Animace, video a zvuk

Animace textu nebo objektů

Animace textu nebo objektů

V powerpointové prezentaci můžete animovat text, obrázky, obrazce, SmartArty a další objekty.

Efekty můžou způsobit, že se objekt objeví, zmizí nebo přesune. Můžou také měnit velikost nebo barvu objektu.

PowerPoint 2013

1:54

K dispozici je také související video o animování textu.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with slides and layouts!

Přidávání animací k textu, obrázkům, obrazcům a dalším položkám v prezentaci

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

 2. Vyberte Animace a vyberte animaci.

 3. Vyberte Možnosti efektu a vyberte efekt.

Správa animací a efektů

Existují různé způsoby spouštění animací v prezentaci:

 • Po kliknutí: Animace se spustí, když kliknete na snímek.

 • S předchozím: Animace se přehrává současně s předchozí animací v posloupnosti.

 • Po předchozím: Animace se spustí hned po dokončení přehrávání předchozí animace.

 • Doba trvání: Můžete prodloužit nebo zkrátit efekt.

 • Zpoždění: Můžete přidat čas před spuštěním efektu.

Přidání dalších efektů k animaci

 1. Vyberte objekt nebo text s animací.

 2. Vyberte Přidat animaci a zvolte požadovanou animaci.

Změna pořadí animací

 1. Vyberte značku animace.

 2. Vyberte požadovanou možnost:

  • Přesunout na dřívější čas: Umožňuje přesunout animaci tak, aby se v posloupnosti přehrávala dříve.

  • Přesunout na pozdější čas: Umožňuje přesunout animaci tak, aby se v posloupnosti přehrávala později.

Přidání animace k seskupeným objektům

Můžete přidat animaci k seskupeným objektům, textu a dalším položkám.

 1. Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte požadované objekty.

 2. Vyberte Formát > Seskupit > Seskupit, aby se objekty seskupily.

 3. Vyberte Animace a zvolte požadovanou animaci.

Přidání animace k objektu

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace na pásu karet klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a vyberte požadovaný animační efekt.

  Skupina Animace na kartě Animace

  Zobrazí se nejoblíbenější efekty. Pokud se chcete podívat na další možnosti, klikněte na tlačítko Další v dolní části galerie.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Rychlost efektu je daná nastavením Doba trvání.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace v části Časování zadejte do pole Doba trvání počet sekund určující, jak dlouho má efekt běžet.

  Možnost Doba trvání pro animační efekty v PowerPointu

  (Maximum: 59 sekund. Minimum: 0,01 sekundy. Dobu trvání můžete do pole přímo zadat nebo šipkami nahoru a dolů vybrat hodnotu ze standardní nabídky.)

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace otevřete v části Časování seznam Začátek a vyberte jednu ze tří níže popsaných možností:

  Možnosti spuštění animací v PowerPointu

  Vyberte

  Když chcete animační efekt spustit

  Po kliknutí

  Při kliknutí na snímek

  S předchozím

  Ve stejný okamžik jako předchozí animační efekt v seznamu. (Jedním kliknutím se spustí dva nebo více animačních efektů ve stejný okamžik.)

  Po předchozím

  Ihned po skončení předchozího animačního efektu. (Aby se spustil animační efekt, není potřeba další kliknutí.)

Možnost Zpoždění určuje, kolik času uplyne před spuštěním animačního efektu – buď po kliknutí, nebo po dokončení přehrávání předchozího animačního efektu.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace ve skupině Časování zadejte požadovanou dobu v sekundách do pole Zpoždění.

Možnost Zpoždění pro animační efekty v PowerPointu

Postup změny pořadí sady animací na snímku:

 1. Otevřete podokno Animace. Uděláte to tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

 2. V podokně Animace vyberte animační efekt, jehož pořadí chcete změnit.

 3. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Časování v části Změnit pořadí animace jednu z těchto možností:

  Možnosti časování animací v PowerPointu
  • Volbou Přesunout na dřívější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo nahoru.

  • Volbou Přesunout na pozdější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo dolů.

  Podle potřeby můžete požadovanou možnost vybrat několikrát, aby se vybraný efekt v pořadí animací přesunul na příslušné místo.

Když animujete objekt, zobrazí se nalevo od něj malá značka s číslem. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na aktuálním snímku.

 1. Vyberte číslici u animace, kterou chcete odebrat.

 2. Stiskněte na klávesnici klávesu Delete.

Podrobnější informace najdete v článku o změně, odebrání nebo vypnutí animačních efektů.

 1. Vyberte text nebo objekt, u kterého chcete přidat více animací.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace

Po přidání jednoho nebo více animačních efektů můžete jejich fungování ověřit takto:

 • Na kartě Animace klikněte ve skupině Náhled na tlačítko Náhled.

  Skupina Náhled na kartě Animace

Abyste nemuseli stejným způsobem ručně animovat několik objektů: Použijte funkci Kopírovat animaci, pomocí které můžete zkopírovat animace z jednoho objektu na druhý. Podrobné informace a rychlou videoukázku najdete v článku Duplikování animací pomocí funkce Kopírovat animaci.

Když na snímku vyberete nějakou animaci, na kartě Animace na pásu karet se zobrazí funkce Kopírovat animaci.

Použití animačního efektu

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti.

 2. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Animace požadovaný animační efekt v seznamu Animovat.

  Předdefinované animace

  Pokud jako objekt vyberete textové pole, máte u každého typu animace v seznamu Animovat dvě možnosti:

  • Vše najednou: Animace se pro všechen text spustí ve stejnou dobu.

  • Podle 1. úrovně odstavců: Animace se spustí postupně pro každý odstavec textového pole.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 • Vyberte text nebo objekt, z kterého chcete odebrat animaci.

 • Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace v seznamu Animovat možnost Žádná animace.

Podrobnější informace najdete v článku o změně, odebrání nebo vypnutí animačních efektů.

Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak a kdy se efekty použijí, můžete vytvořit a použít vlastní animaci. Můžete třeba určit, že text se má zvětšit, zmenšit, otáčet nebo blikat. Animaci můžete také nastavit tak, aby se při zobrazení obrázku ozval potlesk. Můžete použít více než jednu animaci, takže nějaký řádek textu může například přilétnout se zvukem nebo bez a pak odlétnout. Pokud chcete předdefinovat nebo si přizpůsobit dráhy pohybu, můžete použít možnost zvýraznění, počátek nebo konec.

Vlastní animace vytvoříte v podokně Vlastní animacePodokno úloh, které zobrazuje důležité informace o animačních efektech, včetně jejich typů, pořadí více na sebe navazujících efektů a částí textu efektu.

Podokno úloh Vlastní animace

1. Ikony označují načasování animačních efektů relativně vzhledem k dalším událostem na snímku. Patří mezi ně například tyto:

 • Spustit po kliknutí (ikona myši, znázorněná v příkladu): Animace začne, když na snímek kliknete myší.

 • Spustit s předchozím (žádná ikona): Animační efekt se spustí současně s předchozím efektem v seznamu (jedním kliknutím tedy začnete přehrávat dva nebo více animačních efektů).

 • Spustit po předchozím (ikona hodin): Animační efekt se spustí bezprostředně po dokončení přehrávání předchozího efektu v seznamu (další animační efekt tedy není nutné spouštět dalším kliknutím).

2. Když vyberete položku v seznamu, zobrazí se ikona nabídky (šipka dolů). Kliknutím na ni pak otevřete nabídku.

3. Čísla označují pořadí, ve kterém se animační efekty přehrávají. Čísla také odpovídají popiskům, které se u animovaných položek objeví v normálním zobrazení, když máte zobrazené podokno úloh Vlastní animace.

4. Ikony představují typ animačního efektu. V tomto příkladu jde o zvýrazňující efekt.

U animovaných položek se na snímku zobrazují netisknutelné číslované značky. Tyto značky zobrazované vedle příslušného textu nebo objektu odpovídají efektům v seznamu Vlastní animace. Značky se zobrazují jenom v normálním zobrazení, když máte zobrazené podokno úloh Vlastní animace.

Vlastní animační efekt můžete v aplikaci Office PowerPoint 2007 nastavit takto:

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. V podokně úloh Vlastní animace klikněte na Přidat efekt a pak udělejte jednu nebo více z těchto věcí:

  • Pokud chcete, aby se text nebo objekt objevil s efektem, přejděte na Počátek a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt (například otáčení) k textu nebo objektu, který už je zobrazený na snímku, přejděte na Zdůraznění a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt, se kterým text nebo objekt ze snímku zmizí, přejděte na Konec a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt, který způsobí, že text nebo objekt se bude zadaným způsobem pohybovat, přejděte na Cesty pohybu a klikněte na požadovanou cestu.

 4. Jestli chcete upřesnit, jak se efekt použije na text nebo objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní animační efekt v seznamu Vlastní animace a v místní nabídce klikněte na Možnosti efektu.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Nastavení pro animaci textu můžete zadat tak, že naklikáte požadované možnosti na kartách Efekt, Časování a Animace textu.

  • Nastavení pro animaci objektu můžete zadat tak, že naklikáte požadované možnosti na kartách Efekt a Časování.

Efekty se v seznamu Vlastní animace zobrazují v pořadí, v jakém jste je přidali.

Pomocí následujících kroků můžete použít zvukové efekty u odrážek textu, ke kterým jste přidali animační efekty. Když začnete, snímek vypadá třeba takto.

Snímek obsahuje úvodní a závěrečné animační efekty.

A podokno úloh Vlastní animace vypadá takto.

Podokno Vlastní animace zobrazující úvodní a závěrečné animační efekty

Postupujte následovně:

 1. V podokně úloh Vlastní animace klikněte v seznamu Vlastní animace na šipku napravo od animačního efektu použitého u první odrážky textu a potom klikněte na Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 2. Na kartě Efekt proveďte v části Vylepšení, v seznamu Zvuk některý z těchto kroků:

  • Vyberte zvuk.

  • Pokud chcete přidat zvuk ze souboru, vyberte Jiný zvuk a vyhledejte zvukový soubor, který chcete použít.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každou odrážku textu, ke které chcete přidat zvukový efekt.

Po přidání jednoho nebo více animačních efektů můžete jejich fungování ověřit takto:

 • V dolní části podokna úloh Vlastní animace klikněte na Přehrát.

Vyzkoušení efektů animace

Použití animace

 1. Na snímku vyberte objekt nebo text, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti. (Pro účely animace se jako objekt chápe i odstavec v textovém poli, ten ale po vybrání nebude mít úchyty pro změnu velikosti – úchyty se místo toho zobrazí okolo celého textového pole.)

 2. Na pásu karet na kartě Animace otevřete galerii animací a vyberte požadovanou možnost.

  Galerie možností animací v PowerPointu Online
 3. Na kartě Animace otevřete seznam Možnosti efektu a vyberte si z dostupných možností. Možnosti efektu jsou dostupné pro text nebo pro volbu směru nebo intenzity animace. (Některé animace nemají žádné nastavitelné možnosti efektu.)

 4. Pokud se chcete podívat na náhled animace, vyberte na pásu karet na kartě Zobrazení ve skupině Spustit prezentaci možnost Od aktuálního snímku.

  Spustit prezentaci z aktuálního snímku.
 5. V zobrazení prezentace si můžete animační efekt přehrát kliknutím na snímek.

Odebrání animačního efektu

 1. Vyberte animovaný objekt.

 2. Na pásu karet na kartě Animace otevřete galerii animací a vyberte Žádná.

Změna pořadí animačních efektů

Když animujete objekt, zobrazí se nalevo od něj malá značka s číslem. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na snímku. Tyto značky se zobrazují, když je na pásu karet vybraná karta Animace.

 1. Na snímku vyberte animovaný objekt.

 2. Na pásu karet na kartě Animace klikněte ve skupině Časování na možnost Přesunout na dřívější čas nebo Přesunout na pozdější čas.

  Každé kliknutí změní pořadí objektu o jednu příčku. Číslování v značkách animací se změní a bude ukazovat aktuální pořadí efektů.

Viz také

Zobrazování textu po jednotlivých řádcích, slovech nebo písmenech

Přidání animovaného obrázku ve formátu GIF na snímek

Použití několika animačních efektů u jednoho objektu

Přidání animačního efektu s dráhou pohybu

3D animační efekty v PowerPointu

Přechody mezi snímky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×