Definice a použití názvů ve vzorcích

Pomocí názvů můžete usnadnit srozumitelnost vzorců a jejich údržbu. Můžete definovat název pro oblast buněk, funkci, konstantu nebo tabulku. Po zavedení praxe používání názvů v sešitu můžete tyto názvy snadno aktualizovat, kontrolovat a spravovat.

V tomto článku

Další informace o používání názvů

Informace o syntaktických pravidlech pro názvy

Definování názvu pro buňku nebo oblast buněk na listu

Definování názvu pomocí výběru buněk v listu

Definování názvu pomocí dialogového okna Nový název

Správa názvů pomocí dialogového okna Správce názvů

Změna názvu

Odstranění jednoho nebo více názvů

Další informace o používání názvů

Název je smysluplná zkratka, která usnadňuje porozumění účelu odkazu na buňku, konstanty, vzorce nebo tabulky, jejichž význam může být na první pohled těžké pochopit. V následující části jsou uvedené běžné příklady názvů a způsobů, jak napomáhají k objasnění a porozumění.

Typ příkladu

Příklad bez názvu

Příklad s názvem

Referenční materiály

=SUMA(C20:C30)

=SUMA(PrvníČtvrtletíProdej)

Konstanta:

=SOUČIN(A5,8.3)

=SOUČIN(Cena,DPH)

Vzorec

=SUMA(SVYHLEDAT(A1,B1:F20,5,FALSE), —G5)

=SUMA(Úroveň_Zásob,-Objednávka_Částka)

Tabulka

C4:G36

=NejvyššíObrat06

Typy názvů

Můžete vytvářet a používat několik typů názvů.

Definovaný název:    Název pro buňku, oblast buněk, vzorec nebo konstantní hodnotu. Můžete vytvořit vlastní definovaný název, v některých případech, například při nastavení oblasti tisku, vytvoří definovaný název Microsoft Office Excel.

Název tabulky:     Název pro tabulku, která slouží ke shromažďování dat o určitém tématu. Tato data jsou uložená v záznamech (řádcích) a polích (sloupcích). Excel vytvoří výchozí název tabulky (Tabulka1, Tabulka2 atd.) vždycky, když vložíte tabulku. Název tabulky ovšem můžete změnit, aby byl výstižnější. Další informace o tabulkách v Excelu najdete v části Použití strukturovaných odkazů s tabulkami.

Obor názvu

Každý název má obor, což je buď určitý list (tato možnost bývá také označována jako místní úroveň listu), nebo celý sešit (tato možnost bývá také označována jako globální úroveň sešitu). Obor názvu označuje umístění, v rámci kterého je název rozpoznáván bez kvalifikace.

 • Pokud třeba máte definovaný název Rozpočet_FY08, který má obor List1, rozpoznává se tento název, pokud není kvalifikovaný, jenom v listu List1, ale nikoli v ostatních listech.

  Chcete-li použít místní název listu v jiném listu, je třeba jej kvalifikovat tak, že před tento název zadáte název listu, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

  List1!Rozpočet_FY08

 • Pokud třeba máte definovaný název Obchodní_Oddělení_Cíle, jehož oborem je sešit, rozpoznává se tento název ve všech listech tohoto sešitu, ne ovšem v jiném sešitu.

Název musí být v rámci oboru vždy jedinečný. Excel zabrání definování názvu, který není v rámci oboru jedinečný. Stejný název můžete ovšem používat v různých oborech. Můžete například definovat název HrubýZisk v oborech List1, List2 a List3 ve stejném sešitu. Přestože je název stejný, v každém oboru je jedinečný. Pomocí této možnosti můžete zajistit, aby vzorec používající název HrubýZisk vždy odkazoval na stejné buňky v rámci místní úrovně listu.

Můžete dokonce definovat stejný název –  HrubýZisk – pro globální úroveň sešitu, obor je ovšem opět jedinečný. V tomto případě může ovšem dojít ke konfliktu názvů. Aby byl tento konflikt vyřešen, používá aplikace Excel ve výchozím nastavení název definovaný pro list, protože místní úroveň listu má přednost před globální úrovní sešitu. Chcete-li tuto prioritu změnit a použít název sešitu, můžete to provést tak, že před název zadáte název sešitu, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

SouborSešitu!HrubýZisk

Místní úroveň listu můžete přepsat u všech listů v sešitu s výjimkou prvního listu, který v případě, že existuje konflikt názvů, vždy používá místní název a nemůže být přepsán.

Definování a zadávání názvů

Názvy můžete definovat pomocí těchto možností:

 • Pole názvů v řádku vzorců:    Tato možnost je nejvhodnější pro vytváření názvů na úrovni listu pro vybranou oblast.

 • Vytvoření názvu z výběru:    Názvy můžete snadno vytvářet z existujících řádků a sloupců pomocí výběru buněk v listu.

 • Dialogové okno Nový název:    Tato možnost je nejvhodnější, pokud potřebujete větší pružnost při vytváření názvů, například při určování oboru místní úrovně listu nebo při vytváření komentáře k názvu.

Poznámka: V názvech se standardně používají absolutní odkazy na buňky.

Název můžete zadat takto:

 • Psaním:    Název se dá napsat, například jako argument vzorce.

 • Pomocí automatického dokončování vzorce:    Můžete použít rozevírací seznam Automatické dokončování vzorce, ve kterém jsou automaticky uvedené platné názvy.

 • Výběrem ze seznamu Použít ve vzorci:    Definovaný název můžete vybrat ze seznamu, který je k dispozici pomocí příkazu Použít ve vzorci ve skupině Definované názvy na kartě Vzorce.

Auditování názvů

V sešitu také můžete vytvořit seznam definovaných jmen. V listu určete oblast se dvěma prázdnými sloupci (seznam bude obsahovat dva sloupce –  jeden pro název a jeden pro popis názvu). Vyberte buňku, která bude v levém horním rohu seznamu. Na kartě Vzorce klepněte ve skupině Definované názvy na příkaz Použít ve vzorci, klepněte na možnost Vložit a poté v dialogovém okně Vložit názvy klepněte na možnost Vložit seznam.

Začátek stránky

Informace o syntaktických pravidlech pro názvy

V následujícím seznamu jsou uvedená syntaktická pravidla, která je třeba mít při vytváření a úpravě názvů na paměti.

 • Platné znaky:    Prvním znakem názvu musí být písmeno, podtržítko (_) nebo zpětné lomítko (\). Zbývajícími znaky mohou být písmena, čísla, tečky a podtržítka.

  Tip: Jako definovaný název se nedají použít písmena C, c, R a r, protože tato písmena se používají jako zkratky pro výběr řádku nebo sloupce pro aktuálně vybranou buňku, když je zadáte do textového pole Název nebo Přejít.

 • Zakázané odkazy na buňku:    Názvy nemohou být stejné jako odkaz na buňku, třeba Z$100 nebo R1C1.

 • Neplatné mezery:    Mezery nejsou jako část názvu povolené. Slova mohou oddělovat podtržítka (_) nebo tečky (.), například Daň_z_prodeje nebo První.čtvrtletí.

 • Délka názvu:    Název může obsahovat maximálně 255 znaků.

 • Rozlišení velkých a malých písmen:    Názvy mohou obsahovat velká a malá písmena. V Excelu se velká a malá písmena v názvech nerozlišují. Pokud jste například vytvořili název Prodej a potom vytvoříte další název PRODEJ ve stejném sešitu, Excel zobrazí výzvu k zadání jedinečného názvu.

Začátek stránky

Definování názvu pro buňku nebo oblast buněk na listu

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

 2. Klikněte na pole Název na levém konci řádku vzorců.

  Pole Název

  Pole názvů

 3. Zadejte název, který chcete použít jako odkaz na výběr. Název může obsahovat maximálně 255 znaků.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Buňku nelze pojmenovat v průběhu provádění změn obsahu dané buňky.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí výběru buněk v listu

Existující popisky řádků a sloupců můžete převést na názvy.

 1. Vyberte oblast, kterou chcete pojmenovat, včetně popisků řádků a sloupců.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Vytvořit z výběru.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vytvořit názvy z výběru určete zaškrtnutím políček Horní řádek, Levý sloupec, Dolní řádek nebo Pravý sloupec místo, které obsahuje popisky. Název vytvořený tímto způsobem odkazuje pouze na buňky, které obsahují hodnoty, a nezahrnuje existující popisky řádků a sloupců.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí dialogového okna Nový název

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Definovat název.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Nový název zadejte do pole Název název, který chcete použít jako odkaz.

  Poznámka: Název může obsahovat maximálně 255 znaků.

 3. Chcete-li určit obor názvu, vyberte v rozevíracím seznamu Obor položku Sešit nebo název listu v sešitu.

 4. V případě potřeby můžete do pole Komentář zadat popisný komentář, který může obsahovat maximálně 255 znaků.

  Poznámka: Pokud sešit uložíte do služby Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services a zadáte jeden nebo víc parametrů, komentář se použije jako text popisu v podokně úloh Parametry.

 5. V poli Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat odkaz na buňku, zadejte odkaz na buňku.

   Tip: Ve výchozím nastavení se zadá aktuální výběr. Pokud chcete jako argument zadat jiné odkazy na buňky, klikněte na Sbalit dialog Obrázek tlačítka (dialogové okno se dočasně zmenší), vyberte buňky na listu a pak klikněte na Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

  • Pokud chcete zadat konstantu, zadejte = (znaménko rovná se) a potom zadejte hodnotu konstanty.

  • Chcete-li zadat vzorec, zadejte = a potom zadejte vzorec.

 6. Klepnutím na tlačítko OK proces dokončíte a vrátíte zpět do listu.

Tip: Dialogové okno Nový název se dá rozšířit nebo prodloužit kliknutím na úchyt v dolní části a jeho přetažením.

Začátek stránky

Správa názvů pomocí dialogového okna Správce názvů

Pomocí dialogového okna Správce názvů můžete pracovat se všemi definovanými názvy a názvy tabulek v sešitu. Můžete například najít názvy s chybami, potvrdit hodnotu a odkaz pro název, zobrazit a upravit popisný komentář nebo určit obor. Můžete také řadit a filtrovat seznam názvů a snadno z jednoho místa přidávat, měnit nebo odstraňovat názvy.

Pokud chcete otevřít dialogové okno Správce názvů, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy na položku Správce názvů.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Zobrazení názvů

V dialogovém okně Správce názvů jsou v seznamu zobrazeny o každém názvu následující informace:

Sloupec

Zobrazené informace

Ikona a název

Jeden z následujících kroků:

 • Definovaný název, který je označený ikonou definovaného názvu. Ikona definovaného názvu

 • Název tabulky, který je označený ikonou názvu tabulky. Ikona názvu tabulky

Hodnota

Aktuální hodnota názvu, například výsledek vzorce, řetězcová konstanta, oblast buněk, chyba, matice hodnot nebo zástupný symbol, pokud vzorec nelze vyhodnotit.

 • „toto je řetězcová konstanta"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Odkaz na

Aktuální odkaz pro název. Následují ukázkové příklady:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMA(List1!A1,List2!B2)

Obor

 • Název listu, pokud je oborem místní úroveň listu.

 • „Sešit", pokud je oborem globální úroveň sešitu.

Komentář

Další informace o názvu. Komentář může obsahovat maximálně 255 znaků. Následují ukázkové příklady:

 • Platnost této hodnoty vyprší 2. května 2007.

 • Neodstraňovat! Důležitý název!

 • Založeno na zkušebních hodnotách certifikace ISO.

Poznámka: Pokud sešit uložíte do služby Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services a zadáte jeden nebo víc parametrů, komentář se použije jako text popisu v podokně úloh Parametry.

 • Dialogové okno Správce názvů nejde použít v průběhu provádění změn obsahu dané buňky.

 • V dialogovém okně Správce názvů se nezobrazují názvy definované v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) a skryté názvy (vlastnost Zobrazit je pro název nastavena na hodnotu False).

Změna velikosti sloupců

 • Chcete-li automaticky přizpůsobit velikost sloupce nejrozsáhlejší hodnotě ve sloupci, poklepejte na pravý okraj záhlaví sloupce.

Řazení názvů

 • Chcete-li seznam jmen seřadit vzestupně nebo sestupně, klepněte na záhlaví sloupce.

Filtrování názvů

Chcete-li rychle zobrazit podmnožinu názvů, použijte příkazy v rozevíracím seznamu Filtr. Klepnutím na každý z příkazů lze zapnout nebo vypnout operaci filtrování, což usnadňuje kombinování nebo odebírání různých operací filtrování a dosažení požadovaných výsledků.

Pokud chcete filtrovat seznam názvů, proveďte některou z následujících akcí:

Vybrat

KOMU:

Rozsah názvů do listu

Zobrazí se pouze názvy v rámci místní úrovně listu.

Rozsah názvů do sešitu

Zobrazí se pouze názvy v rámci globální úrovně sešitu.

Názvy s chybami

Zobrazí se jenom názvy s hodnotami, které obsahují chyby, například #REF, #HODNOTA nebo #NÁZEV.

Názvy bez chyb

Zobrazí se pouze názvy s hodnotami, které neobsahují chyby.

Definované názvy

Zobrazí se pouze názvy, které jste definovali nebo které jsou definovány aplikací Excel, například oblast tisku.

Názvy tabulek

Zobrazí se jenom názvy tabulek.

Začátek stránky

Změna názvu

Pokud změníte definovaný název nebo název tabulky, změní se taky všechny výskyty tohoto názvu v sešitu.

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit, a pak na Upravit.

  Tip: Můžete taky dvakrát kliknout na název.

 3. V dialogovém okně Upravit název zadejte do pole Název nový název, který chcete použít jako odkaz.

 4. V poli Odkaz na změňte odkaz a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Správce názvů změňte v poli Odkaz na buňku, vzorec nebo konstantu, kterou název představuje.

  • Pokud chcete zrušit nechtěné nebo náhodné změny, klikněte na tlačítko Storno Tlačítko Storno nebo stiskněte klávesu ESC.

  • Pokud chcete uložit změny, klikněte na Potvrdit Tlačítko Zadat nebo stiskněte klávesu ENTER.

Stisknutím tlačítka Zavřít můžete dialogové okno Správce názvů jenom zavřít. Pomocí tohoto tlačítka se provedené změny nepotvrdí.

Začátek stránky

Odstranění jednoho nebo více názvů

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit.

 3. Chcete-li vybrat jeden nebo více názvů, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vybrat název, klikněte na něj.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v souvislé skupině, klikněte na názvy a přetáhněte je nebo stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na každý název ve skupině.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v nesouvislé skupině, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na každý název ve skupině.

 4. Klikněte na tlačítko Odstranit. Můžete také stisknout klávesu DELETE.

 5. Klepnutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Stisknutím tlačítka Zavřít můžete dialogové okno Správce názvů jenom zavřít. Pomocí tohoto tlačítka se provedené změny nepotvrdí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×