Akce makra PřevéstText

Pomocí akce PřevéstText můžete importovat nebo exportovat text mezi aktuální Databáze aplikace Microsoft Office Access 2007 (MDB nebo ACCDB) či Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) a textovým souborem. Můžete také Propojení (tabulky) data v textovém souboru s aktuální databází aplikace Access. Pomocí propojeného textového souboru můžete zobrazit textová data v aplikaci Access a současně stále poskytovat úplný přístup k těmto datům z aplikace pro zpracování textu. Můžete také importovat, exportovat a vytvořit propojení s tabulkou nebo seznamem v souboru HTML (s příponou HTML).

Poznámka : Pokud vytvoříte propojení s daty v textovém souboru nebo v souboru HTML, budou tato data v aplikaci Access jen ke čtení.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PřevéstText má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ převodu

Typ převodu, který chcete provést. Můžete importovat data, exportovat data nebo propojit data s Textový soubor s oddělovači nebo s Textový soubor s pevnou šířkou, případně se soubory HTML. Data můžete exportovat také do datového souboru hromadné korespondence aplikace Microsoft Office Word 2007 určeného k vytvoření dokumentů korespondence, například formulářových dopisů nebo adresních štítků.

V poli Typ převodu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker vyberte hodnotu Import s oddělovači, Import pevná délka, Import HTML, Export s oddělovači, Export pevná délka, Export HTML, Export zdroj dat pro Word pro Windows, Propojení s oddělovači, Propojení pevná délka nebo Propojení HTML. Výchozí hodnota je Import s oddělovači.

Poznámka : V projektu aplikace Access (ADP) jsou podporovány pouze typy převodu Import s oddělovači, Import pevná délka, Export s oddělovači, Export pevná délka nebo Export zdroj dat pro Word pro Windows.

Název specifikace

Název specifikace pro sadu možností určující, jak je textový soubor importován nebo propojen. U textového souboru s pevnou délkou je třeba zadat argument nebo použít soubor Schéma, který musí být uložen ve stejné složce jako importovaný nebo propojovaný textový soubor.

Vytvoření specifikace pro import nebo propojení textového souboru:

  1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Textový soubor.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte cestu ke zdrojovému textovému souboru do pole Název souboru.

  3. Klepněte na požadovanou možnost uložení dat (import, připojení nebo propojení) a pak klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Průvodce importem textu klepněte na položku Upřesnit.

  5. Určete požadované možnosti pro tuto specifikaci a pak klepněte na tlačítko Uložit jako.

  6. Zadejte požadovaný název specifikace a pak klepněte na tlačítko OK.

  7. Existující specifikace můžete spravovat klepnutím na položku Specifikace v dialogovém okně specifikací.

  8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno specifikací.

Pak můžete zadat název této specifikace v tomto argumentu vždy, když budete chtít importovat nebo exportovat stejný typ textového souboru.

Textové soubory s oddělovači můžete importovat, exportovat nebo propojit bez zadávání názvu specifikace pro tento argument. V tomto případě použije aplikace Access výchozí hodnoty z dialogového okna průvodce. Aplikace Access používá pro datové soubory hromadné korespondence přednastavený formát, proto již nemusíte při exportu těchto typů souborů zadávat pro tento argument název specifikace. Specifikace pro import či export můžete používat se soubory HTML, ale bude použita pouze ta část specifikace týkající se formátování typu dat.

Název tabulky

Název tabulky aplikace Access, do které chcete importovat data, ze které chcete exportovat data či se kterou chcete propojit data textového souboru. Můžete také zadat název Dotaz aplikace Access, ze kterého chcete importovat data. Tento argument je povinný.

Pokud klepnete v poli Typ převodu na položku Import s oddělovači, Import pevná délka či Import HTML, připojí aplikace Access textová data k této tabulce – jestliže daná tabulka již existuje. V opačném případě aplikace Access vytvoří novou tabulku obsahující textová data.

Při použití akce PřevéstText nelze k určení dat pro export použít Příkaz nebo řetězec SQL. Místo použití příkazu SQL je třeba nejprve vytvořit dotaz a pak zadat název tohoto dotazu do argumentu Název tabulky.

Název souboru

Název textového souboru pro import, export nebo propojení. Zadejte úplnou cestu. Tento argument je povinný.

Při exportu dat z aplikace Access vytvoří tato aplikace nový textový soubor. Pokud je název souboru stejný jako název existujícího textového souboru, nahradí aplikace Access existující textový soubor.

Pokud chcete importovat nebo propojit konkrétní tabulku nebo seznam v souboru HTML, můžete použít argument Název tabulky HTML.

S názvy polí

Určuje, zda první řádek textového souboru obsahuje názvy polí. Pokud vyberete možnost Ano, použije aplikace Access při importu nebo propojení textových dat názvy v tomto řádku jako názvy polí v tabulce aplikace Access. Jestliže vyberete možnost Ne, bude aplikace Access pracovat s prvním řádkem jako s běžnými daty. Výchozí hodnota je Ne.

Aplikace Access bude tento argument ignorovat v datových souborech hromadné korespondence aplikace Word pro systém Windows, protože první řádek musí obsahovat názvy polí.

Pokud exportujete tabulku aplikace Access nebo Výběrový dotaz do textového souboru s oddělovači nebo s pevnou délkou a vybrali jste pro tento argument hodnotu Ano, vloží aplikace Access názvy polí tabulky nebo výběrový dotaz do prvního řádku textového souboru.

Jestliže importujete nebo propojujete textový soubor s pevnou délkou a v tomto poli vyberete hodnotu Ano, musí první řádek obsahující názvy polí použít ve specifikaci pro import či export sadu oddělovačů polí pro oddělení názvů polí. Jestliže exportujete do textového souboru s pevnou délkou a vyberete pro tento argument hodnotu Ano, vloží aplikace Access názvy polí do prvního řádku textového souboru s tímto oddělovačem.

Název tabulky HTML

Název tabulky (nebo seznamu) v souboru HTML, kterou (nebo který) chcete importovat nebo propojit. Pokud není argument Typ převodu nastaven na hodnotu Import HTML nebo Propojení HTML, bude tento argument ignorován. Jestliže ponecháte tento argument prázdný, bude importována nebo propojena první tabulka či seznam v souboru HTML.

Název tabulky nebo seznamu v souboru HTML je určen textem zadaným ve značce <CAPTION>, pokud značka <CAPTION> existuje. Jestliže značka <CAPTION> neexistuje, bude název určen textem zadaným ve značce <TITLE>. V případě, že existuje více tabulek nebo seznamů se stejným názvem, rozliší je aplikace Access přidáním čísla na konec jednotlivých názvů, například Zaměstnanci1 a Zaměstnanci2.

Kódová stránka

Název Znaková sada používané s Znaková stránka.

Poznámky

Data ve výběrových dotazech aplikace Access můžete exportovat do textových souborů. Aplikace Access exportuje Sada výsledků dotazu, se kterou bude pracovat jako s tabulkou.

Textová data, která připojujete k tabulce aplikace Access, musí být kompatibilní se strukturou tabulky.

  • Každé pole v textu musí mít stejný Datový typ pole jako odpovídající pole v tabulce aplikace Access.

  • Pole musejí být ve stejném pořadí (pokud jste nenastavili argument S názvy polí na hodnotu Ano – v takovém případě musejí názvy polí v textu odpovídat názvům polí v tabulce aplikace Access).

Tato akce je podobná klepnutí na tlačítko Import textového souboru ve skupině Import nebo na tlačítko Export do textového souboru ve skupině Export (na kartě Externí data). Argumenty akce PřevéstText odpovídají možnostem průvodce, který se spustí klepnutím na uvedená tlačítka.

tip

Ve specifikacích pro import či export jsou uloženy informace, které aplikace Access potřebuje k importu, exportu nebo propojení textového souboru. Pomocí uložených specifikací můžete importovat, exportovat nebo propojit textová data z nebo do podobných textových souborů. Můžete například každý týden dostávat údaje o prodeji v textovém souboru z hlavního počítače. Můžete vytvořit a uložit specifikaci pro tento typ dat a pak ji použít vždy, když budete přidávat tato data do databáze aplikace Access.

Poznámka : Pokud vyhledáváte pomocí dotazu nebo filtrujete propojený textový soubor, bude tento dotaz nebo filtr Rozlišování malých a velkých písmen.

Pokud chcete akci PřevéstText spustit v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu PřevéstText objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×