Akce makra PřejítNaOvládacíPrvek

Akci PřejítNaOvládacíPrvek lze použít k přesunutí Fokus na zadané Pole nebo Ovládací prvek v aktuálním Záznam otevřeného Formulář, Datový list formuláře, datového listu tabulky nebo datového listu dotazu. Tuto akci lze použít, pokud chcete, aby byl fokus umístěn na určitém poli nebo ovládacím prvku. Dané pole nebo ovládací prvek pak lze použít pro srovnání nebo pro akci NajítZáznam. Tuto akci lze také použít k navigaci ve formuláři podle určitých podmínek. Pokud například uživatel zadá v ovládacím prvku Ženatý/vdaná ve formuláři zdravotního pojištění hodnotu Ne, může fokus automaticky přeskočit ovládací prvek Jméno partnera a přesunout se na další ovládací prvek.

Poznámka :  Tuto akci nelze použít u datových stránek.

Nastavení

Akce PřejítNaOvládacíPrvek má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název ovládacího prvku

Název pole nebo ovládacího prvku, kam chcete fokus přesunout. Zadejte název pole nebo ovládacího prvku do pole Název ovládacího prvku v sekci Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Poznámka : V argumentu Název ovládacího prvku zadávejte pouze název pole nebo ovládacího prvku, ne úplný identifikátor, jako je Forms!Výrobky![Kód výrobku].

Poznámky

Akci PřejítNaOvládacíPrvek nelze použít k přesunu fokusu na ovládací prvek ve skrytém formuláři.

tip

Akci PřejítNaOvládacíPrvek můžete použít k přechodu do Podformulář, což je typ ovládacího prvku. Poté můžete použít akci PřejítNaZáznam k přechodu na určitý záznam v daném podformuláři. Na ovládací prvek v Podformulář můžete také přejít pomocí akce PřejítNaOvládacíPrvek – nejprve přejdete do podformuláře a poté na ovládací prvek v daném podformuláři.

Pokud chcete akci PřejítNaOvládacíPrvek spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu GoToControl objektu DoCmd. K přesunu fokusu na ovládací prvek ve formuláři či kterémkoli z jeho podformulářů nebo na pole v otevřené tabulce, dotazu nebo datovém listu formuláře můžete také použít metodu SetFocus.

Příklady

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář PřidatVýrobky po klepnutí na tlačítko ve formuláři Dodavatelé. Ukazuje použití akcí ZobrazovatVýsledky, Zavřít, OtevřítFormulář, NastavitHodnotu a PřejítNaOvládacíPrvek. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek Kód dodavatele ve formuláři Výrobky na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládacíPrvek provede přechod na pole Kód kategorie, kde můžete začít zadávat údaje o novém výrobku. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přidat výrobky ve formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

Zavřít

Typ objektu: Formulář

Název objektu: Seznam produktů

Uložit: Ne

Zavře formulář Seznam produktů.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Výrobky

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidávání

Režim okna: Normální

Otevře formulář Výrobky.

NastavitHodnotu

Položka: [Forms]![Výrobky]![KódDodavatele]

Výraz: KódDodavatele

Nastaví ovládací prvek Kód dodavatele na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: KódKategorie

Přejde na ovládací prvek Kód kategorie.

Ověření dat pomocí makra

Následující ověřovací makro zkontroluje PSČ zadaná ve formuláři Dodavatelé. Příklad zobrazuje použití akcí ZastavitMakro, OknoSeZprávou, ZrušitUdálost a PřejítNaOvládacíPrvek. Podmíněný výraz zkontroluje zemi nebo oblast a PSČ zadané v záznamu ve formuláři. Není-li PSČ ve správném formátu pro zemi či oblast, zobrazí makro okno se zprávou a zruší ukládání záznamu. Makro potom přejde k ovládacímu prvku PSČ, ve kterém můžete chybu opravit. Toto makro je třeba připojit k vlastnosti Před aktualizací formuláře Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

IsNull([Země])

ZastavitMakro

Pokud pole Země obsahuje hodnotu Null, nelze ověřit PSČ.

[Země] In ("Francie","Itálie","Španělsko") And Len([PSČ]) <> 5

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 5 znaků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 5 znaků, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

[Země] In ("Austrálie","Singapur") And Len([PSČ]) <> 4

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 4 znaky.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 4 znaky, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

([Země] = "Kanada") And ([PSČ] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ není platné. Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ nemá správný tvar pro Kanadu, zobrazí zprávu. (Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3)

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×