Dialogové okno Možnosti

Dialogové okno Možnosti aplikace Microsoft Office Outlook 2007 slouží k zadání většiny nastavení aplikace Outlook.

Options dialog box tabs

Karta Předvolby

Skupinový rámeček E-mail

 • Tlačítko Nevyžádaná pošta:     Po klepnutí lze změnit možnosti identifikace a správy nevyžádaných e-mailových zpráv.

  Karta Možnosti

  Slouží k nastavení úrovně ochrany před nevyžádanou poštou. Podezřelé nevyžádané e-mailové zprávy je také možné odstranit namísto jejich přesunutí do složky Nevyžádaná pošta a můžete zakázat odkazy v e-mailových zprávách, které se mohou připojovat na weby, jež nejsou považovány za bezpečné.

  Karta Bezpeční odesílatelé

  Umožňuje zadat e-mailové adresy a názvy domén odesílatelů, jejichž zprávy nemají být považovány za nevyžádanou poštu. Soubor se seznamem bezpečných odesílatelů je možné také importovat a exportovat.

  Karta Bezpeční příjemci

  Umožňuje zadat e-mailové adresy a názvy domén seznamů adresátů, jejichž jste členem a které nemají být považovány za nevyžádanou poštu. Soubor se seznamem bezpečných příjemců je možné také importovat a exportovat.

  Karta Blokovaní odesílatelé

  Umožňuje zadat e-mailové adresy a názvy domén zpráv, které mají být vždy považovány za nevyžádanou poštu. Soubor se seznamem blokovaných odesílatelů lze také importovat a exportovat.

  Karta Mezinárodní

  Umožňuje zadat e-mailové adresy, které má aplikace Outlook blokovat na základě kódu země pro doménu nejvyšší úrovně nebo znakové sady v e-mailové adrese odesílatele.

 • Tlačítko Možnosti e-mailu:     Umožňuje změnit možnosti formátování odpovědi na zprávy, jejich předání, postupu po přesunutí či odstranění otevřené položky a možnosti, kdy mají být zprávy odeslány či přijaty.

Skupinový rámeček Zpracování zpráv

 • Rozevírací seznam Po přesunutí nebo odstranění otevřené položky:     Klepněte na možnost, která má být použita po přesunutí nebo odstranění otevřené zprávy. Klepnete-li například na možnost Otevřít další položku, bude po odstranění zprávy otevřena další položka ve složce Doručená pošta.

 • Zaškrtávací políčko Zavřít původní zprávu při odpovědi nebo předání dál:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete po klepnutí na tlačítko Odpovědět nebo Předat dál v otevřené zprávě zavřít původní zprávu.

 • Zaškrtávací políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete uložit kopii každé odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta. Nechcete-li ukládat kopie odeslaných zpráv, zaškrtnutí políčka zrušte. Pokud ukládáte kopie zpráv, měli byste složku Odeslaná pošta archivovat, aby se snížil počet zpráv, které jsou v ní uloženy.

 • Zaškrtávací políčko Automaticky uložit neodeslané zprávy:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete do složky Koncepty ukládat všechny zprávy, které jste neodeslali. Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Outlook nedokončené zprávy každé 3 minuty.

 • Zaškrtávací políčko Odebrat nadbytečné konce řádků u zpráv ve formátu prostého textu:     Po zaškrtnutí tohoto políčka budou u zpráv ve formátu prostého textu automaticky odebrány nadbytečné konce řádků.

 • Upřesnit možnosti e-mailu:     Klepnutím lze získat přístup k zadání upřesňujících možností, jako je umístění neodeslaných zpráv či zda má být při přijetí zprávy přehrán zvukový signál.

  Skupinový rámeček Ukládání zpráv

  • Rozevírací seznam Automaticky ukládat položky do složky:     Klepněte na složku, do které chcete ukládat koncepty zpráv. Koncepty je možné ukládat pouze do složek Koncepty, Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Pošta k odeslání.

  • Zaškrtávací políčko Automaticky ukládat položky každých:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby aplikace Outlook automaticky ukládala zprávy, na kterých pracujete.

  • Textové pole Minut:     Zadejte počet minut, který má uplynout, než aplikace Outlook uloží neodeslanou zprávu.

  • Zaškrtávací políčko Mimo složku Doručená pošta ukládat odpovědi s původní zprávou:     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uložit kopii každé odpovědi ve složce Odeslaná pošta. Pokud odpovíte na zprávu z jiné složky než Doručená pošta, je odpověď uložena do otevřené složky.

  • Zaškrtávací políčko Ukládat zprávy předané dál:    Po zaškrtnutí políčka budou ukládány kopie jednotlivých zpráv předaných dál.

  Skupinový rámeček Při příchodu nových položek do mé složky Doručená pošta upozornit

  • Zaškrtávací políčko Zvukovým signálem:     Pokud chcete při příchodu nové zprávy přehrát zvuk, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li zvolit požadovaný zvuk, poklepejte na ikonu Zvuky a zvuková zařízení na Ovládacích panelech, klepněte na kartu Zvuky, v seznamu Události programů zvolte položku Oznámení o nové poště a potom v rozevíracím seznamu Zvuky vyberte zvuk.

  • Zaškrtávací políčko Krátkou změnou ukazatele myši:     Je-li zaškrtnuto toto políčko, ukazatel myši se při příchodu nové zprávy na krátkou dobu zobrazí jako symbol e-mailu.

  • Zaškrtávací políčko Zobrazit ikonu obálky v oblasti upozornění:     Pokud zaškrtnete toto políčko, zobrazí se při příchodu nové zprávy ikona obálky v oznamovací oblasti zcela vpravo na hlavním panelu.

  • Zaškrtávací políčko Zobrazit oznámení nové pošty na ploše (pouze výchozí složka Doručená pošta):     Pokud chcete při příchodu nové položky zobrazit oznámení na ploše, zaškrtněte toto políčko.

  • Tlačítko Nastavení oznámení na ploše:     Po klepnutí lze nastavit možnosti oznámení na ploše, například dobu trvání a průhlednost.

   Skupinový rámeček Doba trvání

   • Na jak dlouho se má oznámení na ploše zobrazit:     Vyberte dobu viditelnosti oznámení na ploše.

   Skupinový rámeček Průhlednost

   • Jak průhledné má oznámení na ploše být:     Vyberte úroveň průhlednosti oznámení na ploše.

  Skupinový rámeček Při odesílání zprávy

  • Rozevírací seznam Nastavit důležitost:     Klepněte na úroveň důležitosti všech nových zpráv.

  • Rozevírací seznam Nastavit utajení:     Klepněte na úroveň utajení všech nových zpráv.

  • Zaškrtávací políčko Platnost zpráv vyprší po:     Zaškrtnutím lze nastavit datum vypršení platnosti zpráv.

  • Textové pole Dnech:     Po klepnutí lze zadat počet dnů, po jehož uplynutí bude odeslaná zpráva označena jako neplatná.

  • Zaškrtávací políčko Čárka jako oddělovač v adrese:     Chcete-li k oddělení jmen v polích zprávy Komu, Kopie a Skrytá kromě středníků použít také čárky, zaškrtněte toto políčko.

  • Zaškrtávací políčko Automatická kontrola jmen:     Toto políčko zaškrtněte, pokud mají být v aplikaci Outlook automaticky kontrolována jména zadaná v polích zpráv Komu, Kopie a Skrytá. Je-li nalezeno zcela shodné jméno, zobrazí se zadané jméno podtrženě. Pokud je nalezeno více jmen odpovídajících zadanému, bude jméno podtrženo červenou vlnovkou. Klepnutím pravým tlačítkem myši na jméno lze další nalezená jména zobrazit. Jestliže bylo nalezeno více jmen odpovídajících zadanému a některá z e-mailových adres již byla dříve použita, zobrazí se jméno dříve vybrané ze seznamu nalezených jmen se zeleným přerušovaným podtržením, což znamená, že existují ještě další možnosti.

  • Zaškrtávací políčko Při odpovídání odstranit žádost o schůzku ze složky Doručená pošta:     Pokud chcete, aby byla žádost o schůzku v aplikaci Outlook při odpovídání odebrána ze složky Doručená pošta, zaškrtněte toto políčko. V případě přijetí žádosti o schůzku je schůzka zadána do složky Kalendář.

  • Zaškrtávací políčko Navrhovat jména v polích Komu, Kopie a Skrytá:     Jestliže zaškrtnete toto políčko, aplikace Outlook automaticky zkontroluje jméno zadané do pole Komu, Kopie a Skrytá a zjistí, zda je jméno rozpoznáno. Pokud se jedná o jméno, které již bylo dříve zadáno, aplikace Outlook navrhne při zadávání toto jméno. Chcete-li navržené jméno použít, klepnutím je vyberte.

  • Zaškrtávací políčko Odesílat zprávy stisknutím kláves CTRL+ENTER:    Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zprávy odesílat stisknutím kláves CTRL+ENTER.

 • Tlačítko Možnosti sledování:     Po klepnutí lze zadat upřesňující možnosti, jako je umístění neodeslaných zpráv či zda má být při přijetí zprávy přehrán zvukový signál.

  Skupinový rámeček Možnosti

  • Zaškrtávací políčko Zpracovat žádosti a odpovědi při příchodu:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby aplikace Outlook automaticky zpracovala všechny odpovědi a žádosti.

  • Zaškrtávací políčko Zpracovat potvrzení při příchodu:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby aplikace Outlook automaticky zpracovala oznámení při jejich příchodu. Informace o sledování jsou přidány k původní zprávě ve složce Odeslaná pošta.

  • Zaškrtávací políčko Po zpracování přesunout potvrzení do:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby aplikace Outlook automaticky do zadané složky přesunula všechna oznámení, která uživatele upozorňují na doručení, přečtení a odvolání zpráv.

  • Zaškrtávací políčko Po zpracování odstranit prázdná hlasování a odpovědi na žádosti o schůzku:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byly do složky Odstraněná pošta v aplikaci Outlook automaticky přesunuty všechny odpovědi na žádosti o schůzku, u kterých není komentář, a všechna potvrzení vrácená po doručení, přečtení či odvolání zpráv. Odpovědi na žádosti o schůzku jsou uloženy do složky Kalendář a stav potvrzení je umístěn na kartu Sledování původní položky ve složce Odeslaná pošta.

  • Zaškrtávací políčko Oznámení o přečtení:     Zaškrtněte toto políčko, pokud vám má aplikace Outlook vrátit zprávu pro účely ověření data a času, kdy příjemce otevřel zprávu.

  • Zaškrtávací políčko Oznámení o doručení:     Zaškrtněte toto políčko, pokud vám má aplikace Outlook vrátit zprávu pro účely ověření data a času, kdy příjemce přijal zprávu.

  • Vždy odeslat odpověď:     Na tento přepínač klepněte, pokud má aplikace Outlook automaticky vrátit odesílateli oznámení, jestliže je požadováno oznámení o přečtení. Oznámení ověří datum a čas, kdy uživatel zprávu obdržel.

  • Neodesílat odpověď:      Na tento přepínač klepněte, pokud chcete, aby byly v aplikaci Outlook automaticky ignorovány všechny žádosti o potvrzení zprávy.

  • Před odesláním odpovědi zobrazit dotaz:     Na tento přepínač klepněte, pokud chcete, aby byl v aplikaci Outlook zobrazen dotaz, zda má být odeslána odpověď na žádost o potvrzení čtení.

Skupinový rámeček Odpovědi a předávání dál

 • Rozevírací seznam V odpovědi na zprávu:     Klepněte na formát, který chcete použít u odpovědí. Obrázek vpravo od zprávy znázorňuje vzhled původní zprávy u příjemců odpovědí.

 • Rozevírací seznam Ve zprávě předávané dál:    Klepněte na formát, který chcete použít u zpráv předávaných dál. Obrázek vpravo od zprávy znázorňuje vzhled původní zprávy u příjemců zpráv předávaných dál.

 • Před každý řádek vložit:     Před jednotlivé řádky odpovědi je vložen zadaný znak. Slouží k odlišení zadávaného textu od textu původní zprávy.

 • Zaškrtávací políčko Označit vlastní komentář:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete označit svůj komentář v hlavní části zprávy, na kterou odpovídáte nebo kterou předáváte dál. Zadáte-li text do pole vlevo, bude tento text v aplikaci Outlook automaticky zadán vedle jakéhokoli textu, který zadáte v hlavní části přijaté zprávy.

Skupinový rámeček Kalendář

 • Zaškrtávací políčko Výchozí připomenutí:     Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete připomenutí u nových položek v kalendáři.

 • Rozevírací seznam Výchozí připomenutí:     Zadejte požadovaný počet minut zobrazení připomenutí před událostmi.

 • Tlačítko Možnosti kalendáře:     Po klepnutí lze zvolit obecné nastavení složky Kalendář, například dny pracovního týdne, časová pásma a svátky.

Skupinový rámeček Úkoly

 • Rozevírací seznam Čas připomenutí:     Zadejte čas, kdy má být zobrazeno připomenutí úkolů, které mají být v daný den splněny.

 • Tlačítko Možnosti úkolů:     Po klepnutí lze změnit možnosti složky Úkoly, například výběr barvy pro zpožděné úkoly a dokončené úkoly.

Skupinový rámeček Kontakty a poznámky

 • Možnosti kontaktu:     Po klepnutí lze zvolit předvolby jmen a vyplňování informací o nových kontaktech.

 • Tlačítko Možnosti deníku:     Po klepnutí lze změnit možnosti složky Deník, například typ automaticky zaznamenávaných položek a kontaktů a akci provedenou po poklepání na položku deníku.

 • Tlačítko Možnosti poznámek:     Po klepnutí lze změnit možnosti složky Poznámky, například výchozí barvu, velikost a písmo.

Skupinový rámeček Hledání

 • Tlačítko Možnosti hledání:     Po klepnutí lze zvolit datové soubory, které mají být indexovány, způsob zobrazení výsledků hledání a výchozí parametry hledání.

Skupinový rámeček Mobilní telefon

 • Tlačítko Oznámení:     Po klepnutí lze zvolit možnosti zasílání zpráv na mobilní telefon.

 • Tlačítko Možnosti mobilní komunikace:     Po klepnutí lze zvolit možnosti mobilních účtů.

Karta Nastavení pošty

Skupinový rámeček E-mailové účty

 • Tlačítko E-mailové účty:     Po klepnutí se zobrazí dialogové okno Nastavení účtu, ve kterém můžete změnit e-mailové účty a adresáře.

Skupinový rámeček Odeslat a přijmout

 • Zaškrtávací políčko Při spojení odesílat okamžitě:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby aplikace Outlook provedla akci odeslání a příjmu ihned po připojení.

 • Tlačítko Odeslat a přijmout:     Klepnutím otevřete dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání, ve kterém můžete vytvořit nové skupiny a umístit do nich účty nebo přidat účty do existující skupiny či skupin.

Skupinový rámeček Datové soubory

 • Tlačítko Datové soubory:     Klepnutím otevřete dialogové okno Datové soubory, v němž můžete změnit nastavení místních informací, otevřít složky aplikace Outlook a změnit nastavení offline režimu.

Skupinový rámeček Telefonické připojení

 • Upozornit před zapnutím existujícího telefonického připojení:     Na tento přepínač klepněte, pokud chcete, aby se před zapnutím jiného připojení než existujícího telefonického připojení v aplikaci Outlook zobrazilo upozornění.

 • Vždy používat existující telefonické připojení:     Na tento přepínač klepněte, pokud chcete v aplikaci Outlook používat pouze existující telefonické připojení a nechcete přepínat na jiné.

 • Automaticky vytáčet při odesílání nebo přijímání na pozadí:     Pokud chcete v aplikaci Outlook provádět automatické vytáčení při odesílání nebo příjmu na pozadí, zaškrtněte toto políčko. Aplikace Outlook odešle a přijme zprávy, aniž by bylo otevřeno dialogové okno, a umožní tak uživateli dále používat funkce aplikace Outlook během akce odesílání nebo přijímání.

 • Po dokončení ručního odesílání nebo přijímání zavěsit:     Pokud chcete v aplikaci Outlook provést automatické odpojení po dokončení akce ručního odesílání nebo příjmu, zaškrtněte toto políčko.

Karta Formát pošty

Skupinový rámeček Formát zprávy

 • Rozevírací seznam Nové zprávy ve formátu:     Klepněte na formát, ve kterém chcete vytvářet nové zprávy v aplikaci Outlook.

 • Tlačítko Internetový formát:     Po klepnutí lze určit možnosti textu zpráv ve formátu HTML, formátu RTF aplikace Outlook a formátu prostého textu.

 • Tlačítko Mezinárodní:     Zvolte, zda má být v záhlaví zpráv použita angličtina, a zvolte typ kódování odchozích zpráv a neoznačených přijatých zpráv.

Formát HTML

 • Zaškrtávací políčko Zmenšit velikost souboru zprávy odebráním formátovacích informací, které nejsou nutné k zobrazení e-mailové zprávy:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete odebrat informace, které nejsou nutné k zachování vzhledu zprávy. Dojde tím ke snížení množství volného místa potřebného k ukládání zpráv.

 • Zaškrtávací políčko U formátování písma vždy spoléhat na šablony CSS:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete formátovat písma pomocí šablon stylů CSS.

 • Zaškrtávací políčko Uložit v e-mailu inteligentní značky:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete se zprávami ukládat inteligentní značky.

Skupinový rámeček Šablony elektronické pošty a písma

 • Tlačítko Šablony elektronické pošty a písma:     Po klepnutí lze vybrat písma, která budou použita u nových nebo upravených šablon elektronické pošty a u nových zpráv, odpovědí a zpráv předávaných dál.

Skupinový rámeček Podpisy

 • Tlačítko Podpisy:     Po klepnutí lze vytvořit, upravit nebo zvolit podpisy pro zprávy.

Skupinový rámeček Možnosti editoru

 • Tlačítko Možnosti editoru:     Po klepnutí lze změnit nastavení v dialogovém okně Možnosti editoru.

Karta Kontrola pravopisu

Skupinový rámeček Obecné možnosti

 • Zaškrtávací políčko Před odesláním vždy zkontrolovat pravopis:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete po klepnutí na tlačítko Odeslat provádět automatickou kontrolu pravopisu.

 • Zaškrtávací políčko Ignorovat původní text při odpovědi nebo předávání dál:     Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete při odpovědi nebo předávání dál provádět kontrolu pravopisu v původním textu zprávy.

 • Tlačítko Kontrola pravopisu a automatické opravy:     Klepnutím lze otevřít dialogové okno Možnosti editoru, ve kterém můžete změnit možnosti způsobu oprav a formátování obsahu e-mailových zpráv v aplikaci Outlook.

Karta Jiné

Skupinový rámeček Obecné

 • Zaškrtávací políčko Před ukončením vyprázdnit složku Odstraněná pošta:     Pokud chcete, aby byly při každém ukončení aplikace Outlook automaticky odstraněny všechny položky ve složce Odstraněná pošta, zaškrtněte toto políčko.

 • Zaškrtávací políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro e-mail, kontakty a kalendář:     Zaškrtnutím tohoto políčka označíte aplikaci Outlook jako výchozí program pro případ, že bude jiná aplikace potřebovat přístup k e-mailu, kontaktům nebo kalendáři.

 • Tlačítko Upřesnit nastavení:    Klepnutím na toto tlačítko lze získat přístup k obecnému nastavení aplikace Outlook a vzhledu položek.

Skupinový rámeček Automaticky archivovat

 • Tlačítko Automaticky archivovat:     Po klepnutí lze zvolit nastavení funkce automatické archivace.

Skupinový rámeček Podokna aplikace Outlook

 • Tlačítko Navigační podokno:     Po klepnutí lze zvolit nastavení navigačního podokna.

 • Tlačítko Podokno čtení:     Po klepnutí lze zvolit nastavení podokna čtení.

 • Tlačítko Panel úkolů:     Po klepnutí lze zvolit nastavení panelu úkolů.

Skupinový rámeček Jména osob

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit stav online u jména osoby:    Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zapnout indikátor online přítomnosti u jména osoby. Po klepnutí na indikátor jména osoby je možné provádět další akce, k nimž patří odeslání okamžitých zpráv.

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit stav online v polích Komu a Kopie pouze při umístění ukazatele myši na jméno osoby:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit indikátor online přítomnosti u jména osoby pouze při umístění ukazatele myši na jméno osoby v polích Komu a Kopie. Po klepnutí na indikátor jména osoby je možné provádět další akce, k nimž patří odeslání okamžitých zpráv.

Karta Delegáti

Skupinový rámeček Delegáti

 • Tlačítko Přidat:     Klepnutím je možné přidat další jména jako delegáty.

 • Tlačítko Odebrat:     Klepnutím lze odebrat vybrané jméno jako delegáta.

 • Tlačítko Oprávnění:     Po klepnutí je možné určit oprávnění, která jsou udělena delegátovi.

 • Tlačítko Vlastnosti:     Po klepnutí lze určit vlastnosti přístupu delegáta.

 • Doručovat žádosti o schůzky, které jsou adresovány mně, a odpovědi na žádosti o schůzky, jejichž jsem organizátorem, těmto uživatelům:     Umožňuje zvolit způsob doručování žádostí o schůzky a odpovědí a na žádosti o schůzky.

Karta Hlasová pošta

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také. Karta Hlasová pošta je zobrazena pouze v případě, že organizace používá integrovaný systém hlasové pošty serveru Exchange 2007.

Skupinový rámeček Telefonický přístup

 • Textové pole Čísla pro telefonický přístup:     Zadejte telefonní číslo, které používáte pro přístup k systému hlasové pošty. Telefonní číslo zadejte stejným způsobem jako při vytáčení z přístroje v organizaci. Jedná se obvykle o číslo linky, nikoli úplné telefonní číslo.

 • Tlačítko Obnovit PIN:     Na tuto možnost klepněte, chcete-li obnovit své osobní identifikační číslo (PIN) pro hlasovou poštu a odeslat nové číslo PIN do složky Doručená pošta aplikace Outlook.

 • Tlačítko Změnit složku:     Po klepnutí na tuto možnost je možné změnit poštovní složku aplikace Outlook obsahující e-mailové zprávy, které mají být uživateli přečteny, pokud telefonicky zavolá systém hlasové pošty.

Skupinový rámeček Hlasová pošta

 • Textové pole Číslo pro funkci Přehrát v telefonu:     Zadejte telefonní číslo, na které má systém hlasové pošty volat při přehrávání hlasové pošty. Telefonní číslo zadejte stejným způsobem jako při vytáčení z přístroje v organizaci. Jedná se obvykle o číslo linky, nikoli úplné telefonní číslo.

 • Možnost Pozdrav hlasové pošty:     Zvolte, zda má být u příchozích volání přehrán váš obvyklý pozdrav hlasové pošty.

 • Možnost Pozdrav hlasové pošty pro dobu mimo kancelář:     Zvolte, zda má být u příchozích volání přehrán váš pozdrav hlasové pošty pro dobu mimo kancelář.

 • Tlačítko Zavolat:     Zvolte, zda má systém hlasové pošty zavoláním na váš telefon umožnit zaznamenávání nebo zda má přehrát váš pozdrav hlasové pošty.

 • Zaškrtávací políčko Při zmeškání telefonního hovoru odeslat e-mailovou zprávu do složky Doručená pošta:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byla do vaší složky Doručená pošta odeslána e-mailová zpráva s informacemi o volání v případě, že neodpovíte na příchozí volání.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×