Úvod k výrazům

Výrazy je možné v Microsoft Accessu použít k mnoha úlohám, například k provádění matematických výpočtů, kombinování nebo extrahování textu nebo k ověřování dat. V tomto článku najdete základní informace o výrazech – kdy je použít, v čem se liší od vzorců Microsoft Excelu a jaké jsou jejich součásti.

V tomto článku

Základní informace o výrazech

K čemu slouží výrazy

Srovnání výrazů aplikace Access a vzorců aplikace Excel

Součásti výrazu

Příklady výrazů

Základní informace o výrazech

Výraz je kombinace některých nebo všech následujících prvků: předdefinovaných nebo uživatelem definovaných funkcí, identifikátorů, operátorů nebo konstant. Výsledkem výrazu je jedna hodnota.

Součásti výrazu

Následující výraz například obsahuje všechny čtyři tyto prvky:

=Sum([Nákupní cena])*0.19

V tomto příkladu je Sum( ) předdefinovaná funkce, [Nákupní cena] je identifikátor, * je matematický operátor a 0.19 je konstanta. Tento výraz lze použít v textovém poli v zápatí formuláře nebo sestavy k výpočtu DPH pro skupinu položek.

Výrazy mohou být mnohem složitější nebo jednodušší než uvedený příklad. Například tento Logická hodnota výraz sestává pouze z operátoru a konstanty:

>0

Tento výraz vrátí hodnotu True, pokud bude porovnán s číslem větším než 0 a hodnotu False, pokud bude porovnán s číslem menším než 0. Použitím tohoto výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo ovládacího prvku nebo pole tabulky můžete zajistit, že budou zadávány pouze kladné hodnoty.

V aplikaci Access jsou výrazy používány na mnoha místech k výpočtům, manipulaci se znaky nebo k testování dat. Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy i makra mají vlastnosti, které přijímají výrazy. Výrazy lze například použít ve vlastnostech ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku a Výchozí hodnota. Výrazy lze také použít ve vlastnosti pole tabulky Ověřovací pravidlo. Při psaní kódu jazyka VBA (Visual Basic for Application) pro obslužnou proceduru události nebo pro modul navíc často používáte výrazy podobné těm, které používáte v objektu aplikace Access, například v tabulce nebo dotazu.

Poznámka : Další informace o součástech výrazu naleznete v části Součásti výrazu dále v tomto článku.

Začátek stránky

K čemu slouží výrazy

V aplikaci Access můžete pomocí výrazů provádět následující úkoly:

 • Vypočítat hodnoty, které nejsou přímo ve vašich datech. Můžete vypočítat hodnoty v polích v tabulkách a dotazech a taky hodnoty v ovládacích prvcích ve formulářích a sestavách.

 • Nastavit výchozí hodnotu pro pole tabulky nebo ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě. Výchozí hodnoty se potom zobrazí při každém otevření tabulky, formuláře nebo sestavy.

 • Vytvořit ověřovací pravidlo. Ověřovací pravidlo řídí, které hodnoty mohou uživatelé zadat do pole nebo ovládacího prvku.

 • Určit kritéria pro dotaz.

Jedním z nejběžnějších způsobů použití výrazů v Accessu je výpočet hodnot, které přímo ve vašich datech neexistují. Můžete například vytvořit sloupec v tabulce nebo dotazu, který vypočítává součet položek na řádku, a potom tuto hodnotu použít ve formuláři nebo sestavě. Sloupci v tabulce nebo dotazu, který se takto vypočítává, se říká počítané pole. Následující výraz v dotazu například počítá celkovou cenu položek v řádku po slevě.

RozšířenáCena : CCur ([Rozpis objednávek].[Cena za kus]*[Množství]*(1-[Sleva])/100)*100

Tento výraz přidělí výslednému sloupci (počítanému poli) název RozšířenáCena.

Počítané pole můžete vytvořit vždycky, když potřebujete vypočítat nebo provést operace u dat ve dvou nebo několika polích tabulky. V mnoha tabulkách jsou například jména a příjmení uložená v samostatných polích. Pokud chcete sloučit jméno a příjmení a zobrazit je v jednom poli, můžete vytvořit počítané pole v tabulce nebo v dotazu.

Vypočítané pole, ve kterém se kombinuje jméno a příjmení, by vypadalo takto: [Jméno] & " " & [Příjmení]. V tomto případě ampersandy (&) kombinují hodnotu v poli Jméno, znak mezery (mezera vložená mezi uvozovky) a hodnotu v poli Příjmení.

Výrazy také můžete použít k tomu, abyste zadali výchozí hodnotu pro pole v tabulce nebo pro ovládací prvek. Pokud například chcete nastavit výchozí hodnotu datového pole na aktuální datum, můžete pro příslušné pole zadat do pole vlastností Výchozí hodnota hodnotu Date().

Výraz můžete použít také k nastavení ověřovacího pravidla. Mohli byste například použít ověřovací pravidlo, které vyžaduje, aby zadané datum bylo větší než aktuální datum nebo se mu rovnalo. V takovém případě nastavíte hodnotu v poli vlastností Ověřovací pravidlo na >= Date().

Nakonec také můžete použít výraz k nastavení kritérií dotazu. Předpokládejme například, že chcete zobrazit prodej produktu pro objednávky, které byly dodány v určitém časovém rámci. Můžete zadat kritéria a definovat tak rozsah data a aplikace Access vrátí pouze řádky, které vyhovují těmto kritériím. Výraz by v tomto případě mohl vypadat následovně:

Between #1/1/20 11 # And #12/31/20 11 #

Když přidáte kritéria k dotazu a potom dotaz spustíte, vrátí se pouze ty hodnoty, které vyhovují zadaným datům.

Začátek stránky

Srovnání výrazů aplikace Access a vzorců aplikace Excel

Výrazy aplikace Access se podobají vzorcům aplikace Excel v tom, že k dosažení výsledku používají podobné prvky. Vzorce aplikace Excel i výrazy aplikace Access obsahují jeden nebo více následujících prvků:

 • Identifikátory    V aplikaci Excel jsou identifikátory názvy jednotlivých buněk nebo oblastí buněk v sešitu, například A1, B3:C6, nebo List2!C32. V aplikaci Access jsou identifikátory názvy polí tabulky (například [Kontakty]![Jméno]), ovládací prvky ve formulářích nebo sestavách (například Forms![Seznam úloh]![Popis]) nebo vlastnosti těchto polí nebo ovládacích prvků (například Forms![Seznam úloh]![Popis].ColumnWidth).

 • Operátory    V aplikaci Access i Excel se operátory používají k porovnání hodnot nebo k jednoduchým výpočtům s daty. Příkladem operátorů jsou + (plus) nebo - (mínus).

 • Funkce a argumenty    V aplikaci Access i Excel se funkce a argumenty používají k provedení úloh, které nelze provést pouze pomocí operátorů – můžete například určit průměr z hodnot v poli nebo převést výsledek výpočtu na formát měny. Příkladem funkce je SUMA a SMODCH.VÝBĚR. Argumenty jsou hodnoty poskytující informace funkcím. Aplikace Access i Excel obsahují mnoho funkcí, ze kterých si lze vybrat, ale názvy podobných funkcí v těchto programech se mohou lišit. Například funkce PRŮMĚR v aplikaci Excel odpovídá funkci AVG v aplikaci Access.

 • Konstanty    V aplikaci Access i Excel jsou konstanty hodnoty, které se nemění – například textové nebo číselné řetězce, které nejsou vypočítány pomocí výrazu.

Ve výrazech Accessu se používají operátory a konstanty podobné těm v excelových vzorcích. Výrazy Accessu ale používají jiné identifikátory a funkce. Zatímco vzorce Excelu je možné použít jenom v buňkách na listu, výrazy Accessu je možné použít na mnoha místech k provedení mnoha různých úloh, včetně následujících:

 • Vytvoření vypočítaných ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

 • Vytvoření počítaných polí v tabulkách a dotazech

 • Slouží jako kritéria v dotazech

 • Ověření dat zadávaných do pole nebo do ovládacího prvku ve formuláři

 • Seskupování dat v sestavách

Výpočet číselných hodnot nebo hodnot data a času pomocí matematických operací můžete provést buď pomocí výrazu aplikace Access nebo vzorce aplikace Excel. Chcete-li například vypočítat cenu po slevě pro zákazníka, můžete použít vzorec aplikace Excel =C2*(1-D2) nebo výraz aplikace Access = [Cena za kus]*(1-[Sleva]).

Výraz aplikace Access nebo vzorec aplikace Excel lze také použít ke kombinování, rozdělení nebo jiné manipulaci s řetězci pomocí operátorů řetězce. Chcete-li například spojit jméno a příjmení do jednoho řetězce, můžete použít vzorec aplikace Excel =D3 & " " & D4 nebo výraz aplikace Access = [Jméno] & " " & [Příjmení].

Začátek stránky

Součásti výrazu

Výrazy se mohou skládat z identifikátorů, operátorů, funkcí a argumentů, konstant a hodnot. V následujících částech jsou jednotlivé součásti podrobněji popsány. V příkladech v těchto částech jsou také krátké popisy syntaxe, kterou výrazy používají.

Identifikátory

Identifikátor je název pole, vlastnosti nebo ovládacího prvku. Identifikátor ve výrazu slouží k označení hodnoty, která je spojená s polem, vlastností nebo ovládacím prvkem. Podívejte se například na výraz=[DodatDne]-[Datum dodání]. Tento výraz odečte hodnotu pole nebo ovládacího prvku DatumDodání od hodnoty pole nebo ovládacího prvku DodatDne. V tomto výrazu slouží DodatDne i Datum dodání jako identifikátory.

Operátory

Aplikace Access podporuje řadu operátorů, včetně běžných aritmetických operátorů, jako jsou +, -, * (krát), / (děleno). Můžete také používat relační operátory, například < (méně než) nebo > (více než), k porovnávání hodnot, textové operátory, například & a +, ke spojování (kombinování) textu, logické operátory, například Not a And, k určení hodnot True a False a další operátory specifické pro aplikaci Access.

Funkce a argumenty

Funkce jsou vestavěné procedury, které můžete použít ve svých výrazech. Funkce se používají k řadě operací, jako jsou výpočty hodnot, manipulace s textem a daty a shrnutí dat. Běžně se používá například funkce Date, která vrací aktuální datum. Funkci Date můžete použít mnoha způsoby, například ve výrazu, který nastaví výchozí hodnotu pro pole v tabulce. Takto, kdykoli někdo přidá nový záznam, bude výchozí hodnotou pro toto pole aktuální datum.

Některé funkce vyžadují argumenty. Argument je hodnota, která poskytuje vstup do funkce. Pokud funkce vyžaduje více argumentů, oddělíte je čárkou. Podívejte se například na funkci Date v následujícím příkladu výrazu:

=Format(Date()," mmmm d, yyyy")

V tomto příkladu jsou použity dva argumenty. První argument je funkce Date(), která vrátí aktuální datum. Druhý argument ("mmmm d, yyyy"), který je od prvního argumentu oddělený čárkou, je textový řetězec, který funkci Format podává instrukce, jak má formátovat vrácenou hodnotu data. Všimněte si, že textový řetězec musí být uzavřený do uvozovek. Tento výraz také ukazuje, že hodnotu vrácenou jednou funkcí lze často použít jako argument jiné funkce. V tomto případě slouží funkce Date() jako argument.

Odkazy na další informace o funkcích a výrazech naleznete v části Viz také.

Konstanty

Konstanta je položka, jejíž hodnota se za běhu aplikace Access nemění. Ve výrazech se často používají konstanty True, False a Null. Můžete také definovat svoje vlastní konstanty v kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications), které lze použít v procedurách jazyka VBA. VBA je programovací jazyk, který používá aplikace Access.

Poznámka : Konstanty jazyka VBA nelze použít ve vlastních funkcích, které používáte ve výrazech. Jazyk VBA má například konstanty pro dny týdne: vbSunday představuje neděli, vbMonday představuje pondělí atd. Každé z těchto konstant odpovídá číselná hodnota: Číselná hodnota pro vbSunday je 1, pro vbMonday je 2 atd. Tyto konstanty nelze použít ve vlastní funkci, která se volá z výrazu. Namísto toho je nutné použít číselné hodnoty.

Hodnoty

Ve výrazech je možné použít hodnoty literálu, jako je číslo 1,254 nebo řetězec "Zadejte hodnotu mezi 1 a 10". Číselné hodnoty mohou být řada číslic, včetně znaménka a desetinné čárky, pokud je to nutné. Pokud znaménko chybí, předpokládá aplikace Access kladnou hodnotu. Chcete-li, aby byla hodnota záporná, musí obsahovat znaménko mínus (-). Můžete také použít exponenciální notaci. V takovém případě použijte písmeno "E" nebo "e" a znak exponenty (např. 1.0E-6).

Když používáte jako konstanty textové řetězce, umístěte je mezi uvozovky, aby je aplikace Access správně rozpoznala. Za některých okolností zadá aplikace Access uvozovky místo vás. Když například zadáte text do výrazu pro ověřovací pravidlo nebo pro kritérium dotazu, doplní aplikace Access uvozovky kolem textu automaticky.

Pokud například zadáte text Paříž, zobrazí aplikace Access ve výrazu "Paříž". Chcete-li, aby výraz vytvořil řetězec, který je ve skutečnosti ohraničený uvozovkami, můžete ohraničit tento vnořený řetězec jednoduchými uvozovkami (') nebo třemi sadami uvozovek ("). Shodné jsou například následující výrazy:

Forms![Kontakty]![Město]. DefaultValue = ' "Paříž" '

Forms![Kontakty]![Město]. DefaultValue = " " "Paříž" " "

Pokud chcete použít hodnoty data/času, uzavřete je mezi znaky křížku (#). Platné jsou například hodnoty data #3-7-11#, #7-Bře-11# a #Bře-7-2011#. Když aplikace Access zjistí platnou hodnotu data/času uzavřenou mezi znaky #, automaticky s ní zachází jako s datovým typem Datum a čas.

Začátek stránky

Příklady výrazů

V následující tabulce jsou uvedeny některé ukázky výrazů a jejich typické použití:

Výraz

Účel

=[DodatDne]-[DatumOdeslání]

Vypočte rozdíl mezi hodnotami dat ve dvou ovládacích prvcích typu textového pole (označených DodatDne a DatumOdeslání) v sestavě.

Date()

Nastaví výchozí hodnotu pole tabulky Datum a čas na aktuální datum.

RozšířenáCena: CCur([Rozpis objednávek].Cena za kus*[Množství]*(1-[Sleva])/100)*100

Vytvoří v dotazu vypočítané pole s názvem RozšířenáCena.

Between #1/1/2011# And #31/12/2011#

Slouží k zadání kritérií pro pole Datum a čas v dotazu.

=[Objednávky – podformulář].Form!MezisoučetObjednávky

Vrátí hodnotu ovládacího prvku MezisoučetObjednávky v podformuláři Objednávky, který se nachází na formuláři Objednávky.

>0

Nastaví pravidlo ověření pro číselné pole v tabulce – uživatelé musí zadat hodnoty větší než nula.

Některé výrazy začínají operátorem rovná se (=) a jiné ne. Při počítání hodnoty pro ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě se operátor = používá na začátku výrazu. V jiných výskytech výrazu, například v dotazu nebo ve vlastnosti pole nebo ovládacího prvku Výchozí hodnota nebo Ověřovací pravidlo, se operátor = nepoužívá, pokud výraz nepřidáváte do textového pole v tabulce. V některých případech, například když přidáváte výrazy do dotazů, Access operátor = automaticky odebere.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×