Definování oborů pro hledání

Chtějí-li koncoví uživatelé zaměřit hledání na určitá umístění nebo obsah, mohou vybrat obory hledání ze seznamu oborů vedle pole Hledání. Mohou zvolit možnost Všechny weby a prohledat tak všechna dostupná umístění a jejich obsah, nebo omezit svá hledání na určitá umístění, případně obsah označený určitými hodnotami vlastností. Například dotaz v oboru Tento web (pokud je dostupný) zaměří hledání na aktuální web a jeho podřízené weby.

Výchozí obory, například Všechny weby, jsou definovány ve výchozím nastavení a jsou sdíleny všemi kolekcemi webů koncových uživatelů. Správce kolekce webů může udělat kopii výchozího oboru a tuto kopii upravit. Může také přidat další obory pro použití v kolekci webů. Správce kolekce webů vytváří skupiny zobrazení oborů a uspořádává v nich obory. Vlastníci webu pak mohou pomocí těchto skupin upravit výskyty seznamu oborů na svých stránkách.

Poznámka : Ve výchozím nastavení je výběr oborů na stránce Rozšířené hledání skrytý. Správce s oprávněním k úpravě stránky Rozšířené hledání však může upravit webovou část Rozšířené hledání tak, aby zobrazila svůj seznam a přiřadit jí skupinu zobrazení, pomocí které se seznam naplní obory hledání.

Co chcete provést?

Plánování oborů

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Definování nebo úprava oborů

Přidat nebo upravit pravidla oboru

Odstranění oboru nebo pravidel oboru

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Přiřazení skupiny zobrazení k seznamu oborů

Plánování oborů

Obory, definované správcem, umožňují uživatelům zaměřit svá hledání na určitá umístění a obsah. Při definování oboru lze podle potřeby omezit hledání kombinací pravidel pro umístění s pravidly vlastností. Obor může například nasměrovat dotaz na určité weby nebo na dokumenty označené určitými hodnotami vlastností.

Poznámka : Hodnoty vlastností lze v hledání použít pomocí funkce spravovaných vlastností, na kterou jsou mapovány určité vlastnosti obsahu. Rozevíratelný seznam spravovaných vlastností, které lze použít v oborech, se zobrazuje v části Dotaz na vlastnost stránky Vytvořit obor a Upravit obor. Viz část Přidání nebo úprava pravidel oboru dále v tomto článku.

Začátek stránky

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Pro přístup na stránku Zobrazit obory, na které lze přidávat nebo upravovat obory a skupiny zobrazení oborů, je nutné mít oprávnění správce kolekce webů.

 1. Přihlaste se na web Centrum vyhledávání pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu a vyberte položku Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Správa kolekce webů na položku Obory hledání. Zobrazí se stránka Zobrazit obory.

 4. Chcete-li definovat nový obor, klepněte na příkaz Nový obor a postupujte podle pokynů v další části, Definování oboru.

  Chcete-li upravit pravidla pro stávající obor, klepněte na odkaz Přidat pravidla poté, co se zobrazí ve skupinovém rámečku Stav aktualizace a potom postupujte podle pokynů v části Přidání nebo úprava pravidel oboru dále v tomto článku.

  Chcete-li definovat vlastní skupinu zobrazení a uspořádat v ní obory, klepněte na příkaz Nová skupina zobrazení postupujte podle pokynů v části Konfigurace skupin zobrazení oborů dále v tomto článku.

Začátek stránky

Definování nebo úprava oborů

Obory umožňují zaměřit hledání na určitá umístění nebo materiály. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit kopii výchozího oboru a tuto kopii upravit, případně může přidat další obory pro použití v rámci kolekce webů.

Při přidávání vlastního oboru do kolekce webů je vhodné začít zkopírováním výchozího oboru, například oboru Všechny weby a potom přidat pravidla určující umístění, typy obsahu nebo hodnoty vlastností. Kombinací několika pravidel a jejich nastavením může správce navrhnout obory, poskytující soustředěné hledání šité na míru potřebám konkrétních pracovních skupin.

 1. Postupujte podle pokynů v předchozí části Zobrazení stránky Zobrazit obory.

 2. Klepnutím na příkaz Nový obor zobrazte stránku Vytvořit obor.

  Nebo zobrazte stránku Pravidla a vlastnosti oboru klepnutím na název stávajícího oboru. Potom klepnutím na příkaz Změnit nastavení oboru zobrazte stránku Upravit obor.

 3. Do pole Název zadejte slovo, název, zkratku nebo krátkou frázi, která se bude zobrazovat v seznamu Obory.

 4. V poli Popis vysvětlete účel oboru. Jedná se o volitelný popis pro vaše účely a nezobrazuje se uživatelům.

 5. V části Skupiny zobrazení vyberte, kde chcete tento obor zobrazit, například Rozevíratelný seznam hledání.

 6. V části Cílová stránka výsledků vyberte, zda chcete výsledky hledání v tomto oboru zobrazit na výchozí stránce výsledků hledání, nebo na jiné webové stránce. Chcete-li použít jinou stránku výsledků hledání, vyberte možnost Zadejte jinou stránku pro hledání v tomto oboru a zadejte webovou adresu (URL) jiné existující stránky výsledků hledání do pole Cílová stránka výsledků. (Například, http://web/podrizeny_web/slozka/VlastniStrankaVysledku.aspx).

 7. Klepnutím na tlačítko OK uložíte obor a vrátíte se na stránku Zobrazit obory.

 8. Chcete-li přidat pravidla oboru, klepněte na příkaz Přidat pravidla vedle názvu oboru a potom postupujte podle pokynů v následující části Přidat nebo upravit pravidla oboru.

Začátek stránky

Přidat nebo upravit pravidla oboru

 1. Postupujte podle pokynů v předchozí části Zobrazení stránky Zobrazit obory.

 2. V části Stav aktualizace klepněte vedle názvu oboru na odkaz Přidat pravidla. Zobrazí se stránka Přidat pravidlo oboru.

  Případně klepnutím na název oboru zobrazte stránku Pravidla a vlastnosti oboru. V části Pravidla potom klepnutím na existující pravidlo zobrazte stránku Upravit pravidlo oboru.

 3. V části Typ pravidla oboru zvolené stránky vyberte typ pravidla. Na výběr jsou Webová adresa, Dotaz na vlastnost, Zdroj obsahu, nebo Veškerý obsah.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit umístění, zvolte možnost Webová adresa a zadejte umístění do jednoho z polí. (Chcete-li pravidla aplikovat na více umístění, definujte oddělené pravidlo pro každé z nich.)

   Zadáte-li cestu do pole Složka (například http://web/podrizeny_web/slozka), bude se pravidlo vztahovat pouze na položky v této složce a jejích podsložkách.

   Zadáte-li název hostitele do pole Název hostitele, bude se pravidlo vztahovat na položky umístěné kdekoliv na tomto hostiteli.

   Zadáte-li název domény do pole Doména nebo poddoména (například widgets.msn.com), bude se pravidlo vztahovat na všechny položky umístěné v této doméně.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit obsah nalezený hledáním hodnoty přiřazené ke spravované vlastnosti, zvolte možnost Dotaz na vlastnost. Vyberte vlastnost a zadejte hodnotu. (Chcete-li aplikovat pravidla na více vlastností nebo hodnot, definujte oddělené pravidlo pro každé nastavení vlastnosti.)

   Chcete-li pro použití v oborech zpřístupnit další spravované vlastnosti, přejděte do seznamu spravovaných vlastností a pro požadované spravované vlastnosti klepněte na příkaz Povolit používání této vlastnosti v oborech. Seznam spravovaných vlastností vyvoláte tak, že přejdete na stránku Správa hledání a v části Dotazy a výsledky klepnete na položku Vlastnosti metadat.

  • Chcete-li vytvořit obor, zahrnující vše co je procházeno zdrojem obsahu nazvaným Místní weby serveru Office SharePoint Server, zvolte v části Typ pravidla oboru položku Zdroj obsahu a v části Zdroj obsahu vyberte položku Místní weby serveru Office SharePoint Server.

  • Chcete-li pravidlo použít na veškerý obsah ze všech webů zahrnutých v indexu hledání, vyberte možnost Veškerý obsah.

 4. Volbou Chování vyberte, jak bude toto pravidlo kombinací s ostatními pravidly definovat obor. Možnost Zahrnout představuje pravidlo "NEBO", možnost Vyloučit představuje pravidlo "A NE" a možnost Vyžadovat pravidlo "AND".

 5. Klepnutím na tlačítko OK pravidlo použijte.

  Poznámka : Obory hledání a jejich pravidla jsou kompilovány podle plánu, který je automaticky upravován podle frekvence předchozích aktualizací. Správce služby hledání také může nastavit výskyt aktualizací oborů ručně. Nový obor se v seznamu oborů Vyhledávacího pole objeví až po jeho první kompilaci.

Začátek stránky

Odstranění oboru nebo pravidel oboru

Chcete-li odstranit obory nebo pravidla oboru, postupujte podle pokynů v předchozí části Zobrazení stránky Zobrazit obory. Potom postupujte následovně:

Odstranění oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory přesuňte kurzor na název oboru, rozbalte nabídku, která se zde zobrazí a zvolte možnost Odstranit.

 2. Po výzvě klepněte na tlačítko OK.

Odstranění pravidel oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory přesuňte kurzor na název oboru, rozbalte nabídku, která se zde zobrazí a zvolte možnost Upravit vlastnosti a pravidla. Zobrazí se stránka Pravidla a vlastnosti oboru.

 2. Odstranění jednotlivých pravidel oboru:

  1. Klepněte na název pravidla na stránce Pravidla a vlastnosti oboru.

  2. V dolní části stránky Upravit pravidlo oboru klepněte na příkaz Odstranit.

 3. Odstranění všech pravidel pro určitý obor:

  1. Nalezněte část Pravidlastránky Pravidla a vlastnosti oboru.

  2. Klepněte na příkaz Odstranit všechna pravidla.

Začátek stránky

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit novou skupinu zobrazení oboru a uspořádat v ní obory, nebo může přidat další obory do stávajících skupin zobrazení.

Vytvoření nebo úprava skupin zobrazení oboru

Aby mohl vlastník webu měnit obory, dostupné v seznamu oborů vedle pole Hledat, může správce kolekce webů upravit stávající skupiny zobrazení, nebo vytvořit nové skupiny zobrazení a uspořádat v nich obory. Vlastník webu pak může pomocí této nové skupiny zobrazení upravit seznam oborů ve výskytech webové části Pole Hledat.

 1. Postupujte podle pokynů v předchozí části Zobrazení stránky Zobrazit obory.

 2. Klepnutím na příkaz Nová skupina zobrazení zobrazte stránku Vytvořit skupinu zobrazení oboru.

  Nebo klepnutím na název vlastní skupiny zobrazení zobrazte stránku Upravit skupinu zobrazení oboru.

 3. Na vybrané stránce zadejte Název, který pomůže vlastníkům webu identifikovat skupinu zobrazení.

 4. Zadejte Popis, vysvětlující rozsah oborů poskytnutých v dané skupině zobrazení a uveďte, kde je výhodné tyto obory použít.

 5. V části Obory zaškrtněte políčko u těch oborů, které chcete zahrnout do skupiny zobrazení.

 6. Pomocí seznamů Pozice shora upravte pořadí oborů ve skupině zobrazení.

 7. V seznamu Výchozí obor zvolte obor, který se vybere při zobrazení seznamu oborů a pomocí kterého bude probíhat hledání, pokud uživatel výběr nezmění.

 8. Klepnutím na tlačítko OK dokončete vytváření nové skupiny zobrazení.

Zahrnutí oboru do skupin zobrazení

Obor lze do existujících skupin zobrazení přidat ze stránky Upravit obor.

 1. Postupujte podle pokynů v předchozí části Zobrazení stránky Zobrazit obory.

 2. Klepněte na název oboru, pro který chcete Upravit vlastnosti a pravidla.

 3. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v části Nastavení oboru na příkaz Změnit nastavení oboru.

 4. Na stránce Upravit obor vyberte Skupiny zobrazení, které tento obor budou obsahovat a zrušte výběr u těch skupin, které jej nebudou obsahovat.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přiřazení skupiny zobrazení k seznamu oborů

 1. Přihlaste se na web Centrum vyhledávání pomocí oprávnění návrháře nebo vyšších oprávnění.

  Poznámka : Správce s oprávněními správce kolekce webů může upravovat libovolný web z kolekce. Vlastník webu může upravovat všechny stránky na jednom webu.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu a vyberte položku Upravit stránku.

 3. Přesuňte kurzor na webovou část Pole Hledat, rozbalte její nabídku Upravit a zvolte možnost Upravit sdílenou webovou část.

 4. V podokně nástrojů Pole Hledat rozbalte část Různé klepnutím na znaménko plus (+).

 5. Posuňte zobrazení na pole Skupina zobrazení oboru, zadejte název skupiny zobrazení, která bude obsahovat obory pro tento seznam oborů a potom klepněte na tlačítko Použít.

 6. Proveďte další požadované změny a klepnutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×