Dialogové okno Vyrovnání zdrojů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení předvoleb pro požadovaného zdrojů lze vyrovnávat: pomocí dialogu Vyrovnání zdrojů. Taky toto dialogové okno slouží k zahájení procesu vyrovnání. Úrovně přetížených zdrojů aplikace Microsoft Office Project tak, že došlo ke zpoždění a rozdělení úkolů na základě kritérií, které můžete nastavit v tomto dialogovém okně. Můžeš:

 • Určit, jestli má Project provádět vyrovnání automaticky (okamžitě po zjištění přetížení) nebo ručně (jenom když kliknete na Vyrovnat).

 • Určete, kolik zdroje musí být pole Přetížený (například podle hodinu, denně nebo týdně) předtím, než lze vyrovnávat.

 • Nastavit kritéria pro pořadí, v jakém by se mělo u úkolů vyhodnocovat přetížení a provádět vyrovnání.

Umístění dialogového okna

V nabídce Nástroje klikněte na Úrovni zdroje.

Podrobnosti

Část Přepočítávat vyrovnání

Automatické    Jakmile změníte úkolu nebo zdroji způsobem, který způsobí přetížení vyrovnání zdrojů. To platí při automatický režim přepočítávání, což je výchozí nastavení projektu. Pokud projektu je nastavený režim přepočítávání ručně, vyrovnání zdrojů při předvádění příkaz Přepočítat. Pokud chcete nastavit režim přepočítávání, klikněte na Možnosti v nabídce Nástroje a potom klikněte na kartu výpočty.

Pokud je projekt velký, může automatické vyrovnání zpomalovat vaši práci v plánu. Pokud vyberete tuto možnost, zrušte zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání. Toto políčko je sice ve výchozím nastavení zaškrtnuté, ale při automatickém vyrovnávání může mazání hodnot výrazně ovlivnit výkon aplikace při plánování.

Ruční    Umožňuje určit, kdy projektu vyrovnání zdrojů. Při ručním vyrovnávání vyrovnání zdrojů probíhá pouze v případě, že otevřete dialogové okno Vyrovnání zdrojů a klikněte na Vyrovnat. Toto je výchozí možnost.

Přetížení hledat:    Určuje časový rámec, na jehož základě by mělo dojít k vyrovnání. Kliknutím na časový interval můžete nastavit citlivost, s jakou bude funkce vyrovnání rozpoznávat přetížení. V závislosti na vybraném časovém intervalu může dojít k tomu, že zdroj bude v podstatě přetížený, ale nebude se zobrazovat červeně s indikátorem funkce vyrovnání.

Předpokládejme třeba, že máte dva jednodenní úkoly, které začínají a končí ve stejný den a jsou přiřazené stejnému zdroji. Technicky u tohoto zdroje vzniklo přetížení v rozsahu 8 hodin. Pokud jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Den po dni, označí se zdroj jako přetížený a proběhne u něj vyrovnání.

Pokud ale jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Týden po týdnu a zdroj je normálně k dispozici 40 hodin týdně, pak zdroj jako přetížený označený nebude a vyrovnání u něj neproběhne. Důvodem je to, že celkový objem práce 16 hodin nepřesahuje dostupnost zdroje 40 hodin týdně.

Časová období

Minutu po minutě:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o minutu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Hodinu po hodině:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o hodinu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Den po dni:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o den delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný den.

Týden po týdnu:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o týden delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný týden.

Měsíc po měsíci:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o měsíc delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný měsíc. Jedná se o výchozí nastavení.

Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání:    Označuje, že zpoždění, která byla dřív zadaná jako výsledek vyrovnání nebo jako výsledek ručního zadání zpoždění způsobeného vyrovnáním, se před další operací vyrovnání vymažou.

Pokud jste pro přepočítávání vybrali možnost Automaticky, doporučujeme zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání zrušit. Díky tomu se zlepší výkon aplikace při plánování a bude možné přírůstkové vyrovnávání. To znamená, že u úkolů, u kterých už proběhlo vyrovnání, se neprovede žádná změna a přeplánují se jenom nově vzniklá přetížení. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Část Rozsah vyrovnání

V této části můžete určit, jestli chcete vyrovnat celý projekt nebo jenom úkoly spadající do určitého časového období.

Vyrovnat celý projekt:    Určuje, že vyrovnání přetížených zdrojů by mělo proběhnout pro celou dobu trvání projektu.

Vyrovnat Od a Do:    Určuje časové období, pro které by se mělo provést vyrovnání zdrojů. Do pole Od zadejte počáteční datum. Do pole Do zadejte koncové datum. Nastavením požadovaného období pro vyrovnání můžete předejít vyrovnání zdrojů v časových obdobích v rámci projektu, ve kterých jste spokojení s aktuálním nastavením úkolů.

Část Řešení přetížení

Pořadí vyrovnání:    Určuje pořadí, v jakém by Project měl nastavovat zpoždění nebo rozdělovat úkoly, u kterých dochází k přetížení. Project zjistí, které úkoly způsobují přetížení a které úkoly se dají zpozdit, a potom použije vámi zadané pořadí.

Priority úkolů se zadávají v dialogovém okně Informace o úkolu. Klikněte na kartu Obecné a zadejte požadovanou hodnotu do pole Priorita. Můžete vybírat z hodnot od 0 do 1000, přičemž 0 znamená nejnižší prioritu a 1000 nejvyšší prioritu (u úkolů s touto prioritou neprobíhá vyrovnání). Výchozí prioritou je hodnota 500.

Pokud pracujete s zdroji na více projektech, můžete také nastavit priority projektů v dialogovém okně Informace o projektu. V nabídce projekt klikněte na Informace o projektu a pak zadejte hodnotu do pole Priorita.

Volby pro pořadí vyrovnání

Pouze číslo ID:     Project podle potřeby nastaví zpoždění u úkolů vyššími čísly ID a až potom se vezmou v úvahu další kritéria.

Standardní:     Project prohledá vztahy předchůdcovství, časové rezervy (nejdřív se nastaví zpoždění u úkolů s větší celkovou časovou rezervou), kalendářní data (nejdřív se nastaví zpoždění u úkolů s pozdějšími daty zahájení), priority a omezení a podle těchto faktorů určí, jestli a jak by mělo proběhnout vyrovnání úkolů. Toto nastavení je výchozí.

Priorita, Standardní:     Project nejdřív zjistí priority a pak prohledá vztahy předchůdcovství, časové rezervy, kalendářní data a omezení. Na základě těchto faktorů následně určí, jestli a jak by mělo proběhnout vyrovnání úkolů.

Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy:    Zabrání tomu, aby se posunulo datum dokončení projektu. U mnoha projektů ale při tomto nastavení nedojde po vyrovnání k žádné výrazné změně (pokud není k dispozici dostatečně velká časová rezerva). Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.

Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu:    Umožňuje, aby funkce vyrovnání upravila dobu, kdy určitý zdroj pracuje na úkolu, nezávisle na dalších zdrojích pracujících na stejném úkolu. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud chcete selektivně povolit nebo zakázat vyrovnávání jednotlivých přiřazení pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnat přiřazení a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Vyrovnání může rozdělit zbývající práci:    Umožňuje, aby funkce vyrovnání přerušila úkoly a rozdělila zbývající práci na úkolech nebo přiřazeních. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud chcete selektivně povolit rozdělení zbývající práce pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnání může úkol rozdělit a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Úrovně úkolů navrhované zdrojů    Obsahuje úkolů pomocí navržené zdroje, jakož i potvrzené zdrojů v procesu vyrovnání. Ve výchozím nastavení je zrušeno zaškrtnutí políčka označující, že navržené zdroje nejsou vzít v úvahu při vyrovnání.

Příkazová tlačítka

Zrušit vyrovnání:    Odebere veškerá zpoždění a rozdělení vzniklá v důsledku vyrovnání.

Teď úrovně    Vyrovnání zdrojů a zpozdí nebo rozdělení úkolů nebo přiřazení k odstranění konflikty, nebude zahájen. Pokud provádíte vyrovnání v zobrazení zdroje, nejdřív se zobrazí dialogové okno Vyrovnat, můžete zvolit, zda chcete vyrovnat všechny nebo vybrané zdroje.

Poznámka : 

 • Jakmile spustíte operaci vyrovnání, zkontroluje Project postupně všechny zdroje. Pokud je některý zdroj přetížený, vyhledá Project úkoly, které přetížení způsobují, a určí, které z těchto úkolů se dají zpozdit. Project nezpozdí úkoly, které mají:

  • omezení Musí být zahájen nebo Musí být dokončen;

  • omezení Co nejpozději (pokud je projekt plánovaný od data zahájení);

  • omezení Co nejdříve (pokud je projekt plánovaný od data dokončení);

  • prioritu 1000, která brání vyrovnání;

  • Skutečné datum zahájení. Pokud je ale zaškrtnuté políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci, může se zbývající práce funkcí vyrovnání rozdělit.

   Po zjištění úkolů, které se dají zpozdit, Project vybere úkoly, které se opravdu zpozdí, na základě závislostí mezi úkoly, dat zahájení, priorit a omezení.

 • Chcete-li si jejich změny projít vyrovnání provedené úkolů v nabídce Zobrazit, klikněte na Další zobrazení. Klikněte na Vyrovnání Ganttova diagramu a potom klikněte na použít. Kontrola úkolů v zobrazení Ganttův diagram vyrovnání hledáte výsledků vyrovnání a chcete zjistit, kolik zpoždění vyrovnání obsahuje přidal k úkolům.

 • Pokud zpozdíte úkol (ať už pomocí funkce vyrovnání zdrojů nebo ručním přidáním zpoždění) a následně v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů kliknete na Zrušit vyrovnání, zpoždění se obvykle odebere. Výjimkou je situace, kdy následkem vyrovnání dojde k rozdělení nebo zpoždění úkolu a následně se u úkolu nastaví priorita 1000 (která znamená, že u úkolu nemá probíhat vyrovnávání). Pokud v takové situaci kliknete v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů na Zrušit vyrovnání, zpoždění nebo rozdělení vzniklé následkem vyrovnání se neodebere.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×