Akce makra OdeslatObjekt

Akci OdeslatObjekt lze použít k zahrnutí zadaného Datový list, Formulář, Sestava, Modul nebo Datová stránka aplikace Microsoft Office Access 2007 do e-mailové zprávy, kde je možné danou položku zobrazit a předat dál.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OdeslatObjekt obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ objektu, který má být zahrnut do e-mailové zprávy. V poli Typ objektu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker klepněte na položku Tabulka (pro datový list tabulky), Dotaz (pro datový list dotazu), Formulář (pro formulář nebo datový list formuláře), Sestava, Modul, Datová stránka, Serverové zobrazení, Uložená procedura nebo Funkce. Makro nelze odeslat. Chcete-li zahrnout aktivní objekt, vyberte pomocí tohoto argumentu jeho typ, ale argument Název objektu ponechejte prázdný.

Název objektu

Název objektu, který má být zahrnut do e-mailové zprávy. V poli Název objektu jsou zobrazeny všechny objekty v databázi, jejichž typ odpovídá typu zadanému v argumentu Typ objektu. Ponecháte-li argumenty Typ objektu a Název objektu prázdné, odešle aplikace Access zprávu do e-mailové aplikace bez databázových objektů.

Pokud spustíte makro obsahující akci OdeslatObjekt v Databázová knihovna, bude aplikace Access hledat objekt s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Výstupní formát

Typ formátu, který má být použit pro zahrnutý objekt. Seznam formátů, ze kterých lze vybírat, se mění podle toho, co je vybráno v argumentu Typ objektu. Formáty, které jsou k dispozici v poli Výstupní formát, mohou zahrnovat: Sešit aplikace Excel 97 - Excel 2003 (*.xls), Sešit aplikace Excel Binary (*.xlsb), Sešit aplikace Excel (*.xlsx), HTML (*.htm, *.html), Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Formát PDF, Formát RTF (*.rtf), Textové soubory (*.txt) a Formát XPS (*.xps). Moduly lze odesílat pouze v textovém formátu. Datové stránky lze odesílat jen ve formátu HTML. Ponecháte-li argument prázdný, zobrazí se výzva k zadání výstupního formátu.

Poznámka : Do souboru ve formátu PDF nebo XPS můžete z aplikace Office Access 2007 exportovat teprve po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Zapnutí podpory jiných formátů souborů, například formátu PDF a XPS.

Komu

Příjemci zprávy, jejichž jména mají být vložena do pole Komu v e-mailové zprávě. Ponecháte-li argument prázdný, zobrazí se výzva k zadání jmen příjemců.

Jména příjemců zadaná v tomto argumentu (a v argumentech Kopie a Skrytá) oddělte středníkem (;) nebo pomocí Oddělovač seznamu nastaveného na kartě Čísla v dialogovém okně Místní nastavení - vlastnosti v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows. Pokud e-mailová aplikace nerozpozná jména příjemců, nebude zpráva odeslána a dojde k chybě.

Kopie

Příjemci zprávy, jejichž jména mají být vložena do pole Kopie (kopie je obdobou průklepu) e-mailové zprávy. Ponecháte-li tento argument prázdný, zůstane pole Kopie v e-mailové zprávě prázdné.

Skrytá

Příjemci zprávy, jejichž jména mají být vložena do pole Skrytá (označující skrytou kopii) e-mailové zprávy. Ponecháte-li tento argument prázdný, zůstane pole Skrytá v e-mailové zprávě prázdné.

Předmět

Předmět zprávy. Tento text se objeví v poli Předmět v e-mailové zprávě. Ponecháte-li tento argument prázdný, zůstane pole Předmět v e-mailové zprávě prázdné.

Text zprávy

Libovolný text, který chcete zahrnout do zprávy spolu s databázovým objektem. Tento text se objeví v hlavní části e-mailové zprávy za objektem. Jestliže ponecháte tento argument prázdný, nebude v e-mailové zprávě žádný další text. Jestliže ponecháte argumenty Typ objektu a Název objektu prázdné, můžete tento argument použít k odeslání e-mailové zprávy bez databázového objektu.

Upravit zprávu

Určuje, zda je možné zprávu před odesláním upravit. Vyberete-li možnost Ano, spustí se automaticky e-mailová aplikace a zprávu je možné upravit. Pokud zvolíte možnost Ne, zpráva se odešle, aniž by uživatel měl možnost ji upravit. Výchozí hodnota je Ano.

Soubor šablony

Cesta a název souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubor ve formátu HTML. Soubor šablony je soubor, který obsahuje značky jazyka HTML.

Poznámky

Objekt v e-mailové zprávě je ve vybraném výstupním formátu. Po poklepání na objekt se spustí příslušný software s otevřeným objektem.

Při zahrnutí databázového objektu do e-mailové zprávy pomocí akce OdeslatObjekt platí následující pravidla:

  • Můžete odeslat tabulku, dotaz a datové listy formulářů. V zahrnutém objektu vypadají všechna Pole stejně jako v aplikaci Access, kromě polí obsahujících Objekt OLE. Sloupce těchto polí jsou do objektu zahrnuty, ale pole jsou prázdná.

  • U kontrolního prvku vázaného na pole s hodnotou Ano/Ne (Přepínací tlačítko, Přepínač nebo Zaškrtávací políčko) je ve výstupním souboru zobrazena hodnota –1 (Ano) nebo 0 (Ne).

  • U Textové pole vázaného na pole typu Datový typ Hypertextový odkaz je ve výstupním souboru zobrazen Hypertextový odkaz ve všech výstupních formátech kromě textu ve formátu MS-DOS (v takovém případě je hypertextový odkaz zobrazen jako běžný text).

  • Jestliže odešlete formulář ve Formulářové zobrazení, obsahuje zahrnutý objekt vždy Zobrazení Datový list formuláře.

  • Textová pole a v některých případech i popisky jsou jediné ovládací prvky, které jsou při odesílání sestavy zahrnuty v objektu. Všechny ostatní ovládací prvky jsou ignorovány. Zahrnuty nejsou ani informace v záhlaví a zápatí. Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří sestava ve formátu aplikace Excel. V takovém případě je v objektu zahrnuto textové pole v zápatí skupiny, které obsahuje výraz s funkcí Sum. Žádný jiný ovládací prvek v záhlaví či zápatí (a žádná jiná Agregační funkce s výjimkou funkce Sum) není v objektu zahrnut.

  • Podsestava jsou v objektu zahrnuty.

  • Při odeslání datového listu, formuláře nebo datové stránky ve formátu HTML se vytvoří jeden soubor HTML. Při odeslání sestavy ve formátu HTML se vytvoří jeden soubor HTML pro každou stránku v sestavě.

Akce OdeslatObjekt má stejný účinek jako klepnutí na objekt v navigačním podokně, klepnutí na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a klepnutí na příkaz E-mail. Argumenty akce odpovídají nastavením v dialogových oknech, která se zobrazí po klepnutí na tento příkaz. Příkaz E-mail platí pouze pro aktivní objekt, použijete-li však akci OdeslatObjekt, můžete zadat objekt, který chcete odeslat.

Pokud chcete akci OdeslatObjekt spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu SendObject objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×