Akce makra PřevéstListTabulky

Pomocí akce PřevéstListTabulky můžete importovat nebo exportovat data mezi aktuální Databáze aplikace Microsoft Access (MDB nebo ACCDB) či Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) a souborem tabulky tabulkového kalkulátoru. Můžete také Propojení (tabulky) data v tabulce aplikace Microsoft Office Excel 2007 s aktuální databází aplikace Microsoft Office Access 2007. U propojené tabulky můžete zobrazit a upravit její data pomocí aplikace Access a současně umožnit úplný přístup k datům z tabulkové aplikace Excel. Můžete také vytvořit propojení s daty v souboru tabulky aplikace Lotus 1-2-3, avšak tato data se zobrazí v aplikaci Access jen pro čtení.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PřevéstListTabulky obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ převodu

Typ převodu, který chcete provést. V podokně Tvůrce maker vyberte v části Argumenty akce v poli Typ převodu možnost Import, Export nebo Propojení. Výchozí hodnota je Import.

Poznámka : Typ převodu Propojení není podporován pro projekty aplikace Access (ADP).

Typ tabulkového kalkulátoru

Typ tabulky, do které importujete, ze které exportujete nebo se kterou vytváříte propojení. V tomto poli můžete vybrat jeden z mnoha typů tabulek. Výchozí nastavení je Sešit aplikace Excel.

Poznámka : Můžete importovat a vytvářet propojení se soubory WK4 aplikace Lotus (jen ke čtení), avšak do tohoto tabulkového formátu nelze data aplikace Access exportovat. Aplikace Access již také nepodporuje import, export nebo propojení dat s tabulkami WKS aplikace Lotus nebo s tabulkami Excel verze 2.0 pomocí této akce. Pokud chcete importovat data nebo vytvořit propojení s daty tabulky ve formátu aplikace Excel verze 2.0 nebo ve formátu WKS aplikace Lotus, převeďte před importem nebo propojením dat s aplikací Access data tabulky tabulkového kalkulátoru na novější verzi aplikace Excel nebo Lotus 1-2-3.

Název tabulky

Název tabulky aplikace Access, do které chcete importovat data, ze které chcete exportovat data či se kterou chcete propojit data tabulky tabulkového kalkulátoru. Můžete také zadat název Výběrový dotaz aplikace Access, ze kterého chcete importovat data. Tento argument je povinný.

Pokud v argumentu Typ převodu vyberete položku Import, připojí aplikace Access data tabulky tabulkového kalkulátoru k dané tabulce, jestliže daná tabulka již existuje. V opačném případě aplikace Access vytvoří novou tabulku obsahující data tabulky tabulkového kalkulátoru.

Pokud používáte akci PřevéstListTabulky, nelze v aplikaci Access použít k určení dat pro export Příkaz nebo řetězec SQL. Místo použití příkazu SQL je třeba nejprve vytvořit dotaz a pak zadat název tohoto dotazu v argumentu Název tabulky.

Název souboru

Název souboru tabulky tabulkového kalkulátoru, do kterého chcete importovat, z něhož chcete exportovat nebo se kterým chcete vytvořit propojení. Tento argument je povinný.

Aplikace Access vytvoří při exportu dat z této aplikace novou tabulku tabulkového kalkulátoru. Pokud se název souboru shoduje s názvem existující tabulky, nahradí aplikace Access existující tabulku, jestliže však neexportujete do sešitu aplikace Excel verze 5.0 nebo novější. V takovém případě aplikace Access zkopíruje exportovaná data do dalšího dostupného listu v sešitu.

Pokud importujete tabulku nebo vytváříte propojení s tabulkou aplikace Excel verze 5.0 nebo novější, můžete určit konkrétní list pomocí argumentu Oblast.

S názvy polí

Určuje, zda první řádek tabulky obsahuje názvy polí. Pokud vyberete možnost Ano, použije aplikace Access při importu nebo propojení dat tabulky tabulkového kalkulátoru názvy v tomto řádku jako názvy polí v tabulce aplikace Access. Jestliže vyberete možnost Ne, bude aplikace Access pracovat s prvním řádkem jako s běžnými daty. Výchozí hodnota je Ne.

Pokud exportujete tabulku nebo výběrový dotaz aplikace Access do tabulky tabulkového kalkulátoru, budou názvy polí vloženy do prvního řádku této tabulky bez ohledu na hodnotu vybranou v tomto argumentu.

Oblast

Oblast buněk pro import a propojení. Chcete-li importovat nebo propojit celou tabulku tabulkového kalkulátoru, ponechte tento argument prázdný. Můžete zadat název oblasti v tabulce nebo zadat oblast buněk pro import či propojení, například A1:E25 (syntaxe A1..E25 nefunguje v aplikaci Access 97 a novějších). Pokud importujete nebo nebo vytváříte propojení s tabulkou aplikace Excel verze 5.0 nebo novější, můžete jako předponu oblasti zadat název sešitu a vykřičník, například Rozpočet!A1:C7.

Poznámka : Pokud exportujete do tabulky tabulkového kalkulátoru, je třeba ponechat tento argument prázdný. Zadáte-li oblast, export se nezdaří.


Poznámky

Do tabulek tabulkových kalkulátorů můžete exportovat data z výběrových dotazů aplikace Access. Aplikace Access exportuje Sada výsledků dotazu, se kterou zachází jako s tabulkou.

Data tabulky tabulkového kalkulátoru, kterou připojujete k existující tabulce aplikace Access, musí být kompatibilní se strukturou této tabulky.

  • Každé pole v tabulce tabulkového kalkulátoru musí mít stejný Datový typ pole jako odpovídající pole v tabulce aplikace Access.

  • Pole musejí být ve stejném pořadí (pokud jste nenastavili argument S názvy polí na hodnotu Ano – v takovém případě musejí názvy polí v tabulce tabulkového kalkulátoru odpovídat názvům polí v tabulce aplikace Access).

Tato akce se podobá klepnutí na tlačítko Excel ve skupině Import nebo Export na kartě Externí data nebo klepnutí na tlačítko Další ve skupině Import nebo Export a následnému klepnutí na možnost Soubor Lotus 1-2-3. Pomocí těchto příkazů můžete vybrat zdroj dat, například databázi aplikace Access, nebo typ databáze, tabulky či textového souboru. Jestliže vyberete tabulku tabulkového kalkulátoru, zobrazí se řada dialogových oken nebo se spustí průvodce aplikací Access, ve kterém vyberete název tabulky a další možnosti. Argumenty akce PřevéstListTabulky odpovídají možnostem v těchto dialogových oknech nebo průvodcích.

Poznámka : Pokud vyhledáváte pomocí dotazu nebo filtrujete propojenou tabulku tabulkového kalkulátoru, bude tento dotaz nebo filtr rozlišovat malá a velká písmena.

Jestliže vytváříte propojení s tabulkou aplikace Excel otevřenou v režimu úprav, vyčká aplikace Access před dokončením propojení na ukončení režimu úprav tabulky aplikace Excel. Neexistuje žádný časový limit.

Chcete-li spustit akci PřevéstListTabulky v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu PřevéstListTabulky objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×