BITAND (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BITAND v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace AND dvou čísel.

Syntaxe

BITAND(číslo1, číslo2)

Syntaxe funkce BITAND obsahuje následující argumenty.

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky:

  • Funkce BITAND vrátí desetinné číslo.

  • Výsledek je hodnota bitové operace AND parametrů funkce.

  • Hodnota jednotlivých pozic bitu je vypočítána, pouze pokud mají bity obou parametrů v dané pozici hodnotu 1.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Pokud je některý argument menší než 0, vrátí funkce MULTINOMIAL chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud některý z argumentů není celé číslo nebo je větší než (2^48)-1, funkce BITAND vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce BITAND vrátí chybu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITAND(1;5)

Srovnává zápis čísel 1 a 5 v binární soustavě.

1

Číslo 1 se v binární soustavě zapisuje jako 1, číslo 5 se zapisuje hodnotou 101. Jejich bity se shodují pouze na pozici nejvíce vpravo. Výsledkem je 2^0, neboli 1.

=BITAND(13;25)

Srovnává zápis čísel 13 a 25 v binární soustavě.

9

Číslo 13 se v binární soustavě zapisuje jako 1101, číslo 25 se zapisuje hodnotou 11001. Jejich bity se shodují pouze na první a čtvrté pozici zprava. Výsledkem je (2^0)+(2^3), neboli 9.

Desítkové číslo

Zápis v binární soustavě

13

1101

25

11001

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×