Analýza dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

 • Pokud je dialogové okno Analýza dat zobrazeno, klepněte v části Analytické nástroje na nástroj, který chcete použít, a potom klepněte na tlačítko OK.

 • Zadejte příslušná data a klepněte na možnosti v dialogovém okně vybraného nástroje. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Chcete-li získat popis jednotlivých nástrojů a informace o používání dialogových oken jednotlivých nástrojů, klepněte v následujícím seznamu na název nástroje:

  Analytické nástroje Anova

  Analytické nástroje Anova obsahují různé typy analýzy rozptylu. Výběr nástroje, který se má použít, závisí na počtu faktorů a počtu vzorků v souboru, který chcete testovat.

  Analytický nástroj Anova: jeden faktor

  Tento nástroj provádí jednoduchou analýzu rozptylu dat z jednoho nebo více výběrů. Analýza testuje hypotézu, která předpokládá, že jednotlivé výběry pocházejí ze stejného základního rozdělení pravděpodobnosti, v porovnání s alternativní hypotézou, která předpokládá, že základní rozdělení pravděpodobnosti není u všech výběrů stejné. Pokud existují pouze dva výběry, lze použít funkci listu TTEST. V případě více než dvou výběrů nelze pomocí funkce TTEST získat dostatečné zobecnění, proto je vhodnější použít model jednofaktorové analýzy rozptylu.

  Analytický nástroj Anova: Jeden faktor dialogovým oknem

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

  Seskupeno podle:      Klepnutím na přepínač Řádky nebo Sloupce označíte, zda jsou data ve vstupní oblasti uspořádána do řádků nebo do sloupců.

  Popisky v prvním řádku/Popisky v prvním sloupci:     Obsahuje-li první řádek vstupní oblasti popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním řádku. Jsou-li popisky umístěny v prvním sloupci vstupní oblasti, zaškrtněte políčko Popisky v prvním sloupci. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu významnosti, na níž chcete počítat kritické hodnoty testového kritéria F. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel je velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data nebo přesáhne hranice listu, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Anova: dva faktory s opakováním

  Tento analytický nástroj je užitečný v případě, že mohou být data klasifikována ve dvou různých dimenzích. U experimentu zjišťujícího výšku rostlin mohou být například použita hnojiva různých značek (například A, B, C) a rostliny mohou být také pěstovány za různých teplot (například nízká, vysoká). U každé z šesti možných dvojic {hnojivo, teplota} existuje stejný počet pozorování výšky rostlin. Pomocí tohoto nástroje Anova lze testovat,

  • zda u různých značek hnojiva pochází výška rostlin ze stejného základního souboru; teploty jsou u této analýzy ignorovány;

  • zda u různých úrovní teplot pochází výška rostlin ze stejného základního souboru; značky hnojiva jsou u této analýzy ignorovány;

   zda při zohlednění vlivů rozdílů mezi značkami hnojiva zjištěných v kroku popsaném v první odrážce a rozdílů teplot zjištěných v kroku popsaném ve druhé odrážce pochází uvedených šest výběrů, které představují všechny dvojice hodnot {hnojivo, teplota}, ze stejného souboru; alternativní hypotéza předpokládá, že kromě rozdílů způsobených pouze hnojivem nebo pouze teplotou existují další vlivy, jejichž příčinou jsou určité kombinace hodnot {hnojivo, teplota}.

   Nastavení vstupní oblasti nástroje Anova

   Analytický nástroj Anova: Dva faktory s opakováním dialogovým oknem

   Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

   Řádků na výběr:      Zadejte počet řádků obsažených v každém výběru. Všechny výběry musí obsahovat stejný počet řádků, protože každý řádek představuje opakování daných dat.

   Alfa:      Zadejte hladinu významnosti, na níž chcete počítat kritické hodnoty testového kritéria F. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

   Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Microsoft  Office Excel je velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data nebo přesáhne hranice listu, zobrazí se varovná zpráva.

   Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

   Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

   Anova: dva faktory bez opakování

   Tento analytický nástroj je užitečný v případě, že jsou data klasifikována ve dvou různých dimenzích jako u dvoufaktorové analýzy s opakováním. U tohoto nástroje se však předpokládá, že pro každou dvojici (například každou kombinaci hodnot {hnojivo, teplota} v uvedeném příkladu) existuje pouze jedno pozorování.

   Analytický nástroj Anova: Dva faktory bez opakování dialogovým oknem

   Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

   Popisky:      Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

   Alfa:      Zadejte hladinu významnosti, na níž chcete počítat kritické hodnoty testového kritéria F. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

   Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel je velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data nebo přesáhne hranice listu, zobrazí se varovná zpráva.

   Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

   Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytický nástroj Korelace

  Funkce listu CORREL a PEARSON slouží k výpočtu korelačního koeficientu mezi dvěma měřenými proměnnými, jestliže jsou zjišťovány hodnoty jednotlivých proměnných u každého z N subjektů. (Jakékoli chybějící pozorování u libovolného subjektu způsobí, že bude daný subjekt v analýze ignorován.) Analytický nástroj Korelace je užitečný zejména tehdy, jsou-li u každého z N subjektů zjišťovány více než dvě proměnné. Vytvoří výstupní tabulku, matici korelace, která zobrazuje hodnotu funkce CORREL (nebo PEARSON) použitou u jednotlivých možných dvojic měřených proměnných.

  Korelační koeficient podobně jako kovariance udává, do jaké míry se vzájemně mění dvě měřené proměnné. Na rozdíl od kovariance je u korelačního koeficientu použito měřítko; jeho hodnota tedy nezávisí na jednotkách, v nichž jsou dané dvě měřené proměnné vyjádřeny. (Jsou-li dvě měřené proměnné například hmotnost a výška, hodnota korelačního koeficientu se při převodu liber na kilogramy nezmění.) Korelační koeficient musí mít hodnotu v rozsahu od -1 do +1 (včetně).

  Analytický nástroj Korelace můžete použít k testování jednotlivých dvojic měřených proměnných a zjištění závislosti dvou měřených proměnných. Závislost znamená, že vysoké hodnoty jedné proměnné odpovídají vysokým hodnotám druhé proměnné (kladná korelace) nebo že nízké hodnoty jedné proměnné odpovídají vysokým hodnotám druhé proměnné (záporná korelace). Pokud jsou hodnoty obou proměnných nezávislé, bude korelace blízká nule. 

  Dialogové okno korelace

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

  Seskupeno podle:      Klepnutím na přepínač Řádky nebo Sloupce označíte, zda jsou data ve vstupní oblasti uspořádána do řádků nebo do sloupců.

  Popisky v prvním řádku/Popisky v prvním sloupci:     Obsahuje-li první řádek vstupní oblasti popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním řádku. Jsou-li popisky umístěny v prvním sloupci vstupní oblasti, zaškrtněte políčko Popisky v prvním sloupci. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Do textového pole se zadává odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude vyplněna jen polovina tabulky, protože korelace dvou oblastí dat nezávisí na pořadí, ve kterém jsou tyto oblasti zpracovány. V buňkách na diagonále výstupní tabulky, v nichž je hodnota pro shodný řádek nebo sloupec, bude hodnota 1, protože každá sada dat koreluje sama se sebou.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytický nástroj Kovariance

  Nástroje Korelace a Kovariance lze používat ve stejném nastavení, jestliže bylo u sady jednotlivých subjektů měřeno N různých proměnných. Nástroje Korelace a Kovariance vytvoří výstupní tabulku, matici, která zobrazuje korelační koeficient nebo kovarianci mezi jednotlivými dvojicemi měřených proměnných. Rozdíl spočívá v tom, že korelační koeficienty jsou nastaveny podle měřítka a nabývají hodnot v rozsahu od -1 do +1 (včetně), zatímco u odpovídajících hodnot kovariance není měřítko použito. Korelační koeficient a kovariance udávají, do jaké míry se vzájemně mění dvě proměnné.

  Nástroj Kovariance vypočítá hodnotu funkce listu COVAR pro jednotlivé dvojice měřených proměnných. (Přímé použití funkce COVAR místo nástroje Kovariance je vhodnou alternativou v případě, že existují pouze dvě měřené proměnné, tj. N = 2.) Položka na diagonále výstupní tabulky nástroje Kovariance v řádku i a sloupci i je kovariance i-té měřené proměnné samé se sebou; jedná se o rozptyl základního souboru u dané proměnné, který je vypočítán pomocí funkce listu VAR.

  Nástroj Kovariance můžete použít k testování jednotlivých dvojic měřených proměnných a zjištění závislosti dvou měřených proměnných. Závislost znamená, že vysoké hodnoty jedné proměnné odpovídají vysokým hodnotám druhé proměnné (kladná kovariance) nebo že nízké hodnoty jedné proměnné odpovídají vysokým hodnotám proměnné druhé (záporná kovariance). Pokud jsou hodnoty obou proměnných nezávislé, bude kovariance blízká nule. 

  Dialogové okno kovariance

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

  Seskupeno podle:      Klepnutím na přepínač Řádky nebo Sloupce označíte, zda jsou data ve vstupní oblasti uspořádána do řádků nebo do sloupců.

  Popisky v prvním řádku/Popisky v prvním sloupci:     Obsahuje-li první řádek vstupní oblasti popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním řádku. Jsou-li popisky umístěny v prvním sloupci vstupní oblasti, zaškrtněte políčko Popisky v prvním sloupci. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Do textového pole se zadává odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude vyplněna jen polovina tabulky, protože kovariance dvou oblastí dat nezávisí na pořadí, ve kterém jsou tyto oblasti zpracovány. Buňky na diagonále tabulky budou obsahovat hodnoty rozptylu jednotlivých oblastí.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytický nástroj Popisná statistika

  Analytický nástroj Popisná statistika vytváří sestavu statistických kritérií s jednou variantou pro data ve vstupní oblasti a poskytuje informace o celkovém trendu a variabilitě dat.

  Dialogové okno Popisná statistika

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat, která chcete analyzovat. Odkaz musí zahrnovat dvě nebo více sousedících oblastí dat uspořádaných do sloupců nebo řádků.

  Seskupeno podle:      Klepnutím na přepínač Řádky nebo Sloupce označíte, zda jsou data ve vstupní oblasti uspořádána do řádků nebo do sloupců.

  Popisky v prvním řádku/Popisky v prvním sloupci:     Obsahuje-li první řádek vstupní oblasti popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním řádku. Jsou-li popisky umístěny v prvním sloupci vstupní oblasti, zaškrtněte políčko Popisky v prvním sloupci. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Hladina spolehlivosti pro střední hodnotu:      Pokud chcete do výstupní tabulky zahrnout řádek pro hladinu významnosti střední hodnoty, zaškrtněte toto políčko. Do textového pole zadejte požadovanou hladinu významnosti. Zadáte-li například hodnotu 95 %, bude vypočtena hladina spolehlivosti pro střední hodnotu s významností 5 %.

  K-té největší:      Políčko zaškrtněte, chcete-li do výstupní tabulky zahrnout řádek s k-tou největší hodnotou v každé oblasti dat. Do textového pole zadejte číslo, které chcete dosadit za k. Zadáte-li číslo 1, bude řádek obsahovat největší hodnotu sady dat.

  K-té nejmenší:      Políčko zaškrtněte, chcete-li do výstupní tabulky zahrnout řádek s k-tou nejmenší hodnotou v každé sadě dat. Do textového pole zadejte číslo, které chcete dosadit za k. Zadáte-li číslo 1, bude řádek obsahovat nejmenší hodnotu v dané oblasti dat.

  Výstupní oblast:      Do textového pole se zadává odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. Nástroj vytvoří dva sloupce informací pro každou sadu dat. Levý sloupec bude obsahovat názvy jednotlivých statistických charakteristik, pravý sloupec jejich data. Na základě nastavení přepínače Seskupeno podle bude v aplikaci Excel vytvořena pro každý sloupec nebo řádek vstupní oblasti tabulka o dvou sloupcích.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Celkový přehled:      Zaškrtnete-li toto políčko, bude v aplikaci Excel vytvořeno ve výstupní tabulce jedno pole pro každou z následujících statistických veličin: střední hodnota, standardní chyba (střední hodnoty), medián, modus, směrodatná odchylka, rozptyl, šikmost, špičatost, rozsah, minimum, maximum, součet, počet, největší (#), nejmenší (#) a hladina spolehlivosti.

  Analytický nástroj Exponenciální vyrovnání

  Analytický nástroj Exponenciální vyrovnání předpovídá hodnotu podle předpovědi pro předchozí období opravenou o chybu předchozí předpovědi. Nástroj používá vyrovnávací konstantu a, jejíž velikost určuje, do jaké míry je předpověď ovlivněna chybami v předchozí předpovědi.

  Poznámka: Jako konstanty exponenciálního vyrovnání se obvykle používají hodnoty 0,2 až 0,3. Tyto hodnoty označují, že aktuální předpověď bude upravena podle chyby předchozí předpovědi o 20 až 30 procent. Větší hodnoty dovolují rychlejší reakci na chybu, ale mohou vést k chybným předpovědím. Konstanty s nižší hodnotou mohou způsobit příliš pomalou předpověď hodnot.

  Dialogové okno Exponenciální vyrovnání

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky v oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena jedním sloupcem nebo řádkem, který obsahuje čtyři nebo více buněk s daty.

  Koeficient útlumu:      Zadejte faktor útlumu, který chcete použít jako konstantu exponenciálního vyrovnání. Faktor útlumu je opravný koeficient, který slouží k minimalizaci nestability dat vybraných v rámci souboru. Výchozí faktor útlumu je 0,3.

  Poznámka: Jako exponenciální vyrovnání se obvykle používají hodnoty 0,2 až 0,3. Tyto hodnoty označují, že bude aktuální předpověď upravena podle chyby předchozí předpovědi o 20 až 30 procent. Větší hodnoty dovolují rychlejší reakci na chybu, ale mohou vést k chybným předpovědím. Malé konstanty mohou způsobit příliš pomalou předpověď hodnot.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. Pokud zaškrtnete políčko Standardní chyby, bude v aplikaci Excel vytvořena výstupní tabulka o dvou sloupcích, která bude v pravém sloupci obsahovat hodnoty standardní chyby. Není-li k dispozici dostatečný počet dřívějších hodnot pro sestavení předpovědi nebo pro výpočet standardní chyby, zobrazí se v aplikaci Excel chybová hodnota #N/A.

  Poznámka: Výstupní oblast musí být na stejném listu jako data použitá ve vstupní oblasti. Z tohoto důvodu nejsou k dispozici možnosti Nový listNový sešit.

  Vytvořit graf:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se ve výstupní tabulce vložený graf znázorňující skutečné a předpovězené hodnoty.

  Standardní chyby:      Pokud chcete, aby se ve výstupní tabulce zobrazil sloupec s hodnotami standardní chyby, zaškrtněte toto políčko. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, bude výstupní tabulka obsahovat jeden sloupec a hodnoty standardní chyby uvedeny nebudou.

  Dvouvýběrový F-Test pro rozptyl

  Analytický nástroj Dvouvýběrový F-test pro rozptyl provede F-test pro dva výběry a porovná rozptyly dvou souborů.

  Nástroj F-test můžete například použít u výběru hodnot časů dosažených v plaveckém závodě dvou týmů. Tento nástroj umožňuje získat výsledek testu nulové hypotézy, která předpokládá, že tyto dva výběry pocházejí z rozdělení se shodnými rozptyly, ve srovnání s alternativou, která předpokládá, že rozptyly nejsou v základních rozděleních stejné.

  Nástroj vypočítá hodnotu f pro F-statistiku (F-poměr). Hodnota f blížící se 1 dokazuje, že jsou rozptyly základních souborů stejné. Jestliže f < 1, vrátí ve výstupní tabulce jednostranný test P(F <= f) pravděpodobnost pozorování hodnoty F-statistiky menší než f, jsou-li rozptyly souborů stejné, a jednostranný test kritické hodnoty F vrátí kritickou hodnotu menší než 1 pro zvolenou hladinu významnosti alfa. Jestliže f > 1, vrátí jednostranný test P(F <= f) pravděpodobnost pozorování hodnoty F-statistiky větší než f, jsou-li rozptyly souborů stejné, a jednostranný test kritické hodnoty F vrátí kritickou hodnotu menší než 1 pro hladinu alfa.

  Dvouvýběrový F-Test pro rozptyl dialogovým oknem

  1. soubor:      Do textového pole zadejte odkaz na první sloupec nebo řádek dat, která chcete analyzovat.

  2. soubor:      Do textového pole zadejte odkaz na druhý sloupec nebo řádek dat, která chcete analyzovat.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu spolehlivosti testu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 1. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytický nástroj Fourierova analýza

  Analytický nástroj Fourierova analýza řeší problémy v lineárních systémech a analyzuje periodická data pomocí metody rychlé Fourierovy transformace (FFT). Tento nástroj podporuje také inverzní transformace, při kterých inverze transformovaných dat vrací původní data.

  Vstupní a výstupní oblasti Fourierovy analýzy

  Dialogové okno Fourierova analýza

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na oblast reálných nebo komplexních dat, která chcete transformovat. Komplexní data musí být ve tvaru x+yi nebo x+yj. Počet hodnot ve vstupní oblasti musí být sudou mocninou čísla 2. Je-li x záporné číslo, musí mu předcházet apostrof ( ' ). Můžete zadat nejvíce 4096 hodnot.

  Popisky v prvním řádku:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Inverze:      Zaškrtnete-li toto políčko, budou data ve vstupní oblasti považována za transformovaná a bude provedena inverzní transformace, která vrátí původní data. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, transformují se data ze vstupní oblasti ve výstupní tabulce.

  Analytický nástroj Histogram

  Analytický nástroj Histogram vypočte individuální a kumulativní četnosti oblasti buněk dat a tříd dat. Nástroj generuje údaje o počtu výskytů určité hodnoty v sadě dat.

  Ve třídě s 20 studenty můžete například určit rozdělení dosažených známek pomocí kategorií pro jednotlivé stupně. V tabulce histogramu se zobrazí hranice jednotlivých stupňů a počet výsledků mezi dolní a aktuální hranicí. Výsledek, kterého studenti dosáhli nejčastěji, se nazývá modus.

  Dialogové okno Histogram

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky v oblasti dat, která chcete analyzovat.

  Hranice tříd (volitelné):      Zadejte odkaz na buňky oblasti, které obsahují volitelnou sadu hraničních hodnot určujících rozsahy jednotlivých tříd. Hodnoty by měly být řazeny vzestupně. Aplikace Microsoft Office Excel spočítá počet datových bodů mezi číslem aktuální třídy a číslem následující vyšší třídy, pokud taková třída existuje. Číslo bude započteno do dané třídy, pokud je menší nebo rovno číslu třídy a nepatří do předchozí třídy. Všechny hodnoty pod hranicí první třídy a nad hranicí poslední třídy budou spočteny dohromady.

  Pokud do tohoto textového pole odkaz na oblast nezadáte, bude v aplikaci Excel vytvořena sada tříd rovnoměrně rozložených mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou dat.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Pareto (tříděný histogram):      Zaškrtnete-li toto políčko, budou data ve výstupní tabulce řazena sestupně podle četnosti výskytu. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, budou data v aplikaci Excel seřazena vzestupně a tři poslední sloupce napravo, které obsahují roztříděná data, budou vynechány.

  Kumulativní procentuální podíl:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se ve výstupní tabulce sloupec pro kumulativní procentuální podíl a do grafu histogramu bude zahrnuta čára s hodnotami kumulativního procentuálního podílu. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, kumulativní procentuální podíl se nezobrazí.

  Vytvořit graf:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se ve výstupní tabulce vložený histogram.

  Analytický nástroj Klouzavý průměr

  Analytický nástroj Klouzavý průměr předpovídá hodnoty pro budoucí období na základě průměrné hodnoty proměnné ve stanoveném počtu předchozích období. Klouzavý průměr poskytuje takové informace o trendu, které by při výpočtu běžného průměru všech historických dat zůstaly skryty. Nástroj se používá při vytváření předpovědí výsledků prodeje, stavů zásob a jiných trendů. Všechny předpovídané hodnoty se počítají podle následujícího vzorce.

  Vzorec pro výpočet klouzavých průměrů

  kde:

  • N je počet předchozích období zahrnutých do výpočtu klouzavého průměru,

  • Aj je skutečná hodnota v čase j

  • Fj je předpovězená hodnota v čase j

   Klouzavý průměr dialogové okno

   Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky v oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena jedním sloupcem nebo řádkem, který obsahuje čtyři nebo více buněk s daty.

   Popisky v prvním řádku:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

   Interval:      Zadejte počet hodnot, ze kterých chcete vypočítat klouzavý průměr. Výchozí hodnota intervalu je 3.

   Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. Pokud zaškrtnete políčko Standardní chyby, bude v aplikaci Excel vytvořena výstupní tabulka o dvou sloupcích, která bude v pravém sloupci obsahovat hodnoty standardní chyby. Není-li k dispozici dostatečný počet dřívějších hodnot pro sestavení předpovědi nebo pro výpočet standardní chyby, zobrazí se v aplikaci Excel chybová hodnota #N/A.

   Výstupní oblast musí být na stejném listu jako data použitá ve vstupní oblasti. Z tohoto důvodu nejsou k dispozici možnosti Nový listNový sešit.

   Vytvořit graf:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se ve výstupní tabulce vložený histogram.

   Standardní chyby:      Pokud chcete, aby se ve výstupní tabulce zobrazil sloupec s hodnotami standardní chyby, zaškrtněte toto políčko. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, bude výstupní tabulka obsahovat jeden sloupec a hodnoty standardní chyby uvedeny nebudou.

  Analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel

  Analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel vyplní danou oblast nezávislými náhodnými čísly z některého rozdělení. Složky souboru můžete charakterizovat pomocí pravděpodobnosti rozdělení. Chcete-li charakterizovat například soubor výšky jednotlivých osob, můžete použít normální rozdělení. Pokud chcete charakterizovat soubor hodů mincemi, můžete použít Bernoulliho rozdělení se dvěma možnými výsledky.

  Dialogové okno náhodné číslo generování

  Počet proměnných:      Zadejte požadovaný počet sloupců výstupní tabulky, které mají být vyplněny hodnotami. Pokud do tohoto pole číslo nezadáte, budou v aplikaci Microsoft Office Excel vyplněny všechny sloupce zadané výstupní oblasti.

  Počet náhodných čísel:      Zadejte počet datových bodů, které chcete zobrazit. Každý datový bod se zobrazí v jednom řádku výstupní tabulky. Pokud do tohoto pole číslo nezadáte, budou v aplikaci Excel vyplněny všechny řádky zadané výstupní oblasti.

  Distribuce:      V rozevíracím seznamu klepněte na metodu, kterou chcete použít k vytvoření náhodných hodnot.

  Rovnoměrné:      Rozdělení je určeno dolní a horní hranicí. Proměnné jsou vybírány se stejnou pravděpodobností z celého zadaného intervalu. Obvykle se používá rovnoměrné rozdělení v intervalu 0 až 1.

  Normální:      Rozdělení je určeno střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. Obvykle se jako standardní používá normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 1.

  Bernoulliho:      Rozdělení je určeno pravděpodobností výskytu (hodnota p) v daném pokusu. Bernoulliho náhodné proměnné nabývají hodnot 0 nebo 1. Můžete například vybrat jednoznačnou náhodnou proměnnou z intervalu 0 až 1. Je-li proměnná menší nebo rovna pravděpodobnosti výskytu, bude Bernoulliho náhodné proměnné přiřazena hodnota 1. V opačném případě jí bude přiřazena hodnota 0.

  Binomické:      Rozdělení je určeno pravděpodobností výskytu (hodnota p) u daného počtu pokusů. Můžete například vytvořit Bernoulliho náhodné proměnné pro určitý počet pokusů, jejichž součet tvoří binomickou náhodnou proměnnou.

  Poissonovo:      Rozdělení je určeno hodnotou lambda, která je rovna převrácené hodnotě střední hodnoty. Poissonovo rozdělení se často používá k určení počtu událostí, ke kterým dojde v určitém časovém úseku, například k určení průměrného počtu automobilů projíždějících celnicí. 

  Vzorky:      Rozdělení je určeno dolní a horní hranicí, krokem, počtem opakování hodnot a počtem opakování posloupnosti.

  Diskrétní:      Rozdělení je určeno hodnotou a odpovídajícím rozsahem pravděpodobnosti. Oblast se musí skládat ze dvou sloupců: V levém sloupci jsou uvedeny hodnoty, v pravém odpovídající pravděpodobnosti výskytu. Součet všech pravděpodobností musí být roven 1.

  Parametry:      Zadejte hodnoty charakterizující vybrané rozdělení.

  Základ generátoru:      Zadejte volitelnou hodnotu, od níž se mají generovat náhodná čísla. Zadáním stejné hodnoty můžete později získat stejná náhodná čísla.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Pořadová statistika a percentily

  Analytický nástroj Pořadová statistika a percentily vytvoří tabulku, která obsahuje řadové a procentuální pořadí každé hodnoty sady dat. Pomocí tohoto nástroje můžete analyzovat relativní postavení hodnot v sadě dat. Tento nástroj používá funkce listu RANK a PERCENTRANK. Funkce RANK nepracuje s vázanými hodnotami. Jestliže chcete pracovat s vázanými hodnotami, použijte funkci listu RANK a opravný faktor uvedený v souboru nápovědy k funkci RANK.

  Dialogové okno Pořadová statistika a percentily

  Vstupní oblast:      Zadejte odkaz na buňky oblasti dat listu, která chcete analyzovat.

  Seskupeno podle:      Klepnutím na přepínač Řádky nebo Sloupce označíte, zda jsou data ve vstupní oblasti uspořádána do řádků nebo do sloupců.

  Popisky v prvním řádku/Popisky v prvním sloupci:     Pokud klepnete na přepínač Sloupce a první řádek vstupní oblasti obsahuje popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním řádku. Pokud klepnete na přepínač Řádky a první sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky, zaškrtněte políčko Popisky v prvním sloupci. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky řádků a sloupců ve výstupní tabulce.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude pro každou sadu dat ve vstupní oblasti vytvořena jedna výstupní tabulka. Každá výstupní tabulka obsahuje čtyři sloupce: číslo datového bodu, hodnotu datového bodu, pořadí datového bodu a procentuální pořadí datového bodu, které budou seřazeny vzestupně.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytický nástroj Regrese

  Analytický nástroj Regrese provede lineární regresi tak, že pomocí metody nejmenších čtverců proloží přímku sadou pozorování. Regrese umožňuje analyzovat, jakým způsobem ovlivňují hodnoty jedné nebo více nezávislých proměnných hodnotu jedné závislé proměnné. Můžete například provést analýzu vlivu věku, hmotnosti a výšky na výkon sportovce. Na základě skupiny výsledků můžete každému z těchto tří faktorů přiřadit podíl na výkonu a pomocí získaných hodnot předpovědět výkon nového netestovaného sportovce.

  Nástroj Regrese používá funkci listu LINREGRESE.

  Dialogové okno Regrese

  Vstupní oblast Y:      Zadejte odkaz na oblast závislých dat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce.

  Vstupní oblast X:      Zadejte odkaz na oblast nezávislých dat. Nezávislé proměnné z této oblasti budou v aplikaci Microsoft Office Excel seřazeny vzestupně zleva doprava. Můžete zadat nejvíce 16 proměnných.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Excel budou vhodné popisky dat vytvořeny ve výstupní tabulce.

  Hladina spolehlivosti:      Chcete-li zahrnout do souhrnné výstupní tabulky další hladinu, zaškrtněte toto políčko. Do textového pole zadejte hladinu spolehlivosti, kterou chcete použít kromě výchozí hladiny 95 %.

  Konstanta je nula:      Zaškrtnete-li toto políčko, bude regresní přímka procházet počátkem.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. Souhrnná výstupní tabulka by měla být tvořena alespoň 7 sloupci, protože zahrnuje analýzu variance, koeficienty, standardní chybu odhadu y, hodnoty r2, počet pozorování a standardní chybu koeficientů.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Rezidua:      Zaškrtnete-li toto políčko, budou rezidua zahrnuta do výstupní tabulky reziduí.

  Standardní rezidua:      Zaškrtnete-li toto políčko, budou do výstupní tabulky reziduí zahrnuta standardní rezidua.

  Graf s rezidui:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se pro každou nezávisle proměnnou graf s rezidui.

  Graf regresní přímky:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se graf se znázorněním vztahů mezi předpovězenými a pozorovanými hodnotami.

  Graf normální pravděpodobnosti:      Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří se graf se znázorněním normálního rozdělení pravděpodobnosti.

  Analytický nástroj vzorkování

  Analytický nástroj Vzorkování vytvoří vzorek ze souboru tak, že považuje vstupní oblast za soubor. Je-li soubor příliš rozsáhlý a nelze jej celý zpracovat nebo zobrazit ve formě grafu, můžete použít reprezentativní vzorek. Pokud se domníváte, že jsou vstupní data periodická, můžete vytvořit vzorek, který obsahuje hodnoty pouze z určité části cyklu. Jestliže vstupní oblast obsahuje například údaje o prodeji za čtvrtletí, získáte pomocí vzorkování s periodou 4 ve výstupní oblasti údaje za stejná čtvrtletí.

  Analytický nástroj vzorkování dialogovým oknem

  Vstupní oblast:      Zadejte odkazy na oblast dat obsahující hodnoty souboru, které chcete vzorkovat. V aplikaci Microsoft Office Excel jsou vybírány vzorky nejprve z prvního sloupce, potom ze druhého sloupce atd.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupní oblasti obsahuje popisky. Pokud vstupní oblast popisky neobsahuje, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Metoda vzorkování:      Klepnutím na přepínač Periodické nebo Náhodné určíte interval vzorkování.

  Období:      Zadejte periodický interval pro vzorkování. Zadáte-li periodu n, bude do výstupního sloupce zkopírována každá n-tá hodnota vstupní oblasti. Při dosažení konce vstupní oblasti bude vzorkování ukončeno.

  Počet vzorků:      Zadejte počet náhodných hodnot, které se mají zobrazit ve výstupním sloupci. Všechny hodnoty jsou vybírány ze vstupní oblasti náhodně a každé číslo může být vybráno několikrát.

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. Data budou zapsána do jednoho sloupce pod touto buňkou. Klepnete-li na přepínač Periodické, bude se počet hodnot ve výstupní tabulce rovnat počtu hodnot ve vstupní oblasti vydělenému periodou. Klepnete-li na přepínač Náhodné, bude se počet hodnot ve výstupní tabulce rovnat počtu vzorků.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Analytické nástroje t-Test

  Analytické nástroje Dvouvýběrový t-test slouží k testování středních hodnot souborů v každém výběru. U těchto tří nástrojů se vychází z různých předpokladů: že se rozptyly souborů rovnají, že se rozptyly souborů nerovnají a že dané dva výběry představují pozorování stejných subjektů před provedením akce a po provedení akce.

  U všech tří nástrojů uvedených níže je vypočítána t-statistická hodnota, která je ve výstupních tabulkách zobrazena jako hodnota t stat. V závislosti na datech může být hodnota t záporná nebo nezáporná. Za předpokladu stejných středních hodnot základních souborů a jestliže t < 0, vrací jednostranný test P(T <= t) pravděpodobnost, že bude pozorována více záporná t-statistická hodnota než t. Jestliže t >=0, vrací jednostranný test P(T <= t) pravděpodobnost, že bude pozorována více kladná t-statistická hodnota než t. Jednostranný test kritické hodnoty t vrací mezní hodnotu, takže pravděpodobnost pozorování t-statistické hodnoty větší než jednostranná kritická hodnota t je alfa.

  Dvoustranný test P(T <= t) vrací pravděpodobnost, že bude pozorována t-statistická hodnota, jejíž absolutní hodnota je větší než t. Dvoustranný test kritické hodnoty P vrací mezní hodnotu, takže pravděpodobnost pozorování t-statistické hodnoty s větší absolutní hodnotou než dvoustranná kritická hodnota P je alfa.

  Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu

  Párový test můžete použít v případě, že jsou pozorování ve výběrech přirozeným způsobem spárována, například při dvojím testování skupiny – před experimentem a po něm. Tento analytický nástroj provede pomocí příslušných vzorců párový Studentův t-test pro dva výběry, který určí, zda je pravděpodobné, že pozorování před provedením akce a pozorování po provedení akce pocházejí z rozdělení se stejnými středními hodnotami souborů. Při tomto typu t-testu se nepředpokládá, že se rozptyly obou souborů rovnají. 

  Poznámka: Jedním z výsledků, které tento nástroj vypočítává, je společný rozptyl, tj. akumulovaná míra rozptýlení dat od střední hodnoty. Vypočte se podle následujícího vzorce.

  Vzorec pro výpočet společného rozptylu

  Analytické nástroje t-Test: Dvouvýběrový dialogové okno Dvouvýběrový párový

  1. soubor:      Zadejte odkaz na buňky v první oblasti dat, která chcete analyzovat. Tato oblast musí být tvořena jedním sloupcem nebo řádkem a musí obsahovat stejný počet datových bodů jako druhá oblast.

  2. soubor:      Zadejte odkaz na buňky ve druhé oblasti dat, která chcete analyzovat. Tato oblast musí být tvořena jedním sloupcem nebo řádkem a musí obsahovat stejný počet datových bodů jako první oblast.

  Hypotetický rozdíl středních hodnot:      Zadejte číslo, kterým určíte předpokládaný rozdíl středních hodnot. Hodnota 0 (nula) znamená, že střední hodnoty jsou si rovny.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupních oblastí obsahuje popisky. Pokud vstupní oblasti popisky neobsahují, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu spolehlivosti testu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 1. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů

  Tento analytický nástroj provede Studentův t-test pro dva výběry. Při tomto typu t-testu, který je označován jako homoskedastický t-test, se předpokládá, že obě sady dat pocházejí z rozdělení se stejnými rozptyly. Pomocí tohoto t-testu můžete určit pravděpodobnost toho, zda oba výběry pocházejí z rozdělení se stejnými středními hodnotami souborů.

  Analytické nástroje t-Test: Dvouvýběrový za předpokladu, že dialogové okno rovností rozptylů

  1. soubor:      Zadejte odkaz na buňky v první oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  2. soubor:      Zadejte odkaz na buňky ve druhé oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  Hypotetický rozdíl středních hodnot:      Zadejte číslo, kterým určíte předpokládaný rozdíl středních hodnot. Hodnota 0 (nula) znamená, že střední hodnoty jsou si rovny.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupních oblastí obsahuje popisky. Pokud vstupní oblasti popisky neobsahují, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu spolehlivosti testu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 1. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů

  Tento analytický nástroj provede Studentův t-test pro dva výběry. Při tomto typu t-testu, který je označován jako heteroskedastický t-test, se předpokládá, že obě sady dat pocházejí z rozdělení, jejichž rozptyly se nerovnají. Podobně jako u předcházejícího t-testu s rovností rozptylů můžete pomocí tohoto t-testu určit pravděpodobnost toho, zda oba výběry pocházejí z rozdělení se stejnými středními hodnotami souborů. Tento test se používá v případě, že jsou v obou výběrech rozdílné subjekty. Pokud posuzujete jednu sadu subjektů a oba výběry představují zjištěné hodnoty před provedením akce a po provedení akce, použijte párový test, který je popsán v následujícím příkladu.

  Hodnotu kritéria t určíte podle následujícího vzorce:

  Vzorec pro výpočet hodnoty t

  Následující vzorec se používá k výpočtu počtu stupňů volnosti (sv). Výsledkem výpočtu není obvykle celé číslo, proto je hodnota sv zaokrouhlena na nejbližší celé číslo, které umožňuje získat kritickou hodnotu z tabulky testového kritéria t. Funkce listu aplikace Excel TTEST používá vypočtenou hodnotu sv bez zaokrouhlení, protože hodnotu pro funkci TTEST je možné vypočítat pomocí hodnoty sv, která není celým číslem. Z důvodu odlišných způsobů určení stupňů volnosti budou výsledky funkce TTEST a nástroje t-test v případě nerovnosti rozptylů různé.

  Vzorec pro aproximaci počtu stupňů volnosti

  Analytické nástroje t-Test: Dvouvýběrový za předpokladu, že dialogové okno nerovností rozptylů

  1. soubor:      Zadejte odkaz na buňky v první oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  2. soubor:      Zadejte odkaz na buňky ve druhé oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  Hypotetický rozdíl středních hodnot:      Zadejte číslo, kterým určíte předpokládaný rozdíl středních hodnot. Hodnota 0 (nula) znamená, že střední hodnoty jsou si rovny.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupních oblastí obsahuje popisky. Pokud vstupní oblasti popisky neobsahují, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu spolehlivosti testu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 1. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  z testu.

  Analytický nástroj Dvouvýběrový z-test na střední hodnotu provede z-test pro střední hodnoty dvou výběrů se známými rozptyly. Nástroj se používá k testování nulové hypotézy o neexistenci rozdílu mezi středními hodnotami dvou souborů ve srovnání s jednostrannou nebo dvoustrannou alternativní hypotézou. Nejsou-li rozptyly známé, je třeba použít funkci listu ZTEST.

  Pokud používáte nástroj z-test, je třeba dbát na správné porozumění výstupu. Jestliže mezi středními hodnotami souborů není žádný rozdíl, je jednostranný test P(Z <= z) ve skutečnosti P(Z >= ABS(z)), což je pravděpodobnost hodnoty z dále za hodnotou 0 ve stejném směru jako pozorovaná hodnota z. Není-li mezi středními hodnotami souborů žádný rozdíl, je dvoustranný test P(Z <= z) ve skutečnosti P(Z >= ABS(z) nebo Z <= -ABS(z)), což je pravděpodobnost hodnoty z dále za hodnotou 0 v jednom či druhém směru jako pozorovaná hodnota z. Výsledek dvoustranného testu představuje jednostranný výsledek násobený dvěma. Nástroj z-test lze použít také v případě, kdy existuje nulová hypotéza, která předpokládá, že existuje specifická nenulová hodnota rozdílu mezi středními hodnotami obou souborů. Tento test lze například použít k určení rozdílů výkonů dvou modelů aut.

  je výsledkem z testu: Dvouvýběrový prostředky dialogovým oknem

  1. soubor:      Zadejte odkaz na buňky v první oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  2. soubor:      Zadejte odkaz na buňky ve druhé oblasti dat, která chcete analyzovat. Oblast musí být tvořena daty uspořádanými do jednoho sloupce nebo řádku.

  Hypotetický rozdíl středních hodnot:      Zadejte číslo, kterým určíte předpokládaný rozdíl středních hodnot. Hodnota 0 (nula) znamená, že střední hodnoty jsou si rovny.

  Rozptyl 1. souboru (znám):      Zadejte známý rozptyl souboru pro vstupní oblast 1. souboru.

  Rozptyl 2. souboru (znám):      Zadejte známý rozptyl souboru pro vstupní oblast 2. souboru.

  Popisky:      Políčko zaškrtněte v případě, že první řádek nebo sloupec vstupních oblastí obsahuje popisky. Pokud vstupní oblasti popisky neobsahují, nechejte zaškrtávací políčko prázdné. V aplikaci Microsoft Office Excel budou vytvořeny vhodné popisky dat ve výstupní tabulce.

  Alfa:      Zadejte hladinu spolehlivosti testu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 1. Hladina alfa je hladina významnosti vztažená k pravděpodobnosti výskytu chyby typu I (odmítnutí nulové hypotézy).

  Výstupní oblast:      Zadejte odkaz na levou horní buňku výstupní tabulky. V aplikaci Excel bude velikost výstupní oblasti určena automaticky a v případě, že výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí se varovná zpráva.

  Nový list:      Pokud chcete do aktuálního sešitu přidat nový list a vložit do něho výsledky počínaje buňkou A1, klepněte na tento přepínač. Chcete-li nový list pojmenovat, napište jeho název do textového pole.

  Nový sešit:      Pokud chcete vytvořit nový sešit, ve kterém budou na nový list vloženy výsledky, klepněte na tento přepínač.

  Poznámky: 

  • Funkce analýzy dat mohou být používány v daném okamžiku pouze v jednom listu. Při provádění analýzy dat v seskupených listech se výsledky zobrazí na prvním listu a na zbývajících listech se zobrazí prázdné zformátované tabulky. Chcete-li analýzu dat provést také u zbývajících listů, použijte příslušný analytický nástroj u každého listu zvlášť.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×