Definování oborů pro vyhledávání

Obor vyhledávání definuje podmnožinu informací v indexu vyhledávání. Jestliže si celý index obsahu představíte jako kruh, bude obor tvořit jednu či více výsečí. Běžná kruhová výseč má trojúhelníkový tvar, pomocí pravidel oborů však můžete vytvořit výseče různých tvarů. Obory mohou být povoleny u vyhledávacího pole na webech, jako karta na webu Centrum vyhledávání nebo v některých webových částech a umožňují uživatelům zaměřit vyhledávání na určité umístění nebo nebo sadu obsahu.

Obory vyhledávání zahrnují obvykle určitá témata a důležité zdroje obsahu, které jsou společné pro uživatele v organizaci. Můžete například vytvořit obor vyhledávání pro všechny položky, které se týkají určitého projektu, nebo pro všechny položky, které se týkají určité skupiny v organizaci, například finančního nebo marketingového oddělení. Můžete rovněž vytvořit obor vyhledávání, který bude zahrnovat několik dalších oborů.

Co chcete udělat?

Plánování oborů

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Vytvoření nebo úprava oboru

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Odebrání oboru nebo pravidel oboru

Odebrání oboru

Odebrání pravidel oboru

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Vytvoření nebo úprava skupin zobrazení oboru

Zahrnutí oboru do skupin zobrazení

Zobrazení nebo skrytí rozevíracího seznamu oborů na všech webech v kolekci webů

Plánování oborů

Jestliže chcete vytvořit a použít obor vyhledávání, je třeba vytvořit obor, definovat jeho pravidla a přiřadit jej ke skupině zobrazení. Skupina zobrazení je umístění, ve kterém bude obor viditelný v uživatelském rozhraní. Výchozí skupiny zobrazení zahrnují Rozevírací seznam hledání a Rozšířené vyhledávání. Můžete vytvořit další skupiny zobrazení a přesunout do nich obory vyhledávání.

Pravidla oboru přesně definují, jaký obsah z indexu vyhledávání bude do oboru zahrnut. Pravidla umožňují zahrnout nebo vyloučit položky, například určité weby. Týmový web například obsahuje dokumenty, které nechcete zahrnout do výsledků hledání. Můžete vytvořit pravidlo oboru, které daný týmový web a jeho obsah z výsledků hledání vyloučí. Pravidla oboru je možné použít až po vytvoření oboru a jeho přiřazení ke skupině zobrazení. Pravidla lze kdykoli aktualizovat nebo upravit.

Můžete vytvořit a konfigurovat také obory určené k použití s federovanými webovými částmi. Federované vyhledávání je sada výsledků, která není indexována, zobrazí se však vedle indexovaného obsahu. Výsledky federovaného vyhledávání mají původ mimo vaši organizaci. Můžete nastavit pravidla oboru pro federovaná vyhledávání a použít je ve federované webové části.

Obory vyhledávání je možné vytvořit a definovat na dvou úrovních: na úrovni Vyhledávací služby a na úrovni správy kolekce webů. Obory vyhledávání vytvořené na úrovni Vyhledávací služby jsou označovány také jako sdílené obory. Tyto obory jsou k dispozici pro všechny kolekce webů. Správce kolekce webů může vytvořit kopii těchto oborů, nemůže však sdílený obor upravit ani odstranit.

Správce kolekce webů může vytvořit nové obory vyhledávání a nové skupiny zobrazení. Tyto obory a skupiny zobrazení jsou k dispozici na všech webech ve stejné kolekci webů, nikoli však na webech v jiných kolekcích webů.

Ve vyhledáváních můžete zpřístupnit spravované vlastnosti, které mohou uživatelům pomoci s vyhledáváním, protože jim umožní zaměřit dotazy přímo na metadata ve sloupcích. Seznam spravovaných vlastností, které jsou u oborů k dispozici, je uveden v části Dotaz na vlastnost na stránce Přidat pravidlo oboru nebo na stránce Upravit pravidlo oboru. Další informace naleznete v oddílu Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Pokud chcete zobrazit a spravovat všechny obory v kolekci webů, použijte stránku Zobrazit obory. Na stránce Zobrazit obory je možné přidat nový obor, upravit existující obor, zobrazit skupiny zobrazení oboru, přidat skupinu zobrazení oboru, zkontrolovat stav aktualizací, zobrazit počty položek zahrnutých do oboru a zjistit, zda se jedná či nejedná o sdílený obor.

Přístup ke stránce Zobrazit obory může získat pouze správce s oprávněními správce kolekce webů.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory proveďte jednu z následujících akcí:

Začátek stránky

Vytvoření nebo úprava oboru

Obory umožňují zaměřit vyhledávání na určitou sadu obsahu. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit kopii sdíleného oboru a tuto kopii upravit, případně může přidat nové obory pro použití ve stejné kolekci webů.

Při přidávání vlastního oboru do kolekce webů je vhodné začít zkopírováním existujícího oboru, například oboru Všechny weby, a potom přidat pravidla určující umístění obsahu a položky, které mají být zahrnuty či vyloučeny na základě hodnot vlastností. Kombinací několika pravidel a jejich úpravami můžete pro kolekci webů navrhnout obory, které budou poskytovat vyhledávání se zaměřením přizpůsobeným potřebám konkrétních pracovních skupin.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit nový obor, klikněte na možnost Nový obor.

  • Chcete-li upravit existující obor, zobrazte kliknutím na název oboru stránku Pravidla a vlastnosti oboru a potom klikněte na možnost Změnit nastavení oboru.

   Poznámka :  Pokud se jedná o sdílený obor, nebude možné toto nastavení upravit. Sdílené obory lze konfigurovat v Centrální správě.

 5. Do pole Název zadejte slovo, název, zkratku nebo krátký výraz sloužící k popisu oboru. Název se zobrazí v seznamu Obory a označuje typ obsahu, který bude uživatel při použití tohoto oboru vyhledávat.

 6. Do pole Popis zadejte nepovinný popis pro svou potřebu a pro vlastníky webu. Koncovým uživatelům se popis nezobrazuje.

 7. V části Skupiny zobrazení zvolte jedno nebo více míst v uživatelském rozhraní, kde bude se obor zobrazovat. Může se jednat například o Rozevírací seznam hledání.

 8. V části Cílová stránka výsledků vyberte, zda chcete výsledky hledání v tomto oboru zobrazit na výchozí stránce výsledků hledání nebo na jiné webové stránce. Chcete-li použít jinou stránku výsledků hledání, vyberte možnost Zadejte jinou stránku pro hledání v tomto oboru a potom do pole Cílová stránka výsledků zadejte webovou adresu pro jinou existující stránku výsledků hledání (například http://web/podrizeny_web/slozka/nazev_vlastni_stranky_vysledku.aspx).

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li přidat pravidla oboru, postupujte podle pokynů v části Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Pravidla oboru definují obsah, který je přidružen k oboru. Určují umístění obsahu, jeho vlastnosti a položky, které mají být do oboru zahrnuty nebo z něj vyloučeny. Pravidla je možné přidat, pouze pokud je vytvořen obor.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. V seznamu vyhledejte název oboru, pro který chcete přidat nebo upravit pravidla, a potom proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže obor neobsahuje žádná pravidla, klikněte ve sloupci Stav aktualizacena možnost Přidat pravidla.

  • Pokud chcete upravit existující pravidlo nebo přidat další pravidlo, klikněte na název oboru a potom v části Pravidla klikněte na existující pravidlo, které chcete upravit, nebo klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. V části Typ pravidla oboru zvolte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit umístění a zadat zdroj obsahu, jako je složka, název hostitele nebo doména/subdoména, a potom použít pravidla v části Chování, vyberte možnost Webová adresa.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit obsah nalezený vyhledáváním hodnoty přiřazené ke spravované vlastnosti, vyberte možnost Dotaz na vlastnost.

  • Chcete-li zahrnout veškerý obsah ze všech webů obsažených v indexu vyhledávání, vyberte možnost Veškerý obsah.

   Tip :  Chcete-li použít pravidla u více vlastností nebo hodnot, definujte pro každé nastavení vlastnosti samostatné pravidlo.

 6. V případě pravidla oboru typu Webová adresa zvolte v části Dotaz na vlastnost jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Složka

Složka může být umístění na týmovém webu, například http://web/podrizeny_web/slozka. Pravidlo se bude vztahovat pouze na položky v této složce a jejích podsložkách.

Název hostitele

Toto pravidlo se bude vztahovat na položky v libovolném umístění hostitele.

Doména nebo subdoména

Toto pravidlo se bude vztahovat na všechny položky umístěné v zadané doméně.

V případě pravidla oboru typu Dotaz na vlastnost vyberte v části Dotaz na vlastnost některou z vlastností a zadejte hodnotu.

Tip :  Chcete-li použít pravidla u více vlastností nebo hodnot, definujte pro každé nastavení vlastnosti samostatné pravidlo.

 1. V části Chování zvolte způsob, jakým bude toto pravidlo v kombinaci s ostatními pravidly definovat obor. Možnost Zahrnout představuje pravidlo NEBO, možnost Vyloučit představuje pravidlo A NE a možnost Vyžadovat představuje pravidlo A.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka :  Obory vyhledávání a jejich pravidla jsou kompilovány podle plánu, který je automaticky upravován podle frekvence předchozích aktualizací. Nový obor se v seznamu oborů Vyhledávací pole zobrazí až po své první kompilaci.

Začátek stránky

Odebrání oboru nebo pravidel oboru

Správce s oprávněními správce kolekce webů může odebrat pouze obory vytvořené na úrovni správy kolekce webů. Sdílené obory, které jsou vytvořeny správcem Vyhledávací služby pro použití v kolekci webů, odebrat nelze.

Odebrání oboru

Obor, který odstraníte z kolekce webů, bude odebrán také ze všech webů v dané kolekci webů.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory klikněte na šipku vedle názvu oboru.

 5. Zvolte možnost Odstranit.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání pravidel oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory klikněte na šipku vedle názvu oboru a potom zvolte možnost Upravit vlastnosti a pravidla.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Akce

Postupujte takto:

Odebrání jednotlivého pravidla

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Pravidla na název pravidla.

 2. Klikněte na volbu Odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání všech pravidel oboru

 • Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Pravidla na možnost Odstranit všechna pravidla.

Začátek stránky

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Obory jsou přiřazeny ke skupinám zobrazení, které identifikují umístění, v němž mohou být obory použity. Pokud například přiřadíte obor ke skupině zobrazení Rozevírací seznam hledání, zobrazí se tento obor uživatelům v každém umístění, ve kterém je pro obory konfigurováno pole Rozevírací seznam hledání. Může se jednat o umístění ve webové části nebo v poli Hledat na týmovém webu. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit novou skupinu zobrazení a uspořádat v ní obory nebo přidat další obory do stávajících skupin zobrazení. Vlastník webu potom může přidat skupinu zobrazení do seznamu oborů jakéhokoli pole Hledat na daném webu a umožnit tak uživatelům vyhledávání s užším zaměřením.

Vytvoření nebo úprava skupin zobrazení oboru

Aby mohl vlastník webu měnit obory, které jsou dostupné v seznamu oborů u pole Hledat, může správce kolekce webů upravit stávající skupiny zobrazení nebo vytvořit nové skupiny zobrazení a uspořádat v nich obory.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory klikněte na možnost Skupiny zobrazení.

 5. Klikněte na možnost Nová skupina zobrazení nebo klikněte na šipku vedle stávající skupiny zobrazení a potom klikněte na položku Upravit skupinu zobrazení.

 6. Na stránce Vytvořit skupinu zobrazení oboru nebo Upravit skupinu zobrazení oboru zadejte do pole Název název, který usnadní identifikaci skupiny zobrazení.

 7. Do pole Popis zadejte nepovinný popis skupiny zobrazení. Tento popis je určen pro vaši potřebu a pro vlastníky webu a nezobrazuje se koncovým uživatelům.

 8. V části Obory zaškrtněte políčko vedle oborů, který chcete zahrnout do skupiny zobrazení.

 9. Pomocí seznamu Pozice shora upravte pořadí oborů ve skupině zobrazení.

 10. V seznamu Výchozí obor zvolte obor, který bude pro koncového uživatele nastaven jako výchozí.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

Zahrnutí oboru do skupin zobrazení

Správce kolekce webů může přiřadit obory vytvořené na úrovni kolekce webů ke skupinám zobrazení, které jsou používány vlastníky webů. Na úrovni kolekce webů nelze mezi skupinami zobrazení přesouvat sdílené obory, tj. obory vytvořené a definované správcem serveru.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Klikněte na název oboru.

  Poznámka :  Sloupec Sdílený nesmí obsahovat značku zaškrtnutí. Správce kolekce webů nemůže upravovat sdílené obory.

 5. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v oddílu Nastavení oboru na možnost Změnit nastavení oboru.

 6. Na stránce Upravit obor v části Skupiny zobrazení zaškrtněte políčka u skupin zobrazení, do kterých chcete zahrnout obor.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí rozevíracího seznamu oborů na všech webech v kolekci webů

Pokud chcete přidat obory do pole Hledat na všech webech v kolekci webů, ujistěte se, že jsou všechny požadované obory uvedeny v seznamu ve skupině zobrazení Rozevírací seznam hledání. Úpravou nastavení kolekce webů potom můžete rozevírací seznam oborů zobrazit nebo skrýt.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Nastavení vyhledávání.

 4. V části Režim rozevíracího seznamu vyhledávacího pole kolekce webů vyberte možnost Zobrazovat rozevírací seznam oborů, která slouží k zobrazení seznamu oborů uvedených ve skupině zobrazení s názvem Rozevírací seznam hledání.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×