Řazení adres IP

Toto téma popisuje postup při řazení adres IP (Internet Protocol) uložených v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku:

Úvod

Vytvoření dotazu

Jiná možná využití seřazených adres IP

Úvod

Pracujete-li s adresami IP, již pravděpodobně víte, že to není tak přímočaré jako práce s textem nebo čísly. Důvodem je to, že adresa IP je ve skutečnosti kolekcí čtyř číselných hodnot oddělených tečkami (.), kde každá hodnota představuje číslo mezi 0 a 255. Následující tabulka uvádí data před jakýmkoli seřazením.

ID_počítače

Zaměstnanec

Umístění

Adresa_IP

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


Řazení adres IP v aplikaci Access je náročné, protože aplikace Access neposkytuje zvláštní datový typ pro ukládání adres IP. Ačkoli je adresa IP jen kolekcí čísel, nelze ji uložit v číselném poli. Důvodem je to, že číselné pole podporuje pouze jeden oddělovač desetinných míst (.), zatímco adresa IP obsahuje tři tečky (.). To znamená, že adresy je třeba ukládat v textovém poli.

Protože adresy IP ukládáte v textovém poli, nelze je smysluplně řadit pomocí vestavěných tlačítek pro řazení v aplikaci Access. Tato tlačítka vždy řadí hodnoty v textovém poli abecedně, a to i v případě, že se jedná o číselné znaky. Jinými slovy, adresy se seřadí podle první číslice, potom podle druhé číslice atd., nikoli podle číselných hodnot tvořících adresu. Následující tabulka zobrazuje adresy z předchozí tabulky seřazené abecedně podle pole Adresa_IP.

ID_počítače

Adresa_IP

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Adresy začínající číslem 1 se zobrazují před adresami začínajícími číslem 2 atd. Následující tabulka uvádí adresy ve správném vzestupném pořadí.

ID_počítače

Adresa_IP

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Abychom postupu při řazení adres IP snáze porozuměli, rozdělíme je do čtyř číselných částí. Adresy je třeba řadit podle první části, potom na základě každé hodnoty v první části, potom podle druhé části atd. Tabulka uvádí každou část v jiném sloupci, a protože sloupce obsahují jednoduché číselné hodnoty, je možné je řadit vzestupně zleva doprava, jak je vidět v následující tabulce.

ČástI

ČástII

ČástIII

ČástIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


Právě oddělené seřazení čtyř částí je podstatou řazení adres IP. V následujícím postupu vytvoříte dotaz, který kromě pole adresy IP zahrnuje čtyři výpočtové sloupce, z nichž každý obsahuje část hodnot adresy. První výpočtový sloupec bude obsahovat první číselnou část adresy, druhý výpočtový sloupec druhou číselnou část atd. Namísto řazení záznamů podle pole Adresa_IP seřadí dotaz záznamy podle čtyř výpočtových sloupců.

Začátek stránky

Vytvoření dotazu

Vytvoříte výběrový dotaz s názvem Seřazené_adresy_IP, který zobrazí záznamy vzestupně podle adres IP. Předpokládejme, že aktuální databáze obsahuje tabulku s názvem Podrobnosti_o_počítačích zahrnující textové pole s názvem Adresa_IP.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na kartě Tabulky na položku Podrobnosti_o_počítačích a poté klepněte na tlačítko Přidat. Zavřete dialogové okno.

 3. Přetáhněte pole ID_počítače a Adresa_IP do mřížky návrhu dotazu.

 4. Nyní můžete přidat výpočtové sloupce. Do prvního prázdného sloupce vpravo zadejte do řádku Pole výraz ČástI: Val(Left([Adresa_IP],(InStr(1,[Adresa_IP],".")-1))). Výraz vrací znaky předcházející první tečce (.) v poli Adresa_IP.

  Nyní si výraz prohlédněte. Protože nevíte, kolik číslic tvoří první část adresy, použijete funkci InStr k vyhledání pozice první tečky. Po odečtení hodnoty 1 (za účelem vyloučení tečky) je určen počet číslic v první části. Na základě této hodnoty použité ve funkci Left potom z pole Adresa_IP extrahujete daný počet znaků, počínaje znakem umístěným nejvíce vlevo. Nakonec vyvoláte funkci Val, která převede znaky vrácené funkcí Left na číslo. Tento poslední krok je nezbytný, protože původní datový typ je Text.

 5. Uložte dotaz klepnutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup. Tuto akci je vhodné provádět po každém dílčím kroku.

 6. Přidejte sloupec pro druhou část adresy. Ve sloupci vpravo od sloupce ČástI zadejte do řádku Pole výraz ČástII: Val(Mid([Adresa_IP],InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,InStr(InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")-InStr(1,[Adresa_IP],".")-1)). Výraz vrací znaky umístěné mezi první a druhou tečkou v poli Adresa_IP.

  Opět si nyní výraz prohlédněte. Protože nevíte, kolik číslic tvoří druhou část adresy, ani kde přesně druhá část začíná (protože nevíte, jak dlouhá je první část), použijete funkci InStr k vyhledání pozice teček. Potom pomocí funkce Mid extrahujete znaky za první tečkou, avšak před druhou tečkou. Nakonec vyvoláte funkci Val, která převede znaky vrácené funkcí Mid na číslo. Tento poslední krok je nezbytný, protože původní datový typ je Text.

 7. Přidejte sloupec pro třetí část adresy. Ve sloupci vpravo od sloupce ČástII zadejte do řádku Pole výraz ČástIII: Val(Mid([Adresa_IP],InStr(InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")+1,InStr(InStr(InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")-InStr(InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")-1)). Výraz vrací znaky umístěné mezi druhou a třetí tečkou v poli Adresa_IP.

  Opět si nyní výraz prohlédněte. Protože nevíte, kolik číslic tvoří třetí část adresy, ani kde přesně třetí část začíná (protože nevíte, jak dlouhá je první a druhá část), použijete funkci InStr k vyhledání pozice teček. Potom pomocí funkce Mid extrahujete znaky za druhou tečkou, avšak před třetí tečkou. Nakonec vyvoláte funkci Val, která převede znaky vrácené funkcí Mid na číslo. Tento poslední krok je nezbytný, protože původní datový typ je Text.

 8. Přidejte sloupec pro čtvrtou a poslední část adresy. Ve sloupci vpravo od sloupce ČástIII zadejte do řádku Pole výraz ČástIV: Val(Right([Adresa_IP],Len([Adresa_IP])-InStr(InStr(InStr(1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],".")+1,[Adresa_IP],"."))). Výraz vrací znaky následující za poslední tečkou.

  Opět si nyní výraz prohlédněte. Klíčem je najít umístění třetí tečky a poté extrahovat všechny za ní následující znaky. Protože přesně nevíte, kde se třetí tečka nachází, vyhledáte ji trojnásobným vyvoláním funkce InStr. Potom použijete funkci Len ke zjištění počtu číslic ve čtvrté části. Vrácený počet číslic se poté použije ve funkci Right, čímž se daný počet znaků extrahuje z pravé části pole Adresa_IP. Nakonec vyvoláte funkci Val, která převede znaky vrácené funkcí Right na číslo. Tento poslední krok je nezbytný, protože původní datový typ je Text.

 9. Nastavte řádek Seřadit všech čtyř výpočtových polí na hodnotu Vzestupně.

  Důležité:    Řádek Seřadit ve sloupci Adresa_IP musí být ponechán prázdný.

  Chcete-li kromě adres řadit data podle hodnot jiných polí, umístěte pole doleva nebo doprava od všech čtyř výpočtových sloupců. Další pole pro řazení neumísťujte mezi výpočtové sloupce.

 10. Dalším krokem je skrytí čtyř výpočtových sloupců v datovém listu. Ale ještě předtím přepněte do zobrazení datového listu, abyste viděli výsledek výrazů ve výpočtových polích. Následující tabulka uvádí sloupce, které se objeví ve zobrazení datového listu.

ID_počítače

Adresa_IP

ČástI

ČástII

ČástIII

ČástIV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Přepněte zpět do návrhového zobrazení a u všech čtyř výpočtových polí zrušte zaškrtnutí políčka na řádku Zobrazit. Tím zabráníte zobrazení výpočtových sloupců v zobrazení datového listu.

 2. Volitelně zadejte kritéria pro vyloučení záznamů z dotazu.

 3. Přepněte do zobrazení datového listu, čímž zobrazíte záznamy v seřazeném pořadí. Záznamy budou správně vzestupně seřazeny podle adres IP.

Začátek stránky

Jiná možná využití seřazených adres IP

Ověření adres IP při zadávání dat

Chcete-li adresy ověřovat bez vytvoření kódu, můžete toho v omezené míře dosáhnout nastavením vlastnosti InputMask (Vstupní maska) pole na hodnotu ###.###.###.###;0;" " a vlastnosti Format (Formát) pole adresy IP na hodnotu &&&&&&&&&&&&.

K čemu slouží vstupní maska? Pokud začnete psát do pole adresy, zabrání vstupní maska v zadaní jiných znaků než čísel a mezer mezi dané tři tečky. Pokud je číselná část dvoumístná, ponechejte třetí číslici prázdnou nebo na její místo zadejte mezeru. Všimněte si, že vstupní maska neupozorní uživatele, pokud vynechá zadání jedné nebo více částí adresy nebo pokud namísto číselné hodnoty zadá pouze mezery. Například „345. .3. “ by bylo přijato jako platná adresa.

K čemu slouží formát zobrazení? Jakmile dokončíte zadávání a opustíte pole, formát zobrazení odebere z adresy mezery a zobrazí jen čísla a tečky. Takže pokud jste zadali „354.35 .2 .12 “, adresa se zobrazí v podobě „354.35.2.12“. Všimněte si, že pokud klepnete dovnitř adresy nebo stisknete v době, kdy je adresa vybrána, klávesu F2 (s cílem přejít do režimu úprav), mezery se znovu zobrazí.

Tip : Chcete-li adresu zkopírovat, přejděte na předchozí sloupec nebo ovládací prvek, vyberte zformátovanou adresu stisknutím klávesy TAB a klepněte na tlačítko Kopírovat. Tímto postupem nezkopírujete řetězec adresy obsahující mezery.

Řazení záznamů ve formuláři nebo sestavě podle adres IP

Potřebujete-li vytvořit formulář nebo sestavu, ve které jsou záznamy řazeny podle adres IP, vytvořte tento nový objekt na základě dotazu, který řadí adresy právě popsaným způsobem, nikoli na základě tabulky obsahující adresy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×