Akce makra HledatZáznam

Akce HledatZáznam slouží k vyhledání specifického záznamu v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě.

Nastavení

Akce HledatZáznam obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Zadejte nebo vyberte typ databázového objektu, ve kterém chcete vyhledávat. Lze vybrat položky Tabulka, Dotaz, Formulář nebo Sestava.

Název objektu

Zadejte nebo vyberte konkrétní objekt obsahující hledaný záznam. Rozevírací seznam obsahuje všechny databázové objekty, jejichž typ odpovídá typu vybranému v argumentu Typ objektu.

Záznam

Určete počáteční bod a směr hledání.

Nastavení

Popis

Předchozí

Zpětné vyhledávání od aktuálního záznamu

Další

Vyhledávání od aktuálního záznamu směrem k poslednímu záznamu

První

Vyhledávání od prvního záznamu směrem k poslednímu záznamu; tato hodnota je pro daný argument výchozí.

Poslední

Zpětné vyhledávání od posledního záznamu

Podmínka Where

Zadejte kritéria hledání a použijte stejnou syntaxi jako v klauzuli WHERE jazyka SQL, ale bez slova WHERE. Například:

Description = "Beverages"

Chcete-li vytvořit kritérium pro zahrnutí hodnoty z textového pole ve formuláři, je nutné vytvořit výraz, který spojí první část kritéria s názvem textového pole, které obsahuje hledanou hodnotu. Například následující kritérium bude v poli Description (Popis) hledat hodnotu v textovém poli s názvem txtDescription ve formuláři s názvem frmCategories. Všimněte si znaménka rovná se (=) na začátku výrazu a použití jednoduchých uvozovek (') na obou stranách odkazu na textové pole:

="Description = '" & Forms![frmCategories]![txtDescription] & "'"

Poznámky

 • Pokud kritériím v argumentu Podmínka Where odpovídá více záznamů, je hledaný záznam určen pomocí následujících faktorů:

  • Nastavení argumentu Záznam:    Další informace o argumentu Záznam naleznete v tabulce v části Nastavení.

  • Pořadí řazení záznamů:    Pokud například není argument Záznam nastaven na hodnotu První, může být při změně pořadí řazení záznamů nalezen jiný záznam.

 • Objekt zadaný v argumentu Název objektu je nutné otevřít před spuštěním této akce. V opačném případě dojde k chybě.

 • Pokud nejsou splněna kritéria v argumentu Podmínka Where, nedojde k žádné chybě a fokus zůstává na aktuálním záznamu.

 • Je-li při hledání předchozího nebo dalšího záznamu dosaženo konce dat, nepokračuje hledání znovu od začátku (nebo od konce). Pokud nejsou nalezeny žádné další záznamy odpovídající kritériím, nedojde k žádné chybě a fokus zůstává na aktuálním záznamu. Chcete-li mít jistotu, že byl odpovídající záznam nalezen, můžete zadat pro další akci podmínku, u které použijete stejná kritéria jako v argumentu Podmínka Where.

 • Chcete-li spustit akci HledatZáznam v modulu VBA, použijte metodu SearchForRecord objektu DoCmd.

 • Akce HledatZáznam je podobná akci NajítZáznam, ale akce Hledat záznam používá výkonnější funkce vyhledávání. Akce NajítZáznam slouží především k vyhledávání řetězců a duplikuje funkci dialogového okna Najít. Akce HledatZáznam používá kritéria, která se podobají spíše kritériím filtru nebo dotazu SQL. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé možnosti akce HledatZáznam:

  • V argumentu Podmínka Where lze použít složitá kritéria, například:

Description = "Beverages" and CategoryID = 11

 • Lze odkazovat na pole ve zdroji záznamů, která však nejsou zobrazena ve formuláři nebo sestavě. V předcházejícím příkladu jsou kritéria funkční, i když není pole Description nebo CategoryID zobrazeno ve formuláři nebo sestavě.

 • Lze používat logické operátory, například <, >, AND, OR a BETWEEN. Akce NajítZáznam pouze ověřuje, zda jsou řetězce shodné, začínají hledaným řetězcem nebo jej obsahují.

Příklad

Následující makro nejdříve otevře pomocí akce OtevřítTabulku tabulku Kategorie. Potom pomocí akce Hledat záznam vyhledá v tabulce první záznam, ve kterém je v poli Popis uvedena hodnota Nápoje.

Akce

Argumenty

OtevřítTabulku

Název tabulky: Kategorie

Zobrazit: Datový list

Režim dat: Úpravy

HledatZáznam

Typ objektu: Tabulka

Název objektu: Kategorie

Záznam: První

Podmínka Where: Popis = "Nápoje"

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×