Úvodní informace o aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003

Platí pro:

Microsoft Office InfoPath 2003 s aktualizací Service Pack 1

Většina lidí musí v zaměstnání vyplňovat formuláře, jako jsou například vyúčtování výdajů, časové výkazy, seznamy zaměstnanců nebo formuláře pojišťovny. Další lidé jsou zodpovědni za návrh, distribuci a udržování těchto formulářů. Pomocí aplikace InfoPath, nové aplikace v systému Microsoft Office System, lze navrhovat a vyplňovat elektronické formuláře, jako je například formulář vyúčtování výdajů, který je zobrazen dále.

Formulář aplikace InfoPath

Poznámka :  Informace v tomto článku platí za předpokladu, že je v počítači nainstalována aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 s aktualizací Service Pack 1 a že v aplikaci InfoPath jsou funkce této aktualizace zapnuty. Další informace o této aktualizaci Service Pack a o jejím stažení získáte pomocí odkazů v oblasti Viz také v horní části tohoto článku.

Co je aplikace InfoPath?

V aplikaci InfoPath lze provádět dvě činnosti:

  • Navrhování formulářů:    Můžete navrhovat a publikovat interaktivní názorné formuláře v Režim návrhu. Kromě vkládání textových polí a dalších standardních Ovládací prvek do formuláře je v aplikaci InfoPath možné vkládat i ovládací prvky, které umožňují uživatelům pružně přidat, odebrat, nahradit nebo skrýt Sekce formuláře. Rozsah navrhovaných formulářů může být od jednoduchých formulářů pro shromažďování dat až po složité formuláře, které jsou součástí většího obchodního procesu. Formuláře aplikace InfoPath mohou být používány samostatně nebo je lze navrhnout pro práci se stávajícími databázemi nebo webovými službami. Jako místo pro publikování formulářů a místo pro přístup k formulářům lze používat běžné umístění v podnikové síti, jako je sdílená složka, webový server nebo Knihovna formulářů umístěná na webu služby Microsoft Windows® SharePoint™ Services. K vyplňování formulářů je nutné, aby uživatelé měli ve svém počítači nainstalovánu aplikaci InfoPath.

  • Vyplňování formulářů:    Uživatelé aplikace InfoPath mohou při vyplňování formulářů používat funkce, které běžně používají při práci s dokumenty. Mohou například zkontrolovat pravopis textu v polích, zkopírovat a vložit formátování pomocí nástroje Kopírovat formát nebo do určitých polí ve formuláři vložit formátovaný text a grafiku. Uživatelé mohou také v závislosti na návrhu formuláře slučovat data z více formulářů do jediného formuláře nebo provádět export dat do jiných programů. Mohou rovněž ukládat formuláře do svého počítače, pracovat s nimi offline a po opětovném připojení je odeslat do podnikové sítě. To je užitečné hlavně pro osoby, které mají přerušovaný nebo omezený přístup k síťovým zdrojům, jako jsou například zaměstnanci, kteří často cestují.

Aplikace InfoPath je založena na Jazyk XML (Extensible Markup Language). Při návrhu formuláře aplikace InfoPath vytvoří soubor XSN, který je prostě souborem CAB obsahujícím standardní soubory XML, jako jsou Schéma XML a Transformace XSL (XSLT). Po vyplnění formuláře uživatelem v aplikaci InfoPath jsou data tohoto formuláře uložena nebo odeslána ve standardním oborovém formátu XML. Uživatel však vůbec nemusí znát jazyk XML, aby mohl navrhnout nebo vyplnit formulář aplikace InfoPath. Důležité je, že formát XML formuláře výrazně usnadňuje použití dat pro více účelů v rámci organizace. Například jediný formulář aplikace InfoPath s cestovní zprávou může poskytovat data XML do systému CRM (Customer Relationship Management), pokladního systému a systému pro plánování cest.

Proč používat aplikaci InfoPath?

Formuláře aplikace InfoPath mohou být jasné a jednoduché a mohou být používány ke shromažďování informací několika osobami v malé pracovní skupině. Například 10členný prodejní tým může používat formulář k vyplňování a sdílení informací o provedených telefonických hovorech týkajících se prodeje. Údaje v těchto formulářích mohou být potom sloučeny do jedné souhrnné zprávy, která je každý měsíc odesílána vedení společnosti.

Formuláře aplikace InfoPath však mohou být i složitější a mohou být propojeny se stávajícími databázemi nebo integrovány do stávajících obchodních systémů. Pokud například vaše společnost používá k řízení procesu vykazování žádostí o proplacení výdajů Microsoft BizTalk® Server 2004, mohou vývojáři ve vašem oddělení IT v aplikaci InfoPath navrhnout formulář žádosti o proplacení výdajů, který uživatelům umožní odeslat data přímo na server BizTalk. Odtud budou tato data potom přesměrována do příslušného oddělení pro odsouhlasení nebo zpracování.

V následující části jsou uvedeny některé nejdůležitější přínosy použití aplikace InfoPath:

Opětovně použitelná data:    Díky formátu XML nemusí data uložená ve formuláři aplikace InfoPath zůstat uzamčena ve formuláři. Mohou být z formuláře snadno oddělena a znovu zformátována nebo použita různými způsoby. Tato flexibilita umožňuje návrhářům formulářů integrovat data formulářů do stávajících obchodních procesů, které používají formát XML. Omezuje se tím rovněž potřeba časově náročných a nadbytečných úkolů souvisejících se zadáváním dat, jako je přepisování dat z papírových formulářů do databáze nebo ruční kopírování dat mezi různými programy.

Správná data:    Při vyplňování formuláře aplikace InfoPath uživateli mohou být u zadávaných dat hledány chyby Ověření dat. Pokud je formulář propojen s databází nebo webovou službou, nebudou uživatelé moci data odeslat, dokud nebudou tyto chyby opraveny. Tím se zajišťuje, že shromažďovaná data jsou přesná a bez chyb a že vyhovují určeným standardům. Následující obrázek znázorňuje, jak se chyba ověřování dat zobrazí osobě vyplňující formulář.

Chyba ověřování dat

Navíc lze pomocí vzorců automaticky vypočítat matematické hodnoty pro uživatele nebo zapnout kontrolu pravopisu, aby uživatel mohl před odesláním formuláře zkontrolovat pravopis.

Nízké náklady:    Na rozdíl od papírových formulářů, které je nutné po provedení změny znovu vytisknout, lze formuláře aplikace InfoPath snadno změnit a znovu publikovat. Navíc aplikace InfoPath automaticky rozpozná, že formulář byl aktualizován, takže uživatelé mají v každém okamžiku k dispozici nejnovější verzi.

Podpora režimu offline:    Na rozdíl od webových formulářů nemusí být formuláře aplikace InfoPath vyplňovány v době, kdy je uživatel připojen k síti. Uživatelé mohou formuláře vyplnit offline a odeslat je později po opětovném připojení svého počítače k síti.

Více zobrazení:    Je možné vytvořit formulář aplikace InfoPath, který obsahuje více Zobrazení. Pro snadnější použití rozsáhlého formuláře stavu projektu byste například mohli navíc k výchozímu podrobnému zobrazení vytvořit souhrnné zobrazení vysoké úrovně. Můžete vytvořit Pravidlo, které automaticky přepne zobrazení po otevření formuláře, odeslání formuláře nebo klepnutí na tlačítko ve formuláři. Uživatelé mohou zobrazení rovněž přepnout sami pomocí příkazů v nabídce Zobrazit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Nabídka Zobrazit, jak se zobrazí osobě vyplňující formulář

Flexibilní ovládací prvky:    Kromě standardních ovládacích prvků, jako jsou textová pole a seznamy, obsahuje aplikace InfoPath některé nové ovládací prvky, jako jsou Opakující se tabulka, Skupina voleb a Nepovinný oddíl. Tyto typy ovládacích prvků umožňují navrhnout flexibilní formulář, který bude přizpůsoben vašim uživatelům. Ve formuláři vyúčtování výdajů můžete například použít tabulku s opakováním, která umožní uživatelům zadat pouze tolik výdajových položek, kolik potřebují.

Tabulka s opakováním ve formuláři vyúčtování nákladů

Podpora počítače Tablet:    Používáte-li počítač Tablet, můžete pomocí Pero psát přímo do polí ve formuláři. Po krátké prodlevě aplikace InfoPath automaticky převede tento rukopis na text. V závislosti na návrhu formuláře je rovněž možné do určitých ovládacích prvků psát nebo kreslit a potom uložit tento rukopis s formulářem.

Použití aplikace InfoPath s jinými aplikacemi

Aplikace InfoPath podporuje standardní oborový formát XML, takže spolupracuje s jinými aplikacemi a technologiemi včetně těch, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Aplikace nebo technologie

Použití s aplikací InfoPath

Microsoft Office Excel 2003

Uživatelé mohou exportovat data z jednoho nebo několika formulářů do nového listu aplikace Excel. Data formulářů, která jsou uložena v knihovně formulářů služby SharePoint Services, lze také exportovat do listu aplikace Excel.

Microsoft Office Outlook® 2003

Uživatelé mohou odeslat kopii svého formuláře v textu e-mailové zprávy aplikace Outlook. Jde o užitečný způsob sdílení vyplněného formuláře s osobami, které nemají ve svém počítači nainstalovánu aplikaci InfoPath. Samotný formulář je ke zprávě také připojen, takže uživatelé s nainstalovanou aplikací InfoPath jej mohou otevřít přímo v této aplikaci.

Návrháři formulářů mohou pomocí e-mailové zprávy rovněž distribuovat formuláře uživatelům. Stejně tak mohou návrháři formulářů umožnit uživatelům odesílat vyplněné formuláře jako přílohu e-mailové zprávy.

Microsoft Access 2000 nebo novější

Formulář lze propojit se stávající databází aplikace Access. Uživatelé mohou potom pomocí formuláře odesílat data do databáze a zadávat dotazy na databázi. Stejně tak lze naplnit seznamy hodnotami z databáze nebo Vazba ovládací prvky s polemi a skupinami přidruženými k databázi.

Microsoft SQL Server™ 2000

Můžete navrhnout formulář, který je propojen s databází serveru SQL Server. Uživatelé mohou potom pomocí formuláře odesílat data do databáze a zadávat dotazy na databázi. Stejně tak lze naplnit seznamy hodnotami z databáze nebo svázat ovládací prvky s polemi a skupinami přidruženými k databázi.

Microsoft Windows® SharePoint™ Services

Tým může publikovat soubory přímo do knihovny formulářů služby Windows SharePoint Services, aby všechny související formuláře byly uloženy v jednom snadno přístupném umístění. Formuláře z knihovny formulářů mohou uživatelé vyplňovat, mohou exportovat data těchto formulářů do aplikace Excel nebo sloučit data z několika formulářů do jednoho formuláře.

Ve formuláři lze také vytvořit datové připojení, které přijme data ze serveru SharePoint nebo odešle formulář do knihovny formulářů služby SharePoint Services.

Microsoft Script Editor

K návrhu efektivního formuláře nejsou nutné znalosti programování. Pokud však ovládáte zápis kódu, můžete ve formuláři použít jazyk Microsoft JScript nebo Visual Basic Scripting Edition (VBScript) po spuštění editoru Microsoft Script Editor (MSE) v režimu návrhu.

Microsoft Visual Studio® .NET 2003

Chcete-li aplikaci InfoPath používat společně s aplikací Visual Studio .NET 2003, můžete si stáhnout sadu Microsoft Office InfoPath™ 2003 Toolkit for Visual Studio® .NET. Tato sada umožňuje pomocí aplikace Visual Studio .NET vytvářet, ladit a sestavovat projekty aplikace InfoPath, které využívají spravovaný kód jazyka Microsoft Visual C# nebo Microsoft Visual Basic® .NET. Informace o stažení této sady naleznete v části Viz také v horní části tohoto článku.

Webové služby

Formuláře můžete propojit s webovou službou, aby byla umožněna výměna dat XML s jinými aplikacemi nebo systémy. Pomocí webové služby můžete například přijímat data z databáze Oracle a odesílat data do databáze Oracle. Aplikace InfoPath tuto databázi přímo nepodporuje. Můžete rovněž naplnit seznamy hodnotami z webové služby nebo svázat ovládací prvky s polemi a skupinami přidruženými k webové službě.

Schémata XML

Formuláře můžete založit na souborech XML, které již vaše organizace používá. Pokud například vaše organizace používá pro objednávky určitý soubor schématu XML (přípona XSD), můžete založit formulář objednávky v aplikaci InfoPath na tomto souboru XSD. Pokud ještě nepoužíváte žádné schéma, vytvoří aplikace InfoPath schéma automaticky po přidání ovládacích prvků do formuláře.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×