Co je nového v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007

Nápis InfoPath

Pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 můžete navrhovat a také vyplňovat elektronické obchodní formuláře. Aplikace Office InfoPath 2007 nabízí lepší integraci s dalšími aplikacemi a servery systému Microsoft Office 2007, což pomáhá zdokonalit způsoby, jakými shromažďujete, uspořádáváte a spravujete data.

V tomto článku

Vyplňování formulářů

Návrh šablon formulářů

Vývoj šablon formulářů

Publikování šablony formuláře

Údržba šablon formulářů

Vyplňování formulářů

Následující funkce vám usnadní shromažďování potřebných dat od zaměstnanců vaší organizace, stejně tak jako od partnerů, dodavatelů a dalších osob, které k vašim formulářům získávají přístup z vnějšího prostředí.

Formuláře aplikace InfoPath v e-mailech

Aplikace Office InfoPath 2007 je navržena tak, aby hladce spolupracovala s aplikací Microsoft Office Outlook 2007. Publikujete-li šablonu formuláře odesláním na seznam e-mailových příjemců, mohou uživatelé provádět celou řadu úkolů souvisejících s formuláři v aplikaci Office Outlook 2007 – například následující akce:

 • Vyplnění a odeslání dat:    V aplikaci Office Outlook 2007 mohou uživatelé otevírat, vyplňovat a odesílat formuláře aplikace InfoPath, které jim byly doručeny jako e-mailové zprávy. Mohou rovněž na formuláře odpovědět nebo je předat dál, stejně jako v případě jakékoli jiné e-mailové zprávy.

 • Uložení dat do složek:    Kolekce souvisejících formulářů aplikace Office InfoPath 2007 můžete v aplikaci Office Outlook 2007 ukládat do nového typu složky, nazývané složka formulářů aplikace InfoPath. Pokud například odesláním na seznam e-mailových příjemců publikujete šablonu formuláře vyúčtování výdajů, můžete vyplněná vyúčtování výdajů ukládat do složky formulářů aplikace InfoPath ve složce Doručená pošta. Můžete se také rozhodnout zobrazit data z jednotlivých formulářů ve sloupcích v této složce. Díky tomu lze rychle seskupit, filtrovat a seřadit data z více formulářů. Ve složce Formuláře aplikace InfoPath pro vyúčtování výdajů můžete například řadit podle částky celkových výdajů.

  Formuláře ve složce aplikace InfoPath

 • Sloučení dat:    Data lze z mnoha e-mailových formulářů konsolidovat do jediného. Pokud například pomocí aplikace Office Outlook 2007 shromažďujete hlášení o stavu od jednotlivých členů týmu, můžete data z těchto formulářů sloučit do jediného souhrnného formuláře pro svého nadřízeného.

 • Export dat:    Chcete-li provést podrobnou analýzu dat z formulářů, můžete je exportovat ze složky formulářů aplikace InfoPath v aplikaci Office Outlook 2007 do aplikace Microsoft Office Excel 2007. V sešitu této aplikace můžete data analyzovat, vytvářet z nich tabulky a grafy nebo uložit či exportovat mapovaná data jako standardní soubor XML, aby s nimi mohli pracovat jiní uživatelé nebo systémy.

Formuláře pro web

V případě aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 mohli uživatelé vyplnit formulář, pouze pokud měli tuto aplikaci nainstalovánu ve svých počítačích. Nyní lze pomocí aplikace Office InfoPath 2007 ve spojení se službou InfoPath Forms Services navrhovat a publikovat Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Uživatelé, kteří nemají v počítači nainstalovánu aplikaci InfoPath, mohou takové formuláře vyplnit ve webovém prohlížeči.

Představte si například, že v aplikaci InfoPath navrhujete vyúčtování výdajů. Očekáváte, že většina uživatelů, kteří formulář vyúčtování výdajů vyplňují, má aplikaci InfoPath nainstalovanou v počítači. Někteří uživatelé, například zaměstnanci, kteří jsou na pracovní cestě, nemusí mít k počítačům s aplikací InfoPath přístup. Chcete-li pokrýt obě skupiny uživatelů, můžete vyúčtování výdajů navrhnout jako šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči a publikovat ji na server se službou InfoPath Forms Services. Uživatelé pak budou moci v případě potřeby vyplnit vyúčtování výdajů v prohlížeči.

Formulář otevřený v prohlížeči

Služba InfoPath Forms Services rovněž poskytuje centrální umístění pro ukládání a správu šablon formulářů v organizaci.

Formuláře pro mobilní zařízení

Pomocí aplikace Office InfoPath 2007 ve spojení se službou InfoPath Forms Services lze navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, která bude fungovat v mobilních zařízeních. Můžete navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, která bude speciálně určená ke zobrazení na malém displeji. Druhou možností je navrhnout v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížeči vyhrazené Zobrazení pro mobilní uživatele, zatímco pro uživatele vyplňující formulář v aplikaci InfoPath nebo ve webovém prohlížeči budou k dispozici další zobrazení. V obou případech je vhodné, pokud víte přesně, pro jaká mobilní zařízení potřebujete šablonu vytvořit, abyste mohli návrh optimalizovat pro daná prostředí.

Formulář otevřený v přenosném zařízení

Formuláře pro aplikaci InfoPath 2003

Pokud někteří z uživatelů, se kterými spolupracujete, stále používají aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003, můžete šablonu formuláře aplikace Office InfoPath 2007 uložit ve formátu, který je kompatibilní s aplikací InfoPath 2003. Toto nastavení lze použít u jednotlivých formulářů, nebo můžete formát aplikace InfoPath 2003 nastavit jako výchozí pro ukládání všech formulářů navržených pomocí aplikace Office InfoPath 2007.

Formuláře pro správu dokumentů

V řadě aplikací systému Microsoft Office můžete aktualizovat vlastnosti dokumentu na serveru na panelu informací o dokumentech, který se zobrazuje jako sada upravitelných polí v horní části dokumentu. V dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2007 se po vás například může požadovat úprava vlastností u jména autora, data vytvoření a typu dokumentu. To usnadňuje vyhledání požadovaných položek na serveru. Můžete například rychle vyhledat všechny tiskové zprávy, v nichž vlastnost zákazníka odpovídá jménu konkrétního zákazníka. Pomocí aplikace InfoPath můžete vytvořit nebo upravit vlastní panel informací o dokumentech pro použití s určitým typem obsahu webu nebo seznamu. Můžete tak ovlivnit vzhled a provedení panelu informací o dokumentech nebo přizpůsobit chování polí formuláře na panelu pomocí funkcí aplikace InfoPath, jako je ověřování dat a podmíněné formátování.

Formuláře pro vlastní obchodní aplikace

Návrháři formulářů mohou nyní vnořit prostředí aplikace InfoPath pro vyplňování formulářů do vlastní aplikace pro systém Windows nebo do webové stránky ve formátu ASPX. Tato funkce vývojářům umožňuje, aby šablony formulářů aplikace InfoPath integrovali do stávajících firemních aplikací a aby mohli vytvářet vlastní aplikace obsahující vnořené šablony formulářů aplikace InfoPath. V pojišťovně by například mohly být ovládací prvky a další funkce z šablon formulářů vnořeny do vlastní aplikace pro zpracování hlášení o pojistných událostech.

Začátek stránky

Návrh šablon formulářů

Navrhování a testování šablon formulářů usnadňují následující funkce.

Možnosti importu a exportu

Používáte-li existující formuláře v aplikaci Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel a chcete je převést na šablony formulářů aplikace InfoPath, není nutné je v aplikaci InfoPath vytvářet zcela znovu. Místo toho můžete na šablonu formuláře aplikace InfoPath rychle převést existující dokument nebo sešit pomocí průvodce.

Dialogové okno Importovat možnosti s otevřeným Průvodcem importem na pozadí

Kromě toho si můžete stáhnout nástroje pro import a export od nezávislých společností a jednotlivců, kteří své služby inzerují na webu Microsoft Office Marketplace.

V aplikaci InfoPath 2003 mohli uživatelé exportovat vyplněný formulář do sešitu aplikace Excel nebo do Webová stránka tvořená jedním souborem (MHTML). Aplikace Office InfoPath 2007 nyní podporuje export do následujících formátů:

 • PDF (Portable Document Format):     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí komerčního tisku.

 • XPS (XML Paper Specification):     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Více možností pro navrhování zobrazení

Aplikace Office InfoPath 2007 nabízí nové možnosti při návrhu šablony formuláře s více zobrazeními. Mezi tyto možnosti patří následující:

 • Zobrazení jen pro čtení:    Zobrazení jen pro čtení lze vytvořit, pokud uživatelé potřebují zobrazit data ve formuláři, ale nemusejí  – nebo nechtějí – s nimi manipulovat. Zobrazení jen pro čtení lze použít jako rychlý způsob vytváření sestav a dalších typů dat, která nemají uživatelé měnit.

 • Tištěná zobrazení:    V novém dialogovém okně Tisk více zobrazení lze přesně zadat, která zobrazení lze tisknout a v jakém pořadí.

 • Cílená zobrazení:    Při navrhování šablon formulářů kompatibilních s prohlížeči lze vytvořit různá zobrazení pro různá prostředí, ve kterých uživatelé formuláře vyplňují. Lze například vytvořit jedno zobrazení pro uživatele, kteří vyplňují formulář v aplikaci InfoPath, a jiné zobrazení pro uživatele, kteří vyplňují formulář v prohlížeči. Do zobrazení navrženého pouze pro uživatele aplikace InfoPath můžete zahrnout funkce a ovládací prvky, které by jinak nebylo možné v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížeči použít.

Nové a zdokonalené ovládací prvky

Aplikace Office InfoPath 2007 zahrnuje nové ovládací prvky a zdokonaluje způsob, jakým fungují dřívější ovládací prvky. Některé novinky a vylepšení jsou popsány v následující části:

 • Pole se seznamem:    Spojuje ovládací prvek umožňující úpravy se seznamem. Díky tomu mohou uživatelé zadat položku nebo zvolit některou ze seznamu.

  Položka zadávaná do pole se seznamem

 • Seznam s vícenásobným výběrem:    Umožňuje uživatelům vybrat více než jednu položku v seznamu zaškrtávacích políček.

  Vlastní hodnota přidávaná do seznamu možností seznamu s vícenásobným výběrem

 • Vodorovná oblast:    Ovládací prvek, který umožňuje umístit v šabloně formuláře dvě oblasti vedle sebe. Při změně velikosti formulářů založených na vaší šabloně formuláře se vodorovná oblast zvětší nebo zmenší podle volného místa.

 • Vodorovná tabulka s opakováním    Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přidat při vyplňování formuláře libovolný počet sloupců.

  Data o prodeji zadávaná do vodorovné tabulky s opakováním

 • Vylepšení existujících ovládacích prvků:    Kromě většího počtu ovládacích prvků vylepšuje aplikace Office InfoPath 2007 způsob práce se stávajícími ovládacími prvky. Mimo jiné lze u textových polí nastavit možnosti automatického rozšíření, povolit připojení obrázků k polím s formátovaným textem, použít další funkce pro datum a čas a definovat obory vstupních dat pro zdokonalení rozpoznávání rukopisu nebo řeči v ovládacích prvcích formulářů.

Znovu použitelné části šablon

Můžete vytvořit vlastní části šablon, a dosáhnout tak u kolekce šablon formulářů standardizovaného a konzistentního vzhledu. Můžete například vytvořit části šablon pro oddíl s podpisem nebo adresou. nebo získání kontaktních informací od zaměstnanců.

Část šablony v šabloně formuláře

Kromě opakovaného použití ovládacích prvků a rozložení lze znovu použít interní logiku včetně Pravidlo a Ověření dat. Po navržení lze část šablony přidat do podokna úloh Ovládací prvky, ze kterého ji potom lze vkládat do šablon formulářů. Část šablony lze kdykoli znovu použít, sdílet s jinými návrháři formulářů a rovněž ji v případě potřeby aktualizovat.

Podokno úloh Kontrola návrhu

Nové podokno úloh Kontrola návrhu zjišťuje problémy, které se mohou vyskytovat v návrhu šablony formuláře, jako jsou například ovládací prvky, které nebudou správně fungovat v aplikaci InfoPath 2003, nebo funkce, které nejsou podporovány v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči. Problémy můžete vyhledat před uložením nebo publikováním šablony formuláře, po importu návrhu formuláře z jiné aplikace nebo během navrhování šablony formuláře. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazí ke každému problému podrobné informace.

Část podokna úloh Kontrola návrhu

Kontrola logiky

V dialogovém okně Kontrola logiky můžete zkontrolovat všechna nastavení ověřování dat, vypočítané výchozí hodnoty, pravidla a programovací funkce přidružené k šabloně formuláře. Díky tomu můžete předejít časově náročnému procesu otevírání každého jednotlivého ovládacího prvku za účelem kontroly těchto nastavení.

Integrace pracovních postupů

Pojem pracovní postup představuje automatizovaný pohyb dokumentů nebo položek v určitém pořadí akcí nebo úkolů souvisejících s obchodním procesem. Pracovní postupy lze použít ke konzistentní správě běžných obchodních procesů, například schvalování nebo revizi dokumentů. Při použití šablon formulářů aplikace InfoPath společně s funkcemi pro správu pracovního postupu v systému Microsoft Office SharePoint Server 2007 lze automatizovat obchodní procesy, při nichž jsou formuláře předávány od jednoho uživatele jinému. Jako manažer můžete například použít pracovní postup schválení k předání formuláře vyúčtování výdajů několika schvalujícím ze seznamu. Schvalující mohou vyúčtování výdajů schválit nebo odmítnout, znovu přidělit úlohu schválení nebo požadovat změny ve formuláři. Uživatelé se v aplikaci InfoPath mohou na pracovním postupu podílet použitím příkazů v nabídce Soubor. Na serveru mohou přejít na název formuláře v knihovně, klepnout na zobrazenou šipku a pak se klepnutím na položku Pracovní postupy zapojit do daného pracovního postupu.

Příkaz Pracovní postupy v místní nabídce

K šabloně formuláře můžete navíc přidat pravidla reagující na změny v pracovním postupu. Můžete například navrhnout šablonu formuláře pro vyúčtování výdajů tak, aby se pravidlo při odeslání formuláře zaměstnancem automaticky přepnulo na zobrazení znázorňující souhrn vyúčtování na nejvyšší úrovni a předalo formulář otevřený na tomto zobrazení nadřízenému daného zaměstnance ke schválení.

Lepší možnosti pro práci v režimu offline

Jestliže nakonfigurujete sekundární datové připojení pro použití offline, budou formuláře založené na takové šabloně formuláře ukládat data ze sekundárního datového připojení do Mezipaměť. Díky tomu budou moci uživatelé pracovat s daty načtenými z externího zdroje dat i v případě, že budou odpojeni od sítě nebo že externí zdroj dat pro formulář nebude dostupný. Absence připojení k síti je pro uživatele transparentní, protože seznamy a další ovládací prvky, které načítají data ze zdroje dat, vypadají, jako by fungovaly běžným způsobem. Ve výchozím nastavení aplikace InfoPath se provede konfigurace šablony formuláře tak, že její formuláře ukládají data do mezipaměti na neurčito. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat tak, aby její formuláře měly přístup k datům v mezipaměti jen po určitý počet dní. Pokud nastavíte tuto možnost, budou po uplynutí daného počtu dní data z mezipaměti aplikací InfoPath odstraněna.

Lepší způsoby práce s datovým připojením

Pomocí aplikace Office InfoPath 2007 a služby InfoPath Forms Services lze snadno sdílet, spravovat a aktualizovat Datové připojení v šabloně návrhu, a to jejich uložením mimo aplikaci InfoPath – do Soubor datového připojení v Knihovna datových připojení. Knihovny datových připojení kromě jiného vylučují nutnost otevírat šablonu formuláře a znovu konfigurovat existující nastavení datových připojení při každé změně těchto nastavení. To může být zvláště užitečné, pokud potřebujete přesunout šablonu formuláře z pracovního serveru na produkční server.

Podpora technologie IRM

Aplikace Office InfoPath 2007 podporuje technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím), která umožňuje zadat přístupová oprávnění k formulářům a šablonám formulářů. Technologie IRM pomáhá bránit tomu, aby byly citlivé informace ve formuláři vytištěny, předány dál nebo zkopírovány neoprávněnými uživateli. Můžete například zadat, že uživatelé mohou formulář číst, ale nemohou jej vytisknout nebo předat dál v e-mailové zprávě. Uživatelé také mohou zadat přístupová oprávnění k formulářům, které vyplňují.

Dialogové okno Oprávnění

Více možností pro slučování formulářů

V aplikaci Office InfoPath 2007 lze přizpůsobit výchozí chování konkrétních ovládacích prvků, včetně seznamů, textových polí a většiny ovládacích prvků s opakováním, při sloučení. Při slučování formulářů se například můžete rozhodnout oddělit sloučené položky svislou čarou, čárkou nebo jiným vizuálním oddělovačem.

Více možností pro tisk formulářů

Nyní můžete v záhlaví nebo zápatí uživatelských formulářů vytisknout specifické údaje. Pokud například navrhujete šablonu právního formuláře, můžete název případu nastavit tak, aby se automaticky zobrazoval v zápatí tištěného formuláře. V šabloně formuláře s více zobrazeními lze přesně zadat, která zobrazení se mají vytisknout a v jakém pořadí.

Více možností pro náhled formulářů

V zájmu usnadnění testování šablon formulářů můžete zobrazit náhled šablony používající odlišná bezpečnostní omezení. Navíc lze nyní přizpůsobit nastavení náhledu v dialogovém okně Možnosti formulářů a uložit je v šabloně formuláře. Pokud například šablona formuláře obsahuje přidružení Role uživatele, můžete určit, že při zobrazení náhledu formuláře bude použita jiná role než výchozí.

Nastavení náhledu v dialogovém okně Možnosti formuláře

Nové ukázkové formuláře

Následující tabulka uvádí pět nových ukázkových šablon formulářů, předdefinovaných v aplikaci InfoPath. Tyto šablony můžete použít ve stávající podobě, přizpůsobit je podle svých konkrétních potřeb nebo si je prohlédnout, abyste získali představu o návrhu a rozložení pro vytváření vlastních šablon formulářů.

Šablona formuláře

Použití

Přehled majetku

Umožňuje zaznamenávat informace o počítačovém vybavení a dalším firemním majetku.

Vyúčtování výdajů

Umožňuje zaznamenávat a předkládat vyúčtování výdajů.

Program schůzky

Umožňuje organizovat a shrnout obchodní schůzku.

Zpráva o stavu

Umožňuje sledovat průběh projektů a úkolů a zaznamenávat události, ke kterým při nich dochází.

Cestovní příkaz

Umožňuje požádat o zařízení náležitostí služební cesty, jako jsou letenky a ubytování v hotelech.

Začátek stránky

Vývoj šablon formulářů

Vytvoření efektivní šablony formuláře nevyžaduje zkušenosti s programováním. Pokud však je z důvodu konkrétních potřeb podniku nutné vytvořit kód, můžete využít nové funkce aplikace Office InfoPath 2007, které byly speciálně navrženy pro vývojáře. Představení těchto funkcí naleznete v následujícím oddílu.

Aktualizovaný objektový model

Do aplikace Office InfoPath 2007 bylo přidáno mnoho funkcí a vylepšení zajímavých pro vývojáře. Na čelním místě mezi nimi je přidání nového objektového modelu se spravovaným kódem, který je čistější a lépe integrovaný s platformou Microsoft .NET Framework. Analytická logika napsaná v tomto novém objektovém modelu funguje stejným způsobem v šabloně formuláře otevřené v aplikaci Office InfoPath 2007 i v šabloně formuláře otevřené ve webovém prohlížeči. Díky tomu, že kód stačí napsat a zkompilovat jen jednou, ušetříte při vývoji drahocenný čas.

Aplikace InfoPath v rámci sady Visual Studio

Funkce režimu návrhu aplikace InfoPath můžete integrovat do vývojového prostředí aplikace Microsoft Visual Studio 2005 tak, že stáhnete a nainstalujete do počítače sadu Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System. Potom můžete spustit aplikaci Visual Studio 2005, vytvořit projekt šablony formuláře aplikace InfoPath a používat při návrhu šablony formuláře funkce režimu návrhu. Informace o stažení sady Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System najdete na portálu InfoPath Developer Portal na webu MSDN (Microsoft Developer Network).

Sada Visual Studio v rámci aplikace InfoPath

V režimu návrhu aplikace Office InfoPath 2007 lze do šablony formuláře rychle přidat spravovaný kód, a to otevřením sady Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA). Sada VSTA je doplněk pro spravovaný kód k editoru Microsoft Script Editor (MSE), který můžete nadále používat pro vytváření skriptů.

Podpora pro doplňky modelu COM

Aplikace Office InfoPath 2007 podporuje vytváření a registrování Doplněk modelu COM, což je doplňující program přidávající do aplikace Office InfoPath 2007 vlastní příkazy nebo specializované funkce. Tento vývojový model je velmi podobný modelu v jiných aplikacích sady Microsoft Office, například Word a Excel.

Možnosti využití v rámci jiné aplikace

Vstupní prostředí aplikace InfoPath můžete nyní využít ve vlastních aplikacích pro systém Windows a na webových stránkách ve formátu ASPX.

Chcete-li využít formulář aplikace InfoPath ve vlastní aplikaci pro systém Windows, použijte ovládací prvek Formulář aplikace Microsoft Office InfoPath, který je k dispozici jako ovládací prvek ActiveX nebo jako komponenta .NET. Vaše společnost může například pomocí ovládacího prvku Formulář aplikace InfoPath zahrnout funkce a prvky uživatelského rozhraní aplikace InfoPath do vlastní aplikace pro vyplňování obchodních formulářů, jak je uvedeno v následujícím příkladu.

Formulář aplikace InfoPath použitý ve vlastním programu

Jestliže chcete formulář aplikace InfoPath použít na vlastní webové stránce, můžete použít ovládací prvek Microsoft Office InfoPath XmlFormView, což je webový ovládací prvek technologie ASP.NET, který je k dispozici na serverech se službou InfoPath Forms Services.

Identifikátory ovládacích prvků v režimu návrhu

Identifikátor ViewContext pro ovládací prvek v šabloně formuláře v režimu návrhu můžete nyní určit tak, že pro daný prvek zobrazíte dialogové okno Ovládací prvek – vlastnosti a klepnete na kartu Upřesnit. Hodnota identifikátoru ViewContext aktuálního ovládacího prvku se na kartě Upřesnit zobrazí v části Kód.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře

Klíčová část procesu návrhu šablony formuláře spočívá v distribuci šablony formuláře uživatelům. V aplikaci Office InfoPath 2007 lze šablony formulářů publikovat do více umístění, včetně serverů se službou InfoPath Forms Services nebo Windows SharePoint Services 3.0.

Následující tabulka uvádí možnosti publikování, které jsou k dispozici v Průvodci publikováním.

Možnost publikování

Popis

Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services

Tuto možnost můžete použít k publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči na server se službou InfoPath Forms Services. Můžete také publikovat běžnou šablonu formuláře do knihovny nebo jako Typ obsahu na server se službou Windows SharePoint Services 3.0.

Na seznam e-mailových příjemců

V aplikaci InfoPath 2003 jste k odeslání šablony formuláře v podobě přílohy e-mailové zprávy používali příkaz Odeslat formulář jako přílohu v nabídce Soubor. V aplikaci Office InfoPath 2007 se tato funkce nachází v Průvodci publikováním, takže všechny funkce publikování najdete v jednom místě. Publikováním šablony formuláře odesláním na seznam e-mailových příjemců umožníte uživatelům, aby formuláře aplikace InfoPath otevírali, vyplňovali a odesílali v textu e-mailové zprávy.

Do umístění v síti

Tato možnost umožňuje publikovat šablonu formuláře do sdílené složky v počítači nebo v síti.

Jako instalovatelnou šablonu formuláře (Soubor JS nebo MSI)

V aplikaci InfoPath 2003 byl pro zabalení a nasazení Vlastní nainstalovaný formulář vyžadován specializovaný nástroj sady SDK (Software Development Kit). V aplikaci Office InfoPath 2007 však můžete pomocí Průvodce publikování vytvořit instalační soubor Instalační služba systému Windows (MSI), který šablonu formuláře nainstaluje a zaregistruje v počítačích uživatelů. Chcete-li provést tento postup, potřebujete ve svém počítači sadu Microsoft Visual Studio .NET 2003 nebo Microsoft Visual Studio 2005. Pokud sadu Visual Studio v počítači nemáte, můžete uložit kopii šablony formuláře do sdílené síťové složky a vytvořit soubor v jazyce Microsoft JScript (ve formátu JS), který šablonu formuláře zaregistruje v počítačích uživatelů. V tomto případě je nutné šablonu formuláře i soubor skriptu zkopírovat do počítačů uživatelů. Po zkopírování obou souborů může správce nebo uživatel s oprávněními na úrovni správce spustit skript a zaregistrovat tím šablonu formuláře.

Jako šablonu panelu informací o dokumentu pro typ obsahu webu nebo typ obsahu seznamu SharePoint

Pokročilí návrháři formulářů mohou navrhovat šablony formulářů, které budou fungovat jako panely informací o dokumentu, jež se uživatelům zobrazí jako upravitelná pole v horní části dokumentů. Pokud v aplikaci InfoPath vytváříte vlastní panely informací o dokumentu, zobrazí se v Průvodci publikováním další možnost, která umožňuje publikování šablony formuláře jako šablony panelu informací o dokumentu.

Začátek stránky

Údržba šablon formulářů

Údržbu, aktualizaci a archivaci formulářů a šablon formulářů usnadňují následující funkce.

Možnosti archivace

V organizacích jsou často formuláře archivovány, což bývá poslední fáze jejich životnosti. V aplikaci Office InfoPath 2007 můžete vyplněný formulář archivovat tak, že jej otevřete a vyexportujete do jednoho z následujících formátů:

 • PDF (Portable Document Format):     PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí komerčního tisku.

 • XPS (XML Paper Specification):     XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Pokud vaše organizace používá aplikaci Office SharePoint Server 2007, můžete archivovat vyplněné serverové formuláře (soubory XML) jejich převedením na webové stránky.

Poznámka : Pokud formulář převedete na webovou stránku, může se výsledný soubor mírně lišit od původního souboru. Výsledky převodu byste měli ověřit, abyste se ujistili, že vyhovují vašim potřebám. Pokud bylo například datové připojení k sekundárnímu zdroji dat použito k vyplnění seznamu ve formuláři, v archivovaném formuláři nebudou zobrazeny všechny hodnoty seznamu. Místo toho bude zobrazena pouze hodnota, kterou při vyplňování formuláře zadal uživatel.

Možnosti aktualizace

Při aktualizaci publikovaných šablon formulářů aplikace InfoPath automaticky nahradí původní šablonu formuláře v počítači uživatele aktuálnější verzí. Pokud by to však bylo nutné ze zákonných nebo jiných důvodů, můžete nyní dát uživatelům možnost, aby aktualizaci šablony formuláře odmítli.

Pokud jste na serveru se službou InfoPath Forms Services publikovali Šablona formuláře schválená správcem, můžete šablonu formuláře nahradit novou verzí, aniž by to způsobilo ztrátu dat u uživatelů, kteří formulář právě vyplňují v prohlížeči. Máte-li k tomu naléhavý důvod, například v případě opravy zabezpečení, můžete se rozhodnout šablonu formuláře přepsat okamžitě.

Diagnostické nástroje sady Office

Diagnostické nástroje sady Microsoft Office je řada diagnostických testů, které pomáhají odhalit příčiny chyb v počítači. Pomocí diagnostických testů lze některé problémy řešit přímo a u jiných určit postupy řešení. Diagnostické nástroje sady Microsoft Office nahrazují následující funkce sady Microsoft Office 2003: Rozpoznat a opravit a Obnovení aplikací Microsoft Office.

Centrum zabezpečení sady Office

V Centru zabezpečení naleznete nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů aplikací sady Microsoft Office 2007. Úrovně zabezpečení Velmi vysoká, Vysoká, Střední a Nízká, které byly používané v předchozích verzích sady Office, byly nahrazeny efektivnějším systémem zabezpečení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×