Úvod k pracovním postupům

Pracovní postupy umožňují uživatelům spolupráci na dokumentech a správu projektových úkolů díky využití specifických obchodních procesů u dokumentů a položek na webu služby Windows SharePoint Services 3.0. Pracovní postupy zajišťují, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy a také zvyšují efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňují spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí specifických obchodních procesů. To umožňuje uživatelům vykonávajícím tyto úkoly se soustředit na vlastní práci a nikoli na správu pracovního postupu.

V tomto článku:

Co jsou pracovní postupy?

Pracovní postup, který je předdefinován pro web

Podpora vlastních pracovních postupů

Způsob použití pracovních postupů

Co jsou pracovní postupy?

Pracovní postup je možné popsat jako sled úkolů, pomocí kterých je dosaženo výsledku. V kontextu produktů a technologií Microsoft SharePoint je pracovní postup definován jako automatický přesun dokumentů nebo položek specifickou řadou akcí nebo úkolů, které se týkají určitého obchodního procesu. Pracovní postupy je možné použít k jednotné správě běžných obchodních procesů v rámci organizace, protože v seznamu nebo knihovně služby SharePoint je možné k dokumentům nebo položkám připojit obchodní logiku. Obchodní logika je v podstatě sada pokynů, které určují a řídí akce prováděné s dokumenty nebo položkami.

Pracovní postupy mohou snížit náklady a čas nutný ke koordinaci běžných obchodních procesů, jako jsou schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly prováděné zaměstnanci v rámci těchto procesů. Pomocí služby Windows SharePoint Services 3.0 může organizace například vytvořit a zavést základní vlastní pracovní postup správy procesu schvalování konceptů dokumentů v knihovně. Tento pracovní postup může odeslat dokument určité osobě nebo skupině osob ke kontrole a schválení. Pracovní postup pak může na základě výsledků tohoto procesu provést s dokumentem určité akce. Je-li dokument schválen, může být jeho stav změněn ze stavu Koncept na Konečný a dokument může být automaticky zkopírován do jiné knihovny dokumentů. Je-li dokument odmítnut, může být zachován stav Koncept a nebudou provedeny žádné další akce.

Když bude tento pracovní postup schvalování zahájen, může vytvořit úkoly schválení dokumentu, přiřadit tyto úkoly konkrétním účastníkům pracovního postupu a odeslat jim e-mailem upozornění s pokyny k provedení úkolu a odkazem na dokument, který mají schválit. V průběhu pracovního postupu může vlastník pracovního postupu (v tomto případě autor dokumentu) nebo účastníci pracovního postupu kontrolovat stránku Stav pracovního postupu a zjistit, kteří účastníci již dokončili své úkoly v pracovním postupu. Až účastníci pracovního postupu dokončí své úkoly schválením nebo odmítnutím dokumentu, je pracovní postup ukončen. Pracovní postup automaticky provede s dokumentem příslušné akce a upozorní vlastníka pracovního postupu na výsledek pracovního postupu.

Akce v pracovním postupu schválení v tomto příkladu odpovídají následujícímu procesu:

Vývojový diagram vlastního pracovního postupu schválení

Začátek stránky

Pracovní postup, který je předdefinován pro web

Web služby Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje předdefinovaný třístavový pracovní postup. Tento třístavový pracovní postup podporuje obchodní procesy, které vyžadují, aby organizace sledovaly stav problému nebo položky v průběhu různých fází. Tento pracovní postup konkrétně sleduje položku seznamu v průběhu tří různých stavů, mezi kterými existují dva přechody. Při každém přechodu mezi stavy pracovní postup přiřadí určité osobě úkol a odešle této osobě e-mail s upozorněním na úkol. Po dokončení úkolu pracovní postup odpovídajícím způsobem aktualizuje stav položky a přejde do dalšího stavu. Třístavový pracovní postup je navržen tak, aby spolupracoval se šablonou seznamu Sledování problémů, ale lze jej použít s jakýmkoli seznamem, který obsahuje sloupec Volba s nejméně třemi hodnotami. Hodnoty ve sloupci Volba slouží jako stavy sledované pracovním postupem.

Třístavový pracovní postup je možné použít ke správě obchodních procesů, které vyžadují sledování velkého počtu problémů nebo položek, například problémy hlášené v rámci podpory zákazníků, prodejní tipy nebo projektové úkoly. Další informace o práci s třístavovým pracovním postupem naleznete v části Použití třístavového pracovního postupu.

Začátek stránky

Podpora vlastních pracovních postupů

Organizace se může rozhodnout vyvinout a zavést vlastní jedinečné pracovní postupy pro obchodní procesy používané v organizaci. Pracovní postupy mohou být v závislosti na používaných obchodních procesech jednoduché nebo složité. Vývojáři mohou vytvořit pracovní postupy spouštěné uživateli webu nebo pracovní postupy, které se spouští automaticky v závislosti na určité události, například při vytvoření nebo změně položky seznamu. Pokud organizace vyvinula a zavedla vlastní pracovní postupy, mohou být k dispozici na webu.

Vlastní pracovní postupy pro službu Windows SharePoint Services 3.0 je možné vytvářet dvěma způsoby:

  • Profesionální vývojáři softwaru mohou vytvářet pracovní postupy pomocí rozšíření Microsoft Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation     Tyto pracovní postupy obsahují vlastní kód a činnosti pracovních postupů. Vlastní pracovní postupy vytvořené profesionálním vývojářem může správce serveru zavést na více serverů.

  • Návrháři webu mohou navrhovat pracovní postupy bez kódu pro použití v konkrétním seznamu nebo knihovně pomocí aplikace pro návrh webu, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Tyto pracovní postupy jsou vytvářeny ze seznamu dostupných činností pracovních postupů a návrhář webu, který pracovní postup vytváří, jej může zavést přímo do seznamu nebo knihovny dokumentů, kde se bude používat.

Chcete-li vyvinout vlastní pracovní postup, obraťte se na správce webu a zjistěte, jaké prostředky jsou ve vaší organizaci k dispozici pro vývoj vlastního pracovního postupu. Další informace o vývoji vlastních pracovních postupů pro službu Windows SharePoint Services 3.0 získáte v centru Windows SharePoint Services Developer Center na webu MSDN.

Začátek stránky

Způsob použití pracovních postupů

Při použití pracovních postupů pro dokumenty nebo položky seznamu je nutné provést několik kroků. Každý z těchto kroků mohou dokončit uživatelé v různých rolích. Správce webu například může vytvořit pracovní postup, který lze použít v určité knihovně dokumentů, vlastník seznamu nebo autor dokumentu může pracovní postup spustit na dokumentu nebo položce a další uživatel (například editor dokumentu nebo schvalující) může úkol pracovního postupu dokončit.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu

Ačkoli je možné pracovní postup vytvořený bez použití kódu v aplikaci pro návrh webu, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, zavést přímo do seznamu nebo knihovny, kde se bude používat, je nutné přidat všechny vlastní pracovní postupy nainstalované na serveru do seznamu, knihovny nebo Typ obsahu, čímž je zajištěna jejich dostupnost v dokumentech nebo položkách v určitém umístění. Pro přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je nutné Oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů tento úkol provádějí správci webu nebo osoby spravující určité seznamy nebo knihovny. Dostupnost pracovního postupu na webu se liší v závislosti na tom, kam byl postup přidán:

  • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně. Pracovní postup může být vhodné přidat přímo do seznamu nebo knihovny, pokud bude používán pouze určitým týmem nebo jen pro velmi specifické typy obsahu.

  • Jestliže pracovní postup přidáte do typu obsahu seznamu (instance typu obsahu, která byla přidána k určitému seznamu nebo knihovně), je k dispozici pouze pro položky tohoto typu obsahu v seznamu nebo knihovně, se kterými je typ obsahu spojen. Pracovní postup může být vhodné přidat přímo do typu obsahu seznamu, pokud bude používán pouze pro velmi specifické typy obsahu.

  • Pokud pracovní postup přidáte k typu obsahu webu, je tento pracovní postup k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovnách, ke kterým byla instance tohoto typu obsahu webu přidána. Chcete-li, aby byl pracovní postup k dispozici ve všech seznamech a knihovnách v kolekci webů pro určitý typ obsahu, je nejlepší přidat pracovní postup přímo k typu obsahu webu. Pracovní postup může být vhodné přidat k typu obsahu webu, pokud chcete, aby byl k dispozici různým týmům na různých webech.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu můžete tento pracovní postup upravit pro konkrétní použití zadáním různých možností:

  • název pracovního postupu,

  • seznam úkolů, kde jsou uloženy úkoly související s pracovním postupem,

  • seznam historie, ve kterém jsou zaznamenány všechny události související s pracovním postupem,

  • způsob spuštění pracovního postupu,

  • další možnosti specifické pro jednotlivé pracovní postupy. (Například jak jsou úkoly směrovány účastníkům, za jakých okolností je pracovní postup ukončen a jaké akce následují po úspěšném ukončení pracovního postupu.)

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je tento postup pouze k dispozici pro dokumenty nebo položky v určitém umístění. Pracovní postup tím není spuštěn. Odkazy na další informace o přidání pracovních postupů do seznamů, knihoven nebo typů obsahu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Spuštění pracovního postupu pro dokument nebo položku

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je tento postup k dispozici pro použití a můžete jej spustit pro určitý dokument nebo položku (pokud je u pracovního postupu povoleno ruční spuštění). Pracovní postup se spouští výběrem odpovídajícího postupu ze seznamu pracovních postupů, které jsou k dispozici pro dokument nebo položku. V případě potřeby můžete také zadat do formuláře informace, které pracovní postup vyžaduje. V závislosti na způsobu navržení a konfigurace pracovního postupu můžete mít možnost dalšího přizpůsobení postupu při jeho spuštění pro dokument nebo položku zadáním účastníků, data dokončení a pokynů k úkolům.

Začátek stránky

Dokončení úkolů pracovního postupu

Všechny události pracovního postupu, které vyžadují akci uživatele, jsou představovány úkolem pracovního postupu. Po přiřazení úkolu v pracovním postupu účastníkovi může příjemce úkol dokončit nebo (v závislosti na pracovním postupu) požadovat změny položky pracovního postupu úpravou formuláře úkolu pracovního postupu. Pokud účastník pracovního postupu úkol dokončí, je na server odeslána výzva k přesunu pracovního postupu k dalšímu kroku.

Začátek stránky

Sledování stavu pracovních postupů

Vlastníci a účastníci pracovního postupu mohou sledovat postup pracovního postupu kontrolou stránky zobrazující stav, která je připojena k pracovnímu postupu. Tato stránka obsahuje informace o stavu zbývajících úkolů pracovního postupu. Stránka obsahuje také informace o historii, které se týkají pracovního postupu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×