BITRSHIFT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITRSHIFT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo posunuté doprava o zadaný počet bitů.

Syntaxe

BITRSHIFT(číslo, velikost_posunu)

Syntaxe funkce BITRSHIFT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0.

  • Velikost_posunu    Povinný argument. Musí jít o celé číslo.

Poznámky:

  • Posun čísla doleva je ekvivalentem odebrání číslic z pravé strany binárně vyjádřeného čísla. Například posun doprava o 2 bity u desítkové hodnoty 13 převede binární hodnotu (1101) na 11, což je v desítkové soustavě 3.

  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument číslo větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je absolutní hodnota parametru velikost_posunu větší než 53, funkce BITRSHIFT vrátí chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #HODNOTA!.

  • Použijete-li jako argument velikost_posunu záporné číslo, je číslo posunuto doleva.

  • Záporná hodnota argumentu velikost_posunu vrátí stejný výsledek jako kladná hodnota argumentu velikost_posunu pro funkci BITLSHIFT.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITRSHIFT(13;2)

Posune bity v čísle napravo tím, že u čísla ve formátu binární soustavy odebere cifry nejvíce vpravo. Výsledné číslo se uvádí v desítkové soustavě.

3

Číslo 13 má v binární soustavě hodnotu 1101. Odebráním dvou cifer vpravo získáme hodnotu 11, což je v desítkové soustavě číslo 3.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×