout:     Tlačítka se šipkou nahoru vzhled tlačítka a dolů vzhled tlačítka slouží k přesunu položky v seznamu směrem nahoru nebo dolů. Podmínky jsou použity v uvedeném pořadí a zpracování je ukončeno při první úspěšné podmínce, a proto pozice v seznamu určuje, který obrázek indikátoru je zobrazen.

Importovat kritéria indikátoru:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete Import kritéria indikátoru z jiného projektu nebo z jiného pole v daném projektu.

Tabulka kritérií indikátoru

Zobrazuje podrobnosti podmínek a hodnoty v obsahu vybraného vlastního pole, které mají být porovnávány. U hodnot polí, které splnily podmínku, je místo skutečných datových hodnot zobrazen určený grafický indikátor. Podmínky jsou použity v uvedeném pořadí a zpracování je ukončeno při první úspěšné podmínce.

Pole Podmínka pro

Podmínka pro:     Zadejte podmínku nebo klepněte na jednu z podmínek v seznamu. Aplikace Microsoft Office Project použije podmínku k porovnání hodnot zadaných v poli Hodnoty s obsahem vybraného vlastního pole. Pokud podmínka není pro vybrané pole platná, zobrazí aplikace Project zprávu. Vyberte jednu z následujících podmínek:

Je rovno:     Obsah vybraného vlastního pole přesně odpovídá hodnotě v poli Hodnoty. Pole nesmí obsahovat žádné jiné hodnoty než odpovídající hodnotu.

Není rovno:     Jakýkoli jiný obsah vybraného vlastního pole než hodnota v poli Hodnoty.

Je větší než:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je větší než hodnota v poli Hodnoty.

Je větší než nebo rovno:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je větší nebo rovna hodnotě v poli Hodnoty.

Je menší než:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je menší než hodnota v poli Hodnoty.

Je menší než nebo rovno:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je menší nebo rovna hodnotě v poli Hodnoty.

Je v rozsahu:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která spadá do rozsahu určeného dvěma hodnotami v poli Hodnoty.

Není v rozsahu:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která spadá mimo rozsah určený dvěma hodnotami v poli Hodnoty.

Obsahuje:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která obsahuje hodnotu v poli Hodnoty.

Neobsahuje:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která neobsahuje hodnotu v poli Hodnoty.

Obsahuje právě:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která obsahuje úkol nebo zdroj, který se přesně shoduje s danou hodnotou. Tato podmínka se liší od podmínky Je rovno, protože podmínku Obsahuje právě lze použít například u polí Názvy zdrojů nebo Předchůdci, která mohou obsahovat více hodnot současně.

Je libovolná hodnota:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole. Tato podmínka způsobí, že grafické indikátory jsou zobrazeny prakticky u všech polí, a proto je tato podmínka obvykle umístěna na konci seznamu a používá se k zobrazení indikátoru u všech hodnot, které nesplňují žádnou z ostatních podmínek.

Pole Hodnoty

Zadejte čísla, data nebo text, s nímž má být obsah pole porovnán. Můžete také klepnout na pole v seznamu a porovnat jeho obsah s obsahem vlastního pole. Hodnoty musí odpovídat typu pole, se kterým jsou porovnávány. Pokud je například vybrán název pole Náklady, nelze v poli Hodnoty použít hodnotu Datum dokončení. Jsou-li do pole Hodnoty zadány nevhodné hodnoty, zobrazí aplikace Microsoft Office Project při pokusu o zavření dialogového okna příslušnou zprávu.

Při zadávání rozsahu pro podmínku Je v rozsahu nebo Není v rozsahu je třeba hodnoty oddělit Znak oddělovače seznamu. Pokud jste ve sloupci Podmínka vybrali například podmínku Je v rozsahu, můžete vyhledat úkoly, které spadají mezi dvě data, zadáním hodnoty

1. 1. 2000,1. 2. 2000.

U vlastních textových polí lze v podmínce Je rovno nebo Není rovno použít jako součást hodnoty Zástupný znak. Zástupný znak otazníku (?) a hvězdičky (*) lze použít kdekoli v textu.

Pokud chcete v podmínce pro hodnotu použít znak vyhrazený jako zástupný znak, zadejte před něj znak stříšky (^). Chcete-li například filtrovat úkoly, jejichž název obsahuje hvězdičku, zadejte ^*.

Pole se seznamem Obrázek

Klepněte na obrázek, který má být zobrazen, jestliže pole odpovídá zadaným kritériím. V seznamu lze vybrat bubliny, čtverečky, vlaječky, zaškrtnutí, pomlčky, křížky, kosočtverce, šipky a další symboly.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×