Dialogové okno Definice filtru

Dialogové okno Definice filtru umožňuje vytvořit nebo změnit vlastní Filtr. Nabízí následující funkce:

  • definice Kritéria, jako je Pole, podmínka a hodnota, která musí úkoly nebo zdroje splňovat, aby je bylo možné zobrazit nebo zvýraznit pomocí filtru,

  • změna sady filtrů zobrazené v podnabídce Použitý filtr.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Projekt přejděte na příkaz Použitý filtr a klepněte na příkaz Další filtry. Klepněte na tlačítko Nový.

Podrobnosti

Pole Název

Určuje název definovaného filtru.

Zaškrtávací políčka

Zobrazit v nabídce:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete název filtru zobrazit v podnabídce Použitý filtr. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit související souhrnné řádky:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit souhrnné řádky úkolů, zdrojů nebo přiřazení, které splňují definovaná kritéria. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Příkazová tlačítka

Vyjmout řádek:     Umožňuje odebrat vybraný řádek z tabulky definice filtru a dočasně jej uložit ve Schránka.

Kopírovat řádek:     Duplikuje řádek vybraný v tabulce definice filtru a dočasně jej uloží ve schránce.

Vložit řádek ze schránky:     Vloží řádek dočasně uložený ve Schránka nad vybraný řádek v tabulce definice filtru.

Vložit řádek:     Nad vybraný řádek v tabulce definice filtru vloží prázdný řádek.

Odstranit řádek:     Trvale odebere vybraný řádek v tabulce definice filtru.

Tabulka definice filtru

Pomocí tabulky definice filtru můžete definovat kritéria, která musí být splněna, aby mohly být úkoly a zdroje zobrazeny či zvýrazněny. Ke kritériím patří Operátor (a/nebo), názvy polí, podmínky a hodnoty.

A či Nebo:     Jestliže filtr obsahuje více než jeden řádek kritérií, zadejte operátor u jednotlivých řádků, tj. A nebo Nebo. Pokud je použit operátor A, musí být splněna kritéria obou řádků, aby byl úkol nebo zdroj na základě tohoto filtru zobrazen či zvýrazněn. Při použití operátoru Nebo musí být splněna kritéria jednoho nebo druhého řádku. Nezadáte-li operátor, bude jako výchozí použit operátor A.

Pomocí operátoru A a Nebo můžete vytvořit seskupená kritéria filtru. Namísto filtrů pro filtrovaný text můžete vytvořit jednu skupinu kritérií filtru v jednom řádku, umístit operátor A nebo Nebo do druhého řádku a potom vytvořit druhou skupinu kritérií filtru ve třetím řádku. Informace jsou filtrovány pomocí prvního kritéria a nezávisle na tom jsou filtrovány podle druhého kritéria. Mezi oběma sadami informací je potom vytvořen vztah pomocí operátoru A či Nebo.

Název pole:     Do tohoto seznamu názvů polí jsou zahrnuta všechna pole aplikace Microsoft Office Project. Klepněte na pole, jehož obsah chcete testovat. Aplikace Project zkontroluje obsah tohoto pole u všech úkolů nebo zdrojů v aktuálním zobrazení. Pokud obsah pole splňuje zadanou podmínku, je daný úkol nebo zdroj zobrazen či zvýrazněn.

Podmínka:     Zadejte podmínku, nebo klepněte na jednu z podmínek v seznamu. Aplikace Project použije podmínku k porovnání hodnot zadaných do pole Hodnoty s informacemi v poli pro jednotlivé úkoly nebo zdroje. Pokud není podmínka platná pro vybrané pole, zobrazí aplikace Project zprávu.

Podmínky

Je rovno:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole se přesně shoduje se zadanou hodnotou. Pole nesmí obsahovat žádné jiné hodnoty než odpovídající hodnotu. Pokud filtrujete například zobrazení úkolů a chcete zobrazit úkoly obsahující v poli Názvy zdrojů hodnotu, která je rovna hodnotě „Petra Chvojková“, zobrazí aplikace Project všechny úkoly, k nimž je přiřazen pouze zdroj Petra Chvojková. Nezobrazí se úkoly, k nimž je přiřazen zdroj „Petra Chvojková (vedoucí)“ nebo k nimž je přiřazen zdroj Petra Chvojková a několik dalších zdrojů.

Není rovno:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole se přesně neshoduje se zadanou hodnotou.

Je větší než:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole je větší než zadaná hodnota.

Je větší než nebo rovno:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole je větší než zadaná hodnota nebo roven hodnotě.

Je menší než:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole je menší než zadaná hodnota.

Je menší než nebo rovno:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole je menší než zadaná hodnota nebo roven hodnotě.

Je v rozsahu:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole spadá do rozsahu určeného dvěma hodnotami.

Není v rozsahu:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole spadá mimo rozsah určený dvěma hodnotami.

Obsahuje:      Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž pole obsahuje zadanou hodnotu. Pokud filtrujete například úkoly s hodnotou „vývoj“ v poli Název, zobrazí aplikace Project úkol Vývoj dokumentace i Vývojový tým – kontrola specifikace.

Neobsahuje:      Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž pole neobsahuje zadanou hodnotu.

Obsahuje právě:     Zobrazí nebo zvýrazní úkoly či zdroje, jejichž obsah pole obsahuje úkol nebo zdroj, který se přesně shoduje se zadanou hodnotou. Tato podmínka se liší od podmínky Je rovno, protože podmínka Obsahuje právě může být použita u polí, jako například Názvy zdrojů nebo Předchůdci, která mohou současně obsahovat více hodnot. Vytvoříte například následující filtr: Názvy zdrojů Obsahuje právě Petra. Předpokládejme nyní, že existuje zdroj s názvem Petra přiřazený k úkolu 1, zdroj Petra Chvojková přiřazený k úkolu 2 a zdroj Petra a Petra Chvojková přiřazený k úkolu 3. Úkol 1 a úkol 3 splňují kritérium Obsahuje právě. Pokud byste vytvořili filtr: Názvy zdrojů Je rovno Petra, splňoval by kritérium pouze úkol 1.

Hodnoty:     Zadejte čísla, data nebo text, s nímž má být obsah pole porovnán. Můžete také klepnout na pole v seznamu a porovnat jeho obsah s obsahem pole zadaného ve sloupci Název pole. Hodnoty musí odpovídat typu pole, se kterým jsou porovnávány. Pokud jste například vybrali název pole Náklady, nemůžete v poli Hodnoty použít hodnotu Datum dokončení. Jsou-li do pole Hodnoty zadány nevhodné hodnoty, zobrazí aplikace Project při pokusu o zavření dialogového okna příslušnou zprávu.

Zadávání hodnot

Jestliže je zadané pole spojeno s více hodnotami, nabídne pole Hodnoty seznam těchto hodnot, z něhož je možné vybírat. Pokud je například zadáno pole Typ omezení, bude pole Hodnoty obsahovat seznam různých typů omezení. Pokud je zadáno pole Rezervace, zobrazí pole Hodnoty dvě možnosti výběru rezervace: Navržený a Potvrzený. Je-li u kódů osnovy a dalších vlastních polí, jako je Datum1 a Náklady3, definován seznam více hodnot, budou při filtrování k dispozici také tyto vlastní seznamy.

Oddělení hodnot při zadání rozsahu:     Chcete-li označit rozsah pro podmínku Je v rozsahu nebo Není v rozsahu, je třeba hodnoty oddělit Znak oddělovače seznamu. Pokud jste ve sloupci Podmínka vybrali například položku Je v rozsahu, můžete vyhledat úkoly, které spadají mezi dvě data, zadáním hodnoty 1. 1. 2000, 1. 2. 2000.

Použití zástupných znaků:     U podmínky Je rovno nebo Není rovno je možné jako součást hodnoty použít Zástupný znak. Zástupný znak otazníku (?) a hvězdičky (*) může být uveden kdekoli v textu. Platné jsou například všechny následující hodnoty: Instal*hodin???-401*.

Pokud chcete filtrovat pomocí znaku vyhrazeného jako zástupný znak, zadejte před něj znak stříšky (^). Chcete-li například filtrovat úkoly, jejichž název obsahuje hvězdičku, zadejte ^*.

Definování interaktivních filtrů:     Jestliže chcete vytvořit Interaktivní filtr, zadejte zprávu v uvozovkách, za níž následuje otazník (?). Zadejte například "Zadejte datum:"? Při použití tohoto filtru se zobrazí dialogové okno obsahující zadanou zprávu. V tomto dialogovém okně můžete zadat hodnotu nebo rozsah hodnot, které budou porovnány s polem zadaným ve sloupci Název pole.

Definování výpočtových filtrů:     Pokud chcete vytvořit Vypočítaný filtr, zadejte název pole v hranatých závorkách ([]) nebo klepněte na název pole v seznamu. Při použití filtru porovná aplikace Project hodnotu v poli, které jste zadali, s hodnotou pole zadaného ve sloupci Název pole.

Při zadání výpočtového filtru nelze použít zástupné znaky.

Filtrování polí neobsahujících hodnotu:     Pokud chcete u datových polí pomocí filtru získat pole, v nichž není uvedeno žádné datum, můžete do pole Hodnoty zadat hodnotu NEDEF. U číselných a měnových polí lze pole neobsahující žádné číslo filtrovat zadáním hodnoty 0. Chcete-li filtrovat textová pole, v nichž není zadán žádný text, ponechte pole Hodnoty prázdné.

Poznámka : Při filtrování nejsou přepočítány informace na základě informací zobrazených ve filtru. Předpokládejme například, že pracovníci Novák a Svoboda jsou přiřazeni k úkolu, náklady zdroje činí u každého 1 000 Kč, celkem 2 000 Kč. Pokud pomocí filtru zobrazíte úkoly pracovníka Svobody, budou stále zobrazeny náklady zdroje ve výši 2 000 Kč, i když je pracovník Svoboda zobrazen jako jediný zdroj. Chcete-li pomocí filtru informace přepočítat, potřebujete spojit filtr se skupinou. Souhrnný panel skupiny zobrazí přepočty, v nichž se projeví obsah skupiny.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×