CONFIDENCE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CONFIDENCE  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí normálního rozdělení.

Interval spolehlivosti představuje rozsah hodnot. Střední hodnota výběru x je uprostřed tohoto rozsahu a rozsah je x ± CONFIDENCE. Pokud je například x střední hodnota výběru časů dodávky produktů objednaných poštou, je x ± CONFIDENCE rozsah středních hodnot základního souboru. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (v tomto rozsahu) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x větší než alfa. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (mimo tento rozsah) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x menší než alfa. Jinými slovy: Předpokládejme, že se při konstrukci oboustranného testu na hladině významnosti alfa hypotézy používá x, sm_odch a velikost a že střední hodnota základního souboru je μ0. Hypotéza potom nebude odmítnuta v případě, že μ0 leží v intervalu spolehlivosti. Pokud μ0 neleží v intervalu spolehlivosti, bude hypotéza odmítnuta. Na základě intervalu spolehlivosti nelze vyvodit závěr, že další zásilka bude doručena v čase patřícím do intervalu spolehlivosti s pravděpodobností 1-alfa.

Důležité : Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o těchto nových funkcích naleznete v tématu CONFIDENCE.NORM (funkce) a CONFIDENCE.T (funkce).

Syntaxe

CONFIDENCE(alfa,sm_odch,velikost)

Syntaxe funkce CONFIDENCE má následující argumenty:

 • Alfa:     Povinný argument. Úroveň významnosti, pomocí které je vypočítána úroveň spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti se rovná 100×(1 - alfa) %, tzn. je-li argument alfa roven hodnotě 0,05, bude mít úroveň spolehlivosti hodnotu 95 %.

 • Sm_odch:     Povinný argument. Směrodatná odchylka základního souboru pro danou oblast dat a je pokládána za známou.

 • Velikost:     Povinný argument. Velikost výběru.

Poznámky

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je argument alfa ≤ 0 nebo alfa ≥ 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je argument sm_odch ≤ 0, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud není argument velikost celé číslo, bude zkrácen.

 • Pokud je argument velikost < 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Za předpokladu, že se argument alfa rovná 0,05, je třeba vypočítat plochu pod křivkou standardního normálního rozdělení, která se rovná (1-alfa), neboli 95 %. Tato hodnota je ±1,96. Interval spolehlivosti je tedy:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,05

Hladina významnosti

2,5

Směrodatná odchylka základního souboru

50

Velikost výběru

Vzorec

Popis

Výsledek

=CONFIDENCE(A2;A3;A4)

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru. Jinými slovy: Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pro cestu do zaměstnání je roven 30 ± 0,692952 minut, neboli 29,3 až 30,7 minut.

0,692951912

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×