About the NONE member

Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint používá zvláštní člen dimenze s názvem NONE . Ve skutečnosti člen NONE funguje jako výchozí člen dimenze případě, že nebyl určen žádný výchozí člen. Pokud tedy například aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu provádí systémem definovaný výpočet a žádný jiný člen dimenze nebyl určen pro uložení výsledků tohoto výpočtu, použije aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu k uložení výsledků člen NONE.

Obchodní modelování pro Plánovací službu automaticky zahrnuje člen NONE do několika předdefinovaných dimenzí a všech uživatelem definovaných dimenzí.

O jakých položkách chcete získat další informace?

Důležité vlastnosti členu NONE

Zvláštní vlastnosti členu NONE ve finančních modelech

Předdefinované dimenze a člen NONE

Důležité vlastnosti členu NONE

Následující seznam popisuje vlastnosti členu NONE, které jsou důležité pro Správce dat, Modelátory a Obchodní analytiky.

 • Člen NONE nesmí mít žádné podřízené členy.

  Člen NONE musí být na úrovni listu. Pokud člen NONE obsahuje podřízené členy, nezdaří se při různých způsobech zpracování finančních informací zpětný zápis dat.

 • Člen NONE musí být v rámci dimenze a sady členů jedinečný.

 • Člen NONE nelze z dimenze odstranit. Člen NONE lze odebrat ze sady členů, ale nelze jej odstranit z dimenze.

 • Člen NONE musí mít popisek NONE, který nelze změnit.

  Přesto, pokud jste vytvořili vlastní člen dimenze a přiřadíte tomu členu popisek NONE, nebude mít tento člen zvláštní chování popsané v tomto tématu.

  Obchodní modelování pro Plánovací službu přiřadí systémem definovanému členu NONE zvláštní ID člena -1. Zvláštní charakteristika systémem definovaného členu NONE závisí na tomto ID. Když uživatel definuje člen dimenze a pak mu přiřadí popisek NONE, aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu nepřiřadí tomuto uživatelem definovanému členu dimenze zvláštní ID.

 • Některá předdefinovaná pravidla, například pravidlo agregace, odkazují na člen s popiskem NONE.

 • Jako výchozí umístění pro data při přidání nové dimenze do modelu slouží člen NONE.

  Aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu například používá člen NONE k provedení přidělení mezi modely, pokud existuje neshoda mezi zdrojovými a cílovými dimenzemi. Pokud dimenze existuje pouze ve zdrojovém modelu, zapíše aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu přidělená data do členu NONE v cílové dimenzi.

 • Přidáte-li do modelu novou dimenzi, přidá aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu nový sloupec do tabulky faktů v aplikační databázi, který bude představovat tuto dimenzi. Potom aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu zapíše hodnotu -1 do každého řádku tohoto nového sloupce. Protože -1 je ID člena pro systémem definovaný člen NONE, přiřadí aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu řádky faktů pro nově přidanou dimenzi ke členu NONE.

  Pokud nově přidaná dimenze neobsahuje člen NONE, data nelze považovat za platná a nelze je nasadit při novém zpracování datové krychle. Chcete-li se ujistit, že data nové dimenze budou správně zpracována, doporučujeme provést následující kroky:

  1. Vytvořte kopii modelu.

  2. Načtěte data nové dimenze do této kopie.

  3. Vytvořte přidružení mezi původním modelem a kopií.

  4. Přesuňte data z kopie modelu do nové dimenze v původním modelu pomocí úlohy Přesun dat.

   Další informace o vytvoření a používání přidružení naleznete v tématu Jak lze pomocí přidružení přesouvat data mezi modely?

Začátek stránky

Zvláštní vlastnosti členu NONE ve finančních modelech

V následujícím seznamu jsou uvedeny vlastnosti členu NONE, které jsou platné pouze pro finanční modely.

 • Ve finančních modelech je člen NONE jediným členem dimenze Tok, který obsahuje data pro účty Výkazu zisků a ztrát a Nefinanční účty.

  Proto by, pokud používáte finanční model, vybraná sada členů toku měla obsahovat člen NONE.

  Účty Výkazu zisků a ztrát a Nefinanční účty mohou obsahovat data POUZE u členu NONE v Dimenzi Tok. Rozvahové účty však nemohou člen NONE používat. Rozvahové účty lze používat POUZE s jinými členy dimenze Tok.

  Ověření zpětného zápisu dat odmítne všechny další kombinace dat toku a účtu.

 • Proces Mezipodnikové vyrovnání nakládá s daty faktu ve členu NONE jako s jinou než mezipodnikovou transakcí. To znamená, že pravidla Mezipodnikového vyrovnání ignorují člen NONE.

  Proto ve finančních modelech představuje možnost NONE jediný platný výběr pro mezipodnikové operace u typů Účet s hodnotou Mezipodnikové = False nebo u typů Subjekt s hodnotou Mezipodnikové = False.

  V dimenzi Účet vlastnost Mezipodnikové označuje, které typy účtů lze použít v mezipodnikové transakci. V dimenzi Subjekt vlastnost Mezipodnikové označuje, které subjekty mohou provádět mezipodnikové transakce se společnostmi na stejné úrovni.

Začátek stránky

Předdefinované dimenze a člen NONE

Při vytváření předdefinovaných dimenzí aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu přidá člen NONE do některých dimenzí a do jiných ne. Jestliže je člen NONE přidán do předdefinované dimenze, musí být uveden v seznamu Všechny členy.

Následující tabulka uvádí, které předdefinované dimenze obsahují člen NONE.

Dimenze

Obsahuje člen NONE?

Účet

Ano

Obchodní proces

Ne

Metoda konsolidace

Ano

Měna

Ano

Subjekt

Ano

Směnný kurz

Ano

Tok

Ano

Mezipodnikové

Ano

Čas

Ne

TimeDataView

Ne

Uživatel

Ne

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×