Create or modify member properties

Vlastnosti členů dimenze poskytují identifikaci a popisné informace o členech dimenze v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint. Některé vlastnosti, jako například Název, Popisek a Popis, jsou nutné a automaticky definovány při vytvoření dimenze. Ve většině případů mají členové dimenze také další vlastnosti, které definují aspekty chování členů a vlastnosti členů. Například:

 • Členové rozvahy v předdefinované dimenzi Účet mají vlastnost člena Má dáti/Dal, která označuje, zda je účet debetní nebo kreditní položka.

 • Společnost vlastnící televizní stanice může vytvořit vlastnost člena dimenze nazvanou Formát stanice. Tuto vlastnost mohou analytici použít ke sledování formátu vysílání, který stanice používá, například síťové umístění, zprávy, vzdělávání nebo státní správa.

Co chcete udělat?

Další informace o typech vlastností člena dimenze

Vytvoření nové vlastnosti člena dimenze

Změna vlastnosti definované systémem

Změna vlastnosti definované uživatelem

Další informace o typech vlastností člena dimenze

Vlastnosti člena dimenze mohou být definovány systémem nebo definovány uživatelem.

Vlastnosti člena dimenze definované systémem

Obchodní modelování pro Plánovací službu automaticky definuje tři vlastnosti člena pro všechny členy dimenze při prvním vytvoření dimenze: Název, Popisek a Popis.

 • Název     Každému členu dimenze je při vytvoření přiřazen popisný název. Obchodní modelování pro Plánovací službu přiřadí tento název členům dimenze, které vytvoří, je však nutné zadat název pro každý člen dimenze vytvořený uživatelem.

 • Popisek     Každému členu dimenze je při vytvoření přiřazen popisek. Obchodní modelování pro Plánovací službu přiřadí tento popisek členům dimenze, které vytvoří, je však nutné zadat popisek pro každý člen dimenze vytvořený uživatelem. Informace o slovech a znacích, které nelze použít v názvech a popiscích, naleznete v tématu Názvy a popisky.

 • Popis    Každému členu dimenze je při vytvoření přiřazena vlastnost popisu. Přestože tato vlastnost musí existovat, není nutné popis zadávat. Rozhodnete-li se zadat popis, musí obsahovat maximálně 512 znaků a musí začínat písmenem. Popis může obsahovat symboly, interpunkční znaménka a alfanumerické znaky.

Kromě třech vlastností člena, které jsou požadovány pro všechny členy dimenze, aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu definuje vlastnosti členů dimenze pro dimenze definované systémem nebo předdefinované. Další informace o těchto systémem definovaných vlastnostech naleznete v tématu Dimenze a členy v aplikaci Planning Business Modeler

Vlastnosti člena dimenze definované uživatelem

Členy uživatelem definované dimenze mohou představovat jakékoli osoby, organizace, subjekty, produkty, výdaje nebo časové rámce, které jsou pro společnost důležité. Vlastnosti členů dimenze definované uživatelem slouží ke sledování chování nebo vlastností členů dimenze. Například společnost, která vyrábí sportovní oblečení, může mít dimenzi Produkt s vlastností Pohlaví pro sledování pohlaví, pro které je produkt určen, například Ženy, Muži a Unisex.

Důležité : Po vytvoření a uložení nelze vlastnosti členů dimenze definované uživatelem odstranit.

Začátek stránky

Vytvoření nové vlastnosti člena dimenze

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepnutím otevřete dimenzi.

 3. Chcete-li dimenzi rezervovat, klepněte na možnost Rezervovat v podokně Úlohy dimenze.

 4. V podokně Úlohy dimenze klepněte na možnost Vytvořit vlastnost člena.

 5. Do pole Popisek zadejte popisek nové vlastnosti člena. Informace o omezeních slov a znaků pro názvy a popisky naleznete v tématu Názvy a popisky.

 6. Do pole Popis zadejte popis vlastnosti člena dimenze. Maximální délka popisu je 512 znaků.

 7. V seznamu Typ dat vyberte typ dat, která bude vlastnost obsahovat. Následující tabulka popisuje platné typy dat.

Typ dat

Popis vlastnosti člena

Text (řetězec)

Libovolná hodnota, která se skládá z alfanumerických znaků a interpunkčních znamének. Text může mít maximálně 512 znaků.

Celá (celé číslo)

Libovolná hodnota, která obsahuje kladné nebo záporné celé číslo (celé číslo).

Datum

Datum. Musí být ve formátu datum/čas.

True/False (logická)

Jedna ze dvou hodnot: True nebo False.

Člen dimenze

Člen dimenze. Vyberete-li tuto hodnotu, zobrazí se seznam Dimenze, abyste mohli vybrat dimenzi. Klepnutím na tlačítko se třemi tečkami (…) otevřete dialogové okno Selektor členů a potom vyberte člen pro novou vlastnost člena.

Důležité : Tato volba nastaví výchozí hodnotu vlastnosti v odkazované dimenzi. Pokud bude tento vybraný člen odstraněn z odkazované dimenze, může dojít k chybě.

 1. V poli Hodnota nastavte hodnotu, kterou chcete použít jako výchozí hodnotu pro vlastnost. V následující tabulce jsou uvedeny přípustné rozsahy pro každý typ dat.

Typ dat vlastnosti

Rozsah pro výchozí hodnotu

Text (řetězec)

Tento text může zahrnovat jakýkoli alfanumerický znak, symbol nebo interpunkční znaménko, maximální počet znaků je však 2 048 znaků.

Celá (celé číslo)

Celé číslo v rozsahu –2[31] a 2[31].

Datum

Vyberte datum z ovládacího prvku kalendáře aplikace.

True/False (logická)

Vyberte hodnotu True nebo False.

 1. Klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Vytvořit vlastnost člena vytvoříte novou vlastnost člena.

Začátek stránky

Změna vlastnosti definované systémem

Můžete upravit vlastnosti členů pro jednotlivé členy v pracovním prostoru Údržba člena nebo v pracovním prostoru Údržba sad členů.

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepnutím otevřete dimenzi. .

 3. Klepněte na položku Rezervovat v podokně Úlohy modelu.

 4. Klepnutím na kartu Údržba člena nebo Údržba sad Členů otevřete pracovní prostor a vyberte člen ze seznamu členů.

  Poznámka :  V pracovním prostoru Údržba sad členů se vlastnosti členů upravují v podokně Cílová sada členů.

 5. V seznamu členů vyberte člen a potom klepněte na buňku ve sloupci vlastnosti, kterou chcete změnit.

 6. Po provedení změn klepněte v podokně Úlohy dimenze na možnost Uložit tuto dimenzi.

  Poznámka :  Podokno Úlohy dimenze se v pracovním prostoru Údržba sad členů nezobrazí. Klepnutím na kartu Souhrn nebo na kartu Údržba člena zobrazíte podokno Úlohy dimenze.

Začátek stránky

Změna vlastnosti definované uživatelem

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepnutím otevřete dimenzi. .

 3. Pokud jste jste dosud nerezervovali dimenzi, klepněte v podokně Úlohy modelu na položku Rezervovat.

 4. Klepnutím na kartu Údržba člena otevřete tento pracovní prostor.

 5. Zvolte člena v seznamu členů.

 6. V podokně Úlohy dimenze klepněte na položku Aktualizovat vlastnost člena.

 7. V rozevíracím seznamu Popisek zvolte vlastnost, kterou chcete upravit.

 8. Proveďte změny úpravou textových polí Popis a Hodnota. Typ dat nelze změnit.

 9. Pokud má vlastnost typ dat Člen dimenze, klepněte na tlačítko se třemi tečkami (…) vedle pole Hodnota. Tím zobrazíte dialogové okno Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro. V tomto dialogovém okně vyberte člen s vlastností, kterou chcete změnit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×