Definování příkazu SCOPE

Při zápisu obchodního pravidla v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint pomocí jazyka PEL (PerformancePoint Expression Language) můžete zahrnout jeden nebo více příkazů SCOPE. Každý příkaz SCOPE určuje buňky sady členů v datové podkrychli modelu, která bude ovlivněna spuštěním jednoho nebo více příkazů PEL. Příkaz SCOPE vyhodnocuje seznam příkazů PEL v kontextu výrazu oboru.

Při definování příkazu SCOPE zadáte členy dimenze, které má příkaz vyhodnotit. Příkaz SCOPE vybere sadu buněk a omezí výběr na zadanou oblast buněk v modelu. Proto v případě, že není zadán žádný příkaz SCOPE, použije příkaz PEL celou datovou krychli, která představuje výchozí obor.

V pracovním prostoru Obchodní pravidla můžete zadat kód pro příkaz SCOPE přímo v podokně Výrazy pravidla nebo můžete vybrat členy dimenze pomocí možnosti Definovat obory.

Co chcete udělat?

Příklady příkazů SCOPE

Definice nebo změna příkazu SCOPE v podokně Výrazy pravidla

Definice nebo změna příkazu SCOPE v podokně Definovat obory

Příklady příkazů SCOPE

Následující příklady znázorňují některé jiné formy, které může mít příkaz SCOPE v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu s.

 • Příkaz SCOPE v jednoduchém procedurálním pravidlu
  V následujícím příkladu je uvedena jednoduchá forma příkazu SCOPE v procedurálním pravidlu.
  SCOPE([Scénář].[Všechny členy].[Rozpočet],[Čas].[Všechny členy].[7/2/2000],[Účet].[Všechny členy].[Cons 7100000],[Obchodní proces].[Standardní].[INPUT],[Entita].[Všechny členy].[Tahoe],[TimeDataView].[Všechny členy].[PERIODIC],[Tok].[Všechny členy].[ADD] );THIS = 1;End SCOPE;

 • Odchozí pravidlo
  Následující příklad znázorňuje stejný obor použitý v odchozím pravidle.
  [Scénář].[Všechny členy].[Rozpočet],[Čas].[Všechny členy].[7/2/2000],[Účet].[Všechny členy].[Cons 7100000],[Obchodní proces].[Standardní].[INPUT],[Entita].[Všechny členy].[Tahoe],[TimeDataView].[Všechny členy].[PERIODIC],[Tok].[Všechny členy].[ADD] );CurrentTuple;

 • Pravidlo měny
  V následujícím příkladu je uveden složitější příkaz SCOPE vytvořený z několika vnořených příkazů SCOPE. Tento příklad je výňatkem ze šablony pravidla měny obsažené v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu.
  SCOPE [Účet].ClassificationFilterInclude("Rozvaha");SCOPE [Tok].TypeFilterInclude("Počáteční", "Oprava předchozího roku");() += OPE * CURRENTTUPLE;END SCOPE;SCOPE [Tok].TypeFilterInclude("Rozdělení příjmů");() += PRIORAVE * CURRENTTUPLE;END SCOPE;SCOPE [Tok].TypeFilterInclude("Zvýšení", "Krátkodobý MVT", "Mezera", "Snížení", "Změnit skupiny");() += AVE * CURRENTTUPLE;END SCOPE;SCOPE [Tok].TypeFilterInclude("Fúze", "NONE", "Konečný");() += CLO * CURRENTTUPLE;END SCOPE;END SCOPE;

Začátek stránky

Definice nebo změna příkazu SCOPE v podokně Výrazy pravidla

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klepněte na možnost Modely.

 2. V tabulce Modely poklepejte na model, který chcete otevřít, a pak klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 3. Ze seznamu a sad pravidel vyberte pravidlo, pro které chcete vytvořit nebo upravit příkaz SCOPE.

  Poznámka : Pokud jste vybrali pravidlo, které bylo dříve kódováno, zobrazí se text pravidla v podokně Výrazy pravidla. Pokud jste vybrali nové pravidlo, otevře se podokno Výrazy pravidla.

 4. Umístěte ukazatel myši do podokna Výrazy pravidla, ve kterém se má nový příkaz SCOPE zobrazit.

  Poznámka : V případě nového pravidla začněte zadáním textu SCOPE(

 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na podokno Výraz pravidla, vyberte možnost Vložit členy dimenze a potom vyberte dimenzi, pro kterou chcete přidat člena.

  Poznámka : Tím zobrazíte dialogové okno Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro [název_dimenze].

 6. (Volitelné) Pomocí tlačítek Přidat, Odebrat a Najít upravte seznam členů dimenze nebo projděte seznam členů.

 7. Zaškrtněte políčko u každého člena, kterého chcete zahrnout, a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Zopakujte kroky 5 až 7, dokud nevyberete člen dimenze pro každou dimenzi v seznamu, včetně všech dimenzí, které jste přidali. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

 9. Na konec příkazu SCOPE zadejte pravou závorku a středník.

 10. Napište příkazy PEL, které má vaše pravidlo spouštět. Seznam příkazů PEL musí končit středníkem.

 11. Příkaz obchodního pravidla ukončete zadáním výrazu END SCOPE;

Začátek stránky

Definice nebo změna příkazu SCOPE v podokně Definovat obory

Poznámka : Když k vytvoření příkazu SCOPE pro pravidlo používáte podokno Definovat obor, vytvoří nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu automaticky text pravidla pro zadaný obor.

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klepněte na možnost Modely.

 2. V tabulce Modely poklepejte na model, který chcete otevřít, a pak klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 3. Ze seznamu a sad pravidel vyberte pravidlo, pro které chcete vytvořit nebo upravit příkaz SCOPE.

 4. Klepnutím na ikonu Přepnout editor oboru otevřete podokno Definovat obory nad podoknem Výrazy pravidla.

  Důležité : Tato ikona je zakázána pro odchozí pravidla, protože podokno Definovat obory se pro tato pravidla zobrazuje automaticky.

  Pro každou dimenzi se v podokně Definovat obory zobrazí seznam zástupného textu. Příklad:
  /*[Scénář].[Všechny členy].[Vše].Členy_listu*/

  Každý zástupný symbol představuje výraz, který zahrnuje název dimenze a jeho hierarchii člena nebo hierarchie. Například ve výrazu zástupného symbolu, který je zobrazen v předchozím odstavci, je název dimenze Scénář Názvy členů Všechny členy a Členy_listu označují hierarchie členů, které příkaz SCOPE zahrnuje.

 5. Pro každý zástupný text uvedený v podokně Definovat obory klepněte na tlačítko se třemi tečkami (…) vedle zástupného textu.

  Poznámka : Tím zobrazíte dialogové okno Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro [název_dimenze] .

 6. (Volitelné) Pomocí tlačítek Přidat, Odebrat a Najít upravte seznam členů dimenze nebo projděte seznam členů.

 7. Zaškrtněte políčko u každého člena, kterého chcete zahrnout, a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Opakujte kroky 5-7, dokud nevyberete dimenzi a její související hierarchii členů nebo člena pro každou uvedenou dimenzi, včetně všech dimenzí, které jste přidali. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Pokud je pravidlo odchozím pravidlem, tento postup dokončí definici oboru a proces vytvoření pravidla. Pro všechna ostatní pravidla musíte zadat zbývající text příkazu pravidla v podokně Výraz pravidla.


Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×