Úvod ke správě verzí

Správa verzí umožňuje ukládání, sledování a obnovování položek v seznamu a souborů v knihovně v průběhu provádění změn.

V tomto článku:

Přehled

Případy vytvoření verzí

Práce s hlavními a dílčími verzemi

Číslování verzí

Správa verzí a schvalování obsahu

Správa verzí a rezervování souborů

Přehled

V případě sledování verzí u seznamů nebo knihoven jsou ukládány revize položek nebo souborů a jejich vlastnosti. To umožňuje lepší správu obsahu, protože je revidován, a dokonce i obnovení předchozí verze, jestliže například uděláte v aktuální verzi chybu. Správa verzí je užitečná zejména v případě, že na projektech společně pracuje několik osob, nebo v případech, kdy informace procházejí několika fázemi vývoje a revizí.

Funkce správy verzí je k dispozici pro položky v různých typech seznamů včetně kalendářů, seznamů sledování problémů a vlastních seznamů a pro všechny typy souborů, které lze uložit v knihovnách, včetně stránek webových částí.

Historie verzí seznamu

Pomocí správy verzí můžete provádět následující akce:

 • Záznam historie verzí:    Jestliže je funkce správy verzí povolena, můžete zobrazit datum změny souboru i autora změny. Můžete také zobrazit datum změny vlastností souboru nebo informací o něm. Pokud například někdo u položky seznamu změní termín splnění, zobrazí se tato informace v historii verzí. V případě souborů se zobrazí také komentáře, které uživatelé připojili ke změnám.

 • Obnovení předchozí verze na aktuální:    Udělali jste v aktuální verzi chybu? Je také možné, že potřebujete obnovit část dokumentu, kterou jste odstranili. Aktuální verzi můžete snadno nahradit předchozí verzí. Vaše aktuální verze se poté stane součástí historie verzí.

 • Zobrazení předchozí verze:    Můžete zobrazit předchozí verzi, protože se například potřebujete podívat do předchozího vzoru, aniž byste přepsali aktuální verzi. V případě souborů ASPX můžete zobrazit pouze podrobné informace o změnách provedených v souborech, nikoli skutečné stránky tvořené těmito soubory.

V knihovnách lze sledovat hlavní verze, například verze, do nichž byla přidána nová část, a dílčí verze, například takové, v nichž byla opravena pravopisná chyba. V seznamech je možné sledovat pouze hlavní verze. Seznamy a knihovny mohou také omezovat počet verzí, které mohou uživatelé uložit.

Chcete-li povolit správu verzí, musíte mít oprávnění k navrhování seznamu či knihovny.

Začátek stránky

Případy vytvoření verzí

Jestliže je povolena správa verzí, lze verze vytvářet v následujících situacích:

 • Vytvoření položky seznamu nebo souboru nebo odeslání souboru.

  Poznámka : Pokud je povinné rezervování souboru, musí být soubor nejprve vrácen se změnami, aby bylo možné vytvořit jeho první verzi.

 • Jestliže byl odeslán soubor se stejným názvem jako u již existujícího souboru a je zaškrtnuto políčko Přidat jako novou verzi ke stávajícím souborům.

 • Byly změněny vlastnosti položky seznamu nebo souboru.

 • Soubor byl otevřen, upraven a uložen. Verze bude vytvořena při prvním klepnutí na příkaz Uložit. Tato verze bude aktualizována nejnovějšími změnami provedenými před zavřením souboru.

  Poznámka : Nová verze nebude vytvořena pokaždé, když klepnete (nebo jiný uživatel) na příkaz Uložit, protože by to vedlo ke vzniku nadměrného počtu verzí.

 • Jestliže byl soubor rezervován, změněn a poté byl vrácen se změnami.

  Poznámka : V případě odstranění rezervované verze (vámi nebo jiným uživatelem) nebude žádná verze vytvořena.

Můžete se rozhodnout pro odstranění jediné verze souboru, pokud například víte, že jste v této verzi udělali chybu, čímž tuto verzi odstraníte z historie verzí. Pokud však odstraníte samotný soubor, budou s ním odstraněny všechny verze. Pokud odstraníte verzi, bude ve výchozím nastavení odeslána do koše, kde ji lze před trvalým odstraněním obnovit. Odstraňování však může být ve vaší organizaci spravováno jinak.

Důležité : Pokud je v organizaci omezen počet verzí, které ukládáte, dojde při dosažení limitu k trvalému odstranění nejstarších verzí. Nebudou odeslány do složky Koš.

Začátek stránky

Práce s hlavními a dílčími verzemi

V závislosti na potřebách vaší organizace může být knihovna nastavena na jednoduchou správu verzí, kdy jsou sledovány pouze hlavní verze, nebo mohou být sledovány hlavní i dílčí verze. V případě, že osoby ve vaší skupině nepracují často na několika revizích, může vaše organizace potřebovat pouze jednoduchou správu verzí. Pokud na souborech společně pracuje mnoho uživatelů a vytvářejí zpravidla několik verzí, může být potřeba sledovat hlavní i dílčí verze.

V případě, že jsou poskytnuty dva typy verzí, to může týmu umožňovat lepší správu obsahu. Osoby pracující s obsahem mohou lépe pochopit aktuální stav souboru. Hlavní verze je například již připravena pro větší skupinu uživatelů, kteří ji zobrazují a provádějí na ní revize, zatímco dílčí verze je koncept, na kterém někdo dosud pracuje.

Sledování obou druhů verzí také napomáhá vytvářet smysluplnější historii verzí. Hlavní verze bude spíše představovat významnou fázi ve vývoji souboru, například okamžik, kdy je soubor odeslán k revizi nebo distribuován dalším uživatelům. Dílčí verze se zpravidla používá jako rutinní přírůstek, například verze, kterou si uložíte nebo vrátíte se změnami, zatímco stále píšete obsah, případně verze, ve které opravíte nějaké menší chyby. Chcete-li zobrazit historii verzí souboru, hlavní verze vám mohou pomoci určit fáze vývoje souboru a usnadnit procházení historií.

V případě sledování hlavních a dílčích verzí je verze ve výchozím nastavení uložena jako dílčí, pokud ji neoznačíte za hlavní verzi. Pokud soubor uložíte a zavřete, bude verze sledována jako dílčí. Chcete-li, aby se soubor stal hlavní verzí, musíte jej nejprve publikovat. Soubor lze publikovat v knihovně pomocí funkce přetažení. V některých aplikacích kompatibilních se službou Microsoft Windows SharePoint Services můžete také použít příkazy příslušné aplikace. Ve výchozím nastavení může mít každá hlavní verze až 511 konceptů (dílčích verzí), avšak počet verzí může dále omezit správce nebo vlastník webu.

Máte-li oprávnění k odstraňování verzí, můžete přepsat dílčí verzi jinou dílčí verzí. Například můžete chtít přepsat verzi, jestliže víte, že předchozí verze obsahuje chybu a není třeba ji zachovávat. Jestliže publikujete hlavní verzi a poté zjistíte, že jste udělali chybu, můžete zrušit publikování této verze a změnit ji opět na dílčí.

Jestliže si rezervujete soubory dříve, než na nich začnete pracovat, můžete určit typ verze, kterou vrátíte se změnami. Soubor nemusíte publikovat, pokud jej při vrácení se změnami označíte jako hlavní verzi.

Začátek stránky

Číslování verzí

Verze jsou při vytváření číslovány. V seznamu nebo knihovně s povolenou jednoduchou správou verzí je verze 1 první verze, kterou jste vytvořili nebo odeslali, a číslo verze stoupá v přírůstcích po celých číslech, například verze 2, verze 3 a tak dále.

Pokud sledujete hlavní a dílčí verze, představují hlavní verze celá čísla a dílčí verze desetinná čísla. Například 0.1 je první dílčí verze souboru, 1.3 je třetí dílčí verze souboru, který byl jednou publikován, a 2.0 je druhá hlavní verze publikovaného souboru.

Číslování verzí v knihovně

1. Aktuálně publikovaná hlavní verze je zvýrazněna a číslem verze je celé číslo.

2. Verze bude vytvořena, pokud se změní vlastnosti nebo metadata.

3. První verzí souboru je vždy dílčí verze s číslem 0.1.

V seznamu nebo knihovně můžete zobrazit sloupec Verze obsahující číslo verze souborů nebo položek seznamu, což může být užitečné, pokud váš tým často reviduje informace. Odkazy na další informace o používání zobrazení naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Správa verzí a schvalování obsahu

Správa hlavních a dílčích verzí je integrována se schvalováním obsahu seznamů a knihoven.

Jestliže je vyžadováno schválení obsahu, zůstane položka seznamu nebo soubor ve stavu konceptu nebo zůstane nevyřízená, dokud ji neschválí nebo neodmítne osoba s oprávněním ke schválení. Je-li položka nebo soubor schválena, je jí v seznamu nebo knihovně přiřazen stav Schváleno a zobrazí se všem uživatelům s oprávněním k zobrazení knihovny. Pokud je položka nebo soubor odmítnuta, zůstane nevyřízená a bude viditelná jen osobám s oprávněním zobrazit koncepty.

Jestliže povolíte správu hlavních a dílčích verzí v knihovně vyžadující schválení obsahu, můžete také přidat pracovní postup, pokud byl někým ve vaší organizaci vytvořen. Pracovním postupem se řídí pohyb souborů v obchodních procesech, jako je revize nebo schválení. Pracovní postup lze použít ke správě procesu schválení po vrácení hlavních verzí se změnami.

Ve výchozím nastavení musíte v knihovně sledující hlavní i dílčí verze před možným schválením souboru nejprve publikovat hlavní verzi souboru. Dílčí verze jsou považovány za koncepty, které jsou stále ve vývoji; proto se nezobrazují jako nevyřízené položky čekající na schválení.

Například cestovní kancelář může pomocí knihovny dokumentů spravovat soubory. Členové týmu při vyvíjení nového prodejního návrhu sledují dílčí verze souboru. Pokud udělají chybu v jedné verzi, mohou obnovit předchozí verzi. Po dokončení návrhu mohou vytvořit hlavní verzi a potom ji znovu publikovat ke schválení právním oddělením a nadřízeným. Po schválení mohou soubor zobrazit i ostatní zaměstnanci společnosti.

Ve výchozím nastavení je nevyřízená položka nebo soubor viditelná pouze tvůrci a uživatelům s oprávněním ke schvalování položek; je však možné určit, zda mohou položku nebo soubor zobrazit také ostatní skupiny uživatelů.

Jestliže je vyžadováno schválení obsahu, uživatelům s oprávněním ke čtení obsahu, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů, se zobrazí pouze poslední schválená nebo hlavní verze položky seznamu nebo souboru. Jestliže jsou hlavní a dílčí verze sledovány v knihovně a nikdo dosud nepublikoval hlavní verzi, soubor nebude viditelný pro uživatele, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů.

Začátek stránky

Správa verzí a rezervování souborů

Rezervování souborů je nejvýznamnější složkou správy verzí. Jestliže si rezervujete soubor, bude vytvořena verze jen v případě, že soubor vrátíte se změnami. Proto můžete konkrétně určit okamžik, kdy mu být vytvořena verze. V případě, že rezervování souborů není vyžadováno, verze bude vytvořena při prvním uložení souboru a tato verze bude poté aktualizována při zavření. Jestliže soubor otevřete a uložíte znovu, bude vytvořena další verze. V určitých situacích nemusíte chtít vytvořit několik verzí, například když musíte zavřít soubor a odejít na schůzku před dokončením změn souboru.

Jestliže je vyžadováno rezervování, nelze přidat soubor, změnit soubor nebo změnit jeho vlastnosti bez předchozího rezervování tohoto souboru. Při vrácení souboru se změnami budete vyzváni k zadání komentářů k provedeným změnám, což napomáhá k vytváření informativnější historie verzí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×