Definování nebo plánování úlohy projektu

A úloha V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint se jedná o automatickou úlohu systému (např. načítání dat, spouštění sad pravidel nebo odesílání oznámení), která nevyžaduje zásah uživatele. Chcete-li provést úkol pomocí úlohy, je nutné:

 1. Vytvořit šablonu úlohy.

 2. Definovat úlohu.

 3. Naplánovat úlohu pro úkol za účelem provedení požadované akce, například vytvoření instance úlohy, spuštění úlohy atd. Úlohu lze spustit také ručně z aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint nebo z doplňku PerformancePoint Add-in pro aplikaci Excel.

  Důležité : Chcete-li naplánovat a spustit úlohu, musíte mít tato oprávnění:

  • Oprávnění ke spuštění úlohy, která vám byla specificky přiřazena správcem.

  • Oprávnění ke čtení aplikační databáze serveru PerformancePoint Server. Je nutné mít oprávnění ke čtení, abyste mohli zobrazit výsledky úlohy. Nemáte-li oprávnění ke čtení databáze nyní, obraťte se na správce dat Plánovacího serveru PerformancePoint.

Co chcete udělat?

Další informace o šablonách úloh

Definice úlohy

Naplánovat úlohu pro úkol

Další informace o šablonách úloh

Šablona úlohy je šablona, v níž jsou definovány vlastnosti a specifikace pro úlohu. Nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu uloží informace poskytnuté šablonou jako definici úlohy. Po definování můžete šablonu úlohy použít ke spuštění úlohy tolikrát, kolikrát potřebujete.

Aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu zahrnuje několik předdefinovaných šablon úloh. Jedna z předdefinovaných šablon, šablona úlohy Pravidlo výpočtu, umožňuje vytvořit vlastní úlohu, která spustí procedurální pravidlo nebo sadu pravidel.

Následující tabulka popisuje šablony úloh v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu:

Šablona úlohy

Popis

Pravidlo výpočtu

Určuje úlohu, která spustí uživatelem vybrané pravidlo nebo sadu pravidel.

Konsolidace

Definuje úlohu, která provede finanční konsolidaci s výpočtem podílů.

Přepočet měny

Definuje úlohu, která provádí převody měn.

Export dat

Definuje úlohu, která exportuje data do cílového umístění externích dat.

Načtení dat

Určuje úlohu, která načte data do aplikační databáze.

Přesouvání dat

Určuje úlohu, která přesune data mezi modely podle požadavků modelu přidružení.

Mezipodnikové vyrovnání

Určuje úlohu, která identifikuje mezipodnikové transakce.

Výpočet podílů

Definuje úlohy, které vypočítá konečné procento vlastnictví a konečné procento konsolidace.

Další informace o šablonách úloh naleznete v tématu Vytvoření šablony úlohy.

Začátek stránky

Definice úlohy

Chcete-li definovat úlohu v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu, je nutné vytvořit definici úlohy a pak ji přidat do cyklu plánování procesů jako naplánovanou úlohu. Další informace o cyklech plánování procesů naleznete v tématu Vytvoření opakovaného cyklu. Vytvoření definice úlohy:

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Správa procesů.

 2. Poklepejte na proces plánování cyklu, do kterého chcete přidat úlohu.

 3. V pracovním prostoru Správa procesů klepněte na kartu Naplánované úlohy .

 4. V podokně Plánovat úlohy klepnutím na položku Naplánovat úlohu otevřete průvodce Vytvoření definice úlohy.

 5. Na stránce Název úlohy proveďte následující akce:

  1. Do textového pole Název zadejte název úlohy.

  2. Zadejte jedinečný popisek pro úlohu do pole Popisek.

   Důležité :  Další informace o omezení vztahujících se k názvům a popiskům naleznete v tématu Názvy a popisky.

  3. (Nepovinné) Zadejte popis úlohy do pole Popis.

  4. V části Vlastník klepnutím na tlačítko se třemi tečkami [...] otevřete dialogové okno Vybrat vlastníka. Vyberte jméno vlastníka úlohy, klepněte na možnost Přidat vybrané a klepněte na tlačítko OK.

  5. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat šablonu úlohy proveďte následující akce:

  1. V rozevíracím seznamu Typ úlohy vyberte typ šablony, který chcete použít. Chcete-li zobrazit popis typů šablon úlohy, vyhledejte informace v části Další informace o šablonách úloh

  2. V tabulce Šablony úloh vyberte konkrétní šablonu úlohy, kterou chcete použít. Informace o způsobu vytvoření šablony úlohy naleznete v tématu Vytvoření šablony úlohy.

  3. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 7. Na stránce Vybrat vlastnosti úlohy pro každou vlastnost, která je uvedena ve sloupci Vlastnost, zadejte nebo vyberte požadovanou hodnotu ve sloupci Hodnota. Po zadání všech hodnot pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

  Možnosti, které se zobrazí na stránce Vybrat vlastnosti úlohy, závisí na druhu vybrané šablony úlohy. Další informace o vlastnostech konkrétních úloh získáte klepnutím na odkaz v následujícím seznamu, který odpovídá typu úlohy, kterou chcete spustit.

  1. Vlastnosti úlohy Pravidla výpočtu

  2. Vlastnosti úlohy Export dat

  3. Vlastnosti úlohy Přesun dat

 8. Na stránce Naplánovat úlohu proveďte jednu z následujících akcí a potom klepněte na tlačítko Další:

  1. Klepnutím na možnost Počáteční datum a čas můžete naplánovat datum a čas, kdy má být úloha spuštěna.

  2. Pokud chcete mít možnost spustit úlohu kdykoli přímo podle potřeby, vyberte možnost Spustit úlohu ručně.

 9. Na stránce Zkontrolovat a vytvořit zkontrolujte nastavení a proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit určité nastavení, klepněte na tlačítko Zpět zpět nebo pomocí seznamu stránek vyberte stránku, kterou chcete změnit.

  2. Pokud je nastavení správné, uložte klepnutím na tlačítko Dokončit definici úlohy.

Začátek stránky

Naplánovat úlohu pro úkol

Důležité : Pro přidání úlohy do cyklu plánování procesů nebo pro změnu existující úlohy musíte mít oprávnění Modelátor nebo Správce dat.

Ke spuštění úlohy nebo k provedení úlohy správy úloh, například k vytvoření definic, je nutné naplánovat úlohu na provedení této akce pomocí následujících kroků v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu:

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Správa procesů.

 2. V pracovním prostoru Správa procesů vyberte z rozevíracího seznamu Zobrazit položku Úlohy.

 3. V zobrazeném seznamu úloh klepněte úlohu, kterou chcete změnit.

 4. V podokně Plánovat úlohy klepněte na možnost Dostupné akce.

 5. Z rozevíracího seznamu Vyberte akci zvolte akci, kterou chcete provést.

  Úkoly pro definici úlohy

  Při prvním vytvoření úlohy můžete naplánovat jeden z následujících úkolů úlohy:

  Úkol úlohy

  Popis

  Vytvořit instance

  Z definice úlohy vytvoří instanci úlohy. Při výběru této akce můžete volitelně vybrat uživatele, jimž bude tato úloha dostupná. Pokud nezadáte žádné uživatele, bude instance úlohy vygenerována pro vlastníka úlohy.

  Vymazat

  Odstraní definici úlohy a všechny přidružené komponenty. Tato možnost je k dispozici pouze pro vlastníka úlohy nebo vlastníka cyklu, k němuž tato definice úlohy patří.

  Úlohy instance úlohy

  Při práci s instancí projektu můžete naplánovat jeden z následujících úkolů úlohy:

  Dostupné akce

  Popis

  Storno

  Zastaví činnost probíhající úlohy.

  Vymazat

  Odstraní instanci úlohy a nelze ji vrátit zpět. Tato možnost je k dispozici pouze pro vlastníka instance úlohy.

  Poznámka :  Pokud je uživatel odebrán z role, která je používána v definici úlohy, a vy chcete odstranit všechny existující instance, které uživatel vlastní, je nutné odebrat instance ručně pomocí této možnosti.

  Spustit

  Zahájí spuštění úlohy.

  Naplánovat

  Naplánuje úlohu tak, aby byla spouštěna automaticky ve stanoveném čase.

  Zrušit naplánování

  Nastaví u úlohy stav Nezahájeno a nastaví datové pole tak, aby se rovnalo hodnotě null.

  U některých úloh může Plánovací server požadovat další informace. V takovém případě zobrazí aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu tabulku Parametry, která obsahuje parametry vyžadující více informací. Pro každý parametr vyberte hodnotu ze seznamu zobrazeného v tabulce.

 6. (Volitelné). Do pole Poznámky zadejte libovolné poznámky. Můžete si například poznamenat jakékoli zvláštní okolnosti, ke kterým došlo, nebo zadat důležité odkazy. Klepnutím na tlačítko OK změny uložte.

 7. (Volitelné). Z nabídky Zobrazit vyberte možnost Aktualizovat.

  Pokud klepnete na tlačítko Aktualizovat po provedení akce pro úlohu, aktualizuje aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu definici úlohy na Plánovacím serveru. Výsledek akce bude možné zobrazit až po aktualizaci definice úlohy. Tento krok vám pomůže zabránit konfliktům mezi touto akcí a všemi následnými změnami, které provedete. Chcete-li aktualizovat definici úlohy, vyberte v nabídce Zobrazení příkaz Aktualizovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×