Úvod k pracovním postupům

Týmy ve vaší organizaci používají weby služby Microsoft SharePoint ke spolupráci na dokumentech a sdílení informací. Chcete vytvořit aplikaci služby SharePoint, která zlepší produktivitu a efektivnost týmů, ale nechcete psát kód aplikace. Kde začnete?

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete bez psaní kódu navrhnout pracovní postupy, které rozšíří vaše weby a aplikace služby SharePoint o aplikační logiku. Pomocí Návrháře sledu prací vytvoříte pravidla, která přidruží podmínky a akce k položkám v seznamech a knihovnách služby SharePoint. Změny položek v seznamech nebo knihovnách budou spouštět akce v pracovním postupu.

Předpokládejme například, že k hlavním úkolům týmu patří psaní, kontrola a schvalování smluv. Tyto smlouvy se ukládají do knihoven dokumentů na týmovém webu. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 lze vytvořit pracovní postup, který při odeslání nové smlouvy na web upozorní recenzenta na tuto skutečnost odesláním e-mailové zprávy. Tento pracovní postup současně vytvoří pro recenzenta úkol v seznamu Úkoly. Jakmile tato osoba zkontroluje smlouvu a označí úkol jako dokončený, spustí se různé akce v závislosti na tom, zda je smlouvě přiřazen stav Schváleno nebo Zamítnuto.

Efektivnost a produktivita týmu se zlepší, protože proces je řízen pracovním postupem a tým se může zaměřit na provádění práce, nikoli na řízení pracovního postupu. K vytvoření takového řešení není třeba programování. Vytvořením pravidel v Návrháři sledu prací lze řešení či aplikaci služby SharePoint rychle rozšířit o interaktivní funkce.

Tento článek vysvětluje základy pracovních postupů. Pochopíte-li základní stavební kameny pracovních postupů – události, akce, podmínky a kroky – můžete do aplikací služby SharePoint rychle přidat aplikační logiku.

Důležité : Chcete-li vytvořit pracovní postup, musí být váš web služby SharePoint umístěn na serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0.

V tomto článku

Co je pracovní postup

Co jsou události, akce, podmínky a kroky

Co jsou formuláře pracovních postupů

Kde jsou uloženy pracovní postupy

Kde se kontroluje stav pracovních postupů

Doporučené další kroky

Co je pracovní postup

Váš tým používá web služby SharePoint ke spolupráci a sdílení cenných obchodních informací v seznamech a knihovnách služby SharePoint. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 můžete nyní k dokumentům a položkám v těchto seznamech a knihovnách připojit aplikační logiku.

Pomocí Návrháře sledu prací lze k seznamu nebo knihovně připojit posloupnost podmínek a akcí – tato posloupnost je pracovní postup neboli sled prací. Pracovní postup je přirozený způsob uspořádání a spouštění sledu akcí, který odpovídá pracovnímu procesu. Tento proces může řídit téměř všechny aspekty položek seznamů ve službě Windows SharePoint Services 3.0, včetně životního cyklu těchto položek. Pracovní postup může zahrnovat jak akce prováděné lidmi (účastníky pracovního postupu), tak akce prováděné pracovním postupem. Účastníci pracovního postupu mohou interaktivně pracovat s pracovním postupem prostřednictvím seznamu Úkoly – pracovní postup může pro účastníka vytvořit úkol a zůstat v pozastaveném stavu, dokud účastník neoznačí úkol jako dokončený.

Pracovní postupy mohou být tak jednoduché nebo složité, jak to vyžadují skutečné obchodní procesy. Lze vytvořit pracovní postup, který iniciuje uživatel, nebo pracovní postup, který se spustí automaticky na základě určité události (například při vytvoření nebo změně položky seznamu).

Obecně platí, že pokud budete navrhovat pracovní postup pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007, budete postupovat podle těchto základních kroků:

 • Pomocí Návrháře sledu prací zvolíte a sestavíte podmínky a akce, které definují kroky pracovního postupu.

 • Je-li třeba, umožníte, aby aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky vygenerovala formuláře ASP.NET pro iniciaci pracovního postupu nebo vlastní úkoly služby SharePoint.

 • Pokud je třeba, upravíte formuláře pracovního postupu.

Pracovní postup si lze představit jako vývojový diagram po sobě následujících akcí mezi začátkem a koncem. Pracovní postupy mohou obsahovat paralelní větve, ale celkově vždy probíhají od počáteční akce ke konečné.

Předpokládejme například, že navrhnete pracovní postup popsaný výše, který určuje pohyb dokumentu během procesu schvalování ve službě Windows SharePoint Services 3.0. Na začátku pracovního postupu je určený recenzent upozorněn e-mailem na to, že má dokument zkontrolovat. Recenzent dokument zkontroluje a změní stav dokumentu na znamení, že svůj úkol splnil – současně vyznačí, zda dokument schválil nebo zamítl. V závislosti na jeho odpovědi bude pracovní postup pokračovat jednou ze dvou paralelních větví: Pokud recenzent dokument schválil, bude dokument přesunut do určité knihovny dokumentů a celému týmu bude odeslána e-mailová zpráva s upozorněním na schválení dokumentu. Pokud recenzent dokument zamítne, bude tato skutečnost oznámena autorovi dokumentu. V obou případech dosáhne pracovní postup konce a proces je dokončen.

Vývojový diagram pracovního postupu

Začátek stránky

Co jsou události, akce, podmínky a kroky

Jsou to stavební kameny pracovních postupů. Pracovní postup se skládá z jednoho nebo více kroků a každý krok je tvořen akcemi a případně přidruženými podmínkami. Každý pracovní postup je iniciován nějakou událostí.

Co jsou události

Událost spouští neboli iniciuje pracovní postup. Existují přesně tři typy událostí, které mohou spustit pracovní postup:

 • Je vytvořena položka.

 • Dojde ke změně položky.

 • Účastník pracovního postupu klepne na spouštěcí tlačítko na webu služby SharePoint.

Je důležité si uvědomit, že pracovní postup vytvořený pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 je vždy připojen přesně k jednomu seznamu nebo jedné knihovně na webu služby SharePoint. Během návrhu pracovního postupu je třeba zvolit, ke kterému seznamu má být postup připojen. Událost v tomto seznamu pak spustí pracovní postup.

Lze vytvořit pracovní postup, který musí účastník spustit ručně, nebo pracovní postup, který se spustí automaticky při vytvoření nebo změně položky seznamu. Například pracovní postup schvalování dokumentů můžete navrhnout tak, aby se automaticky spustil vždy, když někdo přidá dokument do knihovny sdílených dokumentů. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Sled prací. V Návrháři sledu prací se zobrazí následující stránka.

Definování pracovního postupu – schvalování dokumentů

Chce-li účastník pracovního postupu ručně spustit pracovní postup, přejde nejprve k seznamu nebo knihovně, kam je pracovní postup připojen. Pracovní postup navržený pro ruční spouštění může spustit každá osoba, která má alespoň úroveň oprávnění Přispěvatel. Účastník klepne na položku, v nabídce klepne na příkaz Sledy prací a na stránce se všemi postupy, které jsou přidruženy k dané položce, zvolí pracovní postup. Účastník vyplní formulář pro iniciaci pracovního postupu (je-li třeba) a iniciuje pracovní postup klepnutím na spouštěcí tlačítko ve formuláři. Při iniciaci pracovního postupu se vytvoří nová instance pracovního postupu pro danou konkrétní položku.

Příkaz Sledy prací pro položku seznamu

Poznámka : Příkaz Sledy prací je dostupný pouze v případě, že daná položka je v seznamu nebo knihovně s nejméně jedním připojeným pracovním postupem.

Iniciační (spouštěcí) formulář pracovního postupu spouštěného ručně může být jednoduchý jako formulář na následujícím obrázku.

Příklad tlačítka pro spuštění pracovního postupu u položky seznamu

Při návrhu pracovního postupu lze do spouštěcího formuláře přidat vlastní pole. Účastníci pracovního postupu pak mohou tento formulář vyplnit a tyto informace budou předány do pracovního postupu. Spustí se nová instance pracovního postupu a tento pracovní postup pak může vyhledat a použít informace předané pomocí formuláře v libovolném místě pracovního postupu.

Co jsou akce

Akce jsou základní jednotky práce v pracovním postupu. Aplikace Office SharePoint Designer 2007 nabízí sadu předdefinovaných akcí, které lze opakovaně vkládat do pracovních postupů. Akce v pracovním postupu mohou například:

 • vytvářet, kopírovat, měnit a odstraňovat položky seznamů (včetně dokumentů),

 • rezervovat položky a vracet je se změnami,

 • odesílat e-mailové zprávy,

 • vytvářet úkoly v seznamu Úkoly na týmovém webu,

 • shromažďovat data od účastníků a dále je používat v pracovním postupu,

 • pozastavit nebo zastavit pracovní postup,

 • zaznamenávat informace o pracovním postupu do seznamu Historie pro účely odmítnutí akce nebo ladění pracovního postupu,

 • nastavovat proměnné pracovního postupu a provádět výpočty.

Pracovní postup může obsahovat libovolný počet akcí. Akce uvedené výše provádí pracovní postup, ale další akce mohou provádět účastníci pracovního postupu. Například pracovní postup schvalování dokumentů se skládá z pěti akcí. Čtyři z těchto akcí jsou prováděny automaticky pracovním postupem, ale jednu z akcí – samotnou kontrolu dokumentu – provádí účastník pracovního postupu. Akce prováděné účastníkem pracovního postupu jsou reprezentovány úkoly přiřazenými této osobě v seznamu Úkoly. Zmiňovaný pracovní postup obsahuje těchto pět akcí:

 • odeslání e-mailové zprávy s upozorněním recenzentovi,

 • kontrola dokumentu (úkol přiřazený účastníkovi pracovního postupu),

 • přesunutí dokumentu do knihovny schválených dokumentů,

 • odeslání e-mailové zprávy s upozorněním týmu,

 • odeslání e-mailové zprávy s upozorněním autorovi dokumentu.

Základní princip návrhu pracovního postupu je tento: Zjistíte potřebný sled akcí a pak tuto posloupnost akcí sestavíte pomocí Návrháře sledu prací. Například v pracovním postupu schvalování dokumentů bude první požadovanou akcí odeslání e-mailové zprávy s upozorněním recenzentovi.

Vývojový diagram, odeslání e-mailové zprávy recenzentovi

V Návrháři sledu prací tedy jako první krok pracovního postupu zvolíte tuto akci.

Seznam akcí

Co jsou podmínky

Při návrhu pracovního postupu lze pomocí Návrháře sledu prací vytvářet pravidla, která definují pro seznamy a položky služby SharePoint podmínkovou logiku. Pravidlo definuje podmínku, při jejímž splnění se provede přidružená akce. Můžete například vytvořit pravidlo, které určuje, že pokud určitá osoba vytvoří položku, bude recenzentovi odeslána e-mailová zpráva. Do podmínky lze přidávat klauzule. Například lze vytvořit pravidlo, které určuje, že e-mailová zpráva bude recenzentovi odeslána v případě, že položku vytvoří určitá osoba (1. klauzule) a že název dokumentu bude obsahovat určitá klíčová slova (2. klauzule). Také lze vytvořit pravidlo, které určuje, že pokud určitá osoba vytvoří položku, bude recenzentovi odeslána e-mailová zpráva (1. akce) a informace o pracovním postupu se zapíše do seznamu Historie (2. akce).

Volba podmínek a akcí

Shrneme-li to, pravidlo je podmínka s alespoň jednou přidruženou akcí: Pokud jsou všechny klauzule v podmínce pravdivé, provedou se všechny přidružené akce.

V předchozím příkladu byla zadána pouze jedna podmínka. Pro krok pracovního postupu však lze vytvořit více podmínek. Vícenásobné podmínky tvoří větve pracovního postupu: Pokud je splněna podmínka A, provede se jedna akce, pokud je splněna podmínka B, provede se jiná akce. Větev se ke kroku přidá klepnutím na tlačítko Přidat podmíněnou větev Else If. Například v pracovním postupu schvalování dokumentů: jestliže recenzent schválí dokument, provede se jedna akce (nebo posloupnost akcí), jestliže recenzent dokument zamítne, provede se jiná akce. To je podmínková větev pracovního postupu.

Příklad vývojového diagramu, schvalovatel kontroluje dokument

Tento krok v Návrháři sledu prací má dvě větve a vypadá jako na následujícím obrázku. Zelený kosočtverec označuje, že krok obsahuje podmínkovou větev.

Podmínková větev se dvěma podmínkami

Také lze vytvořit větev, která neobsahuje zvláštní podmínku. V tomto případě se při splnění podmínky provede jedna akce a při nesplnění podmínky jiná akce. Například následující krok pracovního postupu odešle zprávu týmu pouze v případě, že je podmínka pravdivá, jinak bude zpráva odeslána pouze autorovi dokumentu. Přidáte-li větev bez konkrétních podmínek, provede pracovní postup akci v této větvi ve všech případech, kdy je podmínka v první větvi nepravdivá.

Podmínková větev bez druhé podmínky

Poznámka : Větvení nemůže v pracovním postupu přesahovat z jednoho kroku do druhého. Sada větví „Else If“ je vždy obsažena v jednom kroku.

Aplikace Office SharePoint Designer 2007 nabízí několik předdefinovaných podmínek, které lze opakovaně vkládat do pracovních postupů. Například lze určit, že pracovní postup provede přidružené akce pouze v případě, že:

 • položka je vytvořena nebo změněna v určitém časovém rozsahu,

 • položka je vytvořena nebo změněna určitou osobou,

 • položka má pole názvu obsahující určitá klíčová slova,

 • položka je souborem určitého typu nebo má velikost souboru, která leží v určitém rozsahu (tato podmínka je k dispozici pouze v případě, že je pracovní postup připojen ke knihovně dokumentů).

Kromě toho lze vytvářet vlastní podmínky a rozšířené podmínky, ve kterých je možné zadávat celou řadu parametrů. Pomocí vlastních podmínek lze porovnávat pole z aktuálního seznamu s hodnotami. Můžete například vytvořit vlastní podmínku, která určuje, že pokud se pole Stav schválení rovná Schváleno, provede se přidružená akce. Pomocí rozšířených podmínek lze porovnávat jednu hodnotu s další hodnotou. To umožňuje vytvářet porovnání mezi poli z libovolného seznamu a hodnotami z jiných seznamů. Můžete například vytvořit rozšířenou podmínku pro knihovnu Sdílené dokumenty, která určuje, že pokud se hodnota pole Stav v seznamu Úkoly rovná hodnotě Čeká na vyřízení, provede se přidružená akce.

Poznámka : K akcím nemusí být přidruženy podmínky. Například první krok pracovního postupu schvalování dokumentů odesílá e-mailovou zprávu recenzentovi s upozorněním. K této akci není přidružena žádná podmínka.

Paralelní a sériové akce

Pokud je k podmínce přidruženo více akcí, mohou se tyto akce spouštět současně (souběžně neboli paralelně) nebo jedna po druhé (za sebou neboli sériově).

Paralelní nebo sériové spouštění akcí

Sériové akce:    V pracovním postupu schvalování dokumentů lze například vytvořit dvě akce, které budou fungovat tak, že při schválení dokumentu bude odeslána zpráva a pak (následně) bude dokument zkopírován do knihovny schválených dokumentů. V Návrháři sledu prací znamená spojka pak, že druhá akce nastane po první akci.

Sériové akce se spojkou „pak“

Paralelní akce:    V pracovním postupu schvalování dokumentů lze například vytvořit dvě akce, které budou fungovat tak, že při schválení dokumentu bude odeslána zpráva a (současně) bude dokument zkopírován do knihovny schválených dokumentů. V Návrháři sledu prací znamená spojka a, že druhá akce nastane současně s první akcí.

Poznámka : Paralelní akce nemusí probíhat zcela současně – přesné pořadí nelze určit a může se měnit při každém provedení pracovního postupu.

Paralelní akce se spojkou „a“

Poznámky : 

 • Ve všech zadaných pravidlech (podmínkách a akcích) musí být všechny akce sériové nebo paralelní.

 • Sada sériových nebo paralelních akcí musí být obsažena v jednom kroku.

Co jsou kroky

Pracovní postup je tvořen jedním nebo více kroky. Každý krok může obsahovat libovolný počet akcí a přidružených podmínek. Kroky si lze představit jako stránky v Návrháři sledu prací. Například pracovní postup schvalování dokumentů obsahuje dva kroky, jak je ukázáno na obrázku Návrháře sledu prací.

Kroky pracovního postupu, přidání kroku

Kroky slouží k seskupování podmínek a akcí. Jedna sada pravidel (podmínek a akcí) tak může být vyhodnocena a provedena před druhou sadou.

Jeden nebo více kroků: Některé pracovní postupy lze navrhnout buď jako posloupnost akcí v rámci jednoho kroku, nebo jako posloupnost kroků.

Například tři následující akce mohou být prvním (a jediným) krokem základního jednoduchého pracovního postupu.

Více akcí v jednom kroku

Stejné tři akce mohou být rozděleny do několika kroků.

Více akcí v několika krocích

Rozdělení pracovního postupu do kroků závisí na tom, čeho se má každým krokem dosáhnout. Pravidla v jednom kroku se zpracují do konce a teprve pak se přejde na další krok. Do jednoho kroku je tedy vhodné seskupit všechna pravidla potřebná k provedení určitých požadovaných akcí.

Přesněji řečeno, každý krok může obsahovat jednu sadu podmínkových větví „Else If“ a akce v každé větvi se provedou tehdy, je-li splněna přidružená podmínka. V tomto případě jsou další kroky zapotřebí pouze v těchto situacích:

 • Je třeba vyhodnotit více sad podmínkových větví „Else If“.

 • Je třeba oddělit příkaz, který je součástí podmínkové větve, od příkazu, který není součástí podmínky.

Kroky lze také používat pouze jako prostředek pro uspořádání pracovního postupu. Pracovní postup může například v jednom kroku obsahovat několik akcí, které nepoužívají podmínky. V tomto případě je možné tyto akce rozdělit do kroků pouze z důvodu jejich lepšího uspořádání.

Začátek stránky

Co jsou formuláře pracovních postupů

Chcete-li, aby byl pracovní postup dynamičtější a flexibilnější, můžete k němu přidat formulář. Formulář může sloužit ke shromažďování informací od účastníků pracovního postupu v předem definovaných časových okamžicích a může umožňovat interakce účastníků s úkoly pracovního postupu.

Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 lze vytvářet dva typy formulářů pracovních postupů:

 • Spouštěcí formulář slouží ke shromažďování informací od účastníků pracovního postupu při spuštění pracovního postupu těmito účastníky. Spouštěcí formulář se zobrazí uživatelům, když spustí pracovní postup pro danou položku služby SharePoint. Do tohoto formuláře mohou uživatelé zadat další parametry nebo informace o pracovním postupu, které se týkají dané položky služby SharePoint. Pomocí spouštěcího formuláře se lze například uživatele zeptat, kdo má kontrolovat dokument a kdy má být kontrola dokumentu dokončena. Spouštěcí formuláře nemusí být u všech pracovních postupů. Pokud je třeba, může aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky vygenerovat spouštěcí formulář ASP.NET podle vašich požadavků na spouštění.

 • Vlastní formulář úkolů umožňuje účastníkům pracovního postupu interakci s úkoly v seznamu Úkoly na webu služby SharePoint. Pomocí Průvodce vlastním úkolem lze snadno vytvořit pole vlastního formuláře a přidat je do vlastního formuláře úkolů. Po dokončení návrhu pracovního postupu vygeneruje aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky formuláře ASP.NET pro vlastní úkoly. Po spuštění pracovního postupu a vytvoření úkolů přejde uživatel k seznamu Úkoly na webu služby SharePoint, označí úkol jako dokončený a zadá všechny volitelné nebo povinné informace specifické pro pracovní postup. Pracovní postup pak může reagovat na tyto změny způsobem určeným v tomto postupu nebo vyhledat a vyhodnotit tyto informace během pozdějších kroků.

Formuláře ASP.NET automaticky vygenerované aplikací Office SharePoint Designer 2007 lze upravit. Formuláře pracovních postupů jsou stránky ASP.NET, u kterých je použita stránka předlohy a webová část Datový formulář. Tyto soubory ASPX jsou uloženy na webu služby SharePoint se zdrojovými soubory pracovních postupů. Tyto formuláře je možné otvírat a upravovat stejně jako všechny ostatní soubory ASPX.

Začátek stránky

Kde jsou uloženy pracovní postupy

Pracovní postupy jsou uloženy v knihovně dokumentů na úrovni webu – tato knihovna má název Sledy prací. Tato knihovna dokumentů je automaticky vytvořena aplikací Office SharePoint Designer 2007. V Seznamu složek se knihovna dokumentů Sledy prací nezobrazí jako obvyklá ikona seznamu nebo knihovny dokumentů, ale jako ikona pracovního postupu. Ve výchozím nastavení je knihovna dokumentů Sledy prací v prohlížeči skrytá a nemá žádná zobrazení Seznamy, jako jsou AllItems.aspx nebo EditForm.aspx. Tato knihovna dokumentů obsahuje složku pro každý pracovní postup vytvořený pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007. Složka obsahuje všechny zdrojové soubory potřebné pro pracovní postup, včetně těchto:

 • soubor značek pracovního postupu (XOML) (potřebný pouze v případě, že pracovní postup používá podmínky),

 • soubor pravidel pracovního postupu,

 • konfigurační soubor pracovního postupu,

 • všechny potřebné formuláře ASPX, například spouštěcí formuláře (pro pracovní postupy spouštěné ručně) a vlastní formuláře úkolů.

Chcete-li existující pracovní postup upravit, můžete v nabídce Soubor klepnout na příkaz Otevřít sled prací nebo v Seznamu složek poklepat na soubor XOML. Pracovní postup se otevře v Návrháři sledu prací a zobrazí se první krok postupu. Klepnete-li na tlačítko Zpět, abyste zobrazili iniciační (spouštěcí) nastavení pracovního postupu, zjistíte, že nemůžete změnit, ke kterému seznamu či knihovně je pracovní postup připojen. Po připojení pracovního postupu k seznamu nebo knihovně pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 nelze toto přidružení změnit.

Sledy prací v seznamu složek

Návrhář sledu prací nabízí akci nazvanou Zaznamenat do seznamu historie. Tato akce může sloužit k záznamu historie pracovního postupu pro účely zkoumání příčin chyb, sledování a odmítnutí. Vytvoříte-li pracovní postup, který používá akci Zaznamenat do seznamu historie, vytvoří aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky seznam nazvaný Historie sledu prací. Tento seznam obsahuje sloupce pro takové informace, jako jsou ID uživatele, datum, událost a popis chyby. Ve výchozím nastavení je seznam Historie podobně jako knihovna dokumentů Sledy prací v prohlížeči skrytý, ale lze ho zobrazit v Seznamu složek.

Historie sledu prací v seznamu složek

Návrhář sledu prací nabízí tři akce pro interakci se seznamem Úkoly: Přiřadit položku úkolu, Shromáždit data od uživatele a Přiřadit formulář skupině. Vytvoříte-li pracovní postup, který používá některou z těchto tří akcí, vytvoří aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky formulář ASPX, typ obsahu pro daný úkol a seznam Úkoly (je-li třeba). Ve výchozím nastavení lze seznam Úkoly v prohlížeči zobrazit (na rozdíl od knihovny dokumentů Sledy prací a seznamu Historie sledu prací).

Seznam Úkoly v seznamu složek

Začátek stránky

Kde se kontroluje stav pracovních postupů

Průběh pracovních postupů u vybraných položek lze snadno zobrazit pomocí prohlížeče. V zobrazení Všechny položky lze u seznamu nebo knihovny dokumentů zjistit aktuální stav pracovních postupů spuštěných pro jednotlivé položky. Ke každé položce kromě toho patří stránka Sledy prací, na které lze zjistit následující informace:

 • všechny pracovní postupy aktuálně spuštěné pro danou položku,

 • všechny pracovní postupy, které byly pro danou položku spuštěny v minulosti,

 • všechny dostupné pracovní postupy pro danou položku.

Stránka Sledy prací pro položku

Chcete-li pro položku zobrazit stránku Sledy prací, klepněte na položku v seznamu a pak klepněte v nabídce na příkaz Sledy prací.

Poznámka : Příkaz Sledy prací je dostupný pouze v případě, že daná položka je v seznamu nebo knihovně s nejméně jedním připojeným pracovním postupem.

Jestliže uživatel spustí pracovní postup pro položku, aplikace Windows SharePoint Services 3.0 přidá k této položce nový sloupec. Výchozí název sloupce odpovídá názvu pracovního postupu. Tento sloupec je jen pro čtení a zobrazuje aktuální stav položky v daném pracovním postupu. Tento stavový sloupec se automaticky přidá při prvním spuštění každého pracovního postupu.

Sloupce zobrazující stav pracovních postupů

Stav pracovního postupu v jednotlivých sloupcích je ve skutečnosti odkaz. Klepnete-li například na odkaz Probíhá, zobrazí se stavová stránka pro danou instanci pracovního postupu.

Stavová stránka pracovního postupu

Pracovní postup vytvořený v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nelze nasadit do více seznamů. Je platný pouze pro seznam, pro který byl vytvořen. K jednomu seznamu však lze připojit více pracovních postupů a tyto postupy mohou být k dispozici pro danou položku. Pro stejnou položku seznamu může být spuštěno najednou více pracovních postupů, ale pro jednu položku může být spuštěna vždy pouze jedna instance konkrétního pracovního postupu. Pro určitý seznam mohou být například k dispozici dva pracovní postupy – pracovní postup A a pracovní postup B. Pro konkrétní položku v seznamu mohou být spuštěny najednou oba tyto pracovní postupy, pro jednu položku však nemohou být spuštěny současně dvě instance pracovního postupu A nebo dvě instance pracovního postupu B.

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Pracovní postupy jsou účinným prostředkem pro přidání aplikační logiky do webů a aplikací SharePoint. Nyní, když jste se seznámili se základy pracovních postupů, doporučujeme začít s vytvářením pracovního postupu:

 • Některé důležité aspekty návrhů a základní obecný postup naleznete v článku Vytvoření pracovního postupu.

 • V části Viz také najdete odkazy na články s příklady úplných pracovních postupů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×