Akce makra PřevéstDatabázi

Pomocí akce PřevéstDatabázi můžete importovat nebo exportovat data mezi aktuální Databáze (MDB nebo ACCDB) či Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) a jinou databází. U databází aplikace Microsoft Office Access 2007 lze také vytvořit Propojená tabulka s aktuální databází aplikace Access z jiné databáze. Propojená tabulka umožňuje přístup k datům tabulky, i když se tabulka samotná nachází v jiné databázi.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PřevéstDatabázi obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ převodu

Typ převodu, který chcete provést. V podokně Tvůrce maker vyberte v části Argumenty akce v poli Typ převodu možnost Import, Export nebo Propojení. Výchozí hodnota je Import.

Poznámka : Typ převodu Propojení není podporován u projektů aplikace Access (ADP).

Typ databáze

Typ databáze pro import, export nebo propojení. V poli Typ databáze můžete vybrat možnost Microsoft Access nebo některý z jiných typů databází. Výchozí hodnota je Microsoft Access.

Název databáze

Název databáze pro import, export nebo propojení. Zadejte úplnou cestu. Tento argument je povinný.

U typů databází, které používají pro jednotlivé tabulky samostatné soubory (například u databází programů FoxPro, Paradox nebo dBASE), zadejte adresář obsahující daný soubor. Zadejte název souboru do argumentu Zdroj (pro import nebo propojení) či do argumentu Cíl (pro export).

U Databáze ODBC zadejte úplný Připojovací řetězecRozhraní ODBC (Open Database Connectivity).

Chcete-li zobrazit ukázkový připojovací řetězec, propojte Externí tabulka s aplikací Access:

  1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Access.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte cestu ke zdrojové databázi do pole Název souboru.

  3. Klepněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klepněte na tlačítko OK.

  4. Vyberte tabulku v dialogovém okně Propojit tabulky a klepněte na tlačítko OK.

Nově propojenou tabulku otevřete v Návrhové zobrazení a klepnutím na položku Seznam vlastností na kartě Návrh v části Nástroje zobrazte Vlastnosti tabulky. Text uvedený v nastavení vlastnosti Popis je připojovací řetězec této tabulky.

Další informace o připojovacích řetězcích ODBC naleznete v souboru nápovědy nebo jiné dokumentaci k ovladači ODBC tohoto typu databáze ODBC.

Typ objektu

Typ objektu, který má být importován nebo exportován. Jestliže v argumentu Typ databáze vyberete položku Microsoft Access, je možné v seznamu Typ objektu vybrat položku Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Výchozí hodnota je Tabulka. Při výběru jiného typu databáze nebo v případě, že v seznamu Typ převodu vyberete položku Propojení, bude tento argument ignorován.

Jestliže exportujete Výběrový dotaz do databáze aplikace Access, vyberte v tomto argumentu položku Tabulka, pokud chcete exportovat Sada výsledků dotazu. Chcete-li exportovat samotný dotaz, vyberte položku Dotaz. Pokud exportujete výběrový dotaz do jiného typu databáze, je tento argument ignorován a je exportována sada výsledků dotazu.

Zdroj

Název tabulky, výběrového dotazu nebo objektu aplikace Access, který chcete importovat, exportovat nebo propojit. U některých typů databází, například FoxPro, Paradox nebo dBASE, se jedná o název souboru. Do názvu souboru zahrňte i příponu (například DBF). Tento argument je povinný.

Cíl

Název importované, exportované nebo propojené tabulky, výběrového dotazu nebo objektu aplikace Access v cílové databázi. U některých typů databází, například FoxPro, Paradox nebo dBASE, se jedná o název souboru. Do názvu souboru zahrňte i příponu (například DBF). Tento argument je povinný.

Pokud v argumentu Typ převodu vyberete položku Import a v argumentu Typ objektu položku Tabulka, vytvoří aplikace Access novou tabulku, která obsahuje data z importované tabulky.

Při importu tabulky nebo jiného objektu přidá aplikace Access k názvu číslo v případě, že je název shodný s již existujícím názvem. Jestliže například importujete položku s názvem Zaměstnanci a tento název již existuje, přejmenuje aplikace Access importovanou tabulku nebo jiný objekt na Zaměstnanci1.

Při exportu databáze aplikace Access nebo jiné databáze nahradí aplikace Access automaticky existující tabulku nebo jiný objekt se stejným názvem.

Jen struktura

Určuje, zda se má importovat či exportovat pouze struktura databázové tabulky bez dat. Vyberte možnost Ano nebo Ne. Výchozí hodnota je Ne.

Poznámky

Je možné importovat a exportovat tabulky mezi databázemi aplikace Access a jinými typy databází. Také lze exportovat výběrové dotazy aplikace Access do jiných typů databází. Aplikace Access exportuje sadu výsledků dotazu ve formě tabulky. Mezi databázemi aplikace Access je možné importovat nebo exportovat libovolný Databázové objekty aplikace Access.

Při importu tabulky z jiné databáze aplikace Access (MDB nebo ACCDB), která je propojenou tabulkou v dané databázi, bude tato tabulka propojena i po importu. To znamená, že je importováno propojení a nikoli samotná tabulka.

Jestliže databáze, ke které chcete získat přístup, vyžaduje heslo, zobrazí se při spuštění makra dialogové okno. Zadejte do tohoto dialogového okna heslo.

Akce PřevéstDatabázi funguje podobně jako příkazy na kartě Externí data ve skupině Import nebo Export. Pomocí těchto příkazů můžete vybrat zdroj dat, například databázi aplikace Access nebo jiný typ databáze, tabulku či textový soubor. Vyberete-li databázi, zobrazí se jedno či více dialogových oken, která slouží k výběru typu objektu pro import či export (u databáze aplikace Access), názvu objektu a dalších možností v závislosti na databázi, ze které importujete, do které exportujete nebo ke které vytváříte propojení. Argumenty akce PřevéstDatabázi závisejí na možnostech uvedených v těchto dialogových oknech.

Chcete-li zadat informace o indexu u propojené tabulky databáze dBASE, nejprve tabulku propojte:

  1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Další.

  2. Klepněte na možnost Soubor dBASE.

  3. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte do pole Název souboru cestu k souboru databáze dBASE.

  4. Klepněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klepněte na tlačítko OK.

  5. Zadejte indexy do dialogových oken tohoto příkazu. Aplikace Access uloží informace o indexu do souboru se zvláštními informacemi (s příponou INF) do složky sady Microsoft Office.

  6. Potom je možné odstranit propojení k propojené tabulce.

Při příštím použití akce PřevéstDatabázi k propojení této tabulky databáze dBASE použije aplikace Access zadané informace o indexu.

Poznámka : Pokud vyhledáváte pomocí dotazu nebo filtrujete propojenou tabulku, bude tento dotaz nebo filtr rozlišovat malá a velká písmena.

Pokud chcete akci PřevéstDatabázi spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu TransferDatabase objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×