Dialogové okno Aktualizovat projekt

Dialogové okno Aktualizovat projekt slouží k aktualizaci Dokončeno % úkolu nebo k změně plánu nedokončené práce pro vybrané úkoly nebo všechny úkoly v projektu. Máte tyto možnosti:

  • aktualizovat informace o průběhu práce (procento dokončení) některých nebo všech úkolů v projektu,

  • změnit plán nedokončené práce tak, aby začala po vámi zadaném datu,

  • aktualizovat nebo změnit plán práce pro celý projekt nebo pro vybrané úkoly.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte libovolný úkol. V  nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování a  klepněte na příkaz Aktualizovat projekt.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Aktualizovat práci jako dokončenou ke dni

Aktualizovat práci jako dokončenou ke dni:     Po klepnutí na tento přepínač se aktualizuje práce, která byla skutečně provedena, podle plánu projektu. Zadejte datum, ke kterému plán aktualizujete. S touto možností aplikace Microsoft Office Project zachází s Plánované daty jako se Skutečnost a nastaví pole % dokončených tak, aby tuto skutečnost zohledňovalo. Datum, které zadáte, bude Datum stavu projektu.

Pro vybrané úkoly se plánované datum zahájení a dokončení porovná s datem, podle kterého aktualizujete plán.

  • Pokud plánované datum zahájení následuje po datu, které zadáte do tohoto dialogového okna, bude úkol považován za nezahájený a je nastaven na hodnotu 0 % dokončených.

  • Pokud plánované datum dokončení předchází zadanému datu, bude úkol považován za dokončený a je nastaven na hodnotu 100 % dokončených.

  • Pokud plánované datum zahájení předchází zadanému datu a plánované datum dokončení následuje po zadaném datu, bude úkol považován za probíhající. Aplikace Project vypočte procento dokončení.

Když aktualizujete data úkolu, aktualizuje aplikace Project pole % dokončených. Aplikace Project může vypočítat přibližné procento úkolu, které bylo dokončeno k datu, které zadáte do tohoto dialogového okna. Můžete také ponechat procento dokončení nastavené na hodnotu nula, pokud úkol probíhá, nebo na hodnotu 100, pokud byl dokončen. Aplikace Project také nastaví aktuální datum zahájení, které naznačuje, že úkol probíhá.

Nastavit 0 % – 100 % dokončených:     Výběrem této možnosti nastavíte procento dokončení na hodnotu v rozmezí 0 až 100 v závislosti na datu v poli Aktualizovat práci jako dokončenou ke dni. Nezahájené úkoly budou nastaveny na hodnotu 0. Úkoly, které byly dokončeny, budou nastaveny na hodnotu 100. Pokud úkol probíhá, vypočítá aplikace Project procento, které bylo dokončeno, a nastaví procento dokončených na příslušnou hodnotu.

Nastavit právě 0 % nebo 100 % dokončených:     Slouží k nastavení úkolů, jejichž dokončení je plánováno k datu „dokončení ke dni“, na hodnotu 100 % dokončených. Hodnota procenta dokončených se pro úkoly, které nebudou dokončeny k datu „dokončení ke dni“, nezmění.

Skupinový rámeček Znovu naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou

Znovu naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou:     Po klepnutí na tento přepínač přeplánuje aplikace Microsoft Office Project veškerou nedokončenou práci, aby byla zahájena s novým datem zahájení, které zadáte do pole data.

Pokud není úkol zahájen do zadaného data, je opožděný. Aplikace Project přeplánuje práci a nastaví plánované datum zahájení na vámi zadané datum a použije Omezení Zahájit po dni (včetně).

Pokud úkol probíhá, ale má oproti plánu zpoždění, naplánuje aplikace Project zbývající Doba trvání tak, aby začala k vámi zadanému datu.

Pokud změníte plán těchto úkolů pomocí této možnosti, nastaví aplikace Project pole Zastavení a Pokračování. Datum posledního vykázaného průběhu práce bude uvedeno v poli Zastavení a zadané datum pro přeplánování bude uvedeno v poli Pokračování.

Můžete zadat, zda chcete u probíhajících úkolů povolit Rozdělený úkol. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a klepněte na kartu Plán. Musí být zaškrtnuté políčko Rozdělovat probíhající úkoly. Aplikace Project tak může přeplánovat nedokončenou práci pomocí dialogového okna Aktualizovat projekt. Při výchozím nastavení je políčko Rozdělovat probíhající úkoly zaškrtnuté.

Skupinový rámeček Pro

Celý projekt:     Po klepnutí na tento přepínač nastavíte aktuální informace o práci pro všechny úkoly v projektu.

Vybrané úkoly:     Po klepnutí na tento přepínač nastavíte aktuální informace o práci pouze pro vybrané úkoly.

Poznámka : 

  • Dialogové okno Aktualizovat projekt slouží k obecnému sledování a aktualizaci skupin úkolů. Možnosti v tomto dialogovém okně vám budou užitečné tehdy, pokud chcete sledovat úkoly, ale nepotřebujete, aby tyto informace byly velmi podrobné. Chcete-li úkoly sledovat podrobně, použijte dialogové okno Aktualizovat úkoly.

  • K rychlé aktualizaci skutečných hodnot můžete použít panel nástrojů Sledování. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panely nástrojů a klepněte na možnost Sledování. Vyberte úkoly a klepněte na tlačítko pro procento dokončení úkolů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×