Automatické vyplnění dat v buňkách listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Místo ručního zadávání dat do listu můžete pomocí funkce Automatické vyplnění vyplnit buňky daty, která využívají vzor nebo vychází z dat v jiných buňkách.

Tento článek nevysvětluje, jak lze zadat data ručně nebo jak zadat data na více listech současně. Informace o ručním zadávání dat naleznete v článku Ruční zadávání dat do buněk listu.

Automatické opakování hodnot, které již ve sloupci existují

Pokud se několik prvních znaků zadávaných do buňky shoduje se znaky existující položky zadané v daném sloupci, budou v aplikaci Excel zbývající znaky zadány automaticky. Aplikace Excel automaticky dokončí pouze položky obsahující text nebo kombinaci textu a čísel. Položky, které obsahují pouze čísla, kalendářní data nebo časové údaje, automaticky dokončeny nebudou.

Po dokončení zadávání textu v aplikaci Excel proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li potvrdit navrženou položku, stiskněte klávesu ENTER.

  Doplněná položka se bude přesně shodovat s existující položkou (včetně velkých a malých písmen).

 • Chcete-li automaticky zadané znaky nahradit, pokračujte v zadávání.

 • Chcete-li automaticky zadané znaky odstranit, stiskněte klávesu BACKSPACE.

Poznámka : 

 • V aplikaci Excel bude položka dokončena pouze v případě, že kurzor je umístěn na konci obsahu aktuální buňky.

 • Seznam možných položek funkce automatického dokončování je v aplikaci Excel založen na sloupci, který obsahuje Aktivní buňka. Zadávané položky, které se opakují v řádku, automaticky dokončovány nebudou.

Zapnutí nebo vypnutí automatického dokončování hodnot buněk

Pokud nechcete, aby v aplikaci Excel byly automaticky dokončeny hodnoty buněk, můžete tuto funkci vypnout.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Klikněte položku Upřesnit a poté v oddílu Možnosti úprav zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit automatické dokončování hodnoty buněk, čímž zapnete nebo vypnete možnost automatického dokončení zadávaných hodnot.

Vyplnění sousedních buněk daty pomocí úchytu

Chcete-li rychle vyplnit několik typů datových řad, vyberte buňky a přetáhněte Úchyt Úchyt . Pomocí úchytu vyberte buňky, které chcete použít jako základ pro vyplnění dalších buněk, a poté přetáhněte úchyt směrem dolů přes buňky, které chcete vyplnit.

Ve výchozím nastavení je úchyt zobrazen. Můžete jej však skrýt nebo zobrazit, není-li k dispozici.

Po přetažení úchytu se zobrazí tlačítko Možnosti automatické vyplnění. Pokud nechcete zobrazovat tlačítko Možnosti automatického vyplnění při každém přetažení úchytu, můžete jeho zobrazování vypnout. Pokud se při přetažení úchytu tlačítko Možnosti automatického vyplnění nezobrazí, můžete jeho zobrazování zapnout.

Zobrazení nebo skrytí úchytu

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Možnosti úprav zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky, čímž zobrazíte nebo skryjete úchyt.

 3. Chcete-li zabránit tomu, aby byla při přetažení úchytu nahrazena existující data, přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Upozornění před přepsáním buněk. Pokud zprávy o přepsání neprázdných buněk nechcete zobrazovat, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit.

Vyplnění sousedních buněk daty přetažením úchytu

 1. Vyberte buňky obsahující data, kterými chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li změnit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté klikněte na požadovaný příkaz.

  Kliknutím na příkaz Pouze vyplnit formátování můžete například zvolit, že chcete vyplnit pouze formáty buněk, a kliknutím na příkaz Vyplnit bez formátování můžete zvolit, že chcete vyplnit pouze obsah buněk.

Poznámka : Pokud přetáhnete úchyt výběru směrem nahoru nebo vlevo a zastavíte se ve vybraných buňkách, aniž byste se dostali za první sloupec nebo horní řádek výběru, budou v aplikaci Excel data ve výběru odstraněna. Před uvolněním tlačítka myši musíte úchyt přetáhnout mimo vybranou oblast.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování tlačítka Možnosti automatického vyplnění

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu, čímž zapnete nebo vypnete tuto možnost.

Vyplnění sousedních buněk daty pomocí příkazu Vyplnit

Chcete-li aktivní buňku nebo vybranou oblast vyplnit obsahem sousední buňky nebo oblasti, můžete použít příkaz Vyplnit.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vyplnit aktivní buňku obsahem sousední buňky, vyberte prázdnou buňku pod, nad, vpravo či vlevo od buňky obsahující data, kterými chcete vyplnit prázdnou buňku.

  • Chcete-li vyplnit více sousedních buněk, vyberte buňku s obsahem, který chcete použít, a sousední buňky, které chcete obsahem vyplnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na příkaz Vyplnit a poté klikněte na položky Dolů, Doprava, Nahoru nebo Doleva.

Obrázek pásu karet

Klávesová zkratka    Chcete-li rychle vyplnit buňku obsahem sousední buňky nad ní či vlevo od ní, stiskněte kombinaci kláves CTRL+D nebo CTRL+R.

Vyplnění sousedních buněk vzorci

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, kterým chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li zvolit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté na požadovaný příkaz.

  Poznámka : Pokud automatický výpočet v sešitu není povolen, vzorce se po vyplnění buněk nebudou přepočítávat. Možnosti výpočtu sešitu můžete zkontrolovat následujícím postupem:

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. V části Excel klikněte na položku Možnosti a poté klikněte na kategorii Vzorce.

 6. V části Možnosti výpočtů vyhledejte možnost Přepočet sešitu.

  • Automaticky:    Vzorce se přepočítají automaticky.

  • Automaticky s výjimkou tabulek dat:    Vzorce se přepočítají, pokud vzorec není v Tabulka dat.

  • Ručně:    Vzorce se nikdy automaticky nepřepočítají.

  • Přepočítat sešit před uložením    Tato možnost je k dispozici, jen když je Přepočet sešitu nastaven na možnost Ručně. Je-li zaškrtnuto toto políčko, vzorce se automaticky nepřepočítají, dokud sešit neuložíte. Poznámka: Uložení sešitu mohou vyvolat i některé jiné akce, například příkaz Odeslat.

   Poznámky : 

   • Aktivní buňku můžete vyplnit vzorcem sousední buňky také pomocí příkazu Vyplnit (karta Domů ve skupině Úpravy) nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+D nebo CTRL+R (pro vyplnění buňky pod buňkou obsahující vzorec nebo vpravo od ní).

   • Chcete-li vzorcem v určité buňce automaticky vyplnit všechny sousední buňky oblasti nacházející se pod touto buňkou, pro které daný vzorec platí, poklikejte na úchyt první buňky obsahující daný vzorec. Pokud jsou například v buňkách A1 až A15 a B1 až B15 zadána čísla a do buňky C1 zadáte vzorec =A1+B1, je možné daný vzorec zkopírovat do buněk C2 až C15 výběrem buňky C1 a poklepáním na úchyt.

Vyplnění řady čísel, kalendářních dat nebo jiných předdefinovaných položek řad

Pomocí úchytu nebo příkazu Vyplnit je možné rychle vyplnit buňky v oblasti řadou čísel či dat nebo předdefinovanou řadou pro dny, týdny, měsíce či roky.

Vyplnění buněk řadou pomocí úchytu

 1. Vyberte první buňku oblasti, kterou chcete vyplnit.

 2. Zadejte počáteční hodnotu řady.

 3. Vytvořte vzor zadáním hodnoty do další buňky.

  Jestliže chcete například vytvořit řadu 1, 2, 3, 4, 5,..., zadejte do prvních dvou buněk hodnoty 1 a 2. Pokud chcete vytvořit řadu 2, 4, 6, 8,..., zadejte hodnoty 2 a 4. Chcete-li vytvořit řadu 2, 2, 2, 2,..., můžete druhou buňku ponechat prázdnou.

 4. Vyberte buňku nebo buňky obsahující počáteční hodnoty.

 5. Přetáhněte úchyt Úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

  Přetažením směrem dolů nebo doprava vyplníte oblast vzestupně. Přetažením směrem nahoru nebo doleva vyplníte oblast sestupně.

  Poznámka : 

 6. Typ řady můžete určit také přetažením úchytu přes oblast pravým tlačítkem myši a následným kliknutím na příslušný příkaz v Místní nabídka. Pokud je například počáteční hodnotou datum Leden 2007 a kliknete na příkaz Vyplnit měsíce, bude vytvořena řada Únor 2007, Březen 2007 atd. Kliknete-li na příkaz Vyplnit roky, bude vytvořena řada Leden 2007, Leden 2008 atd.

 7. Pokud výběr obsahuje čísla, můžete určit typ řady, kterou chcete vytvořit.

 8. Řadu Automatické vyplňování můžete potlačit tak, že při přetahování úchytu výběru dvou či více buněk podržíte klávesu CTRL. Vybrané hodnoty tak budou zkopírovány do sousedních buněk a aplikace Excel řadu nerozšíří.

Vyplnění buněk řadou pomocí příkazu Vyplnit

 1. Vyberte první buňku oblasti, kterou chcete vyplnit.

 2. Zadejte počáteční hodnotu řady.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vyplnit a poté na příkaz Řady.

  Obrázek pásu karet

 4. Ve skupinovém rámečku Typ klikněte na jeden z následujících přepínačů:

  • Lineární:    Vytvoří řadu přičítáním hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

  • Geometrický:    Vytvoří řadu násobením hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

  • Datum:    Vytvoří řadu postupným zvyšováním data o hodnotu uvedenou v poli Velikost kroku a v závislosti na jednotce určené ve skupinovém rámečku Jednotka.

  • Automatické vyplňování:    Vytvoří stejnou řadu jako při přetažení úchytu.

 5. Chcete-li stanovit vzor pro tuto řadu, zadejte do polí Hodnota kroku a Konečná hodnota hodnoty, které chcete použít.

Příklady řad, které můžete vyplnit

Při vyplnění řady je výběr rozšířen tak, jak je znázorněno v následující tabulce. V této tabulce jsou položky oddělené čárkami obsaženy v jednotlivých sousedních buňkách listu.

Počáteční výběr

Rozšířená řada

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Út, St, Čt,...

Pondělí

Úterý, Středa, Čtvrtek,...

Leden

Únor, Březen, Duben,...

Leden, Duben

Červenec, Říjen, Leden,...

7. leden, 7. duben

7. červen, 7. říjen, 8. leden

15. leden, 15. duben

15. červenec, 15. říjen,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. leden, 1. březen

1. květen, 1. červenec, 1. září,…

Čtv3 (nebo Č3, nebo Čtvrtletí3)

Čtv4, Čtv1, Čtv2,…

Text1, TextA

Text2, TextA, Text3, TextA,...

1. období

2. období, 3. období,...

Výrobek 1

Výrobek 2, Výrobek 3,...

Vyplnění oblasti daty pomocí vlastní řady

Chcete-li usnadnit zadávání určité řady dat (například seznamu jmen nebo obchodních regionů), můžete vytvořit vlastní výplňovou řadu. Vlastní výplňová řada může být založena na seznamu existujících položek na listu nebo je možné vytvořit zcela nový seznam. Zatímco předdefinované řady (například řady měsíců a dnů) nelze upravovat ani odstraňovat, u vlastních řad to možné je.

Poznámka : Vlastní seznam může obsahovat pouze text nebo text kombinovaný s čísly.

Použití vlastní řady založené na existujícím seznamu položek

 1. Na listu vyberte seznam položek, které chcete použít ve výplňové řadě.

 2. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na tlačítko Upravit vlastní seznamy.

 4. Přesvědčte se, zda je odkaz na buňky seznamu vybraných položek zobrazen v poli Importovat seznam z buněk, a poté klikněte na položku Importovat.

  Vybrané položky seznamu budou přidány do pole Vlastní seznamy.

 5. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

 6. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 7. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Použití vlastní řady založené na novém seznamu položek

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na položku Upravit vlastní seznamy.

 3. V poli Vlastní seznamy klikněte na položku NOVÝ SEZNAM a do pole Položky seznamu poté zadejte příslušné položky, přičemž začněte první položkou.

 4. Po zadání každé položky stiskněte klávesu ENTER.

 5. Jakmile je seznam dokončen, klikněte na tlačítko Přidat a poté dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 6. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 7. Přetáhněte úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Upravit nebo odstranit vlastní řadu

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Klikněte na kategorii Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na položku Upravit vlastní seznamy.

 3. V poli Vlastní seznamy vyberte seznam, který chcete upravit nebo odstranit, a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li výplňovou řadu upravit, proveďte požadované změny v poli Položky seznamu a poté klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li výplňovou řadu odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit.

Tento článek není vysvětlují ručního zadávání dat nebo zadávání dat souběžně na více listech. Informace o tom, jak ruční zadávání dat naleznete v článku Zadejte data ručně do buněk na listu.

Automatické opakování hodnot, které již ve sloupci existují

Pokud se několik prvních znaků zadávaných do buňky shoduje se znaky existující položky zadané v daném sloupci, budou v aplikaci Excel zbývající znaky zadány automaticky. Aplikace Excel automaticky dokončí pouze položky obsahující text nebo kombinaci textu a čísel. Položky, které obsahují pouze čísla, kalendářní data nebo časové údaje, automaticky dokončeny nebudou.

Po dokončení zadávání textu v aplikaci Excel proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li potvrdit navrženou položku, stiskněte klávesu ENTER.

  Doplněná položka se bude přesně shodovat s existující položkou (včetně velkých a malých písmen).

 • Chcete-li automaticky zadané znaky nahradit, pokračujte v zadávání.

 • Chcete-li automaticky zadané znaky odstranit, stiskněte klávesu BACKSPACE.

Poznámky : 

 • V aplikaci Excel bude položka dokončena pouze v případě, že kurzor je umístěn na konci obsahu aktuální buňky.

 • Seznam možných položek funkce automatického dokončování je v aplikaci Excel založen na sloupci, který obsahuje Aktivní buňka. Zadávané položky, které se opakují v řádku, automaticky dokončovány nebudou.

Vypnutí automatického dokončování hodnot buněk

Pokud nechcete, aby v aplikaci Excel byly automaticky dokončeny hodnoty buněk, můžete tuto funkci vypnout.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit a v části Možnosti úprav zrušte nebo zaškrtnutím políčka Umožnit automatické dokončování hodnot buněk zapnutí nebo vypnutí automatického dokončování hodnot buněk.

Vyplnění oblasti daty pomocí úchytu

Chcete-li rychle vyplnit několik typů datových řad, vyberte buňky a přetáhněte Úchyt Úchyt . Pomocí úchytu vyberte buňky, které chcete použít jako základ pro vyplnění dalších buněk, a poté přetáhněte úchyt směrem dolů přes buňky, které chcete vyplnit.

Skrytí nebo zobrazení úchytu

Ve výchozím nastavení je úchyt zobrazen. Můžete jej však skrýt nebo zobrazit, není-li k dispozici.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit a potom v části Možnosti úprav zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit operace přetažení úchytem a přetažení a přetažení buňky k zobrazení nebo skrytí úchytu.

 4. Chcete-li zabránit tomu, aby byla při přetažení úchytu nahrazena existující data, přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Upozornění před přepsáním buněk. Pokud zprávy o přepsání neprázdných buněk nechcete zobrazovat, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit.

Pomocí tlačítka Možnosti automatického vyplnění můžete změnit způsob vyplnění výběru

Po přetažení úchytu tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka se zobrazí tak, že můžete změnit způsob vyplnění výběru. Například můžete vyplnit pouze formáty buněk kliknutím na tlačítko Výplň pouze formátování, nebo můžete vyplnit pouze obsah buňky klepnutím na tlačítko Vyplnit bez formátování.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování tlačítka Možnosti automatického vyplnění

Pokud nechcete, aby se zobrazí tlačítko Možnosti automatického vyplnění zpracování pokaždé, když přetáhněte výplně, můžete ho vypnout. Podobně platí Pokud na tlačítko Možnosti automatického vyplnění nezobrazí při přetažení úchytu, můžete ho zapnout.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit a potom v části Vyjmout, kopírovat a vložit, zrušte zaškrtnutí políčka zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

Vyplnění sousedních buněk daty pomocí příkazu Vyplnit

Pomocí příkazu vyplnit aktivní buňku nebo vybranou oblast vyplnit obsahem sousední buňky nebo oblasti, nebo můžete rychle vyplnit sousední buňky přetažením Úchyt Úchyt .

Aktivní buňku vyplnit obsahem sousední buňky

 1. Vyberte prázdnou buňku, která je dole, doprava, nad nebo nalevo od na buňku obsahující data, která chcete použít k vyplnění prázdnou buňku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na příkaz Vyplnit a poté klikněte na položky Dolů, Doprava, Nahoru nebo Doleva.

Obrázek pásu karet

Tip : Do buňky rychle vyplnit obsahem sousední buňky, můžete stisknout kombinaci kláves CTRL + D, pokud chcete vyplnit z buňky nad nebo CTRL + R vyplnění z buňky vlevo. Chcete-li vyplnit buňky obsahu buňky pod ním (to znamená vyplnění), na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výplň a potom klikněte na nahoru. Chcete-li vyplnit buňky obsahu buňky vpravo (výplně vlevo), na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výplň a klikněte vlevo.

Vyplnění sousedních buněk daty přetažením úchytu

 1. Vyberte buňky obsahující data, kterými chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li změnit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté klikněte na požadovaný příkaz.

Poznámka : Pokud přetáhnete úchyt výběru směrem nahoru nebo vlevo a zastavíte se ve vybraných buňkách, aniž byste se dostali za první sloupec nebo horní řádek výběru, budou v aplikaci Excel data ve výběru odstraněna. Před uvolněním tlačítka myši musíte úchyt přetáhnout mimo vybranou oblast.

Vyplnění sousedních buněk vzorci

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, kterým chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li zvolit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté na požadovaný příkaz.

  Poznámka : Pokud automatický výpočet v sešitu není povolen, vzorce se po vyplnění buněk nebudou přepočítávat. Možnosti výpočtu sešitu můžete zkontrolovat následujícím postupem:

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. V části Excel klikněte na položku Možnosti a poté klikněte na kategorii Vzorce.

 6. V části Možnosti výpočtů vyhledejte možnost Přepočet sešitu.

  • Automaticky:    Vzorce se přepočítají automaticky.

  • Automaticky s výjimkou tabulek dat:    Vzorce se přepočítají, pokud vzorec není v Tabulka dat.

  • Ručně:    Vzorce se nikdy automaticky nepřepočítají.

  • Přepočítat sešit před uložením    Tato možnost je k dispozici, jen když je Přepočet sešitu nastaven na možnost Ručně. Je-li zaškrtnuto toto políčko, vzorce se automaticky nepřepočítají, dokud sešit neuložíte. Poznámka: Uložení sešitu mohou vyvolat i některé jiné akce, například příkaz Odeslat.

Tipy

 • Můžete taky vyplníte aktivní buňku se vzorcem sousední buňky pomocí příkazu vyplnit (na kartě Domů ve skupině Úpravy ), nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + D, pokud chcete vyplnit buňky pod nebo CTRL + R vyplnit buňky vpravo od buňku obsahující vzorec.

 • Chcete-li vzorcem v určité buňce automaticky vyplnit všechny sousední buňky oblasti nacházející se pod touto buňkou, pro které daný vzorec platí, poklikejte na úchyt první buňky obsahující daný vzorec. Pokud jsou například v buňkách A1 až A15 a B1 až B15 zadána čísla a do buňky C1 zadáte vzorec =A1+B1, je možné daný vzorec zkopírovat do buněk C2 až C15 výběrem buňky C1 a poklepáním na úchyt.

Vyplnění řady čísel, kalendářních dat nebo jiných předdefinovaných položek řad

Použití Úchyt můžete rychle vyplnit buňky v oblasti řadou čísel nebo kalendářních dat nebo předdefinované řadou pro dní, pracovních dnů, měsíců nebo roků.

 1. Vyberte první buňku oblasti, kterou chcete vyplnit.

 2. Zadejte počáteční hodnotu řady.

 3. Vytvořte vzor zadáním hodnoty do další buňky.

  Jestliže chcete například vytvořit řadu 1, 2, 3, 4, 5,..., zadejte do prvních dvou buněk hodnoty 1 a 2. Pokud chcete vytvořit řadu 2, 4, 6, 8,..., zadejte hodnoty 2 a 4. Chcete-li vytvořit řadu 2, 2, 2, 2,..., můžete druhou buňku ponechat prázdnou.

Další příklady řad, které můžete vyplnit

Při vyplnění řady je výběr rozšířen tak, jak je znázorněno v následující tabulce. V této tabulce jsou položky oddělené čárkami obsaženy v jednotlivých sousedních buňkách listu.

Počáteční výběr

Rozšířená řada

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Út, St, Čt,...

Pondělí

Úterý, Středa, Čtvrtek,...

Leden

Únor, Březen, Duben,...

Leden, Duben

Červenec, Říjen, Leden,...

7. leden, 7. duben

7. červen, 7. říjen, 8. leden

15. leden, 15. duben

15. červenec, 15. říjen,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. leden, 1. březen

1. květen, 1. červenec, 1. září,…

Čtv3 (nebo Č3, nebo Čtvrtletí3)

Čtv4, Čtv1, Čtv2,…

Text1, TextA

Text2, TextA, Text3, TextA,...

1. období

2. období, 3. období,...

Výrobek 1

Výrobek 2, Výrobek 3,...

 1. Vyberte buňku nebo buňky obsahující počáteční hodnoty.

 2. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

  Přetažením směrem dolů nebo doprava vyplníte oblast vzestupně. Přetažením směrem nahoru nebo doleva vyplníte oblast sestupně.

Tipy

 • Typ řady můžete určit také přetažením úchytu přes oblast pravým tlačítkem myši a následným kliknutím na příslušný příkaz v Místní nabídka. Pokud je například počáteční hodnotou datum Leden 2007 a kliknete na příkaz Vyplnit měsíce, bude vytvořena řada Únor 2007, Březen 2007 atd. Kliknete-li na příkaz Vyplnit roky, bude vytvořena řada Leden 2007, Leden 2008 atd.

 • Pokud výběr obsahuje čísla, můžete určit typ řady, kterou chcete vytvořit.

Vyplnění buněk řadou čísel

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vyplnit a poté na příkaz Řady.

  Obrázek pásu karet

 2. Ve skupinovém rámečku Typ klikněte na jeden z následujících přepínačů:

  • Lineární:    Vytvoří řadu přičítáním hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

  • Geometrický:    Vytvoří řadu násobením hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

  • Datum:    Vytvoří řadu postupným zvyšováním data o hodnotu uvedenou v poli Velikost kroku a v závislosti na jednotce určené ve skupinovém rámečku Jednotka.

  • Automatické vyplňování:    Vytvoří stejnou řadu jako při přetažení úchytu.

 3. Automatické vyplnění řady můžete potlačit podržením klávesy CTRL a přetáhněte úchyt výběru dvě nebo více buněk. Vybrané hodnoty zkopírovány do sousedních buněk a aplikace Excel se nevztahuje řadu.

Vyplnění oblasti daty pomocí vlastní řady

Chcete-li usnadnit zadávání určité řady dat (například seznamu jmen nebo obchodních regionů), můžete vytvořit vlastní výplňovou řadu. Vlastní výplňová řada může být založena na seznamu existujících položek na listu nebo je možné vytvořit zcela nový seznam. Zatímco předdefinované řady (například řady měsíců a dnů) nelze upravovat ani odstraňovat, u vlastních řad to možné je.

Poznámka : Vlastní seznam může obsahovat pouze text nebo text kombinovaný s čísly. Vlastní seznam, který obsahuje pouze čísla například 0 až 100 musíte nejdřív vytvořit seznam čísel formátovaných jako text.

Formátování čísel jako textu

 1. Vyberte dost buňky seznamu čísel, která chcete formátovat jako text.

 2. Ve skupině číslo na kartě Domů klikněte na šipku u pole Formát čísla a potom klikněte na Text.

Obrázek pásu karet v Excelu

Tip : Možná budete muset klikněte na Další číselné formáty zobrazíte formátování textu v seznamu.

 1. Do naformátované buňky zadejte seznamu čísel.

Použití vlastní řady založené na existujícím seznamu položek

 1. Na listu vyberte seznam položek, které chcete použít ve výplňové řadě.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na položku Upravit vlastní seznamy.

 5. Přesvědčte se, zda je odkaz na buňky seznamu vybraných položek zobrazen v poli Importovat seznam z buněk, a poté klikněte na položku Importovat.

  Vybrané položky seznamu budou přidány do pole Vlastní seznamy.

 6. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

 7. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 8. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Použití vlastní řady založené na novém seznamu položek

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na položku Upravit vlastní seznamy.

 4. V poli Vlastní seznamy klikněte na položku NOVÝ SEZNAM a do pole Položky seznamu poté zadejte příslušné položky, přičemž začněte první položkou.

 5. Po zadání každé položky stiskněte klávesu ENTER.

 6. Jakmile je seznam dokončen, klikněte na tlačítko Přidat a poté dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 7. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 8. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Upravit nebo odstranit vlastní řadu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kategorii Upřesnit a poté v oddílu Obecné klikněte na položku Upravit vlastní seznamy.

 4. V poli Vlastní seznamy vyberte seznam, který chcete upravit nebo odstranit, a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li výplňovou řadu upravit, proveďte požadované změny v poli Položky seznamu a poté klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li výplňovou řadu odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Místo ručním zadáním dat na listu, můžete tuto funkci Automatické vyplňování vyplnit buňky s daty, který následuje vzorek nebo založený na datech do jiných buněk. Tento článek není vysvětlují ručního zadávání dat nebo zadávání dat současně ve více listech. Další informace o tom, jak ruční zadávání dat, najdete v článku Ruční zadávání dat.

Automatické opakování hodnot, které již ve sloupci existují

Pokud se několik prvních znaků zadávaných do buňky shoduje se znaky existující položky zadané v daném sloupci, budou v aplikaci Excel zbývající znaky zadány automaticky. Aplikace Excel automaticky dokončí pouze položky obsahující text nebo kombinaci textu a čísel. Položky, které obsahují pouze čísla, kalendářní data nebo časové údaje, automaticky dokončeny nebudou.

Po dokončení zadávání textu v aplikaci Excel proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li potvrdit navrženou položku, stiskněte klávesu ENTER.

  Doplněná položka se bude přesně shodovat s existující položkou (včetně velkých a malých písmen).

 • Chcete-li automaticky zadané znaky nahradit, pokračujte v zadávání.

 • Chcete-li automaticky zadané znaky odstranit, stiskněte klávesu BACKSPACE.

Poznámky : 

 • V aplikaci Excel bude položka dokončena pouze v případě, že kurzor je umístěn na konci obsahu aktuální buňky.

 • Seznam možných položek funkce automatického dokončování je v aplikaci Excel založen na sloupci, který obsahuje Aktivní buňka. Zadávané položky, které se opakují v řádku, automaticky dokončovány nebudou.

Vypnutí automatického dokončování hodnot buněk

Pokud nechcete, aby v aplikaci Excel byly automaticky dokončeny hodnoty buněk, můžete tuto funkci vypnout.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a v části Možnosti úprav zrušte nebo zaškrtnutím políčka Umožnit automatické dokončování hodnot buněk zapnutí nebo vypnutí automatického dokončování hodnot buněk.

Vyplnění oblasti daty pomocí úchytu

Chcete-li rychle vyplnit několik typů datových řad, vyberte buňky a přetáhněte Úchyt Úchyt . Pomocí úchytu vyberte buňky, které chcete použít jako základ pro vyplnění dalších buněk, a poté přetáhněte úchyt směrem dolů přes buňky, které chcete vyplnit.

Skrytí nebo zobrazení úchytu

Ve výchozím nastavení je úchyt zobrazen. Můžete jej však skrýt nebo zobrazit, není-li k dispozici.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a potom v části Možnosti úprav zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit operace přetažení úchytem a přetažení a přetažení buňky k zobrazení nebo skrytí úchytu.

 3. Chcete-li zabránit tomu, aby byla při přetažení úchytu nahrazena existující data, přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Upozornění před přepsáním buněk. Pokud zprávy o přepsání neprázdných buněk nechcete zobrazovat, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit.

Pomocí tlačítka Možnosti automatického vyplnění můžete změnit způsob vyplnění výběru

Po přetažení úchytu tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka se zobrazí tak, že můžete změnit způsob vyplnění výběru. Například můžete vyplnit pouze formáty buněk kliknutím na tlačítko Výplň pouze formátování, nebo můžete vyplnit pouze obsah buňky klepnutím na tlačítko Vyplnit bez formátování.

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování tlačítka Možnosti automatického vyplnění

Pokud nechcete zobrazovat tlačítko Možnosti automatického vyplnění pokaždé, když přetažením úchytu, můžete ho vypnout. Podobně platí Pokud na tlačítko Možnosti automatického vyplnění nezobrazí při přetažení úchytu, můžete ho zapnout.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a potom v části Vyjmout, kopírovat a vložit, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

Vyplnění sousedních buněk daty pomocí příkazu Vyplnit

Pomocí příkazu vyplnit aktivní buňku nebo vybranou oblast vyplnit obsahem sousední buňky nebo oblasti nebo vyplnit sousední buňky přetažením Úchyt Úchyt .

Aktivní buňku vyplnit obsahem sousední buňky

 1. Vyberte prázdnou buňku, která je dole, doprava, nad nebo nalevo od aktuální buňky obsahující data, která chcete použít k vyplnění prázdnou buňku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na příkaz Vyplnit a poté klikněte na položky Dolů, Doprava, Nahoru nebo Doleva.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Tip : Do buňky rychle vyplnit obsahem sousední buňky, můžete stisknout kombinaci kláves CTRL + D, pokud chcete vyplnit z buňky nad nebo CTRL + R vyplnění z buňky vlevo. Chcete-li vyplnit buňky obsahu buňky pod ním (to znamená na zaplnit) na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výplň a potom klikněte na nahoru. Chcete-li vyplnit buňky obsahu buňky vpravo (výplně vlevo), na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výplň a klikněte vlevo.

Vyplnění sousedních buněk daty přetažením úchytu

 1. Vyberte buňky obsahující data, kterými chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li změnit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté klikněte na požadovaný příkaz.

Poznámka : Pokud přetáhnete úchyt výběru směrem nahoru nebo vlevo a zastavíte se ve vybraných buňkách, aniž byste se dostali za první sloupec nebo horní řádek výběru, budou v aplikaci Excel data ve výběru odstraněna. Před uvolněním tlačítka myši musíte úchyt přetáhnout mimo vybranou oblast.

Vyplnění sousedních buněk vzorci

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, kterým chcete vyplnit sousední buňky.

 2. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

 3. Chcete-li zvolit způsob vyplnění výběru, klikněte na tlačítko Možnosti automatického vyplnění Obrázek tlačítka a poté na požadovaný příkaz.

Poznámka : Pokud automatický výpočet v sešitu není povolen, vzorce se po vyplnění buněk nebudou přepočítávat. Možnosti výpočtu sešitu můžete zkontrolovat následujícím postupem:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na kategorii Vzorce.

 2. V části Možnosti výpočtů vyhledejte možnost Přepočet sešitu.

  • Automaticky:    Vzorce se přepočítají automaticky.

  • Automaticky s výjimkou tabulek dat:    Vzorce se přepočítají, pokud vzorec není v Tabulka dat.

  • Ručně:    Vzorce se nikdy automaticky nepřepočítají.

  • Přepočítat sešit před uložením    Tato možnost je k dispozici, jen když je Přepočet sešitu nastaven na možnost Ručně. Je-li zaškrtnuto toto políčko, vzorce se automaticky nepřepočítají, dokud sešit neuložíte. Poznámka: Uložení sešitu mohou vyvolat i některé jiné akce, například příkaz Odeslat.

Tipy

 • Můžete taky vyplníte aktivní buňku se vzorcem sousední buňky pomocí příkazu vyplnit (na kartě Domů ve skupině Úpravy ) nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + D, pokud chcete vyplnit buňky pod nebo CTRL + R vyplnit buňky vpravo od buňku obsahující vzorec.

 • Chcete-li vzorcem v určité buňce automaticky vyplnit všechny sousední buňky oblasti nacházející se pod touto buňkou, pro které daný vzorec platí, poklikejte na úchyt první buňky obsahující daný vzorec. Pokud jsou například v buňkách A1 až A15 a B1 až B15 zadána čísla a do buňky C1 zadáte vzorec =A1+B1, je možné daný vzorec zkopírovat do buněk C2 až C15 výběrem buňky C1 a poklepáním na úchyt.

Vyplnění řady čísel, kalendářních dat nebo jiných předdefinovaných položek řad

Použití Úchyt, můžete rychle vyplnit buňky v oblasti řadou čísel nebo kalendářních dat nebo předdefinované řadou pro dny, pracovních dnů, měsíců nebo roků.

 1. Vyberte první buňku oblasti, kterou chcete vyplnit.

 2. Zadejte počáteční hodnotu řady.

 3. Vytvořte vzor zadáním hodnoty do další buňky.

  Jestliže chcete například vytvořit řadu 1, 2, 3, 4, 5,..., zadejte do prvních dvou buněk hodnoty 1 a 2. Pokud chcete vytvořit řadu 2, 4, 6, 8,..., zadejte hodnoty 2 a 4. Chcete-li vytvořit řadu 2, 2, 2, 2,..., můžete druhou buňku ponechat prázdnou.

  Další příklady řad, které můžete vyplnit

  Při vyplnění řady je výběr rozšířen tak, jak je znázorněno v následující tabulce. V této tabulce jsou položky oddělené čárkami obsaženy v jednotlivých sousedních buňkách listu.

Počáteční výběr

Rozšířená řada

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Út, St, Čt,...

Pondělí

Úterý, Středa, Čtvrtek,...

Leden

Únor, Březen, Duben,...

Leden, Duben

Červenec, Říjen, Leden,...

7. leden, 7. duben

7. červen, 7. říjen, 8. leden

15. leden, 15. duben

15. červenec, 15. říjen,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. leden, 1. březen

1. květen, 1. červenec, 1. září,…

Čtv3 (nebo Č3, nebo Čtvrtletí3)

Čtv4, Čtv1, Čtv2,…

Text1, TextA

Text2, TextA, Text3, TextA,...

1. období

2. období, 3. období,...

Výrobek 1

Výrobek 2, Výrobek 3,...

 1. Vyberte buňku nebo buňky obsahující počáteční hodnoty.

 2. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

  Přetažením směrem dolů nebo doprava vyplníte oblast vzestupně. Přetažením směrem nahoru nebo doleva vyplníte oblast sestupně.

Tipy

 • Typ řady můžete určit také přetažením úchytu přes oblast pravým tlačítkem myši a následným kliknutím na příslušný příkaz v Místní nabídka. Pokud je například počáteční hodnotou datum Leden 2007 a kliknete na příkaz Vyplnit měsíce, bude vytvořena řada Únor 2007, Březen 2007 atd. Kliknete-li na příkaz Vyplnit roky, bude vytvořena řada Leden 2007, Leden 2008 atd.

 • Pokud výběr obsahuje čísla, můžete určit typ řady, kterou chcete vytvořit.

  Vyplnění buněk řadou čísel

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vyplnit a poté na příkaz Řady.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Typ klikněte na jeden z následujících přepínačů:

   • Lineární:    Vytvoří řadu přičítáním hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

   • Geometrický:    Vytvoří řadu násobením hodnoty uvedené v poli Velikost kroku k hodnotě předchozí buňky.

   • Datum    Vytvoří vytvořit řadu postupným zvyšováním data hodnotu v poli Velikost kroku a v závislosti na jednotce určené ve skupinovém rámečku jednotka.

   • Automatické vyplňování:    Vytvoří stejnou řadu jako při přetažení úchytu.

 • Automatické vyplnění řady můžete potlačit podržením klávesy CTRL a přetáhněte úchyt výběru dvě nebo více buněk. Vybrané hodnoty zkopírovány do sousedních buněk a aplikace Excel se nevztahuje řadu.

Vyplnění oblasti daty pomocí vlastní řady

Chcete-li usnadnit zadávání určité řady dat (například seznamu jmen nebo obchodních regionů), můžete vytvořit vlastní výplňovou řadu. Vlastní výplňová řada může být založena na seznamu existujících položek na listu nebo je možné vytvořit zcela nový seznam. Zatímco předdefinované řady (například řady měsíců a dnů) nelze upravovat ani odstraňovat, u vlastních řad to možné je.

Poznámka : Vlastní seznam může obsahovat pouze text nebo text kombinovaný s čísly. Vlastní seznam, který obsahuje pouze čísla například 0 až 100 musíte nejdřív vytvořit seznam čísel formátovaných jako text.

Formátování čísel jako textu

 1. Vyberte dost buňky seznamu čísel, která chcete formátovat jako text.

 2. Ve skupině číslo na kartě Domů klikněte na šipku u pole Formát čísla a potom klikněte na Text.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Možná budete muset klikněte na Další zobrazíte formátování textu v seznamu.

 3. Do naformátované buňky zadejte seznamu čísel.

Použití vlastní řady založené na existujícím seznamu položek

 1. Na listu vyberte seznam položek, které chcete použít ve výplňové řadě.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 3. Klikněte na populární a potom v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel, klikněte na Upravit vlastní seznamy.

 4. Přesvědčte se, zda je odkaz na buňky seznamu vybraných položek zobrazen v poli Importovat seznam z buněk, a poté klikněte na položku Importovat.

  Vybrané položky seznamu budou přidány do pole Vlastní seznamy.

 5. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

 6. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 7. Přetáhněte Úchyt Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Použití vlastní řady založené na novém seznamu položek

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na populární a potom v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel, klikněte na Upravit vlastní seznamy.

 3. V poli Vlastní seznamy klikněte na položku NOVÝ SEZNAM a do pole Položky seznamu poté zadejte příslušné položky, přičemž začněte první položkou.

  Po zadání každé položky stiskněte klávesu ENTER.

 4. Jakmile je seznam dokončen, klikněte na tlačítko Přidat a poté dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 5. Na listu klikněte na buňku a poté zadejte položku ve vlastní výplňové řadě, kterou chcete použít jako začátek seznamu.

 6. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes buňky, které chcete vyplnit.

Upravit nebo odstranit vlastní řadu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Oblíbené a potom v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel, klikněte na Upravit vlastní seznamy.

 3. V poli Vlastní seznamy vyberte seznam, který chcete upravit nebo odstranit, a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li výplňovou řadu upravit, proveďte požadované změny v poli Položky seznamu a poté klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li výplňovou řadu odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×