Akce makra OtevřítFormulář

Akci OtevřítFormulář lze použít k otevření Formulář ve Formulářové zobrazení, Návrhové zobrazení, Náhled nebo Zobrazení Datový list. Pro formulář je možné zvolit režim zadávání dat a režim okna a omezit zobrazení Záznam ve formuláři.

Nastavení

Akce OtevřítFormulář má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název formuláře

Název formuláře, který chcete otevřít. Seznam všech formulářů aktuální databáze je uveden v poli Název formuláře v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Pokud spustíte makro, které obsahuje akci OtevřítFormulář, v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat formulář s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se formulář otevře. Klepněte v poli Zobrazit na volbu Formulář, Návrh, Náhled, Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí nastavení je Formulář.

Poznámka : Nastavení argumentu Zobrazit přepíše vlastnosti formuláře .Výchozízobrazení a .Povolitzměnuzobrazení. Pokud je například vlastnost formuláře .Povolitzměnuzobrazení nastavena na hodnotu Datový list, je přesto možné pomocí akce OtevřítFormulář otevřít formulář v zobrazení Formulář.

Název filtru

Filtr, který omezuje nebo řadí záznamy ve formuláři. Můžete zadat název existujícího Dotaz nebo filtru, který byl uložen jako dotaz. Dotaz však musí zahrnovat všechna pole otevíraného formuláře nebo musí mít vlastnost .Výstupvšechpolí nastavenu na hodnotu Ano.

Podmínka Where

Platná Klauzule WHERE (bez slova WHERE) nebo Výraz, který aplikace Access používá k výběru záznamů ze zdrojové tabulky nebo dotazu formuláře. Pokud vyberete filtr se zadaným argumentem Název filtru, použije aplikace Access tuto klauzuli WHERE na výsledky filtru.

Pokud chcete otevřít formulář a omezit záznamy na záznamy určené hodnotou ovládacího prvku v jiném formuláři, použijte následující výraz:

[ název pole ] = Forms![ název formuláře ]![ název ovládacího prvku v jiném formuláři ]

Položku název pole nahraďte názvem pole zdrojové tabulky nebo dotazu formuláře, který chcete otevřít. Položky název formuláře a název ovládacího prvku v jiném formuláři nahraďte názvem jiného formuláře a názvem ovládacího prvku v jiném formuláři obsahujícím hodnotu, které se mají rovnat záznamy v prvním formuláři.

Poznámka : Maximální délka argumentu Podmínka Where je 255 znaků. Pokud potřebujete zadat složitější klauzuli WHERE jazyka SQL, použijte metodu OpenForm objektu DoCmd v modulu Visual Basic for Applications (VBA). V modulu VBA lze zadat klauzuli WHERE jazyka SQL o délce až 32 768 znaků.

Režim dat

Režim zadávání dat ve formuláři. Týká se pouze formulářů otevřených ve zobrazení formuláře nebo datového listu. Klepněte na volbu Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže upravovat existující záznamy), Úpravy (uživatel může upravovat existující záznamy a přidávat nové záznamy) nebo Jen pro čtení (uživatel může záznamy pouze zobrazit). Výchozí nastavení je Úpravy.

Poznámky

  • Nastavení argumentu Režim dat přepíše nastavení vlastností formuláře Povolit úpravy, Povolit odstranění, Povolit přidávání a Zadat data. Pokud je například vlastnost formuláře Povolit úpravy nastavena na hodnotu Ne, můžete přesto pomocí akce OtevřítFormulář otevřít formulář v režimu úprav.

  • Pokud tento argument ponecháte prázdný, otevře aplikace Access formulář v režimu zadávání dat nastaveném vlastnostmi formuláře Povolit úpravy, Povolit odstranění, Povolit přidávání a Zadat data.

Režim okna

Režim okna, ve kterém se formulář otevře. Klepněte na volbu Normální (formulář se otevře v režimu nastaveném svými Vlastnosti formuláře), Skrytý (formulář je skrytý), Ikona (formulář se otevře minimalizovaný jako malé záhlaví v dolní části obrazovky) nebo Dialogové okno (vlastnosti formuláře Modální okno a Překryvné okno jsou nastaveny na hodnotu Ano). Výchozí nastavení je Normální.

Poznámka : Při použití dokumentů s kartami některé nastavení argumentu Režim okna neplatí. Chcete-li přepnout na překrývající se okna, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte na položku Aktuální databáze.

  3. V části Možnosti aplikace klepněte ve skupině přepínačů Možnosti okna dokumentu na přepínač Překrývající se okna.

  4. Klepněte na tlačítko OK, zavřete databázi a znovu ji otevřete.

Poznámky

Tato akce je podobná poklepání na formulář v navigačním podokně nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a výběru zobrazení.

Formulář může být Modální (před provedením jakékoli akce je nutné jej zavřít nebo skrýt) nebo nemodální (uživatel může přecházet do jiných oken a formulář může zůstat otevřený). Může to být také Místní formulář (formulář používaný pro shromažďování a zobrazení informací, který zůstává zobrazen přes všechna ostatní okna aplikace Access). Vlastnosti Modální okno a Překryvné okno se nastavují při vytváření návrhu formuláře. Pokud pro argument Režim okna použijete nastavení Normální, otevře se formulář v režimu nastaveném touto vlastností. Pokud pro argument Režim okna použijete nastavení Dialogové okno, budou obě tyto vlastnosti nastaveny na hodnotu Ano. Formulář otevřený jako skrytý nebo jako ikona se po zobrazení nebo obnovení vrátí do režimu určeného nastavením této vlastnosti.

Pokud otevřete formulář s argumentem Režim okna nastaveným na hodnotu Dialogové okno, potlačí aplikace Access provedení makra, dokud nebude formulář zavřen nebo skryt. Formulář můžete skrýt nastavením vlastnosti Zobrazit na hodnotu Ne pomocí akce NastavitHodnotu.

tip

Formulář můžete vybrat v navigačním podokně a přetáhnout jej do Řádek akce makra. Tím automaticky vytvoříte akci OtevřítFormulář, která formulář otevře v zobrazení Formulář.

Z použitého filtru a podmínky WHERE se stanou nastavení vlastnosti formuláře Filtr.

Příklady

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář PřidatVýrobky po klepnutí na tlačítko ve formuláři Dodavatelé. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, Zavřít, OtevřítFormulář, NastavitHodnotu a PřejítNaOvládacíPrvek. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek Kód dodavatele ve formuláři Výrobky na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládacíPrvek provede přechod na pole Kód kategorie, kde můžete začít zadávat údaje o novém výrobku. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přidat výrobky ve formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

Zavřít

Typ objektu: Formulář

Název objektu: Seznam produktů

Uložit: Ne

Zavře formulář Seznam produktů.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Výrobky

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidávání

Režim okna: Normální

Otevře formulář Výrobky.

NastavitHodnotu

Položka: [Forms]![Výrobky]![KódDodavatele]

Výraz: KódDodavatele

Nastaví ovládací prvek Kód dodavatele na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: KódKategorie

Přejde na ovládací prvek Kód kategorie.

Synchronizace formulářů pomocí makra

Následující makro otevře formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé a zobrazí výrobky od aktuálního dodavatele. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek, ZastavitMakro, OtevřítFormulář a PřesunVelikost. Zobrazí také použití podmíněného výrazu u akcí OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek a ZastavitMakro. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přehled výrobků ve formuláři Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

IsNull([KódDodavatele])

OknoSeZprávou

Zpráva: Přesuňte se k záznamu dodavatele, jehož výrobky chcete zobrazit, a poté znovu klepněte na tlačítko Přehled výrobků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Žádná ikona

Titulek: Vyberte dodavatele

Pokud ve formuláři Dodavatelé není vybrán aktuální dodavatel, zobrazí se zpráva.

...

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevFirmy

Přesune fokus na ovládací prvek NázevFirmy.

...

ZastavitMakro

Zastaví činnost makra.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Seznam produktů

Zobrazit: Datový list

Název filtru:

Podmínka Where: [KódDodavatele] = [Forms]![Dodavatelé]![KódDodavatele]

Režim dat: Jen pro čtení

Režim okna: Normální

Otevře formulář Seznam produktů a zobrazí výrobky aktuálního dodavatele.

PřesunVelikost

Vpravo: 1,98 cm

Dolů: 4,57 cm

Umístí formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×