Aktualizace dat v databázi

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu je vysvětleno, jak aktualizovat stávající data. V aplikaci Microsoft Office Access 2007 lze k aktualizaci stávajících záznamů použít různé nástroje, včetně datových listů, formulářů, dotazů, operace vyhledání a nahrazování a nové funkce Shromažďování dat.

Nezapomeňte, že aktualizace dat není stejným způsobem jako zadávání nová data. Informace o zadávání nových dat v databázi naleznete v článku Přidání záznamů do databáze.

V tomto článku

Vliv návrhu databáze bude aktualizace

Vliv typů dat na aktualizaci

Vliv vlastnosti pole tabulky na aktualizaci

Aktualizace dat pomocí formuláře

Aktualizace dat pomocí datového listu

Změna existující dat pomocí aktualizačního dotazu

Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu

Slouží k aktualizaci záznamů shromažďování dat

Použít šablony kaskádových aktualizací ke změně hodnot primárních a cizích klíčů

Vliv návrhu databáze na aktualizaci

Tato část je určena pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s aplikací Access nebo nejsou obeznámeni s principy relačních databází. Rozsáhlé aktualizace lze provést snadněji, pokud porozumíte některým základním principům návrhu databází.

Databáze aplikace Access není souborem ve stejném smyslu jako dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 nebo prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007. Je to kolekce tabulek a sad objektů vytvořených na základě těchto tabulek, tedy formulářů, sestav, dotazů atd. 

Tyto objekty musejí navíc splňovat určité principy návrhu, jinak by databáze fungovala špatně nebo vůbec ne. Tyto principy návrhu zase zpětně ovlivňují zadávání dat. Na tyto skutečnosti o objektech a návrhu databáze je třeba při práci s databází pamatovat.

 • Až na několik výjimek (například typ seznamu nazývaný seznam hodnot) aplikace Access ukládá všechna data v tabulkách. Počet tabulek závisí na návrhu a složitosti databáze. Data je sice možné zobrazit nebo aktualizovat ve formuláři, v sestavě nebo jako výsledky dotazu, uložena jsou však jen v tabulkách.

 • Do jednotlivých tabulek by měla být uložena data týkající se určité záležitosti, kategorie nebo účelu. Například tabulka informací o obchodních kontaktech by neměla obsahovat informace o výsledcích prodeje. Pokud by tomu tak bylo, stalo by se nalezení správných informací obtížným, ne-li nemožným úkolem.

 • Každé pole tabulky by mělo obsahovat pouze jeden typ dat. Nelze například ukládat poznámky do pole určeného pro uchování čísel. Pokusíte-li se do takového pole zadat text, zobrazí se chybová zpráva.

 • Až na jedinou výjimku by pole v záznamu měly obsahovat pouze jednu hodnotu. Například správně navržená databáze neumožňuje zadat do pole adresy více než jednu adresu. To je rozdíl oproti aplikaci Microsoft Office Excel 2007, která ve výchozím nastavení umožňuje zadat do jedné buňky libovolný počet jmen, adres nebo obrázků (není-li tato buňka nastavena tak, aby přijímala jen některé typy dat).

  Aplikace Office Access 2007 však nabízí novou funkci - takzvaná vícehodnotová pole. Pomocí vícehodnotových polí je možné k jednomu záznamu připojit více dat a vytvářet seznamy, které dovolují výběr více hodnot. K záznamu v databázi můžete například připojit textový soubor, snímky aplikace Office PowerPoint 2007 nebo libovolný počet obrázků. Lze také vytvořit seznam jmen a vybrat potřebný počet jmen. Vícehodnotová pole zdánlivě porušují principy návrhu databáze, protože v každém poli tabulky lze uložit více dat, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože data se na pozadí ukládají do zvláštních skrytých tabulek.

Pomocí následujících odkazů můžete zobrazit podrobnější informace o tématech a funkcích popsaných v této části.

Začátek stránky

Vliv datových typů na aktualizaci

Tato část je určena pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s aplikací Access nebo nejsou obeznámeni s principy relačních databází. Rozsáhlé aktualizace lze provést snadněji, pokud porozumíte některým základním principům návrhu databází.

Při navrhování databázové tabulky je třeba u každého pole tabulky vybrat datový typ. Zajistíte tak mnohem přesnější zadávání dat. Předpokládejme například, že u určitého pole zvolíte datový typ Číslo, protože potřebujete počítat číselné údaje o prodeji. Pokusí-li se uživatel zadat do tohoto pole text, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu a neumožní uživateli změněný záznam uložit, což přispívá k ochraně dat.

Ukázat zobrazíte datové typy

Aplikace Access nyní nabízí dva způsoby prohlížení typů dat v poli tabulky. Můžete použít příkazy na kartě Datový list nebo tabulku otevřít v zobrazení Návrh. Následující postupy vysvětlují použití obou možností.

Zobrazení typů dat pomocí příkazů na kartě Datový list

 1. V navigačním podokně poklepejte na požadovanou tabulku.

 2. Klepněte na pole, ve kterém chcete určit typ dat.

 3. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku dolů u seznamu Typ dat, tím zobrazíte typ dat nastavený pro toto pole.

Zobrazení typů dat v zobrazení Návrh

 • V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevře se tabulka v návrhové mřížce, v jejíž horní části jsou zobrazeny názvy a datové typy jednotlivých polí tabulky.

  Pole v návrhovém zobrazení

Nastavením datového typu u každého pole tabulky vznikne první úroveň kontroly nad tím, co uživatel může a nemůže do pole zadat. V některých případech může nastavení datového typu zcela zabránit zadání jakýchkoli informací. V následující tabulce jsou uvedeny datové typy, které aplikace Office Access 2007 nabízí, a popis toho, jak tyto typy ovlivňují zadávání dat.

Datový typ

Vliv na zadávání dat

Text

Textová pole přijímají textové nebo číselné znaky, neumožňují však provádět s čísly výpočty. Do textového pole lze zadat menší počet znaků než do pole typu Memo – od 0 do 255 znaků. V některých případech je možné u dat v poli Text provést výpočty pomocí funkcí pro převod.

Memo

Do pole tohoto typu lze zadat velké množství textových a číselných dat. Pokud návrhář databáze nastaví u tohoto typu pole podporu formátu RTF, lze používat formátování obvyklé u aplikací pro zpracování textu, jako je například aplikace Office Word 2007. U určitých znaků v textu lze například použít různé druhy a velikosti písma, použít formát tučného písma, kurzívy atd. K datům můžete také přidat znaky jazyka HTML (Hypertext Markup Language).

Další informace o použití formátování textu v poli typu Memo naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Stejně jako u polí typu Text můžete funkci převodu použít i u dat v poli typu Memo.

Číslo

Do tohoto typu pole lze zadávat pouze čísla. S hodnotami uloženými v těchto polích lze provádět výpočty.

Datum a čas

Do tohoto typu pole lze zadávat pouze hodnoty kalendářního data a času. Podle toho, jak návrhář databáze pole tohoto typu nastaví, mohou vzniknout tyto situace:

 • Pokud návrhář databáze nastaví pro pole vstupní masku (sada literálních nebo zástupných znaků, které se zobrazí při výběru pole), je nutné zadat data od oblastí určených v masce a použít odpovídající formát dat. Pokud se například zobrazí maska DD. MMM. RRRR, je nutné zadat datum v tomto formátu do uvedených oblastí. Nelze zadat název měsíce (například červenec) nebo dvouciferný letopočet. 

 • Pokud návrhář nevytvoří vstupní masku, která určuje, jak zadávat datum a čas, může uživatel zadat hodnotu v libovolném platném formátu data a času. Může například zadat 11. 10. 2006, 11. X. 2006, 11. říj. 2006 nebo 11. říjen 2006.

 • Návrhář databáze může u pole nastavit formát zobrazení. V případě, že není vytvořena vstupní maska, může pak uživatel zadat hodnotu v téměř libovolném formátu, datum se však zobrazí v souladu s nastaveným formátem zobrazení. Lze například zadat 11. 10. 2006, ale formát zobrazení může být nastaven tak, že se hodnota zobrazí jako 11. října 2006.

  Další informace o vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Měna

Do tohoto typu pole lze zadávat pouze hodnoty měny. Není třeba ručně zadávat symbol měny. Aplikace Access zobrazí ve výchozím nastavení symbol měny (Kč, €, $, L a tak dál) nastavený v místním nastavení systému Windows.

Automatické číslo

V poli tohoto typu nelze nikdy zadávat ani měnit data. Při přidání nového záznamu do tabulky se hodnota v tomto poli automaticky zvětší.

Ano/ne

Po klepnutí do pole, které je nastavené na tento datový typ, se zobrazí zaškrtávací políčko nebo rozevírací seznam, v závislosti na tom, jakým způsobem je pole formátované. Podle nastavení formátu pole můžete vybírat v seznamu z možností Ano a Ne, Pravda a Nepravda, Zapnuto a Vypnuto. Přímo ve formuláři nebo v tabulce nelze hodnoty do seznamu vkládat ani je měnit.

Objekt OLE

Tento typ pole použijte, chcete-li zobrazit data ze souboru vytvořeného v jiné aplikaci. V poli typu Objekt OLE lze například zobrazit textový soubor, graf aplikace Excel nebo balíček snímků aplikace PowerPoint.

Rychlejší, snadnější a pružnější možnost zobrazení dat vytvořených v jiných aplikacích nabízí pole typu Příloha. Další informace naleznete v této tabulce u datového typu Příloha.

Hypertextový odkaz

Zadejte údaje do tohoto typu pole a přístup z nich webové adresy. Například Jestliže zadáte hodnotu do pole, Access kolem textu s textem Uniform Resource (Locator URL), třeba takto: http://www. your_text.com. Pokud chcete zadat platnou webovou adresu, bude odkaz fungovat – v opačném odkaz bude mít za následek chybovou zprávu. Úprava existující hypertextové odkazy, může být obtížné, protože klepnutím na pole hypertextového odkazu pomocí myši spustí se webový prohlížeč a přejdete na web zadané v poli odkaz. Pole hypertextový odkaz upravit, vyberte sousedící pole, přesunutí fokusu na pole hypertextového odkazu pomocí klávesy TAB nebo ŠIPKA a stiskněte klávesu F2 povolte úpravy.

Příloha

K tomuto typu pole lze připojit data z jiných aplikací, ale nelze do něj psát nebo jinak zadávat textové nebo číselné údaje.

Informace o používání pole přílohy naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Průvodce vyhledáváním

Průvodce vyhledáváním není datového typu. Místo toho slouží k vytvoření dvou typů rozevíracího seznamu: seznamy hodnot a vyhledávací pole. Seznam hodnot využívá oddělený seznam položek, které při použití Průvodce vyhledáváním zadáte ručně. Tyto hodnoty mohou být nezávislé na jakýchkoli jiných datech nebo objektech v databázi.

Vyhledávací pole naproti tomu používá dotaz k načtení dat z jedné nebo více jiných tabulek v databázi nebo z jiného umístění, jako je například server se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0. Ve vyhledávacím poli se pak tato data zobrazují jako rozevírací seznam. Průvodce vyhledáváním ve výchozím nastavení nastaví pole tabulky na datový typ Číslo.

Můžete pracovat s vyhledávacích polí přímo v tabulkách a taky ve formulářích a sestavách. Ve výchozím nastavení hodnot ve vyhledávacím poli zobrazena v typu ovládacího prvku seznam s názvem pole se seznamem – seznam, který má na šipku rozevíracího seznamu: Prázdný seznam se šipkou . Podle toho, jak Návrhář databázi nastavil vyhledávací pole a pole se seznamem můžete upravovat položky v seznamu a přidat položky do seznamu. Návrhář databáze musíte to udělat, nastavte vlastnost pro vyhledávací pole (vlastnost se nazývá Omezit na seznama návrháři má tuto možnost vypnete).

Pokud nemůžete upravovat přímo hodnot v seznamu vyhledávání, budete muset přidat nebo změnit data v seznamu předdefinovaných hodnot nebo v tabulce, které bude sloužit jako zdroj pro vyhledávací pole. Informace o tom naleznete v části s názvem "Úpravy položek ve vyhledávacím poli" v článku Přidání záznamů do databáze.

Při vytvoření vyhledávacího pole je možné pole nastavit tak, aby podporovalo více hodnot. Ve výsledném seznamu se pak u každé položky zobrazí zaškrtávací políčko a uživatel může zaškrtnout tolik položek, kolik je třeba. Tento obrázek znázorňuje typický seznam nabízející výběr více hodnot.

Seznam se zaškrtávacími políčky

Informace o vytváření pole s více hodnotami vyhledávání a používání výsledných seznamů naleznete v článcích Použití seznamu, který umožňuje uložení více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami.

Začátek stránky

Vliv vlastností polí tabulky na aktualizaci

Tato část je určena pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s aplikací Access nebo nejsou obeznámeni s principy relačních databází. Bez pochopení vlivu vlastností nastavených pro jednotlivá pole tabulky na aktualizaci nelze úspěšně provádět rozsáhlé aktualizace.

Při navrhování databáze se obvykle začíná navržením jedné či více tabulek. Určíte, jaké typy dat budou jednotlivé tabulky obsahovat, nastavíte primární klíče (pole, která jednoznačně identifikují jednotlivé záznam (řádky)) a vytvoříte relace mezi tabulkami.  

V rámci tohoto postupu nastavíte vlastnosti polí v jednotlivých tabulkách. Pro pole typu Text můžete například nastavit maximální možnou délku zadávaného textu 50 znaků a pro pole Číslo možnost zadávat pouze hodnoty měny.

Většinu vlastností pole můžete nastavit v návrhovém zobrazení. Však můžete vytvořit také některé vlastnosti pomocí příkazů ve skupině na pásu karet, část Fluent systému Microsoft Office. Formát zobrazení pro pole typu Text a Memo například můžete nastavit pomocí příkazů ve skupině písmo na kartě Domů. Další informace o použití těchto příkazů naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Ukázat nastavení nebo změna vlastností pole tabulky.

Aplikace Access nyní nabízí dva způsoby prohlížení vlastností pole tabulky. Můžete použít příkazy na kartě Datový list nebo tabulku otevřít v zobrazení Návrh. Následující postupy vysvětlují použití obou postupů. 

Zobrazení vlastností tabulky pomocí příkazů na kartě Datový list

 1. V navigačním podokně poklepejte na požadovanou tabulku.

 2. Klepněte na kartu Datový list a pomocí příkazů ve skupině Datový typ a formátování zobrazte vlastnosti jednotlivých polí tabulek.

Zobrazení vlastností tabulky v zobrazení Návrh

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevře se tabulka v návrhové mřížce.

 2. V dolní části mřížky klepněte v části Vlastnosti pole na kartu Obecné (není-li již vybrána).

  - nebo -

  Chcete-li zobrazit vlastnosti specifické pro vyhledávací pole, klepněte na kartu Vyhledávání.

  Vyhledávací pole je pole tabulky, které používá buď pevně danou sadu hodnot nebo dotaz, který načte hodnoty z jedné nebo více tabulek databáze. Tyto hodnoty jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v seznamu. Podle toho, jak návrhář databáze vyhledávací pole nastaví, může uživatel v tomto seznamu vybrat buď jen jednu položku nebo více položek.

  Vyhledávací pole může být často pro nové uživatele aplikace Access matoucí, protože seznam položek je zobrazen na jednom místě (seznam vytvořený z dat ve vyhledávacím poli), ale data jsou uložena jinde (v tabulce s daty). Při aktualizaci dat ve vyhledávacím poli je proto nutné aktualizovat zdrojovou tabulku (druhé umístění). Vyhledávací pole nelze aktualizovat ze seznamu.

V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti tabulky, které mají největší vliv na zadávání dat, a chování, které způsobují.

Vlastnost

Umístění v návrhové mřížce tabulky

Možné hodnoty

Chování při zadávání dat

Velikost pole

Karta Obecné

0-255

Omezení počtu znaků platí pouze pro pole typu Text. Pokud se uživatel pokusí zadat více znaků, než je nastaveno v této vlastnosti, budou nadbytečné znaky odříznuty.

Je nutno zadat

Karta Obecné

Ano / Ne

Pokud je tato vlastnost zapnuta, musí uživatel zadat do pole hodnotu. Dokud není toto pole zadáno, nelze uložit žádná nová data. Je-li tato vlastnost vypnuta, přijme pole hodnotu Null a může tedy zůstat nevyplněné.

Poznámka : Hodnota Null není totéž jako nulová hodnota. Nula je číslo, které lze použít k výpočtům. Hodnota Null představuje chybějící, nedefinovanou nebo neznámou hodnotu.

Povolit nulovou délku

Karta Obecné

Ano / Ne

Pokud je tato vlastnost zapnuta, lze do pole zadat řetězec nulové délky – řetězec, který neobsahuje žádné znaky. Tento řetězec vytvoříte zadáním dvojice uvozovek bez mezery ("") a stisknutím klávesy ENTER. 

Indexovat

Karta Obecné

Ano / Ne

Indexováním pole tabulky lze uživateli zabránit, aby zadal duplicitní hodnoty.

Vstupní maska

Karta Obecné

Předdefinovaná nebo vlastní sada literálů a zástupných znaků

Vstupní maska vynutí zadání dat v předdefinovaném formátu. Maska se zobrazí při výběru pole v tabulce nebo ovládacího prvku ve formuláři. Při klepnutí na pole Datum se například zobrazí znaky DD. MMM. RRRR. Tato sada znaků se nazývá vstupní maska. Vstupní maska vynutí zadání měsíce ve formátu třípísmenné zkratky (např. říj) a roku ve formátu čtyřmístného čísla, nikoli dvoumístného. Při zobrazení této masky je tedy nutné zadat datum ve tvaru 15. říj. 2006.

Poznámka : Vstupní maska má vliv pouze na zadávání dat, nikoli na jejich zobrazení. Pokud například zadáte datum ve tvaru 15. říj. 2006, může aplikace Access tuto hodnotu uložit jako 15102006 bez formátovacích znaků. Při zobrazení dat v tabulce, formuláři nebo sestavě může být nastaveno zobrazení ve tvaru 15/10/2006. 

Další informace o vytváření a používání vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Zobrazit ovládací prvek

Karta Vyhledávání

Hodnoty závislé na typu dat nastaveném pro dané pole

Pro pole typu Text a Číslo lze jako ovládací prvek vybrat textové pole, seznam nebo pole se seznamem. Pro pole typu Ano/Ne lze vybrat zaškrtávací políčko, textové pole nebo pole se seznamem.

Poznámka : Vyberete-li jinou možnost než Seznam nebo Pole se seznamem, jsou zbývající vlastnosti na kartě Vyhledávání skryty.

Typ zdroje řádků

Karta Vyhledávání

tabulka/dotaz
seznam hodnot
seznam polí

Pokud v poli vlastností Zobrazit ovládací prvek zadáte hodnotu Seznam nebo Pole se seznamem, můžete pro tuto vlastnost nastavit hodnotu Tabulka či dotaz, Seznam hodnot nebo Seznam polí. Tato vlastnost určuje typ hodnot, které lze použít pro vlastnost Zdroj řádků. Další informace naleznete v následujícím textu.

Zdroj řádků

Karta Vyhledávání

V závislosti na vlastnosti Typ zdroje řádků

Nastavíte-li vlastnost Typ zdroje řádků na hodnotu tabulka/dotaz, lze do pole této vlastnosti zadat název tabulky nebo dotazu. Nastavíte-li hodnotu seznam, bude tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky (;). Pokud nastavíte vlastnost Typ zdroje řádků na hodnotu seznam polí, bude tato vlastnost obsahovat název tabulky, dotazu nebo příkazu SQL.

Omezit na seznam

Karta Vyhledávání

Ano/Ne

Když nastavena na hodnotu Ano, Access najde odpovídající hodnoty při zadání textu v ovládacím prvku pole se seznamem. Jinými slovy, nastavení Ano umožňuje automatickým dokončováním. Nastavení Ano také zabrání uživatelům úpravy položek v seznamu přímo z ovládacího prvku pole seznamu nebo pole se seznamem. Uživatelé musí místo toho úpravy položek v poli vlastnosti Zdroj řádků nebo v případě vyhledávacích polí, úpravy položek v tabulce, které obsahují zdrojových dat pro vyhledávací pole. Další informace o používání vyhledávacích polí naleznete v části s názvem "Úpravy položek ve vyhledávacím poli" v článku Přidání záznamů do databáze.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Karta Vyhledávání

Ano / Ne

Tato vlastnost povolí nebo zakáže příkaz Upravit položky seznamu pro seznamy hodnot, ale nikoli pro vyhledávací pole. Pokud chcete tento příkaz povolit pro vyhledávací pole, zadejte platný název formuláře do vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu. Příkaz Povolit úpravy seznamu hodnot je zobrazen v místní nabídce, která se otevře klepnutím pravým tlačítkem myši na ovládací prvek seznam nebo pole se seznamem. Po klepnutí na tento příkaz se zobrazí dialogové okno Upravit položky seznamu. Pokud je však v poli vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu zadán název formuláře, nezobrazí se dialogové okno, ale určený formulář.

Příkaz Upravit položky seznamu je možné spustit z místní nabídky ovládacích prvků seznam nebo pole se seznamem, které jsou umístěny ve formulářích, a také z místní nabídky polí se seznamem umístěných v tabulkách a sadách výsledků dotazů. Formuláře musí být otevřeny v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení pro procházení. Tabulky a sady výsledků dotazů musí být otevřeny v zobrazení datového listu.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Karta Vyhledávání

Název formuláře pro zadávání dat

Pokud je v této vlastnosti tabulky zadán název formuláře pro zadávání dat, tento formulář se otevře, když uživatel spustí příkaz Upravit položky seznamu. V opačném případě se při spuštění daného příkazu zobrazí dialogové okno Upravit položky seznamu.

Další informace o navrhování databázových tabulek a nastavení vlastností naleznete v následujících tématech.

 • Základy návrhu databáze vysvětluje základy například plánování databáze, návrh dat a normalizace – procesu rozdělení data do několika souvisejících tabulek a vyloučení nadbytečná data.

 • Vytvoření tabulky v databázi vysvětluje postup při vytváření tabulek, přidávání primárních klíčů (polí, která jednoznačně určují každý řádek nebo záznam v tabulce) a jak nastavit datovým typům a vlastnostem tabulky.

Začátek stránky

Aktualizace dat pomocí formuláře

Formulář se používá při aktualizaci malého množství dat. Malé množství v tomto případě označuje libovolný počet záznamů, které chcete aktualizovat ručně. Formuláře umožňují snadnější, rychlejší a přesnější úpravy a aktualizace malého množství dat.

Jak úpravy dat pomocí formuláře závisí na návrhu formuláře. Formuláře mohou obsahovat mnoho ovládacích prvků například seznamy, textová pole, tlačítka a datových listech – mřížky, které vypadají podobně jako tabulky aplikace Excel. Zároveň každého ovládacího prvku ve formuláři načte data ze nebo zápisu dat polem tabulky. Co můžete dělat s daný ovládací prvek závisí na datového typu pro pole podkladové tabulky, všechny vlastnosti nastavení pro toto pole a případně na několik vlastností, které Návrhář databáze nastaví pro každý ovládací prvek. Podrobnosti o tom, jak datovým typům a vlastnostem pole ovlivňují zadávání dat najdete v článku Jak datové typy ovlivňují zadávání dat , a Jak vlastnosti pole tabulky ovlivňují zadávání dat, dříve v tomto článku.

V následujících částech je popsáno, jak pracovat s běžnými ovládacími prvky pro zadávání dat. Budete-li mít otázky ke konkrétní databázi, obraťte se na správce systému nebo návrháře databáze.

Přidávání a úpravy textu v textových polích

V aplikaci Access je pro práci s poli typu Text a Memo k dispozici jeden ovládací prvek pro text. Zda je podkladové pole typu Text nebo Memo, se obvykle pozná podle velikosti ovládacího prvku, která většinou odpovídá velikosti pole podkladové tabulky. Jestliže návrhář například sváže ovládací prvek s textovým polem typu Text, které dovoluje zadat maximálně 50 znaků, nastaví přiměřené rozměry ovládacího prvku. Pokud je ovládací prvek svázán s polem typu Memo, bude ovládací prvek pravděpodobně větší, aby mohl zobrazit jeden či dva odstavce textu bez nutnosti posouvání.

U pole typu Memo lze navíc nastavit podporu formátu RTF. Uživatel pak může v textu používat různé druhy a velikosti písma, styly a barvy.

Úprava textu v textovém poli

 • Umístěte kurzor do textového pole a změňte data. S čísly v polích typu Text a Memo nelze provádět výpočty.

Použití formátu RTF

Poznámka : Podle následujících pokynů postupujte pouze v případě, že textové pole je vázaný na pole typu Memo. Následující postup v dialogovém okně Vlastnosti zobrazení pro pole tabulkydříve v tomto článku.

 1. V tabulce otevřené v zobrazení datového listu vyberte pole typu Memo. Doporučujeme hledat pole nazvané například Komentáře, Poznámky nebo Popis.

 2. Na kartě Domů ve skupině Písmo naformátujte text pomocí tlačítek a nabídek.

  U textu v poli typu Memo můžete použít různá písma a jejich velikosti, zvolit tučné písmo nebo kurzívu, měnit barvy a tak dále.

Začátek stránky

Aktualizace dat pomocí datového listu

Data lze měnit přímo v zobrazení datového listu (mřížka s řádky a sloupci podobná listu aplikace Excel). V tomto zobrazení lze měnit data v tabulkách, sadách výsledků dotazů a formulářích, ve kterých jsou zobrazeny datové listy.

Datové listy se obvykle používají, pokud je nutné změnit pouze malé množství záznamů nebo částí jednoho záznamu. Pokud máte zkušenosti s aplikací Excel, bude pro vás práce s datovými listy relativně snadná a můžete provádět změny bez hlubších znalostí aplikace Access, jako je například vytváření a spouštění dotazů.

Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Provedené změny není nutné explicitně ukládat. Při přesunutí kurzoru do nového pole ve stejném řádku nebo do jiného řádku jsou změny uloženy do tabulky automaticky.

 • Pole v databázi aplikace Access by měla být standardně nastavena tak, aby přijímala pouze určitý typ dat, například textová nebo číselná data. Do pole je nutné zadat stanovený typ dat, jinak se zobrazí chybová zpráva.

 • U pole lze použít vstupní masku. Vstupní maska je skupina literálů a zástupných znaků, která vynutí zadávání dat v určitém formátu. Například vstupní maska pro poštovní směrovací číslo může vyžadovat data vyhovující formátu používanému ve Francii, zatímco vstupní maska pro telefonní číslo může vyžadovat zadání čísel ve formátu používaném v Německu.

  Další informace o vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

 • S výjimkou příloh a vícehodnotových seznamů lze do většiny polí zadat pouze jednu hodnotu. Nevíte-li, zda určité pole dovoluje přílohy, informujte se u návrháře databáze nebo správce systému. Vícehodnotový seznam lze vždy snadno rozpoznat, protože u každé položky seznamu je zobrazeno zaškrtávací políčko.

Změna dat v datovém listu

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete změnit.

  Ve výchozím nastavení je tabulka nebo dotaz otevřen v zobrazení datového listu – v mřížce, která připomíná list aplikace Excel. 

 2. Umístěte fokus (například klepnutím) do prvního pole, které chcete změnit, a upravte data.

 3. Chcete-li přejít do dalšího pole, stiskněte klávesu TAB, použijte některou z kláves se šipkami nebo klepněte na další pole.

  Stisknete-li klávesu TAB, aplikace Access na základě místního nastavení systému Windows určí, zda má kurzor přesunout doleva nebo doprava. Pokud je v počítači nastaven jazyk se směrem toku textu zleva doprava, přesune se kurzor při stisknutí klávesy TAB doprava. Je-li v počítači nastaven jazyk se směrem toku textu zprava doleva, přesune se kurzor doleva.

Plné formátování textu (RTF) v poli typu Memo

 1. V tabulce nebo ve výsledku dotazu otevřeném v zobrazení datového listu vyberte pole typu Memo.

  Obvykle můžete zobrazit pro pole s názvem "Komentáře," "Notes" nebo "Popis." Pokud pole typu Memo pořád nemůžete najít, podívejte se na kroky v dialogovém okně Vlastnosti zobrazení pro pole tabulkydříve v tomto článku.

 2. Na kartě Domů ve skupině Písmo naformátujte text pomocí tlačítek a nabídek.

  U textu v poli typu Memo můžete použít různá písma a jejich velikosti, zvolit tučné písmo nebo kurzívu, měnit barvy a tak dále.

Začátek stránky

Změna stávajících dat pomocí aktualizačního dotazu

Pomocí aktualizačního dotazu lze přidat, změnit nebo odstranit část jednoho či více stávajících záznamů (nikoli celý záznam). Aktualizační dotaz si lze představit jako účinnou variantu dialogového okna Najít a nahradit. Zadáváte kritérium výběru (odpovídající zhruba hledanému řetězci) a kritérium aktualizace (odpovídající zhruba náhradnímu řetězci). Na rozdíl od zmíněného dialogového okna však aktualizační dotazy mohou obsahovat více kritérií, umožňují aktualizaci velkého množství záznamů a umožňují měnit záznamy ve více tabulkách.

Aktualizační dotazy nelze použít k přidání celého záznamu. K tomuto účelu je nutné použít přidávací dotaz.

Další informace naleznete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Poznámka : Nejbezpečnějším způsobem použití aktualizačního dotazu je vytvořit nejdříve výběrový dotaz, pomocí kterého vyzkoušíte kritéria výběru. Chcete-li například pro určitého zákazníka aktualizovat několik polí typu Ano/Ne z hodnoty Ne na hodnotu Ano, přidejte do výběrového dotazu kritéria, která vrátí všechny požadované záznamy s hodnotou Ne pro daného zákazníka. Pokud jste si jisti, že dotaz vrátil správné záznamy, vytvořte z výběrového dotazu aktualizační dotaz, zadejte kritéria aktualizace a spuštěním dotazu aktualizujte vybrané hodnoty. V této části je vysvětlen postup pro vytvoření výběrového dotazu a jeho převodu na aktualizační dotaz.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Otevřete databázi obsahující záznamy, které chcete aktualizovat.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Otevře se Návrhář dotazu se zobrazenou kartou Návrh a dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Vyberte tabulku nebo tabulky obsahující záznamy, které chcete aktualizovat, a klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka nebo tabulky se zobrazí jako jedno či více oken v horní části návrhové mřížky obsahujících všechna pole jednotlivých tabulek. Následující obrázek znázorňuje Návrháře dotazu s typickou tabulkou.

  Tabulka v návrháři dotazů

 4. Poklepejte na pole, které chcete aktualizovat. Vybrané pole se zobrazí v řádku Pole v dolní části okna Návrhář dotazu.

  Do každého sloupce v dolní části můžete přidat jedno pole nebo můžete rychle přidat všechna pole poklepáním na hvězdičku (*) na začátku seznamu polí tabulky. Následující obrázek znázorňuje Návrháře dotazu v případě přidání všech polí.

  Dotaz, kde jsou přidaná všechna pole tabulky

 5. Do řádku Kritéria v návrhové mřížce lze zadat jedno nebo více kritérií. Následující tabulka uvádí příklady kritérií a jejich vlivu na výsledek dotazu.

Kritéria

Výsledek

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Čápová"

Vrátí všechny záznamy od Novák až do konce abecedy.

Between #2/2/2006# And #1/12/2006#

Vrátí data od 2. 2. 2006 do 1. 12. 2006 (ANSI-89). Pokud databáze používá zástupné znaky sady ANSI-92, používejte místo křížků jednoduché uvozovky ('). Například: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není „Německo“. Toto kritérium vrátí záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahuje ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Vyhledá všechny záznamy, kromě těch, které začínají písmenem T. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

V textovém poli vyhledá všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto hvězdičky znak procenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem "Maison" a obsahující pětipísmenný druhý řetězec, jehož první čtyři písmena jsou "Dewe" a poslední písmeno je libovolné. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto otazníku znak podtržítka (_).

#2/2/2006#

Vyhledá všechny záznamy ze dne 2. 2. 2006. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, použijte místo křížků jednoduché uvozovky ('2/2/2006').

< Date( )- 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy, které obsahují nějakou hodnotu.

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijete, chcete-li přidat hodnotu do požadovaného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků možná nevlastní fax. V takovém případě zadejte namísto faxového čísla dvojici uvozovek bez mezery ("").

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrátil pouze záznamy, které chcete aktualizovat. Podle potřeby můžete vybrat nepotřebná pole a odstranit je stisknutím klávesy DELETE, přetáhnout další pole do návrhové mřížky a změnit kritéria tak, abyste byli s výsledky dotazu spokojeni.

 2. Přejděte k dalším krokům.

Aktualizace záznamů

 1. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Typ dotazu na položku Aktualizovat.

  Tímto postupem změníte výběrový dotaz na aktualizační dotaz a do dolní části okna Návrhář dotazu bude přidán řádek Aktualizovat do.

  Aktualizační dotaz s jediným kritériem aktualizace

 2. Vyhledejte pole obsahující data, která chcete změnit, a do řádku Aktualizovat do pro dané pole zadejte výraz (který změní data).

  Následující tabulka uvádí příklady výrazů a příslušných změn dat.

Výraz

Výsledek

"Prodejce"

Změní hodnotu v textovém poli na „Prodejce“.

#10/8/06#

Změní hodnotu data v poli typu Datum/čas na 10. srpna 2006.

Ano

V poli typu Ano/Ne změní hodnotu Ne na hodnotu Ano.

"ČD" & [ČísloDílu]

Přidá na začátek každého určeného čísla dílu text „ČD".

[JednotkováCena] * [Množství]

Vrátí součin hodnot v polích JednotkováCena a Množství.

[Dopravné] * 1,5

Zvýší hodnotu v poli Dopravné o 50 procent.

DSum("[Množství] * [JednotkováCena]",
"Rozpis objednávek", "[KódVýrobku]=" & [KódVýrobku])

U záznamů, jejichž hodnota KódVýrobku v aktuální tabulce odpovídá hodnotě KódVýrobku v tabulce rozpis objednávek, tento výraz aktualizuje celkový prodej vynásobením hodnoty v poli Množství hodnotou v poli JednotkováCena.

Right([PSČPříjemce], 5)

Zkrátí textový nebo číselný řetězec o znaky umístěné vlevo a ponechá pět znaků umístěných nejvíce vpravo.

IIf(IsNull([JednotkováCena]), 0, [JednotkováCena])

Změní hodnotu Null (neznámou nebo nedefinovanou hodnotu) v poli JednotkováCena na nulu (0).

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Zobrazí se oznámení. Toto oznámení je zobrazeno na následujícím obrázku:

  Oznámení aktualizačního dotazu

 2. Klepnutím na tlačítko Ano spustíte dotaz.

  Poznámka : Můžete vypnout upozornění zprávy. K tomu, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Access, klikněte na položku Upřesnit a ve skupině potvrzení zrušte zaškrtnutí políčka akční dotazy.

 3. Jestliže chcete zobrazit výsledky aktualizačního dotazu, klepněte na kartě Domů nebo Návrh ve skupině Zobrazení na možnost Zobrazení a na položku Zobrazení datového listu. Můžete také klepnout na tlačítko Zobrazení datového listu umístěné na stavovém řádku aplikace Access.

  Poznámka : Při spuštění dotazu mohou některá pole v sadě výsledků chybět. Pokud dotaz obsahuje pole, která nejsou aktualizována, jsou tato pole ve výchozím nastavení odebrána. Dotaz může například obsahovat pole identifikátorů ze dvou tabulek, která pomohou zajistit, že výraz pracuje se správnými záznamy. Pokud tato pole neaktualizujete, budou odstraněna.

Začátek stránky

Přidání záznamů do tabulek pomocí přidávacího dotazu

Přidávací dotaz se nejčastěji používá k přidání skupiny záznamů z jedné nebo více tabulek ve zdrojové databázi do jedné nebo několika tabulek v cílové databázi. Předpokládejme například, že získáte nové zákazníky a spolu s nimi i databázi obsahující tabulku s informacemi o těchto zákaznících. Abyste nemuseli zadávat tyto nové údaje ručně, můžete přidat nová data do odpovídající tabulky ve své databázi pomocí přidávacího dotazu. Přidávací dotazy je možné používat také k těmto účelům:

 • Přidávání záznamů na základě kritérií. Lze například přidat pouze jména a adresy zákazníků s nevyřízenými objednávkami.

 • Přidávání záznamů v situaci, kdy některá pole v jedné tabulce existují a v druhé ne. Dejme tomu, že vaše tabulka Zákazníci obsahuje 11 polí a tabulka Zákazníci v jiné databázi obsahuje pouze 9 stejných polí jako vaše tabulka, ostatní pole jsou jiná. Pomocí přidávacího dotazu lze do vaší tabulky přidat pouze data ze stejných polí a ostatní pole ignorovat.

Postup vytváření přidávacího dotazu za účelem přidání dat z jedné databáze do druhé se skládá z těchto základních kroků:

 • Otevření zdrojové databáze (takové, která obsahuje záznamy, jež chcete připojit) a vytvoření výběrového dotazu, který vrací pouze požadované záznamy.

 • Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz.

 • Přidání cílových tabulek a polí k připojenému dotazu. Pokud připojujete záznamy k jiné databázi, otevřete nejprve tuto databázi a pak vyberte tabulky.

 • Spuštění dotazu a přidání záznamů.

Poznámka : Než začnete, zálohujte data. Pokud uděláte chybu, můžete přidané záznamy z cílové tabulky odstranit, ale ruční odstranění velkého počtu záznamů může trvat dlouhou dobu. Vytvoření zálohy vám může pomoci vyřešit jakékoli chyby za kratší dobu.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Otevřete zdrojovou databázi – databázi obsahující záznamy, které chcete přidat.

 2. Ve skupině Jiné na kartě Vytvoření klikněte na Návrh dotazu.

  Otevře se návrhová mřížka dotazu a zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Vyberte tabulku obsahující záznamy, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka se zobrazí v podobě okna v horní části návrhové mřížky dotazu. Okno obsahuje seznam všech polí tabulky. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v návrhové mřížce dotazu.

  Tabulka v návrháři dotazů

 4. Do řádku Pole v dolní části návrhové mřížky dotazu přetáhněte pole, která chcete z této tabulky přidat do jiné tabulky.

  Každý sloupec v dolní části bude obsahovat jedno pole. Pokud byste chtěli rychle přidat všechna pole, poklepejte na hvězdičku (*) na začátku seznamu polí tabulky. Tento obrázek znázorňuje Návrhář dotazu s několika přidanými poli tabulky:

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

  Na tomto obrázku je znázorněn návrhář se všemi přidanými poli.

  Dotaz se všemi poli tabulky

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrací záznamy, které chcete přidat. Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit nebo stisknutím klávesy DELETE můžete nepotřebná pole odebrat. Můžete také přetáhnout do návrhové mřížky další pole. Pokračujte tak dlouho, až budete s výsledky dotazu spokojeni.

 6. Pokračujte v provádění dalších kroků.

Převod dotazu na přidávací dotaz

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat.

 2. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout, zda chcete záznamy z jedné tabulky přidat do jiné tabulky v téže databázi, nebo zda chcete záznamy přidat do tabulky v jiné databázi.

  • Přidání záznamů do tabulky ve stejné databázi

   1. V dialogovém okně Přidat klepněte na přepínač Aktuální databáze (není-li tato možnost již vybrána) a v rozevíracím seznamu Název tabulky vyberte cílovou tabulku.

   2. Klepněte na tlačítko OK.

    V kroku 4 v předchozí části jste do návrhové mřížky dotazu přidali některá nebo všechna pole zdrojové tabulky. Pokud jste přidali celou tabulku, bude nyní do řádku Přidat do vložena celá cílová tabulka, jak je znázorněno zde:

    Připojený dotaz obsahující pole ze dvou tabulek

    - nebo -

    Pokud jste v kroku 4 v předchozí části přidali do výběrového dotazu jednotlivá pole a názvy polí zdrojové a cílové tabulky se shodují, budou do řádku Přidat do vloženy názvy cílových polí, jak je znázorněno zde:

    Připojený dotaz s odpovídajícími poli

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole a jestliže se některé nebo všechny názvy polí zdrojové a cílové tabulky neshodují, aplikace Access ponechá u těchto polí buňku v řádku Přidat do prázdnou. Klepněte na každé prázdné pole a v rozevíracím seznamu vyberte požadované cílové pole, jak uvádí tento postup:

    Volba cílových polí pro připojený dotaz

   3. Chcete-li zobrazit náhled provedených změn, klepněte na tlačítko Zobrazení datového listu.

   4. Vraťte se do návrhového zobrazení a klepnutím na tlačítko Spustit připojte záznamy.

  • Přidání záznamů do tabulky v jiné databázi

   1. V dialogovém okně Přidat klepněte na přepínač Jiná databáze.

   2. Do pole Název souboru zadejte umístění a název cílové databáze.

   3. V rozevíracím seznamu Název tabulky vyberte cílovou tabulku a klepněte na tlačítko OK.

    – nebo –

    Klepněte na tlačítko Procházet a pomocí dalšího dialogového okna Přidat vyhledejte umístění databáze. Jakmile cílovou databázi najdete a vyberete, klepněte na tlačítko OK. Druhé dialogové okno se zavře. V prvním dialogovém okně vyberte v rozevíracím seznamu Název tabulky cílovou tabulku a klepněte na tlačítko OK.

    Vyberete-li nebo zadáte název cílové tabulky a klepnete na tlačítko OK, první dialogové okno Přidat se zavře.

    V kroku 4 předchozí části jste do řádku Pole návrhové mřížky dotazu přidali některá nebo všechna pole zdrojové tabulky. Pokud jste přidali celou tabulku, aplikace Access nyní vloží do řádku Přidat do celou cílovou tabulku, jak je znázorněno zde:

    Připojený dotaz obsahující pole ze dvou tabulek

    - nebo -

    Pokud jste v kroku 4 přidali jednotlivá pole a názvy polí zdrojové a cílové tabulky se shodují, budou do řádku Přidat do vloženy názvy cílových polí, jak je znázorněno zde:

    Připojený dotaz s odpovídajícími poli

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole a některé nebo všechny názvy polí zdrojové a cílové tabulky se neshodují, bude u těchto polí ponechán řádek Přidat do prázdný. Klepněte na každé prázdné pole a v rozevíracím seznamu vyberte požadované cílové pole, jak je znázorněno zde:

    Volba cílových polí pro připojený dotaz

   4. Chcete-li zobrazit náhled provedených změn, klepněte na tlačítko Zobrazení datového listu.

   5. Přepněte do návrhového zobrazení a klepnutím na tlačítko Spustit připojte záznamy.

Začátek stránky

Aktualizace záznamů pomocí funkce Shromažďování dat

Aplikace Office Access 2007 nabízí novou funkci, která se nazývá Shromažďování dat. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 lze vytvořit formulář pro zadávání dat, shromáždit informace a získaná data uložit v databázi aplikace Access. Vysvětlení použití funkce Shromažďování dat je nad rámec tohoto výkladu.

Informace o používání shromažďování dat naleznete v článku s názvem shromažďování dat prostřednictvím e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit

Malé množství dat lze za kratší dobu a s menším úsilím změnit také pomocí dialogového okna Najít a nahradit. Vysvětlení použití tohoto dialogového okna je nad rámec tohoto výkladu.

Informace o použití dialogu naleznete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat.

Začátek stránky

Změna hodnot primárního a cizího klíče pomocí aktualizace souvisejících polí v kaskádě

Někdy je nutné aktualizovat hodnotu primárního klíče. Je-li primární klíč používán jako cizí klíč, lze změnami automaticky aktualizovat všechny podřízené instance cizího klíče.

Primární klíč je hodnota, která jednoznačně identifikuje každý řádek (záznam) v tabulce databáze. Cizí klíč je sloupec odpovídající primárnímu klíči. Cizí klíče jsou obvykle umístěny v jiných tabulkách a umožňují vytvořit relace mezi daty v tabulkách.

Předpokládejme například, že jako primární klíč používáte identifikační číslo výrobku. Toto identifikační číslo lze použít jako cizí klíč v tabulce dat objednávky. Tímto způsobem lze vyhledat všechny objednávky, které zahrnují jednotlivé výrobky, protože při každém vystavení objednávky pro daný výrobek se identifikační číslo stane součástí objednávky.

Někdy se tato identifikační čísla (nebo jiné typy primárních klíčů) změní. Pokud se tak stane, lze změnit hodnotu primárního klíče a nechat tuto změnu automaticky předat všem souvisejícím podřízeným záznamům. Toto chování povolíte zapnutím referenční integrity a aktualizací souvisejících polí v kaskádě ve dvou odpovídajících tabulkách.

Mějte přitom na paměti následující pravidla:

 • Aktualizace souvisejících polí v kaskádě lze povolit pouze pro pole primárních klíčů s nastaveným datovým typem Text nebo Číslo. Tyto aktualizace nelze použít u polí s nastaveným datovým typem Automatické číslo.

 • Aktualizace souvisejících polí v kaskádě lze povolit pouze mezi tabulkami s relací typu 1:N.

V následujícím postupu je vysvětleno, jak lze vytvořit relaci a povolit aktualizace této relace v kaskádě.

Vytvoření relace

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Relace na tlačítko Zobrazit tabulku.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Klepněte na kartu Tabulky, pokud již není zobrazena, vyberte tabulky, které chcete změnit, klepněte na tlačítko Přidat a na tlačítko Zavřít.

  Jestliže chcete vybrat několik tabulek, můžete stisknout klávesu SHIFT nebo můžete jednotlivé tabulky přidat samostatně. Vyberte pouze tabulky na stranách relace 1 nebo N.

 4. V okně Relace přetáhněte primární klíč z tabulky na straně 1 relace a vložte ji do pole cizího klíče tabulky strany N relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku:

  Dialogové okno Upravit relace

 5. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu a klepněte na tlačítko Vytvořit.

 6. Přejděte k dalším krokům.

Povolení aktualizací souvisejících polí v kaskádě v primárních klíčích

 1. Pokud jste nepostupovali podle kroků uvedených v předchozí části, otevřete databázi obsahující relaci, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

  Zobrazí se okno Relace se spojeními mezi tabulkami v databázi (zobrazenými jako spojovací čáry). Na následujícím obrázku je znázorněna typická relace:

  Relace mezi dvěma tabulkami

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na spojovací čáru mezi nadřízenou a podřízenou tabulkou a klepněte na příkaz Upravit relaci.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku:

  Dialogové okno Upravit relace s existující relací

 4. Zaškrtněte políčko Aktualizace souvisejících polí v kaskádě, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zajistit referenční integritu a klepněte na tlačítko OK.

Další informace o vytváření relací naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×