Dialogové okno Vyrovnání zdrojů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nastavení předvoleb pro požadovaného zdrojů lze vyrovnávat: pomocí dialogu Vyrovnání zdrojů. Taky toto dialogové okno slouží k zahájení procesu vyrovnání. Úrovně přetížených zdrojů aplikace Microsoft Office Project tak, že došlo ke zpoždění a rozdělení úkolů na základě kritérií, které můžete nastavit v tomto dialogovém okně. Můžeš:

 • určit, zda má aplikace Project provádět vyrovnání automaticky (okamžitě po zjištění přetížení) nebo ručně (pouze když klepnete na tlačítko Vyrovnat);

 • určit, jak hodně musí být zdroj přetížen (například na základě počtu hodin, dní či týdnů), než proběhne vyrovnání;

 • nastavit kritéria pro pořadí, v jakém by mělo být u úkolů vyhodnocováno přetížení a prováděno vyrovnání.

Umístění dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vyrovnat zdroje.

Podrobnosti

Část Přepočítávat vyrovnání

Automaticky:     Vyrovnání zatížení zdrojů proběhne okamžitě poté, co změnou úkolu nebo údajů o zdroji způsobíte přetížení. Tento automatický režim přepočítávání je v aplikaci Project výchozí. Jestliže je aplikace Project nastavena na režim ručního přepočítávání, dojde k vyrovnání zatížení zdrojů poté, co klepnete na tlačítko Vyrovnat. Chcete-li nastavit režim přepočítávání, můžete v nabídce Nástroje klepnout na příkaz Možnosti a potom klepnout na kartu Výpočty.

Pokud pracujete na velkém projektu, může automatické vyrovnávání zpomalovat plánování. Zvolíte-li tuto možnost, zrušte zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání. Toto políčko je sice ve výchozím nastavení zaškrtnuto, ale při automatickém vyrovnávání může mít mazání hodnot výrazně negativní vliv na výkon aplikace při plánování.

Ručně:     Můžete sami rozhodovat, kdy aplikace Project provede vyrovnání zdrojů. Při ručním vyrovnávání proběhne tato operace pouze v případě, že otevřete dialogové okno Vyrovnání zdrojů a klepnete na tlačítko Vyrovnat. Jedná se o výchozí nastavení.

Přetížení hledat:     Určuje časový rámec, na jehož základě by mělo dojít k vyrovnání. Klepnutím na požadovaný časový interval můžete nastavit citlivost, s jakou bude funkce vyrovnání rozpoznávat přetížení. V závislosti na vybraném časovém intervalu může dojít k tomu, že zdroj bude v podstatě přetížený, ale nebude zobrazen červeně s indikátorem funkce vyrovnání.

Předpokládejme například, že máte dva jednodenní úkoly, které začínají a končí ve stejný den a jsou přiřazeny stejnému zdroji. Technicky u tohoto zdroje vzniklo přetížení v rozsahu 8 hodin. Pokud jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Den po dni, bude zdroj označen jako přetížený a proběhne u něj vyrovnání.

Jestliže však jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Týden po týdnu a zdroj je normálně k dispozici 40 hodin týdně, pak zdroj jako přetížený označen nebude a vyrovnání u něj neproběhne. Důvodem je to, že celkový objem práce 16 hodin nepřesahuje dostupnost zdroje 40 hodin týdně.

Časová období

Minutu po minutě:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánována práce v rozsahu nejméně o minutu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Hodinu po hodině:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánována práce v rozsahu nejméně o hodinu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Den po dni:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánována práce v rozsahu nejméně o den delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný den.

Týden po týdnu:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánována práce v rozsahu nejméně o týden delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný týden.

Měsíc po měsíci:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánována práce v rozsahu nejméně o měsíc delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný měsíc. Jedná se o výchozí nastavení.

Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání:     Označuje, že zpoždění, která byla dříve zadána jako výsledek vyrovnání nebo jako výsledek ručního zadání zpoždění způsobeného vyrovnáním, budou před další operací vyrovnání vymazána.

Pokud jste pro přepočítávání vybrali možnost Automaticky, doporučujeme zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání zrušit. Díky tomu se zlepší výkon aplikace při plánování a bude možné přírůstkové vyrovnávání. To znamená, že u úkolů, u kterých již proběhlo vyrovnání, nebude provedena žádná změna a přeplánována budou pouze nově vzniklá přetížení. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Část Rozsah vyrovnání

V této části můžete určit, jestli chcete vyrovnat celý projekt nebo jenom úkoly spadající do určitého časového období.

Vyrovnat celý projekt:    Určuje, že vyrovnání přetížených zdrojů by mělo proběhnout pro celou dobu trvání projektu.

Vyrovnat Od a Do:     Určuje časové období, pro které by mělo být provedeno vyrovnání zdrojů. Do pole Od zadejte počáteční datum. Do pole Do zadejte koncové datum. Nastavením požadovaného období pro vyrovnání můžete předejít vyrovnání zdrojů v časových obdobích v rámci projektu, ve kterých jste spokojeni s aktuálním nastavením úkolů.

Část Řešení přetížení

Pořadí vyrovnání:     Určuje pořadí, v jakém by aplikace Project měla nastavovat zpoždění nebo rozdělovat úkoly, u kterých dochází k přetížení. Aplikace Project zjistí, které úkoly způsobují přetížení a které úkoly je možné zpozdit, a potom použije vámi zadané pořadí.

Priority úkolů se zadávají v dialogovém okně Informace o úkolu. Klikněte na kartu Obecné a zadejte požadovanou hodnotu do pole Priorita. Můžete vybírat z hodnot od 0 do 1000, přičemž 0 znamená nejnižší prioritu a 1000 nejvyšší prioritu (u úkolů s touto prioritou neprobíhá vyrovnání). Výchozí prioritou je hodnota 500.

Pokud pracujete se zdroji na více projektech, můžete také nastavit priority projektů pomocí dialogového okna Informace o projektu. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Priorita.

Volby pro pořadí vyrovnání

Pouze číslo ID:     Project podle potřeby nastaví zpoždění u úkolů vyššími čísly ID a až potom se vezmou v úvahu další kritéria.

Standardní:     Project prohledá vztahy předchůdcovství, časové rezervy (nejdřív se nastaví zpoždění u úkolů s větší celkovou časovou rezervou), kalendářní data (nejdřív se nastaví zpoždění u úkolů s pozdějšími daty zahájení), priority a omezení a podle těchto faktorů určí, jestli a jak by mělo proběhnout vyrovnání úkolů. Toto nastavení je výchozí.

Priorita, Standardní:     Project nejdřív zjistí priority a pak prohledá vztahy předchůdcovství, časové rezervy, kalendářní data a omezení. Na základě těchto faktorů následně určí, jestli a jak by mělo proběhnout vyrovnání úkolů.

Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy:     Zabrání tomu, aby bylo posunuto datum dokončení projektu. U mnoha projektů ale při tomto nastavení nedojde po vyrovnání k žádné výrazné změně (pokud není k dispozici dostatečně velká časová rezerva). Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu:     Umožňuje, aby funkce vyrovnání upravila dobu, kdy určitý zdroj pracuje na úkolu, nezávisle na dalších zdrojích pracujících na stejném úkolu. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Chcete-li selektivně povolit či zakázat vyrovnávání jednotlivých přiřazení pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnat přiřazení a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Vyrovnání může rozdělit zbývající práci:     Umožňuje, aby funkce vyrovnání přerušila úkoly a rozdělila zbývající práci na úkolech či přiřazeních. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Chcete-li selektivně povolit či zakázat rozdělení zbývající práce pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnání může úkol rozdělit a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Vyrovnat zdroje s navrhovaným typem rezervace:     Do procesu vyrovnání budou zahrnuty úkoly, na které jsou přiřazeny zdroje s typem rezervace Navržený i Potvrzený. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto, což znamená, že navržené zdroje nebudou při vyrovnání brány do úvahy.

Příkazová tlačítka

Zrušit vyrovnání:    Odebere veškerá zpoždění a rozdělení vzniklá v důsledku vyrovnání.

Vyrovnat:     Zahájí vyrovnávání zdrojů a zpozdí nebo rozdělí úkoly a přiřazení tak, aby byly u zdrojů eliminovány konflikty. Jestliže provádíte vyrovnání v zobrazení zdrojů, zobrazí se nejprve dialogové okno Vyrovnat, ve kterém budete moci zvolit, zda chcete vyrovnat všechny zdroje nebo pouze vybrané zdroje.

Poznámka: 

 • Jakmile spustíte operaci vyrovnání, zkontroluje aplikace Project postupně všechny zdroje. Je-li některý zdroj přetížen, vyhledá aplikace Project úkoly, které přetížení způsobují, a určí, které z těchto úkolů mohou být zpožděny. Aplikace Project nezpozdí úkoly, které mají:

  • omezení Musí být zahájen nebo Musí být dokončen;

  • omezení Co nejpozději (pokud je projekt plánován od data zahájení);

  • omezení Co nejdříve (pokud je projekt plánován od data dokončení);

  • prioritu 1000, která brání vyrovnání;

  • Skutečnost datum zahájení (pokud je však zaškrtnuto políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci, může být zbývající práce funkcí vyrovnání rozdělena).

   Po zjištění úkolů, které mohou být zpožděny, aplikace Project vybere úkoly, které budou opravdu zpožděny, na základě závislostí mezi úkoly, dat zahájení, priorit a omezení.

 • Chcete-li zkontrolovat změny, které funkce vyrovnání u úkolů provedla, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Další zobrazení. Klepněte na položku Vyrovnaný Ganttův diagram a na tlačítko Použít. Zkontrolujte si výsledky vyrovnání ve vyrovnaném Ganttově diagramu. Uvidíte zde, jaká zpoždění byla u úkolů funkcí vyrovnání přidána.

 • Pokud zpozdíte úkol (ať již pomocí funkce Vyrovnání zdrojů nebo ručním přidáním zpoždění) a následně v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů klepnete na tlačítko Zrušit vyrovnání, bude obvykle zpoždění odebráno. Výjimkou je situace, kdy následkem vyrovnání dojde k rozdělení nebo zpoždění úkolu a následně je u úkolu nastavena priorita 1000 (která znamená, že u úkolu nemá probíhat vyrovnávání). Klepnete-li v takové situaci v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů na tlačítko Zrušit vyrovnání, nebude rozdělení či zpoždění vzniklé následkem vyrovnání odebráno.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×