Dialogové okno Styly pruhů (pro Ganttův diagram)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Styly pruhů přizpůsobte vzhled všechny pruhy Ganttova diagramu na grafické části Ganttova diagramu, které splňují určité podmínky související typ informací na panelu představuje. Můžeš:

  • změny vzhledu typu pruhu Ganttova diagramu, včetně barvy, tvaru, vzorku, tvaru a barvy začátku a tvaru a barvy konce;

  • úpravy rozsahu kalendářních dat, kterou každý pruh představuje;

  • změny informací a umístění textu u typu pruhu Ganttova diagramu;

  • vytvoření nového pruhu Ganttova diagramu pro určitou kategorii úkolu. U každého úkolu lze zobrazit až čtyři řádky pruhů.

Zobrazení dialogového okna

Otevřete zobrazení Ganttův diagram. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly pruhů. Požadované dialogové okno můžete také otevřít poklepáním na pozadí diagramové části zobrazení Ganttova diagramu.

Podrobnosti

Příkazová tlačítka

Vyjmout řádek    Odebere ve vybraném řádku z tabulky definice pruhů Ganttova diagramu a dočasně uloží do schránky.

Vložit řádek ze schránky:    Umožňuje vložit poslední řádek vyjmutý z tabulky definic pruhů Ganttova diagramu (pomocí tlačítka Vyjmout řádek) nad vybraný řádek.

Vložit řádek:    Umožňuje přidat prázdný řádek do tabulky definic pruhů Ganttova diagramu nad vybraný řádek.

Definice tabulky pruhů Ganttova diagramu

Název:    Zobrazuje název pruhu Ganttova diagramu a označuje typ informací, které tento pruh představuje. Chcete-li název přidat nebo změnit, klepněte do vstupního řádku nad tabulkou definic pruhů Ganttova diagramu a zadejte nebo upravte název pruhu. V případě tisku zobrazení Ganttova diagramu bude tento název uveden ve vytisknuté legenda tohoto zobrazení. Pokud název pruhu nezadáte nebo pokud před názvem zadáte hvězdičku (*), daný pruh se v legendě nezobrazí.

Vzhled:    Zobrazuje aktuální šířku, barvu a vzorek každého pruhu. Uvedené prvky lze změnit na kartě Pruhy pod tabulkou definic pruhů Ganttova diagramu.

Zobrazit pro úkoly typu:    Zobrazuje kategorii úkolu, kterou pruh Ganttova diagramu znázorňuje, jako jsou například kritické nebo probíhající úkoly. Chcete-li kategorii vybraného pruhu Ganttova diagramu vytvořit nebo změnit, klepněte na příslušné pole, klepněte na šipku dolů a zvolte požadovanou kategorii úkolu.

U pruhu Ganttova diagramu je možné kombinovat více kategorií úkolů, jako jsou například označené a probíhající kritické úkoly. V případě kombinace více kategorií se pruhy vykreslí pouze u úkolů odpovídajících všem zadaným typům. Jestliže chcete kombinovat více kategorií, oddělte vybrané hodnoty Znak oddělovače seznamu (obvykle čárka nebo středník).

Kategorie úkolů lze ve sloupci Zobrazit pro úkoly typu definovat také negací, a to zadáním slova Není před název kategorie. Můžete například definovat typ pruhu Není Označený, který se zobrazí u všech pruhů s výjimkou označených.

Jestliže toto pole nezadáte, vykreslí se daný pruh Ganttova diagramu u všech úkolů.

Zobrazit pro... Kategorie úkoly

Normální     Všechny úkoly, které nejsou milníky a souhrnných úkolů.

Milník:    Jedná se o úkoly s nulovou Doba trvání nebo úkoly určené jako milníky. (Chcete-li úkol určit jako milník, klepněte v nabídce Projekt na příkaz Informace o úkolu. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Milník.)

Souhrn    Úkoly, které mají dílčí úkoly v úkolu Přehled.

Kritický:    Jedná se o úkoly Kritická cesta a úkoly, jejichž Časová rezerva je menší nebo rovna 0 dnům (výchozí hodnota). (Chcete-li změnit hodnotu časové rezervy určující, zda je úkol kritický, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zadejte hodnotu časové rezervy do pole Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna.)

Nekritický:    Jedná se o úkoly, jejichž časová rezerva je větší než 0 dnů (výchozí hodnota). (Chcete-li změnit hodnotu časové rezervy určující, zda je úkol kritický, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zadejte hodnotu časové rezervy do pole Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna.)

Označený:    Jedná se o úkoly označené nastavením pole Označený na hodnotu Ano. Pole Označený lze přidat do libovolného seznamu úkolů.

Dokončený:    Jedná se o úkoly, u kterých bylo zadáno Skutečnost datum dokončení nebo které byly označeny jako dokončené na 100 %.

Probíhající:    Úkoly, u nichž bylo zadáno skutečné datum zahájení bez skutečného data dokončení. Tyto úkoly již byly zahájeny, ale nebyly dosud dokončeny.

Nedokončený:    Jedná se o úkoly, u kterých nebylo zadáno žádné skutečné datum dokončení. Jsou to úkoly s Dokončeno % nižším než 100 %. Mezi ně patří dosud nezahájené nebo probíhající úkoly.

Nezahájený:    Jedná se o úkoly, u kterých nebylo zadáno žádné skutečné datum zahájení.

Zpoždění spuštění    Úkoly s Plánované počáteční datum nejpozději data zahájení podle směrného plánu.

Dokončené opožděně:    Jedná se o úkoly, jejichž plánované datum dokončení následuje po datu dokončení podle směrného plánu.

Zahájené předčasně:    Jedná se o úkoly, jejichž plánované datum zahájení předchází datu zahájení podle směrného plánu.

Dokončené předčasně:    Jedná se o úkoly, jejichž plánované datum dokončení předchází datu dokončení podle směrného plánu.

Zahájené přesně:    Jedná se o úkoly, jejichž plánované datum zahájení se shoduje s datem zahájení podle směrného plánu.

Dokončené včas:    Jedná se o úkoly, jejichž plánované datum dokončení se shoduje s datem dokončení podle směrného plánu.

Zahrnutí    Úkoly, které obsahují pole Zahrnutí nastavena na hodnotu Ano. Pole Zahrnutí na kartě Obecné v dialogovém okně Informace o úkolu můžete nastavit tak, že zaškrtnete políčko Ganttově souhrn. Zahrnutí, můžete zobrazit vybraná data z dílčích úkolů na panelu souhrnného úkolu.

Souhrn projektu:    Jedná se o úkol s informacemi o zahrnuté době trvání, Práce, nákladech, datu zahájení a datu dokončení pro všechny úkoly celého projektu. Úkol Souhrn projektu se zobrazí (pokud je zadán) na nejvyšší úrovni projektu, jeho ID je rovno hodnotě 0 a úkol představuje časový plán projektu od zahájení po dokončení. Ve výchozím nastavení se úkol Souhrn projektu nezobrazí.

Seskupit podle souhrnu    Úkoly, které byly seskupeny podle vybrané kategorie, třeba typ omezení, priority (priorita) a pole Skupina zdroje.

Rozdělení    Úkoly, které jsou rozdělení, tedy úkoly, jejichž práce se přeruší někdy během jejich období.

Vnější úkoly    Úkoly, které jsou propojené jako předchůdců nebo následníků z jiných projektů.

Příznak1 až Příznak20:    Jedná se o úkoly, u kterých je pole vlastního příznaku nastaveno na hodnotu Ano. Pole příznaku lze přidat do libovolného seznamu úkolů. Pomocí polí příznaku můžete určit, která kalendářní data úkolu budou znázorněna určitým symbolem nebo pruhem, a zobrazit požadované symboly či pruhy v pruhu Ganttova diagramu pro daný úkol.

Řádek:    Zobrazuje svislou pozici pruhu v Ganttově diagramu. U každého úkolu lze zobrazit až čtyři řádky nebo pruhy. Jestliže jsou u pruhů zadána odlišná čísla řádků, zobrazí se svisle na sobě ve vzájemném vztahu. Řádek 1 představuje první řádek seskupení a řádek 4 je poslední.

Chcete-li zadat nebo změnit svislou pozici pruhu, klepněte na toto pole, klepněte na šipku a vyberte hodnotu 1, 2, 3 nebo 4.

Pokud se u pruhů čísla řádku shodují, budou pruhy vykresleny ve stejném řádku a pravděpodobně se budou překrývat. První pruh uvedený v tabulce definic pruhů Ganttova diagramu bude vykreslen jako první, takže může být zakryt jiným pruhem definovaným v tabulce později.

Od a do    zobrazit datum, procenta nebo Pole doby trvání představující počáteční a koncový bod pro vybraný pruh Ganttova diagramu.

Chcete-li obsah pole Od nebo Do zadat či změnit, klepněte na něj, klepněte na šipku a vyberte název pole požadovaného pro počáteční nebo koncový bod vybraného pruhu Ganttova diagramu.

Od a do pole

Dokončeno %:    Aktuální stav úkolu vyjádřený procentuální hodnotou doby trvání dokončené části úkolu.

Dokončená práce %:    Aktuální stav úkolu vyjádřený jako procentuální hodnota dokončené práce úkolu.

Skutečné dokončení:    Datum a čas skutečného dokončení úkolu. V aplikaci Microsoft Office Project je pole Skutečné dokončení nastaveno na plánované datum dokončení, jestliže je procento dokončení rovno hodnotě 100.

Skutečné zahájení:    Datum a čas skutečného zahájení úkolu. Při prvním vytvoření úkolu není v poli Skutečné zahájení uvedena hodnota. Jakmile zadáte první skutečnou hodnotu nebo procento dokončení úkolu, nastaví aplikace Project skutečné datum zahájení na plánované datum zahájení.

Dokončení podle směrného plánu:    Plánované datum dokončení úkolu v okamžiku uložení směrného plánu.

Zahájení podle směrného plánu:    Plánované datum zahájení úkolu v okamžiku uložení směrného plánu. Informace jsou v tomto poli k dispozici po nastavení směrného plánu.

Dokončení podle směrného plánu1-10:    Plánované datum dokončení úkolu v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu.

Zahájení podle směrného plánu1:    Plánované datum zahájení úkolu v okamžiku uložení odpovídajícího směrného plánu. Informace jsou v tomto poli k dispozici po nastavení směrného plánu.

Dokončeno:    Průběh úkolu v diagramové části zobrazení Ganttova diagramu určující bod, k němuž byly pro daný úkol vykázány skutečné hodnoty. Toto pole je k dispozici pouze v dialogovém okně Styly pruhů a je znázorněno jako pruh v diagramové části zobrazení Ganttova diagramu.

Konečný termín    Datum zadané jako Konečný termín pro daný úkol určující, kdy má úkol dokončen bez nastavení omezení datum.

Pole nejdříve možné dokončení    Datum nejdřívějšího možného dokončení úkolu stanovené na základě na nejdříve možné dokončení předchozích a následníky, jiných omezení a všechny Zpoždění vyrovnání.

Nejdříve možné zahájení:    Datum nejdříve možného zahájení úkolu stanovené na základě dat nejdříve možného zahájení předchůdců, následníků a jiných omezení.

Dokončení:    Datum a čas plánovaného dokončení úkolu.

Dokončení1-Dokončení10:    Vlastní pole data dokončení obsahující všechny specifické informace o datu dokončení úkolu, které chcete v projektu zadat a uložit samostatně.

Pole Volná časová rezerva    Množství času, který může být úkol zpožděn, aniž by došlo ke zpoždění následníků. Pokud má úkol bez následníků, je pole Volná časová rezerva množství času, který může být úkol zpožděn, aniž by došlo ke zpoždění data dokončení celého projektu.

Nejpozději možné dokončení:    Datum nejpozději možného dokončení úkolu, které nezpozdí dokončení projektu. Toto datum je stanoveno na základě nejpozději možného data zahájení úkolu a nejpozději možných dat zahájení a dokončení předchůdců a následníků a jiných omezení.

Nejpozději možné zahájení:    Datum nejpozději možného zahájení úkolu, které nezpozdí dokončení projektu. Toto datum je stanoveno na základě data zahájení úkolu a nejpozději možných dat zahájení a dokončení předchůdců a následníků a jiných omezení.

Záporná časová rezerva:    Množství záporné časové rezervy úkolu v diagramové části zobrazení Ganttova diagramu určující dobu, o kterou je nutné úkol zkrátit, aby nedošlo ke zpoždění následníků. Záporná časová rezerva označuje, že pro úkol není naplánováno dostatek času. Obvykle je způsobena zpožděnými daty předchůdců nebo daty omezení. Toto pole je k dispozici pouze v dialogovém okně Styly pruhů a je znázorněno jako pruh v diagramové části zobrazení Ganttova diagramu.

Fyzicky dokončeno %:    Aktuální stav úkolu vyjádřený jako procento dokončení úkolu bez ohledu na skutečnou nebo celkovou dobu trvání. Toto pole je použito v analýze Vytvořená hodnota.

Dokončení před vyrovnáním:    Datum dokončení úkolu před Vyrovnání zdrojů.

Zahájení před vyrovnáním:    Datum zahájení úkolu před vyrovnáním zdrojů.

Pokračování:    Datum, ke kterému je plánováno pokračování zbývající části úkolu po zadání nové hodnoty do pole Dokončeno %. Pole Pokračování je také přepočítáno v případě, že zbývající část úkolu je přesunuta na nové datum.

Zahájení:    Datum a čas plánovaného zahájení úkolu.

Zahájení1-Zahájení10:    Vlastní pole data zahájení obsahující všechny specifické informace o datu zahájení úkolu, které chcete v projektu zadat a uložit samostatně.

Zastavení:     Datum představující ukončení skutečné části úkolu.

Průběh souhrnného úkolu:    Průběh souhrnného úkolu stanovený na základě průběhu odpovídajících dílčích úkolů a jejich naplánování. Toto pole je k dispozici pouze v dialogovém okně Styly pruhů a je znázorněno jako pruh v diagramové části Ganttova diagramu.

Celková časová rezerva:    Doba o kterou může být úkol zpožděn, aniž bude zpožděno datum dokončení projektu.

Kartu pruhy

Začátek oddílu

Tvar:    Určuje tvar symbolu na začátku vybraného pruhu. Tvar na začátku je možné změnit nebo přidat klepnutím na šipku. Pokud nechcete na začátku pruhu nastavit žádný symbol, klepněte na první položku.

Typ:    Určuje styl okraje tvaru, který chcete zobrazit na začátku vybraného pruhu. Daný typ je možné změnit klepnutím na šipku. Můžete vybrat položku Čárkovaný, Zarámovaný nebo Plný. Chcete-li nastavit plný tvar bez okraje, klepněte na položku Plný.

Barva:    Určuje barvu tvaru na začátku vybraného pruhu. Barvu tohoto tvaru je možné změnit klepnutím na šipku.

Prostřední oddíl

Tvar:    Určuje tvar vybraného pruhu. Změníte jej klepnutím na šipku. Pokud nechcete nastavit žádný viditelný tvar, klepněte na první položku.

Vzorek:    Určuje vzorek výplně vybraného pruhu. Změníte jej klepnutím na šipku.

Barva:    Určuje barvu vybraného pruhu. Změníte ji klepnutím na šipku.

Konec oddílu

Tvar:    Určuje tvar symbolu na konci vybraného pruhu. Tvar na konci je možné změnit nebo přidat klepnutím na šipku. Pokud nechcete na konci pruhu nastavit žádný symbol, klepněte na první položku.

Typ:    Určuje styl okraje tvaru na konci vybraného pruhu. Daný typ je možné změnit klepnutím na šipku. Můžete vybrat položku Čárkovaný, Zarámovaný nebo Plný. Chcete-li nastavit plný tvar bez okraje, zvolte na položku Plný.

Barva:    Určuje barvu tvaru na konci vybraného pruhu. Barvu tohoto tvaru je možné změnit klepnutím na šipku.

Textu tab

Doleva, Doprava, Nahoře, Dole nebo Uvnitř: Uvádí název pole, jehož obsah se zobrazí v dané pozici vedle nebo uvnitř pruhu Ganttova diagramu. Chcete-li přidat nebo změnit text, který se zobrazí u vybraného pruhu Ganttova diagramu, klepněte do pole požadované pozice textu (například Doprava), klepněte na šipku a klepněte na dané pole (například Náklady1). Zobrazí se seznam všech polí úkolu, včetně vlastních polí.

U každého umístění lze zobrazit obsah jednoho pole. Můžete například zobrazit datum zahájení nalevo od pruhu, datum dokončení napravo a prioritu úkolu uvnitř pruhu.

Pokud text přidáte do horní nebo dolní části pruhu Ganttova diagramu, zvýší se výška řádku odpovídajícího seznamu úkolů tak, aby se přizpůsobila požadavku na další prostor. Velikost textu stylů pruhu lze nastavit pomocí příkazu Písmo v nabídce Formát.

Chcete-li text z pruhu Ganttova diagramu odebrat, klepněte na příslušné pole a stisknutím klávesy BACKSPACE vymažte název pole.

Poznámka: 

  • Pruhy se vykreslují v pořadí, v němž jsou uvedeny v tabulce, přičemž začátek je nahoře. Přesvědčte se, zda jsou všechny překrývající se pruhy uvedeny ve správném pořadí tak, aby pruhy horní vrstvy byly vykresleny jako poslední. Uspořádání pruhů v tabulce definic pruhů Ganttova diagramu je možné změnit pomocí tlačítek Vyjmout řádek a Vložit řádek ze schránky.

  • Nastavit můžete také další vlastnosti pruhů Ganttova diagramu. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení. V dialogovém okně Rozvržení najdete další možnosti formátování pruhů Ganttova diagramu. V nabídce Formát můžete také klepnout na příkaz Časová osa. Karta Časová osa dialogového okna Časová osa obsahuje možnosti související s Časová osa v diagramové části zobrazení Ganttova diagramu. Na kartě Nepracovní čas jsou k dispozici možnosti zobrazení Mimopracovní doba v diagramu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×