Úvod k programování v aplikaci Access

Při vytváření nové databáze obvykle začnete vytvořením několika databázových objektů, například tabulek, formulářů a sestav. V určité fázi budete potřebovat naprogramovat automatické provádění některých procesů a vzájemně spojit databázové objekty. Tento článek vám usnadňuje orientaci v programovacích nástrojích aplikace Access 2010.

Poznámka : Do webových databází lze přidat kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Tento kód však nelze spustit ve chvíli, kdy je databáze spuštěna ve webovém prohlížeči. Pokud webová databáze obsahuje kód jazyka VBA, je nutné webovou databázi nejprve otevřít pomocí aplikace Access a až poté je možné spouštět kód. Chcete-li ve webové databázi provést programovací úkoly, použijte místo toho makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

V tomto článku

Co je programování?

Je vhodnější použít makra, nebo kód VBA?

Použití Průvodce příkazovým tlačítkem k provedení běžných programovacích úkolů

Principy maker

Principy kódu VBA

Převod maker na kód VBA

Používání systému nápovědy

Co je programování?

Programování v aplikaci Access znamená proces přidání funkce do databáze pomocí maker aplikace Access nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Předpokládejme například, že jste vytvořili formulář a sestavu a do formuláře chcete přidat příkazové tlačítko. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře sestava. V tomto případě je programování proces vytváření makra nebo procesu VBA a nastavení vlastnosti události Při kliknutí pro příkazové tlačítko tak, aby se po kliknutí na příkazové tlačítko spustilo makro nebo proces. V případě jednoduché operace, například otevření sestavy, můžete použít Průvodce příkazovým tlačítkem, který vše provede za vás, nebo můžete průvodce vypnout a programování provést sami.

Poznámka : Ve většině aplikací systému Microsoft Office se termín makro používá k označení kódu VBA. To může být pro uživatele aplikace Access matoucí, protože v aplikaci Access pojem makro označuje pojmenovanou skupinu akcí makra, kterou můžete sestavit pomocí funkce Tvůrce maker. Akce makra aplikace Access představují pouze část příkazů, které jsou k dispozici v kódu VBA. Funkce Tvůrce maker nabízí strukturovanější rozhraní než Visual Basic Editor a umožňuje přidat programování k ovládacím prvkům a objektům, aniž by bylo nutné se naučit kód VBA. Pamatujte si, že v článcích nápovědy k aplikaci Access se makra aplikace Access označují jako makra. Kód VBA se označuje jako VBA, kód, funkce nebo procedura. Kód VBA je obsažen v modulech třídy (které jsou součástí jednotlivých formulářů nebo sestav a obvykle obsahují kód pouze pro tyto objekty) a v modulech (nejsou spojeny s konkrétními objekty a obvykle obsahují globální kód, který je možné použít v celé databázi).

Pro objekty (například formuláře a sestavy) a ovládací prvky (například příkazová tlačítka a textová pole) existují různé vlastnosti událostí, ke kterým je možné připojit makra nebo procedury. Každá vlastnost události je spojena s konkrétní událostí, například kliknutím myší, otevřením formuláře nebo úpravou dat v textovém poli. Události lze také spustit pomocí faktorů mimo aplikaci Access, například systémových událostí, nebo pomocí maker či procedur, které jsou spojeny s jinými událostmi. Pokud přidáte velký počet maker nebo procedur k několika vlastnostem událostí u velkého počtu objektů, můžete vytvořit velice složitou databázi, ale ve většině případů je možné dosáhnout požadovaných výsledků při minimálním použití programování.

Začátek stránky

Je vhodnější použít makra, nebo kód VBA?

Rozhodnutí, zda použít makra, kód VBA nebo obě tyto možnosti závisí především na způsobu plánování nasazení nebo distribuce databáze. Pokud bude databáze například uložena v počítači, vy budete jediným uživatelem a nemáte problém s používáním kódu VBA, můžete se rozhodnout použít k provedení většiny programovacích úkolů kód VBA. Jestliže však chcete databázi sdílet s ostatními a uložit ji na souborový server, pravděpodobně nebudete chtít použít kód VBA z důvodu zabezpečení. Pokud chcete databázi publikovat jako aplikaci Access Web App, je nutné k provedení programovacích úkolů použít místo kódu VBA makra, protože kód VBA není kompatibilní s funkcí publikování na webu.

Aplikace Access Web App:    Aplikace Access Web App jsou novou funkcí aplikace Access 2010, pomocí které je možné publikovat aplikaci na serveru Microsoft SharePoint se službami Access Services. To umožňuje ostatním uživatelům používat databázi prostřednictvím standardního internetového prohlížeče, aniž by museli mít ve svém počítači nainstalovanou aplikaci Access. Vzhledem k tomu, že kód VBA není kompatibilní s funkcí publikování na webu, je nutné k provedení úkolů programování použít pouze makra, pokud plánujete publikování aplikace jako aplikace Access Web App.

Při vytváření návrhu nových aplikací Access Web App byste měli při prvním spuštění aplikace Access začít kliknutím na možnost Prázdná webová databáze. Tímto způsobem budou omezeny funkce, které můžete použít k vytvoření databáze, a bude zajištěno, že webová aplikace bude publikována úspěšně.

Klientské aplikace:    Jestliže neplánujete publikování aplikace na serveru služeb Access Services, měli byste se rozhodnout, zda použít makra, nebo kód VBA, na základě dvou faktorů: zabezpečení a funkcí, které chcete použít. Zabezpečení je důležité, protože kód VBA je možné použít k vytvoření kódu, který může narušit bezpečnost dat nebo může poškodit soubory v počítači. Jestliže používáte databázi, kterou vytvořil jiný uživatel, měli byste povolit kód VBA, pouze pokud víte, že databáze pochází z důvěryhodného zdroje. Pokud vytvoříte databázi, kterou budou používat jiní uživatelé, měli byste se snažit nepoužívat programovací nástroje, které vyžadují, aby uživatelé museli databázi výslovně označit za důvěryhodnou. Obecné pokyny k postupu, kdy není nutné, aby uživatelé označovali databázi za důvěryhodnou, jsou uvedeny dále v této části.

Za účelem zajištění zabezpečení databáze byste měli používat vždy makra a programování VBA použít pouze pro operace, které nelze provést pomocí akcí maker. Dále byste měli používat pouze akce maker, které nevyžadují pro spuštění označení databáze jako důvěryhodné. Omezení použití akcí maker tímto způsobem umožňuje uživatelům získat jistotu, že databáze neobsahuje žádné programování, které by mohlo poškodit data nebo ostatní soubory v počítači.

Informace k makrům

Aplikace Access 2010 obsahuje velký počet nových akcí maker umožňující vytvořit výkonnější makra, než která lze sestavit v předchozích verzích aplikace Access. Můžete například vytvořit a používat globální dočasné proměnné prostřednictvím akcí maker a chyby můžete efektivněji zpracovat pomocí nových akcí maker pro řešení chyb. V předchozích verzích aplikace Access byly tyto funkce k dispozici pouze při použití kódu VBA. Můžete také vložit makro přímo do vlastnosti události objektu nebo ovládacího prvku. Vložené makro se stane součástí objektu nebo ovládacího prvku a zůstane jeho součástí v případě přesunu nebo zkopírování.

Makra představují snadný způsob zpracování více programovacích úkolů, například otevření a zavření formulářů a spuštění sestav. Je možné rychle a snadno spojit databázové objekty (formuláře, sestavy atd.), které jste vytvořili, protože není nutné si pamatovat složitou syntaxi. Argumenty pro jednotlivé akce jsou zobrazeny v Tvůrci maker.

Makra umožňují zvýšení zabezpečení a jejich použití je snadné. Navíc je nutné je použít k provedení následujících úkolů:

 • Přiřazení akce nebo skupiny akcí ke klíči. To vyžaduje vytvoření skupiny maker s názvem Autokey.

 • Provedení akce nebo sledu akcí při prvním otevření databáze. To vyžaduje vytvoření makra s názvem AutoExec.

  Poznámka :  Makro AutoExec je spuštěno před všemi ostatními makry nebo kódem VBA, a to i v případě, že jste zadali spouštěcí formulář v dialogovém okně Možnosti aplikace Access a připojili makro nebo kód VBA k události Při otevření nebo Při zavedení.

Další informace o vytváření maker naleznete v části Principy maker.

Informace ke kódu VBA

Programování pomocí kódu VBA byste měli použít místo maker v následujících situacích:

 • Použití předdefinovaných funkcí nebo vytvoření vlastních funkcí:    Aplikace Access obsahuje velké množství předdefinovaných funkcí, například funkci IPmt, která vypočítá výši úroků. Tyto předdefinované funkce můžete použít k provedení výpočtů, aniž by bylo nutné vytvářet složité výrazy. V případě použití kódu VBA je také možné vytvořit vlastní funkce k provedení výpočtů překračujících možnosti výrazu nebo k nahrazení složitých výrazů. Dále je možné použít funkce vytvořené ve výrazech k přiřazení jedné operace několika objektům.

 • Vytvoření objektů nebo manipulace s objekty:    Ve většině případů je nejjednodušší vytvořit a upravit objekt v návrhovém zobrazení tohoto objektu. V některých situacích můžete však chtít manipulovat s definicí objektu v kódu. Pomocí kódu VBA můžete manipulovat se všemi objekty v databázi a také s celou databází.

 • Provedení akcí na úrovni systému:    V makru můžete zadat akci SpustitAplikaci, která z aplikace Access spustí jinou aplikaci (například aplikaci Microsoft Excel), makro však nelze použít k provedení mnoha dalších akcí mimo aplikaci Access. Pomocí kódu VBA můžete zkontrolovat, zda v počítači existuje soubor, použít ke komunikaci s jinými aplikacemi využívajícími systém Microsoft Windows (například aplikací Excel) automatizaci nebo dynamickou výměnu dat (DDE) a použít funkce volání v dynamických knihovnách (DLL) systému Windows.

 • Manipulace s jednotlivými záznamy:    Kód VBA je možné použít k postupnému procházení sady záznamů a provedení operace u každého záznamu. Makra pracují naopak vždy s celou skupinou záznamů.

Začátek stránky

Použití Průvodce příkazovým tlačítkem k provedení běžných programovacích úkolů

Pokud přidáváte do formuláře příkazové tlačítko, může vám Průvodce příkazovým tlačítkem usnadnit zahájení programování. Průvodce vám pomůže vytvořit příkazové tlačítko, které provádí určitý úkol. V souboru aplikace Access 2010 (ACCDB) průvodce vytvoří makro, které je vložené do vlastnosti Při kliknutí příkazového tlačítka. V souboru MDB nebo ADP vytvoří průvodce kód VBA, protože vložená makra nejsou v těchto formátech souborů k dispozici. V obou případech můžete makro nebo kód VBA upravovat nebo zdokonalovat podle svých potřeb.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, do kterého chcete přidat příkazové tlačítko, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte na šipku dolů, a zobrazte tak galerii Ovládací prvky. Ujistěte se, že je vybrána možnost Použít průvodce ovládacích prvků.

 3. Na kartě Návrh v galerii Ovládací prvky klikněte na možnost Tlačítko.

 4. V návrhové mřížce formuláře klikněte na místo, kam chcete příkazové tlačítko umístit.

  Spustí se Průvodce příkazovým tlačítkem.

 5. Na první stránce průvodce klikněte na jednotlivé kategorie v seznamu Kategorie. Tím zobrazíte, jaké akce může průvodce naprogramovat pro příkazové tlačítko. V seznamu Akce vyberte požadované akce a klikněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na možnost Text nebo Obrázek podle toho, zda chcete na příkazovém tlačítku zobrazit text, nebo obrázek.

  • Jestliže chcete zobrazit text, můžete text upravit v poli vedle možnosti Text.

  • Pokud chcete zobrazit obrázek, navrhne průvodce obrázek ze seznamu. Chcete-li vybrat jiný obrázek, zaškrtněte políčko Zobrazit všechny obrázky. Tím zobrazíte seznam všech obrázků příkazových tlačítek, které jsou k dispozici v aplikaci Access. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet a vybrat obrázek, který je uložený na jiném místě.

   Klikněte na tlačítko Další.

 7. Zadejte smysluplný název příkazového tlačítka. Tento krok je nepovinný a název není zobrazen na příkazovém tlačítku. Je však vhodné smysluplný název zadat, aby bylo při jeho příštím použití (například při nastavování pořadí pro ovládací prvky na formuláři) snadné jej odlišit od ostatních příkazových tlačítek. Pokud příkazové tlačítko například zavře formulář, můžete zadat název cmdClose nebo CommandClose.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Příkazové tlačítko bude vloženo do formuláře.

 9. Pokud chcete zobrazit, co bylo pomocí průvodce naprogramováno, postupujte následujícím způsobem (nepovinné):

  1. Pokud ještě seznam vlastností není zobrazen, stiskněte klávesu F4.

  2. Klikněte na kartu Událost v seznamu vlastností.

  3. V poli vlastnosti Při kliknutí klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka .

   Aplikace Access spustí Tvůrce maker a zobrazí makro, které průvodce vytvořil. Pokud chcete, můžete makro upravit (další informace o úpravách makra naleznete v části Principy maker). Po dokončení úprav klikněte na kartě Návrh ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít, tím zavřete Tvůrce maker. Pokud aplikace Access zobrazí výzvu k uložení změn a aktualizaci vlastnosti, klikněte na tlačítko Ano a uložte změny nebo klikněte na tlačítko Ne a změny odmítněte.

 10. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazení klikněte na možnost Zobrazit a na položku Formulářové zobrazení. Klikněte na nové příkazové tlačítko. Tím potvrdíte, že funguje podle očekávání.

Začátek stránky

Principy maker

Makro je nástroj, který umožňuje automatizaci úkolů a přidání funkcí do formulářů, sestav a ovládacích prvků. Pokud například přidáte příkazové tlačítko do formuláře, spojíte vlastnost události Při kliknutí s makrem obsahujícím příkazy, které se mají vždy po kliknutí na tlačítko provést.

Je vhodné si makra aplikace Access představit jako zjednodušený programovací jazyk, ve kterém vytváříte kód sestavením seznamu Akce, které mají být provedeny. Při vytváření makra je nutné vybrat jednotlivé akce z rozevíracího seznamu a zadat požadované informace pro každou akci. Makra umožňují přidat funkce do formulářů, sestav a ovládacích prvků, aniž by bylo nutné zapisovat kód v modulu VBA. Makra poskytují podskupinu příkazů, které jsou k dispozici v modulu VBA, a pro většinu uživatelů je snadnější sestavit makro než vytvořit kód VBA.

Makro vytvoříte pomocí nástroje Tvůrce maker, který je znázorněn na následujícím obrázku.

Tvůrce maker v aplikaci Access 2010

Zobrazení Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Makro.

Začátek stránky

Principy kódu VBA

Podobně jako makra také jazyk VBA umožňuje automatizaci úkolů a přidávání dalších funkcí do aplikace Access. Možnosti jazyka VBA je možné rozšířit použitím ovládacích prvků třetí strany a je také možné sestavit vlastní funkce a procesy odpovídající vašim konkrétním potřebám.

Poznámka : Do webových databází lze přidat kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Tento kód však nelze spustit ve chvíli, kdy je databáze spuštěna ve webovém prohlížeči. Pokud webová databáze obsahuje kód jazyka VBA, je nutné webovou databázi nejprve otevřít pomocí aplikace Access a až poté je možné spouštět kód. Chcete-li ve webové databázi provést programovací úkoly, použijte místo toho makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Rychlým způsobem, jak začít programovat kód VBA, je nejdříve vytvořit makro aplikace Access a převést je na kód VBA. Pokyny pro tento postup jsou uvedeny v části Převod maker na kód VBA. Tato funkce vytvoří nový modul VBA, který provádí operace odpovídající makru. Také se otevře program Visual Basic Editor, takže můžete proces začít upravovat. Při práci v programu Visual Basic Editor můžete kliknout na klíčová slova a stisknutím klávesy F1 spustit nápovědu pro vývojáře aplikace Access, kde dozvíte více informací o jednotlivých klíčových slovech. Můžete si prostudovat nápovědu pro vývojáře aplikace Access a seznámit se s novými příkazy usnadňujícími provádění požadovaných programovacích úkolů.

Začátek stránky

Převod maker na kód VBA

Aplikaci Access 2010 je možné použít k automatickému převodu maker na moduly VBA nebo moduly třídy. Je možné převést makra, která jsou připojena k formuláři nebo sestavě a která existují jako samostatné objekty nebo vložená makra. Můžete také převést globální makra, která nejsou připojena ke konkrétnímu formuláři nebo sestavě.

Poznámka : Do webových databází lze přidat kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Tento kód však nelze spustit ve chvíli, kdy je databáze spuštěna ve webovém prohlížeči. Pokud webová databáze obsahuje kód jazyka VBA, je nutné webovou databázi nejprve otevřít pomocí aplikace Access a až poté je možné spouštět kód. Chcete-li ve webové databázi provést programovací úkoly, použijte místo toho makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Převod maker, která jsou připojena k formuláři nebo sestavě

Tento proces převádí makra, na která existují odkazy (nebo jsou vložena) ve formuláři nebo sestavě (nebo některých ovládacích prvcích), a přidá kód VBA do modulu třídy nebo sestavy. Modul třídy je součástí formuláře nebo sestavy a přesouvá se společně s formulářem nebo sestavou při přesunu nebo kopírování formuláře nebo sestavy.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na možnost Převést makra formuláře do jazyka Visual Basic nebo Převést makra sestavy do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makra formuláře nebo Převést makra sestavy vyberte, zda chcete, aby aplikace Access přidala k funkcím, které vytváří, kód pro zpracování chyb. Pokud máte nějaké poznámky v makrech, vyberte, zda je chcete zahrnout jako poznámky do funkcí. Pokračujte kliknutím na možnost Převést.

  Pokud pro formulář nebo sestavu neexistuje žádný modul třídy, aplikace Access jej vytvoří a přidá proces do modulu pro každé makro, které bylo spojeno s formulářem nebo sestavou. Aplikace Access také změní vlastnosti události formuláře nebo sestavy tak, aby místo maker spouštěly nové procesy VBA.

 4. Zobrazení nebo úpravy kódu VBA:

  1. Pokud při otevření formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení není zobrazen seznam vlastností, můžete jej zobrazit stisknutím klávesy F4.

  2. Na kartě Událost seznamu vlastností klikněte na libovolné pole vlastnosti s textem [Procedura události] a klikněte na tlačítko vytvoření Obrázek tlačítka . Jestliže chcete zobrazit vlastnosti události pro určitý ovládací prvek, kliknutím na tento ovládací prvek jej vyberte. Pokud chcete zobrazit vlastnosti události pro celý formulář nebo sestavu, vyberte položku Formulář nebo Sestava z rozevíracího seznamu v horní části seznamu vlastností.

   Aplikace Access otevře program Visual Basic Editor a zobrazí proceduru události v modulu třídy. Pomocí posuvníku se můžete posouvat nahoru nebo dolů a zobrazit další procedury, které jsou ve stejném modulu třídy.

Převod globálních maker

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na makro, které chcete převést, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na možnost Převést makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makro vyberte požadované možnosti a klikněte na položku Převést.

  Aplikace Access převede makro a otevře program Visual Basic Editor.

 4. Zobrazení a úpravy kódu VBA:

  1. Pokud v programu Visual Basic Editor není zobrazeno podokno Prohlížeč projektu, klikněte v nabídce Zobrazit na příkaz Prohlížeč projektu.

  2. Rozbalte stromovou strukturu pod názvem databáze, ve které pracujete.

  3. V části Moduly dvakrát klikněte na modul Převedené makro-název makra.

   Program Visual Basic Editor otevře modul.

Připojení funkce VBA k vlastnosti události

Pokud převedete globální makro na kód VBA, je kód VBA umístěn do standardního modulu. Na rozdíl od modulu třídy není standardní modul součástí formuláře nebo sestavy. Pravděpodobně budete chtít spojit funkci s vlastností události ve formuláři, sestavě nebo ovládacím prvku tak, aby se kód spustil přesně tak, jak chcete. K provedení tohoto postupu můžete zkopírovat kód VBA do modulu třídy a potom jej připojit k vlastnosti události nebo můžete zadat speciální volání z vlastnosti události do standardního modulu pomocí následujícího postupu.

 1. V programu Visual Basic Editor si poznamenejte název funkce. Pokud jste například převedli makro s názvem MojeMakro, bude název funkce MojeMakro().

 2. Zavřete program Visual Basic Editor.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, se kterými chcete funkci spojit, a klikněte na možnost Návrhové zobrazení.

 4. Klikněte na ovládací prvek nebo část, se kterou chcete funkci spojit.

 5. Pokud ještě seznam vlastností není zobrazen, stiskněte klávesu F4.

 6. Na kartě Událost v seznamu vlastností klikněte na pole vlastnosti události, se kterým chcete funkci spojit.

 7. V poli vlastnosti zadejte znaménko rovná se (=) a název funkce, například =MojeMakro(). Nezapomeňte zadat závorky.

 8. Uložte formulář nebo sestavu kliknutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 9. V navigačním podokně dvakrát klikněte na formulář nebo sestavu a vyzkoušejte, zda kód funguje podle předpokladů.

Nyní znáte základní postup pro přidání kódu VBA do databáze. Tento článek popisuje pouze základy pro zahájení práce. Své znalosti programování si můžete rozšířit prostudováním různých příruček a online materiálů.

Začátek stránky

Používání systému nápovědy

V aplikaci Access 2010 je k dispozici mnoho možností získání pomoci při programování. Nápovědu můžete kdykoli zobrazit kliknutím na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna aplikace Access.

Tlačítko nápovědy

Aplikace Access zobrazí okno nápovědy.

Také při vytváření makra nebo procedury VBA můžete kliknout na akci makra, klíčové slovo nebo název integrované funkce a stisknout klávesu F1. Ve většině případů zobrazí aplikace Access téma nápovědy pro položku, kterou jste označili kliknutím.

Po otevření okna nápovědy používejte pro přesun mezi stránkami navigační tlačítka na panelu nástrojů.

Panely nástrojů Prohlížeče nápovědy

Například kliknutím na možnost Domů zobrazíte obsah a kliknutím na tlačítka Zpět, Vpřed, Zastavit nebo Obnovit se můžete přesouvat mezi tématy nebo téma znovu načíst. V systému nápovědy můžete také vyhledávat konkrétní informace zadáním termínů pro vyhledání do pole pod panelem nástrojů a stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na tlačítko Hledat.

Pokud vyhledáváte informace o programování, je vhodné projít kromě nápovědy aplikace Access také nápovědu pro vývojáře aplikace Access.

Přepnutí na nápovědu pro vývojáře aplikace Access

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka Hledat.

  Tlačítko Hledat v nápovědě

  V okně nápovědy se zobrazí seznam dostupných témat nápovědy, která můžete procházet.

  Seznam pro vyhledávání v nápovědě

 2. Pokud jste připojeni k Internetu, klikněte v části Obsah z webu Office.com na možnost Referenční informace pro vývojáře. Doporučujeme použít tuto metodu, protože obsah z webu Office.com je vždy aktuální. Jestliže nejste připojeni k Internetu nebo pokud správce systému zakázal možnost připojení online v okně nápovědy, můžete nápovědu pro vývojáře aplikace Access zobrazit kliknutím na možnost Referenční informace pro vývojáře v části Obsah z tohoto počítače.

 3. Nápovědu můžete procházet pomocí odkazů v obsahu nebo zadáním termínů pro vyhledání v poli pod panelem nástrojů a stisknutím klávesy ENTER.

 4. Jestliže chcete přejít zpět do nápovědy aplikace Access, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka Hledat a klikněte na možnost Nápověda k aplikaci Access v části Obsah z webu Office.com nebo Obsah z tohoto počítače.

Další informace o použití offline nebo online nápovědy získáte po kliknutí na nabídku Stav připojení v pravém dolním rohu okna nápovědy a kliknutím na položku Vysvětlit tyto možnosti.

Zpráva Stav připojení v Prohlížeči nápovědy

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×