Dialogové okno Definovat data obrazce

K jednotlivým obrazcům ve výkresu mohou být přidružena data v dialogovém okně Data obrazce (dříve Vlastní vlastnosti).

Poznámka : Pokud je aplikace spuštěna ve vývojářském režimu, zobrazí se v tomto dialogovém okně dodatečné možnosti. Vývojářský režim zapnete tak, že v nabídce Nástroje klepnete na příkaz Možnosti. Poté na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Spustit ve vývojářském režimu.

Popisek

Udává název dat. Popisek se zobrazí vedle pole, do kterého uživatel vkládá data. Popisek se skládá z alfanumerických znaků včetně podtržítka (_).

Název

Udává název dat v tabulce ShapeSheet. Pokud například použijete název Umístění, tabulka ShapeSheet zobrazí název řádku Prop.Umístění. Tato možnost dává vývojářům možnost určovat názvy řádků pro psaní vzorců, kódů a tak dále.

Možnost Název je k dispozici pouze tehdy, pracujete-li ve vývojářském režimu.

Typ

Udává datový typ hodnoty dat:

Řetězec:  Alfanumerická data.

Číslo:  Číselná data.

Pevný seznam:  Pevný seznam možností, ze kterého si uživatel může vybrat. Tento seznam je definován v poli Formát.

Variabilní seznam:  Seznam možností, ze kterého si uživatel může vybrat nebo do kterého může přidat novou položku. Tento seznam je definován v poli Formát.

Logická hodnota:  Data s logickou hodnotou (TRUE/FALSE).

Měna:  Peněžní data používající místní nastavení systému Microsoft Windows pro desetinná čísla a měnové symboly.

Datum:  Údaje o datu a čase. Typ kalendáře je nastaven v seznamu Kalendář a ovlivňuje výběry formátování dat, která jsou k dispozici v seznamu Formát.

Trvání:  Perioda trvání v čase.

Jazyk

Určuje jazyk spojený s datovými typy Datum a Řetězec. Aplikace Visio používá toto nastavení ke správnému zobrazení data a času.

Formát

Udává způsob, jakým se zobrazují zadaná data. Způsob použití tohoto pole závisí na nastaveních Typ a Kalendář.

  • Chcete-li vybrat datové typy řetězec, číslo, měna, datum a trvání, klepněte na šipku Formát a vyberte ze seznamu formátů, které jsou k dispozici.

  • Datové typy pevného a variabilního seznamu získáte tak, že vložíte položky seznamu oddělené středníky (;). Například „červená;černá;zelená“ nastaví seznam tak, aby obsahoval položky červená, černá a zelená. Pokud je datovým typem pevný seznam, musí uživatel vybrat jednu ze tří možností. Pokud jde o variabilní seznam, může uživatel vybrat jednu ze tří možností nebo může vložit jakákoliv jiná data, a tím je přidat k seznamu.

Poznámka : Pole Formát není dostupné pro datový typ logická hodnota. V takovém případě má uživatel dvě možnosti: TRUE a FALSE.

Kalendář

Nastavuje typ kalendáře pro použití s vybraným jazykem: arabský (Hidžra) – islámský, hebrejský měsíční (židovský), období Saka (hinduistický) nebo západní (gregoriánský). Typ kalendáře ovlivňuje možnosti dostupné v seznamu Formát. Jakmile uživatel zadá datum, bude převedeno na datum ve vybraném kalendáři.

Hodnota

Obsahuje počáteční hodnotu dat.

Nápověda

Určuje popisný nebo instruktivní text, který se zobrazí poté, co byla vybrána vlastnost v dialogovém okně Data obrazce, nebo když je kurzor myši nastaven na popisku dat v okně Data obrazce.

Klíč řazení

Určuje umístění dat v dialogovém okně Data obrazce a v okně Data obrazce. Například některá položka s klíčem řazení „a“ se zobrazí nad jinou s klíčem řazení „b“. V dialogovém okně Definovat data obrazce se vlastnosti zobrazí v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Možnost Klíč řazení je k dispozici pouze tehdy, když pracujete ve vývojářském režimu.

Dotaz při umístění

Vyzve uživatele, aby vložili data obrazce při vytváření instancí obrazce nebo při duplikaci či kopírování obrazce.

Možnost Dotaz při umístění je dostupná pouze při práci ve vývojářském režimu.

Skryté

Skrývá vlastnost před uživatelem. Tato volba je užitečná pro vývojáře řešení, kteří potřebují mít uloženy vlastnosti určitých operací, jež však nemusí být viditelné pro uživatele.

Možnost Skryté je k dispozici pouze ve vývojářském režimu.

Seznam vlastností

Podává výčet vlastností definovaných pro vybraný obrazec nebo pro sadu dat. Vyberte vlastnost, tu pak upravte nebo odstraňte.

Nová

K seznamu vlastních vlastností přidá novou vlastnost.

Odstranit

Odstraní vybranou vlastnost.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×