Řazení záznamů s rozlišováním velkých a malých písmen

Aplikace Microsoft Office Access 2007 řadí záznamy vzestupně nebo sestupně bez ohledu na velká a malá písmena. Po vytvoření několika řádků kódu v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) lze text řadit podle hodnot znaků ASCII. Při řazení na základě hodnot ASCII se rozlišují velká písmena od malých a výsledkem je pořadí s rozlišením velkých a malých písmen.

Následující tabulka znázorňuje, jak se vzestupné řazení v aplikaci Access liší od řazení s rozlišením velkých a malých písmen:

Pořadí před řazením

Vzestupné řazení

Řazení s rozlišením velkých a malých písmen

c

a

A

D

A

B

a

B

C

d

b

D

B

c

a

C

C

b

A

D

c

b

d

d

Ačkoli se mohou výsledky ve sloupci Vzestupné řazení jevit jako poněkud nepředvídatelné, není tomu tak. Ve sloupci Vzestupné řazení se „a“ zobrazuje před „A“ a „B“ před „b“. K tomu dochází proto, že při vyhodnocování textových hodnot platí „A“ = „a“ a „B“ = „b“ bez ohledu na to, zda se jedná o malá nebo velká písmena. Aplikace Access bere v úvahu původní pořadí řazení. Ve sloupci Pořadí před řazením „a“ předchází „A“ a „B“ předchází „b“.

Při provádění operace řazení s rozlišováním velkých a malých písmen jsou textové hodnoty nahrazeny hodnotami ASCII. Například A = 65, a = 97, B = 66, b = 98 atd.

Vytvoření kódu v jazyce VBA

 1. Vytvořte modul v jazyce VBA a do sekce Declarations zadejte následující řádek, pokud tam již není uveden:

Option Explicit

 1. Do modulu zadejte v editoru jazyka Visual Basic následující proceduru:

  Function StrToHex (S As Variant) As Variant
  '
  ' Converts a string to a series of hexadecimal digits.
  ' For example, StrToHex(Chr(9) & "A~") returns 09417E.
  '
  Dim Temp As String, I As Integer
  If VarType(S) <> 8 Then
  StrToHex = S
  Else
  Temp = ""
  For I = 1 To Len(S)
  Temp = Temp & Format(Hex(Asc(Mid(S, I, 1))), "00")
  Next I
  StrToHex = Temp
  End If
  End Function

  Tuto uživatelem definovanou funkci StrToHex lze volat z dotazu. Při předání názvu pole pro řazení do této funkce budou hodnoty pole řazeny s rozlišováním velkých a malých písmen.

 2. Nyní vytvořte dotaz, ze kterého budete volat tuto funkci.

  Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na tabulku, kterou chcete řadit, a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Přetáhněte požadovaná pole do mřížky.

 5. Do prvního prázdného sloupce zadejte na řádek Pole výraz Expr1: StrToHex([Pole_pro_řazení]).

  StrToHex představuje dříve vytvořenou uživatelem definovanou funkci. Pole_pro_řazení představuje název pole obsahujícího hodnoty, u kterých je třeba rozlišovat velká a malá písmena.

 6. V buňce Seřadit klepněte na položku Vzestupně nebo Sestupně.

  Zvolíte-li vzestupné pořadí, zobrazí se hodnoty začínající velkými písmeny před hodnotami začínajícími malými písmeny. Při použití sestupného pořadí je tomu naopak.

 7. Přepněte do zobrazení datového listu.

  Aplikace Access zobrazí záznamy seřazené s rozlišením velkých a malých písmen.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×